auzefKarşılaştırmalı SiyasetSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Karşılaştırmalı Siyaset Vize Soruları

Karşılaştırmalı Siyaset Vize Soruları

Karşılaştırmalı Siyaset Vize Soruları

Aşağıdakilerden hangisi siyasi yönetimlerin tarihsel gelişimini doğru bir şekilde sıralamaktadır?

a) Kabile devleti-Şehir devleti-Din devleti-Modern devlet
b) Şehir devleti-Krallık-İmparatorluk-Ulus devlet
c) Köy devleti-Şehir devleti-Krallık-Ulus devlet
d) Kişisel devlet-Herkesi kapsayan devlet-Özel devlet-Üniter devlet
e) Krallık-Şehir devleti-İmparatorluk-Modern devlet

Cevap : b) Şehir devleti-Krallık-İmparatorluk-Ulus devlet

Aşağıdakilerden hangisi modern toplumların küme toplumlardan farklarından biri değildir?

a) Modern toplumlarda herkes birbirini tanır.
b) Modern toplumlarda yönetilenlerin çıkış hakkı yoktur.
c) Modern toplumlar çok daha karmaşıktır.
d) Modern toplumlarda yöneticiler herkesi tanıyamaz.
e) Modern toplumlarda işbölümü çok daha derindir.

Cevap : a) Modern toplumlarda herkes birbirini tanır.

Aşağıdakilerden hangisi sınıfsal yaklaşıma göre yanlış bir değerlendirmedir?

a) Toplumlar yönetenler ve yönetilenlerden oluşur.
b) Toplumlar üretken ve üretken olmayan sınıflara ayrılır.
c) Sınıflar diyalektik bir çatışma içindedir.
d) Ürerken olmayan sınıf bürokratlar, din adamları ve siyasetçilerden oluşur.
e) Yönetenler her zaman kazanır.

Cevap : e) Yönetenler her zaman kazanır.

Aşağıdakilerden hangisi Aristo’nun sınıflandırmasına göre iyi yönetim şekillerinden biridir?

a) Oligarşi
b) Demokrasi
c) Monarşi
d) Tiranlık
e) Şeflik

Cevap : c) Monarşi

Aşağıdakilerden hangisi totaliter sistemlerin bileşenlerinden biri değildir?

a) Total bir ideoloji
b) Tekelci parti
c) Kitle iletişim araçlarında tam bir devlet kontrolü
d) Yöneticinin keyfi kararlar vermesi
e) Yaygın siyasî şiddet yani terör

Cevap : d) Yöneticinin keyfi kararlar vermesi

lolonolo

Karşılaştırmalı Siyaset Vize Soruları

Aşağıdakilerden hangisi doğrudan demokrasinin özelliklerinden biri değildir?

a) Vatandaşların hepsinin meclis üyesi olması
b) Vatandaşların kendi kararlarını kendilerinin vermesi
c) Küçük şehir devletlerinde uygulanması
d) Bugün dünyada yaygın bir şekilde uygulanması
e) Kamusal tartışmalara her vatandaşın katılma hakkı olması

Cevap : d) Bugün dünyada yaygın bir şekilde uygulanması

Bugün dünyadaki demokrasilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Çoğu doğrudan demokrasidir.
b) Çoğu temsili demokrasidir.
c) Demokratik ülkelerin sayısı demokratik olmayan ülkelerden daha azdır.
d) Halklar kendi kendini yönetir.
e) Yöneticiler kurayla veya sırayla başa geçerler.

Cevap : b) Çoğu temsili demokrasidir.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi liberalizm ile demokrasi arasındaki farkı doğru bir şekilde aktarmaktadır?

a) Liberalizm özgürlük, demokrasi adalet demektir.
b) Liberalizm gevşek bir ideoloji, demokrasi total bir ideolojidir.
c) Liberalizm serbestlik, demokrasi bağımsızlık demektir.
d) Liberalizm özgürlük, demokrasi eşitlik demektir.
e) Liberalizm gevşek bir ideoloji, demokrasi bir yönetim tekniğidir.

