auzefKamu MaliyesiSiyaset Bilimi Ve Kamu YönetimiSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Kamu Maliyesi Vize 2022 Deneme Sınavı -2

Kamu Maliyesi Vize 2022 Deneme Sınavı -2

#1. Para basmaktan dolayı elde edilen gelire ne ad verilir?

#2. Bir ekonomide kaynak dağılımının yeniden düzenlenmesiyle, herhangi bir kimsenin durumunu kötüleştirmeden, yani refahında azalma olmaksızın, bir başkasının durumu iyileştirilemiyorsa, diğer bir deyişle refahı arttırılamıyorsa, aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiş olur?

#3. Kamu personeline yapılan giderler bütçedeki hangi sınıflandırmada görülebilir?

#4. Bakanlıkların ayrı ayrı bütçelerinin gösterildiği sınıflandırma türü hangisidir?

#5. Aşağıdakilerden hangisi piyasa başarısızlığının sebepleri arasında sayılamaz?

lolonolo


#6. Aşağıdakilerden hangisi harçların özellikleri arasında sayılamaz?

#7. Aynı düzeyde fayda sağlayanların aynı miktarda vergi ödemelerini öngören görüş aşağıdakilerden hangisidir?

#8. Vergiyi kamu hizmetlerinin bir karşılığı olarak kabul eden görüş aşağıdakilerden hangisidir?

#9. Aşağıdakilerden hangisi verginin özellikleri arasında sayılamaz?

#10. Aşağıdakilerden hangisi Adam Smith’in klasik vergilendirme ilkeleri arasında yer almaz?


#11. “Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler” ifadesi aşağıdaki akımların hangisinde öne çıkmıştır?

#12. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de uygulanan yeni bütçe sistemiyle ilgili sınıflandırmalardan biri değildir?

#13. Kamu malının maliyetinin seçmen sayısına bölünmesi ile bulunacak tutara ne ad verilir?

#14. Aşağıdakilerden hangisi kamu maliyesi ile ilgili geleneksel yaklaşımlar arasında değildir?

#15. Bütçede eğitime yapılan harcamalar hangi sınıflandırmada görülebilir?


#16. Bir iş ya da faaliyetin yapılmasına yetkili kuruluşlar tarafından izin verilmesi dolayısıyla yapılan ödeme aşağıdakilerden hangisidir?

#17. Aşağıdakilerden hangisi çıkar gruplarının özelliklerinden biri değildir?

#18. En az geçim indirimi, artan oranlılık, ayırma ilkesi gibi teknikler hangi alanda kullanılır?

#19. Savunma hizmetlerine yapılan harcamalar hangi sınıflandırmada görülebilir?

#20. Aşağıdakilerden hangisi parafiskal gelirlere örnek olarak sayılamaz?

lolonolo


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Kamu Maliyesi Vize 2022 Deneme Sınavı -2
Kamu Maliyesi Vize 2022 Deneme Sınavı -2

Kamu Maliyesi Vize 2022 Deneme Sınavı -2

Devletin vergi olarak alması gereken miktarlardan çeşitli nedenlerle ve çeşitli adlar altında vazgeçtiği miktara ne denir?

a) Vergi erozyonu
b) Vergi harcaması
c) Vergi geliri
d) Sübvansiyon
e) Vergi indirimi

Cevap : b) Vergi harcaması

Merkezi devlet örgütü ve yerel yönetimler yanında kamu iktisadi kuruluşlarının, sosyal güvenlik kuruluşları gibi diğer kamu kurum ve kuruluşlarının harcamaları ile vergi harcamalarını da kapsayan devlet harcamaları nasıl tanımlanır?

a) Dar anlamda kamu harcaması
b) Geniş anlamda kamu harcaması
c) Kamu bütçesi
d) Merkezi yönetim harcamaları
e) Vergi harcaması

Cevap : b) Geniş anlamda kamu harcaması

Devlet faaliyetlerinin sürekli artış yönünde olduğunu ileri süren ve teorisini bu kabule göre açıklayan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Wagner
b) Peacock
c) Wiseman
d) Colin Clark
e) Niskanen

Cevap : a) Wagner

Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarının görünürde artış nedenleri arasında yer almaz?

a) Para ekonomisinin yaygınlaşması
b) Bütçe usullerinin değişmesi
c) Para değerinin değişmesi
d) Savaş ve savunma harcamalarında artış
e) Ülke sınırlarının ve nüfusun büyümesi

Cevap : d) Savaş ve savunma harcamalarında artış

Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarının gerçek artış nedenleri arasında yer almaz?

a) Savaş ve savunma harcamalarında artış
b) Sosyal nedenler
c) Teknolojik nedenler
d) Devlet anlayışında meydana gelen değişmeler
e) Ülke sınırlarının ve nüfusun büyümesi

Cevap : e) Ülke sınırlarının ve nüfusun büyümesi

lolonolo

Kamu Maliyesi Vize 2022 Deneme Sınavı -2

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de uygulanan yeni bütçe sistemiyle ilgili sınıflandırmalardan biri değildir?

a) Kurumsal sınıflandırma
b) Ekonomik sınıflandırma
c) Fonksiyonel sınıflandırma
d) İdari-işlevsel sınıflandırma
e) Analitik sınıflandırma

Cevap : d) İdari-işlevsel sınıflandırma

Bakanlıkların ayrı ayrı bütçelerinin gösterildiği sınıflandırma türü hangisidir?

