Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihiauzef

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Vize Deneme Sınavı -6

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Vize Deneme Sınavı -6

#1. Soyadı Kanunu ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanmamıştır?

#2. “Ulusal Bayram Günleri ve Genel Tatiller Hakkında Kanun” hangi tarihte çıkarılmıştır?

#3. Türk hukuk tarihinde laiklik ilkesinin anayasal düzeyde resmen benimsendiği yıl hangi şıkta doğru verilmiştir?

#4. Türkler tarih boyunca aşağıdaki takvimlerden hangisini kullanmamışlardır?

#5. “Şapka İhtisası Hakkında Kanun”a göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


#6. Osmanlı Hukuk Sistemi’nin adı aşağıdakilerden hangisidir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi tekke ve zaviyelerin kapatılmasının temel sebebidir?

#8. İlk kadın milletvekilleri, hangi tarihte, hangi kanunda yapılan değişiklikle seçme ve seçilme hakkı kazandılar?

#9. 26 Mart 1931 tarih ve 1782 sayılı Kanun ile aşağıdakilerden hangisinde değişiklik yapılmıştır?

#10. Kılık kıyafet alanında yaptığı değişimler yüzünden “gâvur padişah” olarak anılan Osmanlı Sultanı aşağıdakilerden hangisidir?


#11. Aşağıdakilerden hangisi 17 Şubat 1926 tarihli Türk Medeni Kanunu ile getirilen yeniliklerden değildir?

#12. 1916 düzenlemeleri içinde Şeyhülislamlık hangi bakanlığa bağlanmıştır?

#13. “Devletin Dini İslamdır” ibaresi hangi yıl 1924 tarihli anayasadan çıkarılmıştır?

#14. Cumhuriyet döneminde başta Medeni Kanun olmak üzere birçok temel kanun Batı’dan alınmıştır. Aşağıdakilerden hangisi belirtilen tercih hakkında yapılan doğru bir değerlendirme değildir?

#15. Türkiye’nin ilk kadın muhtarı aşağıdakilerden hangisidir?


#16. İcra ve İflas Kanunu, hangi ülke kanunundan iktibas edilmiştir?

#17. 1926 tarihli Türk Medeni Kanunu hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

#18. 765 sayılı Türk Ceza Kanunu hakkında aşağı verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

#19. Türkiye ile Avrupa Birliği katılım müzakereleri hangi tarihte başladı?

#20. Osmanlı hukukunun dönemlendirilmesinde aşağıdakilerden hangisi dikkate alınan bir olgudur?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Vize Deneme Sınavı 6

AUZEF DENEME SINAVLARI

LOLONOLO

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Vize Deneme Sınavı 6

AUZEF DENEME SINAVLARI

LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Vize Deneme Sınavı 6

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Vize Deneme Sınavı -6

II. TBMM döneminde aşağıdaki gelişmelerden hangisi yaşanmamıştır?

a) Saltanatın kaldırılması
b) Hilafetin kaldırılması
c) Ankara’nın başkent olması
d) Cumhuriyetin ilanı
e) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kurulması

Cevap : a) Saltanatın kaldırılması

Aşağıdakilerden hangisi saltanatın kaldırılması ile ilgili TBMM’nin aldığı kararlardan biri değildir?

a) Teşkilat-ı Esasiye Kanunu gereğince, egemenlik hakkını TBMM temsil etmektedir.
b) Misak-ı Millî sınırları içerisinde TBMM üzerinde hiçbir güç yoktur.
c) İstanbul’daki hükûmet bu kararın alındığı tarihten itibaren ebediyen yok olmuştur.
d) Türkiye Devleti, hilafetin sığınağıdır.
e) Halifelik, Osmanlı ailesine mensup kişiler arasından eski usule göre seçimle belirlenir.

Cevap : c) İstanbul’daki hükûmet bu kararın alındığı tarihten itibaren ebediyen yok olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun özelliklerinden biri değildir?

a) Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir.
b) Meclis başkanı aynı zamanda hükûmetin de doğal başkanıdır.
c) TBMM’nin süresi 2 yıldır.
d) Güçler ayrılığı ilkesi esastır.
e) TBMM toplantıları ekim başında davetsiz olarak başlar.

Cevap : d) Güçler ayrılığı ilkesi esastır.

1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’ndaki en önemli değişiklikler hangi tarihte yapılmıştır?

a) 29 Ekim 1923
b) 1 Haziran 1923
c) 13 Ağustos 1923
d) 23 Eylül 1923.
e) 4 Kasım 1923.

Cevap : a) 29 Ekim 1923

Aşağıdakilerden hangisi halifeliğin kaldırılmasını hızlandıran etkenlerden biri değildir?

a) Halifenin Cuma selamlığına çıkarak bir padişahmış gibi davranması.
b) Halifenin gerek sivil gerekse de askerî yöneticiler ile görüşmeler yapması.
c) Halifenin kendisine ayrılan bütçenin arttırılmasını istemesi.
d) İngiltere’den Ağa Han ile Emir Ali’nin halifelikle ilgili Başbakan İsmet Paşa’ya gönderdiği mektup.
e) Halifenin Mustafa Kemal Paşa ile görüşmek istemesi.

Cevap : e) Halifenin Mustafa Kemal Paşa ile görüşmek istemesi.

Mustafa Kemal Paşa’nın 8 Nisan 1923 tarihinde seçim beyannamesi olarak yayınladığı ilkelere ne ad verilmiştir?

a) Öncü İlkeler
b) Güçler Ayrılığı İlkesi
c) Milli Hakimiyet İlkesi
d) Güçler Birliği İlkesi
e) 9 Umde (İlke)

Cevap : e) 9 Umde (İlke)

Aşağıdakilerden hangisi 1924 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun yasama yetkisi ile ilgili olan maddelerinden biri değildir?

a) Seçme yaşı 18’dir.
b) TBMM her yıl Ocak ayında toplanır.
c) Seçilme yaşı 30’dur.
d) TBMM’nin süresi 4 yıldır.
e) TBMM görüşmelere açıktır.

Cevap : b) TBMM her yıl Ocak ayında toplanır.

Aşağıdakilerden hangisi 1924 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun devletin şekli ile ilgili maddelerinden biri değildir?

a) Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
b) Yasama ve yürütme gücü TBMM’ye aittir.
c) Yasama ve yürütme yetkisi halife tarafından kullanılır.
d) Meclis yasama yetkisini bizzat kendi kullanır.
e) Yargı yetkisi, millet adına usulü ve kanunu dairesinde bağımsız mahkemeler tarafından kullanılır.

Cevap : c) Yasama ve yürütme yetkisi halife tarafından kullanılır.

TBMM tarafından yapılan seçimle halife olan ilk ve son kişi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Halife Abdülhamit
b) Halife Abdülmecit
c) Halife Orhan
d) Halife Abdülaziz
e) Halife Murat

Cevap : b) Halife Abdülmecit

Aşağıdaki partilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti’nde kurulan ilk partidir?

a) Serbest Cumhuriyet Fırkası
b) Ahali Fırkası
c) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
d) Halk Fırkası
e) Adem-i Merkeziyet Fırkası

Cevap : d) Halk Fırkası

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Vize Deneme Sınavı -6

LOLONOLO

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Vize Deneme Sınavı -6

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2

Auzef Bahar Dönemi Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!