Cevap : e) Liberalizm gevşek bir ideoloji, demokrasi bir yönetim tekniğidir.

Demokrasilerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Demokrasilerde çoğunluğun her kararı uygulanır.
b) Muhalefetin açık ve meşru olduğu başlıca siyasal sistem demokrasidir.
c) Demokrasilerde bireylere ideolojik veya hayat tarzı dayatması yapılamaz.
d) Demokrasinin içeriğini liberalizm oluşturur.
e) Demokrasiler çok partili (en az iki) olmak zorundadır.

Cevap : a) Demokrasilerde çoğunluğun her kararı uygulanır.

Aşağıdakilerden hangisi otoriter sistemlerle totaliter sistemlerden ayıran özelliktir?

a) Otoriter sistemlerde muhalif partilere asla izin verilmez.
b) Otoriter sistemlerde sert bir ideoloji her şeyi şekillendirir.
c) Otoriter sistemlerde yöneticinin önceliği iktidarını muhafaza etmektir, toplumu dizayn etmek değil.
d) Otoriter rejim her konuda doğruyu bilme ve bunu topluma empoze etme iddiasındadır.
E) Otoriter sistemler medyayı tam olarak kontrol eder.

Cevap : c) Otoriter sistemlerde yöneticinin önceliği iktidarını muhafaza etmektir, toplumu dizayn etmek değil.

lolonolo

Karşılaştırmalı Siyaset Vize Soruları

Aşağıdakilerden hangisi devletin özelliklerinden biri değildir?

a) Kişilere bağımlı değildir, soyut bir varlıktır.
b) Egemendir.
c) Belli bir coğrafi bölgede güç kullanma tekeline sahiptir.
d) Sınırları içinde devlet kendine rakip güçlerden biridir.

Cevap : d) Sınırları içinde devlet kendine rakip güçlerden biridir.

Aşağıdakilerden hangisi üniter sistemin özelliklerinden biri değildir?

a) Merkeziyetçidir
b) Egemenlik yetkilerinin bazısı yerel idarelere devredilir.
c) Mahalli idarelerin yetkileri sınırlıdır
d) Merkezi yönetim bütün egemenlik yetkilerine sahiptir
e) Taşra teşkilatı merkezin aldığı kararların uygulayıcısıdır.

Cevap : b) Egemenlik yetkilerinin bazısı yerel idarelere devredilir.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi federal sistemi tercih edilme sebeplerinden biri değildir?

a) Geniş bir coğrafi alana yayılmış olmak
b) Merkezi hükümet gücüne kuşkuyla bakan bir siyasi kültüre sahip olmak
c) Coğrafi olarak belli bölgelere toplanmış etnik azınlıklara sahip olmak
d) Tarihsel olarak bölünmüş siyasi yapılara sahip olmak
e) Geçmişte veya bugün krallık ile yönetilmek

Cevap : e) Geçmişte veya bugün krallık ile yönetilmek

Anayasal monarşilerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Monark (kral veya kraliçe) mutlak bir otoriteye sahiptir.
b) Seçimle oluşturulan parlamentolar yasa yapma gücüne sahiptir.
c) Monarkın yetkileri anaysalar tarafından sınırlandırılmıştır.
d) Monark sadece sembolik yetkilere sahiptir.
e) Monark ülkenin birliği ve bütünlüğünü temsil eder.

Cevap : a) Monark (kral veya kraliçe) mutlak bir otoriteye sahiptir.

Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyet rejimi ile ilgili yanlış bir ifadedir?

a) Cumhuriyet yönetimi bir aileye yönetim ayrıcalığı vermez
b) Yaşayan en eski cumhuriyet Amerika Birleşik Devletleri’dir.
c) Cumhuriyetler demokrasi ile yönetilir
d) Cumhuriyetlerde tam bir eşitlik olması gerçekçi değildir
e) Cumhuriyetin ülke yönetiminin kamusal bir iş olduğu anlamına gelmektedir.

