Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihiauzef

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Vize Deneme Sınavı -4

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Vize Deneme Sınavı -4

#1. Kılık kıyafet alanında yaptığı değişimler yüzünden “gâvur padişah” olarak anılan Osmanlı Sultanı aşağıdakilerden hangisidir?

#2. Aşağıdakilerden hangisi 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun özelliklerinden biri değildir?

#3. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet’in ilk yıllarında müzik çalışmalarının özelliklerinden değildir?

#4. Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk Dönemi’nde eğitim ve kültür alanında yapılan çalışmalardan biri değildir?

#5. Türk Tarihi Tetkik ve Türk Dili Tetkik cemiyetlerinin resmî kuruluş tarihleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?


#6. 1936 yılında Afyon’da yapılan Zafer Anıtı’nın heykeltıraşı kimdir?

#7. II. TBMM döneminde aşağıdaki gelişmelerden hangisi yaşanmamıştır?

#8. TBMM tarafından yapılan seçimle halife olan ilk ve son kişi aşağıdakilerden hangisidir?

#9. İlk kadın milletvekilleri, hangi tarihte, hangi kanunda yapılan değişiklikle seçme ve seçilme hakkı kazandılar?

#10. Aşağıdakilerden hangisi millet mekteplerinde verilen derslerden değildir?


#11. 26 Mart 1931 tarih ve 1782 sayılı Kanun ile aşağıdakilerden hangisinde değişiklik yapılmıştır?

#12. Aşağıdakilerden hangisi 2 Mart 1926 tarihli Maarif Teşkilatı Kanunu’nda belirlenen ortaöğretim kurumları arasında yer almaz ?

#13. Atatürk’ün kültür ve medeniyet görüşü aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

#14. Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nda ilahiyat fakültelerinin ve imam hatip ve din hizmetleri görecek memurların yetiştirilmesi için ayrıca okullarının açılacağının belirtilmesi hangi eğitim kurumlarının kapatılmasına neden olmuştur?

#15. Türkiye’nin ilk kadın muhtarı aşağıdakilerden hangisidir?


#16. Aşağıdakilerden hangisi 1924 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun yasama yetkisi ile ilgili olan maddelerinden biri değildir?

#17. I. İdadi II. Medrese III. Sıbyan Mektebi Yukarıdakilerden hangileri klasik dönem Osmanlı eğitim kurumları arasında yer almaz?

#18. Aşağıdakilerden hangisi halifeliğin kaldırılmasını hızlandıran etkenlerden biri değildir?

#19. “Ulusal Bayram Günleri ve Genel Tatiller Hakkında Kanun” hangi tarihte çıkarılmıştır?

#20. 1933 Üniversite Reformu önemli ölçüde aşağıdaki hangi yabancı uzmanın raporundaki görüş ve öneriler göz önüne alınarak yapılmıştır?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Vize Deneme Sınavı -4

LOLONOLO

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Vize Deneme Sınavı -4

LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Vize Deneme Sınavı -4

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Vize Deneme Sınavı -4

Osmanlı hukukunun dönemlendirilmesinde aşağıdakilerden hangisi dikkate alınan bir olgudur?

a) İslamiyet’in kabulü
b) Nizam-ı Cedit
c) Tanzimat Fermanı’nın İlanı
d) Islahat Fermanı’nın İlanı
e) İkinci Meşrutiyet’in İlanı

Cevap : c) Tanzimat Fermanı’nın İlanı

Cumhuriyet döneminde başta Medeni Kanun olmak üzere birçok temel kanun Batı’dan alınmıştır. Aşağıdakilerden hangisi belirtilen tercih hakkında yapılan doğru bir değerlendirme değildir?

a) Söz konusu yönelim tümüyle yeni bir olgudur; çünkü Osmanlı döneminde kanunlaştırma faaliyetleri esnasında Batı’dan yararlanma görülmez.
b) Söz konusu yönelimde Batı medeniyetini aşma gayesi de rol oynamıştır.
c) Kapitülasyonların kaldırılması isteği ile söz konusu yönelim arasında bir ilgi mevcuttur.
d) Lozan Antlaşması ile yüklenilen birtakım yükümlerin de bu yönelimde etkisi olmuştur.
e) Söz konusu yönelim ile vatandaşlar arası eşitliği sağlama çabası arasında bir ilgi vardır.

Cevap : a) Söz konusu yönelim tümüyle yeni bir olgudur; çünkü Osmanlı döneminde kanunlaştırma faaliyetleri esnasında Batı’dan yararlanma görülmez.

1926 tarihli Türk Medeni Kanunu hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Kaynak kanunun halkçı bir kanun olduğu hususu vurgulanmıştır.
b) Mecelle’nin aksine, bir medeni kanunda yer alması gereken hukuki başlıkları bütünüyle içerir.
c) İktibası sırasında yapılan büyük çaplı değişikliklerden ötürü, kaynak kanunun aslıyla uyumlu yönü kalmamıştır.
d) Boşanma kurumunu mahkemenin yetki alanındaki bir iş olarak düzenlemiştir.
e) Miras hukukunda kardeşlerin tümüne eşit hisse esasını getirmiştir.

Cevap : c) İktibası sırasında yapılan büyük çaplı değişikliklerden ötürü, kaynak kanunun aslıyla uyumlu yönü kalmamıştır.

Osmanlı Hukuk Sistemi’nin adı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Mecelle
b) Nizamiye
c) Modern
d) Türk
e) Fıkıh

Cevap : e) Fıkıh

765 sayılı Türk Ceza Kanunu hakkında aşağı verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

a) İktibası sürecinde Fransız ceza hukukunun etkisi görülür.
b) İktibası sürecinde Alman ceza hukukunun etkisi görülür.
c) İktibası sürecinde İtalyan ceza hukukunun etkisi görülür.
d) İktibası sürecinde Belçika ceza hukukunun etkisi görülür.
e) İktibas kanunu değil, millî bir kanundur.

Cevap : c) İktibası sürecinde İtalyan ceza hukukunun etkisi görülür.

İcra ve İflas Kanunu, hangi ülke kanunundan iktibas edilmiştir?

a) Avusturya
b) İsviçre
c) Almanya
d) İtalya
e) İngiliz

Cevap : b) İsviçre

1916 düzenlemeleri içinde Şeyhülislamlık hangi bakanlığa bağlanmıştır?

a) Evkaf
b) Dahiliye
c) Sıhhiye
d) Adliye
e) Maarif

Cevap : d) Adliye

“Devletin Dini İslamdır” ibaresi hangi yıl 1924 tarihli anayasadan çıkarılmıştır?

a) 1924
b) 1926
c) 1930
d) 1931
e) 1928

Cevap : e) 1928

Türk hukuk tarihinde laiklik ilkesinin anayasal düzeyde resmen benimsendiği yıl hangi şıkta doğru verilmiştir?

a) 1926
b) 1937
c) 1961
d) 1982
e) 2002

Cevap : b) 1937

Türkiye ile Avrupa Birliği katılım müzakereleri hangi tarihte başladı?

a) 2005
b) 2002
c) 1963
d) 1987
e) 1999

Cevap : a) 2005

LOLONOLO

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Vize Deneme Sınavı -4

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2

Auzef Bahar Dönemi Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!