Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihiauzef

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Deneme Sınavı 8

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Deneme Sınavı 8

#1. 1971 Askeri muhtırası sonucunda istifa etmek zorunda bırakılan siyasi lider kimdir?

#2. Aşağıdakilerden hangisi Türk ocakları ve halkevlerinde halk eğitimi faaliyetlerinin farklarındandır?

#3. Çankaya Protokolü doğrultusunda kurulan ilk koalisyon hükûmeti kimin başbakanlığında oluşturulmuştur?

#4. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk dönemi mimari çalışmalarının özelliklerinden değildir?

#5. “Bizim nazarımızda çiftçi, çoban, işçi, tüccar, sanatkâr, asker, doktor; velhasıl herhangi bir sosyal müessesede faal bir vatandaşın hal, menfaat ve hürriyeti eşittir.’’ Mustafa Kemal’in bu sözü hangi Atatürk ilkesi ile ilgilidir?


#6. Çağdaşlaşma ve batılılaşma Atatürk ilkelerinden hangisiyle daha çok ilgilidir?

#7. İlk kadın milletvekilleri, hangi tarihte, hangi kanunda yapılan değişiklikle seçme ve seçilme hakkı kazandılar?

#8. 26 Mart 1931 tarih ve 1782 sayılı Kanun ile aşağıdakilerden hangisinde değişiklik yapılmıştır?

#9. Fazilet Partisi’nin kapatılmasından sonra Refah Partisi’nin gelenekçi kanadı hangi partide siyaset yapmaya devam etmiştir?

#10. 1971-1973 yılları arasında kurulan koalisyon hükûmetlerinin ayırt edici özelliği nedir?


#11. Aşağıdakilerden hangisi Türk Tarihi Tetkik ve Türk Dili Tetkik cemiyetlerinin çalışmalarından değildir?

#12. Aşağıdakilerden hangisi Türk Beşleri arasında sayılamaz?

#13. Latin alfabesine ne zaman geçildi?

#14. Kılık kıyafet alanında yaptığı değişimler yüzünden “gâvur padişah” olarak anılan Osmanlı Sultanı aşağıdakilerden hangisidir?

#15. Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun başarılı olamaması aşağıdaki ilkelerden hangisinin uygulanmasını zorunlu hale getirmiştir?


#16. Atatürk’ün, “Din ve mezhep herkesin vicdanına kalmış bir iştir. Hiçbir kimse, hiçbir kimseyi ne bir din ne de mezhep kabulüne zorlayabilir” sözü hangi ilkeyle ilgilidir?

#17. Kasım 1928’de, okul çağını geçen kişilere okuma- yazma öğretmek için, Millet Mektepleri açılmıştır. Bu girişimle öncelikle aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisinin gözetildiği savunabilir?

#18. Türkiye’nin ilk kadın muhtarı aşağıdakilerden hangisidir?

#19. II. MC Hükûmeti hangi partilerden oluşmuştur?

#20. “Ulusal Bayram Günleri ve Genel Tatiller Hakkında Kanun” hangi tarihte çıkarılmıştır?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Deneme Sınavı 8

LOLONOLO

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Deneme Sınavı 8

LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Deneme Sınavı 8 LOLONOLO

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Deneme Sınavı 8

M. İsmet İnönü dönemi eğitimcileri denildiğinde ilk akla gelen reformcu eğitimci aşağıdakilerden hangisidir?

a) Mustafa Necati
b) Satı Bey
c) Hasan Âli Yücel
d) Reşit Galip
e) İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu

Cevap : c) Hasan Âli Yücel

İnönü dönemi eğitim ve kültür faaliyetleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Bu dönemde özel okullar yok denecek kadar azdır.
b) Özel okullara devlet desteği oldukça azdır.
c) Yurtdışına öğrenci gönderme azaltılmıştır.
d) Üniversite sayısı hızla artmıştır.
e) Çeviri faaliyetlerine çok önem verilmiştir.

