auzefKamu YönetimiMaliyeSiyaset Bilimi Ve Kamu YönetimiSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerSiyaset Bilimine Giriş

Siyaset Bilimine Giriş 2021 Vize Deneme Sınavı

Siyaset Bilimine Giriş 2021 Vize Deneme Sınavı

#1. Aristo’ya göre bir kişinin herkesin yararına toplumu yönettiği yönetim biçimine ne ad verilmektedir?

#2. Siyaseti bir süreç olarak tanımlayan yaklaşımların hareket noktası aşağıdakilerden hangisidir?

#3. Herbert Spencer’in siyasal değişimi yorumla biçimi aşağıdaki ifadelerden hangisi ile açıklanabilir?

#4. İdeal yönetimi Yer ve Gök Devleti kavramları ile açıklayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

#5. Günümüzde pozitif bilimin sosyal bilimler üzerinde bir tür ideolojik baskı oluşturduğunu savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?


#6. Aşağıdakilerden hangisi davranışçılık akımının genel bir siyaset bilimi teorisine dönüştürülme çabasının bir sonucudur?

#7. Siyaset felsefesinin temel konusu aşağıdakilerden hangisidir?

#8. Düşüncelerini Bedevi-Göçebe; Hadari-Yerleşik toplumsal yapılar üzerine kuran düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

#9. Feminist teori siyasal eşitsizliğin kaynağını hangi olguya dayandırmaktadır?

#10. Aşağıdakilerden hangisi siyaset sürecinin doğrudan kapsamında değildir?


#11. Siyaseti çatışma temelinde açıklamaya çalışan tanımlar sosyal hayatın hangi yönüne dikkat çekmektedir?

#12. Aşağıdakilerden hangisi devleti diğer otorite yapılarından ayıran belirleyici bir özelliktir?

#13. Aşağıdaki isimlerden hangisi siyaseti pozitif bir bilim olarak ele alan düşünürlerden biridir?

#14. Siyaseti; “kimin, neyi, ne zaman nasıl elde edeceği” ile ilgili bir süreç olarak tanımlayan siyasal bilimci aşağıdakilerden hangisidir?

#15. Aristo insan ile siyaset ilişkisini hangi olgu üzerinden kurmuştur?


#16. Sosyal bilimlerde ampirik yöntemleri sonuca ulaşmakta temel yöntem olarak kullanan akım aşağıdakilerden hangisidir?

#17. Aşağıdaki konulardan hangisi siyasete ilgi duymamızı sağlayan dinamiklerden biri değildir?

#18. Siyasal kararı, diğer karar türlerinden ayıran temel farklılık aşağıdakilerden hangisidir?

#19. Memur sendikalarının hükümetten daha yüksek zam istemeleri siyasete yönelten dinamiklerden hangisi ile ilgilidir?

#20. Siyaset felsefesi hangi soru üzerinde yoğunlaşır?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Siyaset Bilimine Giriş 2021 Vize Deneme Sınavı

Siyaset Bilimine Giriş 2021 Vize Deneme Sınavı

Aşağıdaki konulardan hangisi siyasete ilgi duymamızı sağlayan dinamiklerden biri değildir?

A. Cadde aydınlatmalarının yetersizliği
B. Emeklilik yaşının yükseltilmesi
C. Şirket müdürünün mesai saatlerini yeniden düzenlemesi
D. Üniversite sınav sisteminin değiştirilmesi
E. Meclis tarafından bazı Anayasa değişikliklerinin onaylanması

Cevap : C. Şirket müdürünün mesai saatlerini yeniden düzenlemesi

Memur sendikalarının hükümetten daha yüksek zam istemeleri siyasete yönelten dinamiklerden hangisi ile ilgilidir?

A. Kararlar
B. Farklı Uygulamalar
C. Tercih Zorunluluğu
D. Destekler
E. Kaynakların Bölüşümü

Cevap : E. Kaynakların Bölüşümü

Siyasal kararı, diğer karar türlerinden ayıran temel farklılık aşağıdakilerden hangisidir?

A. Toplumun tamamı ya da önemli bir kısmını etkileme
B. Birey için önem derecesi
C. Sosyal nitelik taşıması
D. Birey için uyma zorunluluğu
E. Kararları alan otoriteleri tanımamız

Cevap : A. Toplumun tamamı ya da önemli bir kısmını etkileme

Aşağıdakilerden hangisi devleti diğer otorite yapılarından ayıran belirleyici bir özelliktir?

A. Bağlayıcı karar alabilmesi
B. Meşru güç kullanma tekeline sahip olması
C. Düzenleyici işlem yapabilmesi
D. Kurumlardan oluşması
E. Tüm işlemlerini yazılı yapması

Cevap : B. Meşru güç kullanma tekeline sahip olması

Aristo insan ile siyaset ilişkisini hangi olgu üzerinden kurmuştur?

A. Sosyal Yaşam
B. Düşünme Yeteneği
C. Dil
D. Kent/Polis
E. Karar Alma zorunluluğu

Cevap : D. Kent/Polis

Siyaseti çatışma temelinde açıklamaya çalışan tanımlar sosyal hayatın hangi yönüne dikkat çekmektedir?