Cevap : c) Cumhuriyetler demokrasi ile yönetilir

lolonolo

Karşılaştırmalı Siyaset Vize Soruları

Aşağıdakilerden hangisi başkanlık sistemi ile ilgili yanlış bir ifadedir?

a) Başkan doğrudan halkoyu ile seçilir
b) Yasama üyeleri doğrudan halkoyu ile seçilir
c) Yasama ve yürütme birbirinden tam olarak ayrılmıştır
d) Başkan Meclisi feshetme yetkisine sahiptir
e) Bakanlar doğrudan başkan tarafından göreve getirilir

Cevap : d) Başkan Meclisi feshetme yetkisine sahiptir

Aşağıdakilerden hangisi başkanlık sisteminin parlamenter sistemden farklarından biridir?

a) Daha iyi bir sistemdir
b) Devlet başkanını halk seçer
c) Devlet başkanını meclis seçer
d) Başbakanı Devlet Başkanı atar
e) Meclis üyelerini halk seçer

Cevap : b) Devlet başkanını halk seçer

Aşağıdakilerden hangisi parlamenter sistem ile ilgili yanlış bir ifadedir?

a) Yürütme yasamanın içinde çıkar
b) Yürütme parlamentoya karşı sorumludur
c) Parlamento hükümetin görevine son verebilir
d) Kuvvetler ayrılığı zayıftır
e) Başbakan doğrudan halkoyu ile seçilir

Cevap : e) Başbakan doğrudan halkoyu ile seçilir

Aşağıdakilerden hangisi yarı-başkanlık sistemi ile ilgili yanlış bir ifadedir?

a) Yürütme yetkisi tamamıyla başkandadır
b) Başkan doğrudan halkoyu ile seçilir
c) Başbakan ve hükümet meclise karşı sorumludur
d) Bakanları başkan belirler ve atar
e) Başkan ve başbakan ortak çalışmak zorundadır

Cevap : a) Yürütme yetkisi tamamıyla başkandadır

Aşağıdakilerden hangisi başkanlık sisteminin dezavantajlı yönlerinden biridir?

a) Başkan’ın hareketini engelleyen birçok mekanizma vardır.
b) ABD’den başka bir ülkede düzgün işlemesi mümkün değildir.
c) Başkan ile Meclis’in anlaşamaması durumuna kurumsal bir çözüm getirmemektedir.
d) Darbe olma ihtimali yüksektir.
e) Sürekli erken seçim olur.

Cevap : c) Başkan ile Meclis’in anlaşamaması durumuna kurumsal bir çözüm getirmemektedir.

lolonolo

Karşılaştırmalı Siyaset Vize Soruları

Aşağıdakilerden hangisi siyasi sistemlerin normatif incelenmesini doğru şekilde tanımlamaktadır?

a) Bir ülkenin siyasi sistemini seçmen davranışına göre incelemek
b) Bir ülkenin siyasi sistemini düya sistemine göre incelemek
c) Bir ülkenin siyasi sistemini normal şekilde incelemek
d) Bir ülkenin siyasi sistemini ideal tipe veya anayasasına göre incelemek.
e) Bir ülkenin siyasi sistemini diğer ülkelerle karşılaştırarak incelemek

Cevap : d) Bir ülkenin siyasi sistemini ideal tipe veya anayasasına göre incelemek.

Aşağıdakilerden hangisi karşılaştırma yapmakla ilgili yanlış bir ifadedir?

a) Ülkeleri rastgele karşılaştırmak anlamlı değildir.
b) Karşılaştırma yapmak siyaseti anlamayı zorlaştırır.
c) Karşılaştırılan ülke sayısı arttıkça etki eden faktörleri kotrol etme şansı çoğalır
d) Anayasal kurumları karşılaştırmak sınırlı bir karşılaştırmadır.
e) Tek vakalı çalışmalar da karşılaştımalı yöntem kapsamına girebilir.

Cevap : b) Karşılaştırma yapmak siyaseti anlamayı zorlaştırır.