Cevap : d) Üniversite sayısı hızla artmıştır.

1940-50 arasında halk eğitimi adına aşağıdaki eğitim faaliyetlerinden hangisi sıklıkla görülmez?

a) Yeni dergilerin yayımlanması ve halkevi konferansları
b) Batılı klasik yayınları tercümesi
c) Batılı ses ve sahne sanatları
d) Televizyon yayıncılığı
e) Radyo yayıncılığı

Cevap : d) Televizyon yayıncılığı

Yükseköğretimle ilgili anayasal düzenlemeler ilk defa ne zaman yapılmıştır?

a) 1921 Anayasası’nda
b) 1961 Anayasası’nda
c) 1982 Anayasası’nda
d) 1924 Anayasası’nda
e) 2002 sonrasında

Cevap : b) 1961 Anayasası’nda

Aşağıdakilerden hangisi 1950 sonrasında gerçekleşen eğitim faaliyetlerinden biri değildir?

a) Yüksek İslam Enstitüsü’nün açılması
b) Ankara İlahiyat Fakültesi’nin açılması
c) İmam hatip okullarının açılması
d) Maarif kolejlerinin kurulması
e) Türk ocaklarının yeniden açılması

Cevap : b) Ankara İlahiyat Fakültesi’nin açılması

Hasan Âli Yücel’in ilk eğitim faaliyetlerinden biri olan ve sonrasında gelenekselleşerek eğitim sisteminin demokratik tartışma ortamlarından biri haline gelen faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?

a) Eğitim Konseyleri
b) Demokratik Eğitim Kongreleri
c) Maarif Şûraları
d) Eğitim Sempozyumları
e) Bakanlık Danışma Kurulları

Cevap : c) Maarif Şûraları

Aşağıdaki eğitim sorunlarından hangisi ilk olarak 1980 sonrasında ortaya çıkmamıştır?

a) Yükseköğretimde başörtüsü meselesi
b) Atama bekleyen öğretmen sayısının artması
c) Yükseköğretime girişte katsayı sorunu
d) Liselerde kredili sistem sorunu
e) İlk ve ortaöğretimde din eğitimi meselesi

Cevap : e) İlk ve ortaöğretimde din eğitimi meselesi

Aşağıdaki eğitimle ilgili hukukî düzenlemelerin hangisi 1940 sonrasında hayata geçirilmiştir?

a) Millî Eğitim Temel Kanunu
b) Tevhid-i Tedrisat Kanunu
c) Maarif Şurası Kanunu
d) Maarif-i Umumiye Nizamnamesi
e) Millî Eğitim Teşkilat Yasası

Cevap : a) Millî Eğitim Temel Kanunu

Aşağıdaki üniversitelerden hangisi Adnan Menderes döneminde (1950-1960) kurulmamıştır?

a) Ortadoğu Teknik Üniversitesi
b) Karadeniz Teknik Üniversitesi
c) Atatürk Üniversitesi
d) Ankara Üniversitesi
e) Ege Üniversitesi

Cevap : a) Ortadoğu Teknik Üniversitesi

2002 sonrasında eğitimin felsefe, program ve yapısal niteliklerinde bazı değişimler yapılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi 2002 sonrası yapısal değişimlerden biri değildir?

a) Zorunlu eğitimin kesintisiz olarak sekiz yıla çıkarılması
b) Üniversiteye girişte katsayı sorununun kaldırılması
c) Orta ve yükseköğretimde kıyafet serbestiyetinin getirilmesi
d) Millî güvenlik bilgisi dersinin kaldırılması
e) İlk ve ortaöğretimde 4+4+4 uygulamasına geçilmesi

Cevap : a) Zorunlu eğitimin kesintisiz olarak sekiz yıla çıkarılması

LOLONOLO

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Deneme Sınavı 8

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2

Auzef Bahar Dönemi Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!