A. Toplumda farklı çıkarlara sahip grupların varlığı
B. Toplumu ilgilendiren konularda uzlaşma zorunluluğu
C. Siyasal otorite olgusu
D. Kararların meşruiyeti
E. Düşünce birlikteliği

Cevap : A. Toplumda farklı çıkarlara sahip grupların varlığı

Feminist teori siyasal eşitsizliğin kaynağını hangi olguya dayandırmaktadır?

A. Bilgi farklılığı
B. Siyasette erkek egemenliği
C. Kadınların eğitimsizliği
D. Özel alandaki cinsiyet eşitsizliği
E. Kıt kaynakların varlığı

Cevap : D. Özel alandaki cinsiyet eşitsizliği

Siyaseti; “kimin, neyi, ne zaman nasıl elde edeceği” ile ilgili bir süreç olarak tanımlayan siyasal bilimci aşağıdakilerden hangisidir?

A. David Easton
B. Arthur Bentley
C. Harold. D. Laswell
D. Maurice Duverger
E. Robert Dahl

Cevap : C. Harold. D. Laswell

Siyaseti bir süreç olarak tanımlayan yaklaşımların hareket noktası aşağıdakilerden hangisidir?

A. Siyasal istikrarın sürekliliği
B. Toplumsal çatışma
C. Toplumsal eşitsizlik
D. Siyasal rekabet
E. Düşünce özgürlüğü

Cevap : A. Siyasal istikrarın sürekliliği

Aşağıdakilerden hangisi siyaset sürecinin doğrudan kapsamında değildir?

A. Siyasal kurumlar
B. Toplumsal farklılaşma
C. Otorite
D. Siyasal partiler
E. Özel sektör kuruluşları

Cevap : E. Özel sektör kuruluşları

Siyaset felsefesi hangi soru üzerinde yoğunlaşır?

A. İyi yönetimin vasıfları
B. Tarihte ne tip yönetim biçimleri ortaya çıkmıştır?
C. Siyasal kararlar nasıl alınmaktadır?
D. Sosyal grupların özellikleri nedir?
E. Siyasal kararlardan yönetilenlerin memnuniyet derecesi nedir?

Cevap : A. İyi yönetimin vasıfları

İdeal yönetimi Yer ve Gök Devleti kavramları ile açıklayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A. Platon
B. St. Augustinus
C. St. Thomas
D. Farabi
E. Sokrates

Cevap : B. St. Augustinus

Siyaset felsefesinin temel konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A. Çatışma
B. Uzlaşma
C. Toplumsal taleplerin karşılanması
D. Karar alma süreci
E. Değer

Cevap : E. Değer

Aristo’ya göre bir kişinin herkesin yararına toplumu yönettiği yönetim biçimine ne ad verilmektedir?

A. Cumhuriyet
B. Tiranlık
C. Monarşi
D. Politeia
E. Aristokrasi

Cevap : C. Monarşi

Düşüncelerini Bedevi-Göçebe; Hadari-Yerleşik toplumsal yapılar üzerine kuran düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A. Farabi
B. İbn Haldun
C. Sokrates
D. Machiavelli
E. Hobbes

Cevap : B. İbn Haldun

Aşağıdaki isimlerden hangisi siyaseti pozitif bir bilim olarak ele alan düşünürlerden biridir?

A. Comte
B. Rawls
C. Hayek
D. Farabi
E. Darvin

Cevap : A. Comte

Herbert Spencer’in siyasal değişimi yorumla biçimi aşağıdaki ifadelerden hangisi ile açıklanabilir?

A. Üç Hal Yasası
B. Sosyal Darvinizm
C. Sosyalizm
D. Lex Aterna
E. Leviethan

Cevap : B. Sosyal Darvinizm

Sosyal bilimlerde ampirik yöntemleri sonuca ulaşmakta temel yöntem olarak kullanan akım aşağıdakilerden hangisidir?

A. Sistem teorisi
B. Grup teorisi
C. Kurumsalcılık
D. Davranışçılık
E. Modernleşme teorisi

Cevap : D. Davranışçılık

Aşağıdakilerden hangisi davranışçılık akımının genel bir siyaset bilimi teorisine dönüştürülme çabasının bir sonucudur?

A. Marksiszm
B. Kurumsalcılık
C. Pozitivizm
D. Sistem Teorisi
E. Sosyal Darvinizm

Cevap : D. Sistem Teorisi

Günümüzde pozitif bilimin sosyal bilimler üzerinde bir tür ideolojik baskı oluşturduğunu savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A. Kuhn
B. Rawls
C. Hayek
D. Habermas
E. Bentley

Cevap : C. Hayek

siyaset bilimi ve kamu yönetimi facebook
Telegram Siyaset Bİlimi ve Kamu Yönetimi
siyaset bilimi ve kamu yönetimi
Siyaset Bilimine Giriş, Küreselleşme, Siyaset Bilimine Giriş Final Deneme Sınavı-3

Siyaset Bilimine Giriş 2020 Vize

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!