a) Kurumsal sınıflandırma
b) Ekonomik sınıflandırma
c) Fonksiyonel sınıflandırma
d) İdari-işlevsel sınıflandırma
e) Analitik sınıflandırma

Cevap : a) Kurumsal sınıflandırma

Bütçede eğitime yapılan harcamalar hangi sınıflandırmada görülebilir?

a) Kurumsal sınıflandırma
b) Ekonomik sınıflandırma
c) Fonksiyonel sınıflandırma
d) İdari-işlevsel sınıflandırma
e) Analitik sınıflandırma

Cevap : c) Fonksiyonel sınıflandırma

Kamu personeline yapılan giderler bütçedeki hangi sınıflandırmada görülebilir?

a) Kurumsal sınıflandırma
b) Ekonomik sınıflandırma
c) Fonksiyonel sınıflandırma
d) İdari-işlevsel sınıflandırma
e) Analitik sınıflandırma

Cevap : b) Ekonomik sınıflandırma

Savunma hizmetlerine yapılan harcamalar hangi sınıflandırmada görülebilir?

a) Kurumsal sınıflandırma
b) Ekonomik sınıflandırma
c) Fonksiyonel sınıflandırma
d) İdari-işlevsel sınıflandırma
e) Analitik sınıflandırma

Cevap : c) Fonksiyonel sınıflandırma

lolonolo

Kamu Maliyesi Vize 2022 Deneme Sınavı -2

Aşağıdakilerden hangisi verginin özellikleri arasında sayılamaz?

a) Vergi kamu harcamalarını finanse etmek için alınır
b) Vergi gerçek veya tüzel kişilerden alınır
c) Vergi kesindir
d) Verginin doğrudan doğruya karşılığı vardır
e) Vergi kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır

Cevap : d) Verginin doğrudan doğruya karşılığı vardır

Aşağıdakilerden hangisi harçların özellikleri arasında sayılamaz?

a) Kişiye sağladığı özel bir fayda nedeniyle alınır.
b) Vergi gibi cebridir.
c) Yapılan hizmet ticari ve sınai nitelikte değildir.
d) Zorunlu bir ödemedir.
e) Karşılıksızdır.

Cevap : e) Karşılıksızdır.

Bir iş ya da faaliyetin yapılmasına yetkili kuruluşlar tarafından izin verilmesi dolayısıyla yapılan ödeme aşağıdakilerden hangisidir?

a) Vergi
b) Harç
c) Resim
d) Şerefiye
e) Aidat

Cevap : c) Resim

Aşağıdakilerden hangisi parafiskal gelirlere örnek olarak sayılamaz?

a) İstanbul Ticaret Odasının topladığı aidatlar
b) Ziraat Odasının topladığı aidatlar
Sosyal Güvenlik Kurumunun topladığı primler
c) Tapu harcı
d) Ticaret Borsasının topladığı aidatlar

Cevap : c) Tapu harcı

Para basmaktan dolayı elde edilen gelire ne ad verilir?

a) Kamu fonu
b) Senyoraj geliri
c) Devlet tahvili
d) İstikraz
E) Hazine bonosu

Cevap : b) Senyoraj geliri

lolonolo

Kamu Maliyesi Vize 2022 Deneme Sınavı -2

Vergiyi kamu hizmetlerinin bir karşılığı olarak kabul eden görüş aşağıdakilerden hangisidir?

a) Rasyonalist-bireyci devlet görüşü
b) Organik devlet görüşü
c) Devletin egemenliği teorisi
d) Sosyal devlet anlayışı
e) Kamusal seçiş teorisi

Cevap : a) Rasyonalist-bireyci devlet görüşü

Aşağıdakilerden hangisi Adam Smith’in klasik vergilendirme ilkeleri arasında yer almaz?

a) Eşitlik
b) Açıklık
c) Uygunluk
d) İktisadilik
e) Mali refah

Cevap : e) Mali refah

Aynı düzeyde fayda sağlayanların aynı miktarda vergi ödemelerini öngören görüş aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ödeme gücüne göre vergilendirme ilkesi
b) Faydalanma ilkesi
c) Mali refah ilkesi
d) Vergide etkinlik ilkesi
e) Vergide uygunluk ilkesi

Cevap : b) Faydalanma ilkesi

En az geçim indirimi, artan oranlılık, ayırma ilkesi gibi teknikler hangi alanda kullanılır?

a) Mali refah ilkesi
b) Vergide etkinlik ilkesi
c) Vergide uygunluk ilkesi
d) Ödeme gücüne göre vergilendirme ilkesi
e) Faydalanma ilkesi

Cevap : d) Ödeme gücüne göre vergilendirme ilkesi

Bir ekonomide kaynak dağılımının yeniden düzenlenmesiyle, herhangi bir kimsenin durumunu kötüleştirmeden, yani refahında azalma olmaksızın, bir başkasının durumu iyileştirilemiyorsa, diğer bir deyişle refahı arttırılamıyorsa, aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiş olur?

a) Vergi optimizasyonu
b) Pareto optimumu
c) Vergide etkinlik
d) Mali etkinlik
e) Faydalanma ilkesine göre vergilendirme

Cevap : b) Pareto optimumu

lolonolo

Kamu Maliyesi Vize 2022 Deneme Sınavı -2

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!