Aşağıdakilerden hangisi tek vaka çalışmaları ile ilgili yanlış bir ifadedir?

a) Tocqueville’in Amerika’da Demokrasi kitabı bu türün ilk modern örneğidir.
b) Tek vakalı çalışmalarda zamansal veya mekansal karşılaştırmalar yapılabilir.
c) Genellemelerin istisnası olan vakalar için tercih edilen bir yöntemdir.
d) Tek vakanın kendi içinde karşılaştırma yapmak mümkündür.
e) Tek vaka ile meselenin derinine inmek mümkün değildir.

Cevap : e) Tek vaka ile meselenin derinine inmek mümkün değildir.

Aşağıdakilerden hangisi az vakalı çalışmaları ile ilgili yanlış bir ifadedir?

a) Az vakalı çalışmalardaki vaka sayısı yetersizdir.
b) Olabildiğince benzer ülkeler karşılaştırılarak analiz yapılabilir.
c) Olabildiğince değişik ülkeler karşılaştırılarak analiz yapılabilir.
d) Analize dâhil edilecek ülkeleri seçmek az vakalı çalışmalarda çok önemlidir.
e) Hem derinlemesine inceleme hem de faktörleri kontrol etme imkânı sunar.

Cevap : a) Az vakalı çalışmalardaki vaka sayısı yetersizdir.

Seçme yanlılığı aşağıdakilerden hangi seçenekte doğru tanımlanmıştır?

a) Araştırmacının taraf tuttuğu örnekleri analize dâhil etmesi
b) Araştırmacının en iyi bildiği örnekleri analize dâhil etmesi
c) Araştırmacının iddiasını doğrulayacak örnekleri analize dâhil etmesi
d) Araştırmacının hiç bilmediği örnekleri analize dâhil etmesi
e) Araştırmacının ters örnekleri analize dâhil etmesi

Cevap : c) Araştırmacının iddiasını doğrulayacak örnekleri analize dâhil etmesi

lolonolo

Karşılaştırmalı Siyaset Vize Soruları

Amerikan siyasi sistemini aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğru tanımlamaktadır?

a) Çok partili parlamenter sistem
b) İki partili parlamenter sistem
c) Üniter başkanlık sistemi
d) Federal başkanlık sistemi
e) Federal yari-başkanlık sistemi

Cevap : d) Federal başkanlık sistemi

Amerikan siyasi kültürünü oluşturan öğelerle ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) ABD’yi kuranlar özgürlük fikrine sahiptir.
b) ABD halkı her hizmeti merkezi devletten bekler.
c) ABD’yi kuranlar dini hürriyet fikrine sahiptir.
d) Amerikan halkı genellikle merkezi hükümet gücüne kuşku ile bakar.
e) ABD’de yerel yönetimler çok güçlüdür.

Cevap : b) ABD halkı her hizmeti merkezi devletten bekler.

ABD seçim sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Başkan doğrudan halk tarafından seçilir.
b) Senatörler 6 yıllığına seçilir.
c) Temsilciler Meclisi üyeleri 2 yıllığına seçilir.
d) Her eyaletin 2 senatörü vardır.
e) Temsilciler meclisi üyeleri dar bölge (tek adaylı) çoğunlukçu usul ile seçilir.

Cevap : a) Başkan doğrudan halk tarafından seçilir.

Aşağıdakilerden hangisi ABD Başkanı’nın yetkileri ile ilgili doğru bir ifadedir?

a) Senato’yu feshedebilir.
b) Eyalet yöneticilerini değiştirebilir.
c) Bakanları şahsen atayıp görevden alabilir.
d) Anayasa Mahkemesi üyelerini görevden alabilir.
e) Erken seçim kararı alabilir.

Cevap : c) Bakanları şahsen atayıp görevden alabilir.

Aşağıdakilerden hangisi ABD’nin siyasi sisteminin parçalarından biri değildir?

a) Seçilmiş başkan
b) Tek adaylı (dar bölgeli) basit çoğunluk seçim sistemi
c) Federal sistem
d) İki kamaralı meclis
e) Nisbi seçim sistemi

Cevap : e) Nisbi seçim sistemi

lolonolo

Karşılaştırmalı Siyaset Vize Siyaset KARŞILAŞTIRMALI SİYASET

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!