auzefÇocuk GelişimiGelişimsel Psikopatoloji

Gelişimsel Psikopataloji Final Deneme Sınavı 4

Gelişimsel Psikopataloji Final Deneme Sınavı 4

#1. Aşağıdakilerden hangisi DSM-5’e göre beslenme/yeme bozuklukları kategorisinde yer almaz?

#2. Çocuk ve ergenlerde görülen kaygı bozukluklarından hangisinin yaşla birlikte görülme sıklığında azalma olması beklenir?

#3. 8 yaşındaki kız çocuğu sınıfta parmak kaldıramama, arkadaş edinememe şikayetleriyle öğretmen tarafından rehberlik servisindeki çocuk gelişim uzmanına yönlendirildi. Çocuğun yaşıtlarıyla konuşurken yanlış bir söyleyip rezil olacağından endişe ettiği ve çarpıntı, kızarma gibi belirtiler gösterdiği öğrenildi. Belirtilerinin altı aydır sürdüğü öğrenilen çocuğun muhtemel tanısı nedir?

#4. Kaçıngan kısıtlı yiyecek alım bozukluğu olan çocuklarda sağlıklı beslenme davranışları gelişmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

#5. Aşağıdakilerden hangisi otizm spektrum bozukluğunun A kümesi belirtilerinden biri değildir?

#6. I-Çocuğun bağlanma figürlerinden ayrılması durumunda veya ayrılma beklentisi yaşadığı durumlarda aşırı anksiyete ve korku duyması. II-Çocuğun kendini rahat hissettiği ortamlarda konuşabiliyorken, konuşmasının beklendiği bir takım ortam ve durumlarda konuşmayı reddetmesi. III-Belirli bir nesne ya da duruma karşı aşırı ve sürekli korku ya da kaygı duyma hali. IV-Kişinin başkalarınca değerlendirilebileceği bir ya da birden fazla sosyal durumda belirgin ve sürekli korku ya da kaygı duyması. Aşağıdaki anksiyete bozukluklarından hangisinin tanımı yukarıda verilmemiştir?

#7. 9 yaşındaki Ahmet, omuz silkme, ağzını açıp kapama, bir yerlere dokunma gibi hareketler yapmak ve son zamanlarda başlayan garip sesler çıkarmak şikayetleriyle annesi ile birlikte çocuk ve ergen psikiyatristine başvuruyor. Ahmet ve annesinden alınan bilgilerden Ahmet’in bu hareket ve sesleri, 7 yaşından beri yaptığı, zaman zaman baskılayabildiği, ama içindeki tuhaf bir rahatsızlık hissi sebebiyle elinde olmadan bu hareketleri yeniden yapmaya başladığı öğreniliyor. Ahmet, bu hareketleri engellediği zamanlarda kendini duyusal olarak gergin hissettiğini, onun dışında aklından geçen rahatsız edici düşüncelerin bulunmadığını ifade ediyor. Aşağıdaki psikiyatrik bozukluklardan hangisi Ahmet’in durumunu en iyi açıklar?

#8. Tiklerin özellikleriyle ilgili hangisi söylenemez?

#9. Tiklerin başlangıç ve seyriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#10. Otizm spektrum bozukluğunda kullanılan alternatif tedavilerle ilgili hangisi yanlıştır?

#11. Aşağıdakilerden hangisi DSM-5’te anksiyete bozuklukları kategorisinde yer almaz?

#12. I-Pika II-Geviş Getirme Bozukluğu III-Kaçıngan Kısıtlı Yiyecek Alımı Bozukluğu IV-Anoreksiya Nervoza Yukardaki beslenme/yeme bozukluklarının hangisinde beden ağırlığını ya da biçimini algılamada bozukluk olması tanı kriterleri arasında yer almaz?

#13. Aşağıdakilerden hangisi otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin dil becerileriyle ilgili özelliklerinden biridir?

#14. Zeka ve dil becerileri gelişmiş yüksek işlevli otizmli ergenlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

#15. I- Bağlanma figüründen ayrı kalma ya da ayrılma beklentisi olduğu durumlar II-Başkalarınca değerlendirilebilecek sosyal ortam ve durumlar III-Kişinin yardım almasının zor olabileceğini düşündüğü durumlar Yukarıda verilen kaygı ve korku duyulan nesne ya da durumlarla ilgili anksiyete bozuklukları aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru sırayla verilmiştir?

#16. Aşağıdakilerden hangisi tik bozukluklarına sık eşlik eden psikiyatrik bozukluklardan biri değildir?

#17. Tik bozukluklarının tedavisiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

#18. I-Pika II-Geviş getirme bozukluğu III-Kaçıngan kısıtlı yiyecek alımı bozukluğu IV-Anoreksiya nervoza Yetersiz/kötü ebeveyn-çocuk ilişkisi yukarıdaki beslenme/yeme bozuklukların hangilerinin etiyolojisinde rol oynayabilir?

#19. I- Gece bağırsak kontrolü becerisi II- Gündüz bağırsak kontrolü becerisi III- Gece mesane kontrolü becerisi IV- Gündüz mesane kontrolü becerisi Normal gelişim gösteren çocuklarda tuvalet kontrol becerileri hangi sırayla gelişmesi en muhtemeldir?

#20. Otizm spektrum bozukluğuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Gelişimsel Psikopataloji

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans 2022

LOLONOLO

Gelişimsel Psikopataloji

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans 2022

LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

 

Gelişimsel Psikopataloji Final Deneme Sınavı 4

 

Gelişimsel Psikopataloji

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans 2022

LOLONOLO

Gelişimsel Psikopataloji Final Deneme Sınavı 4

DSM-5’te aşağıdakilerden hangisi travma ile ilişkili bozukluklar kategorisinde yer almaz?

a) Tepkisel bağlanma bozukluğu
b) Kaçınmalı bağlanma bozukluğu
c) Sınırsız toplumsal katılım bozukluğu
d) Uyum bozukluğu
e) Akut stres bozukluğu

Cevap : b) Kaçınmalı bağlanma bozukluğu

Okul dönüşünde arkadaşının trafik kazası geçirmesine şahit olan ve kazada arkadaşını kaybeden 14 yaşındaki kız hasta psikiyatri kliniğine kazayla ilgili düşünceleri kafasından atamama, olayın olduğu caddeden geçememe, kazayla ilgili kabuslar görme, kendini suçlama, eskiden keyif aldığı aktivitelerden keyif alamama gibi şikayetlerle başvurmuştur. Şikayetlerinin kaza sonrası başladığı ve 3 aydır devam ettiği öğrenilen hastanın muhtemel tanısı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Travma sonrası stres bozukluğu
b) Akut stres bozukluğu
c) Major depresif bozukluk
d) Uyum bozukluğu
e) Disosiyatif bozukluk

Cevap : a) Travma sonrası stres bozukluğu

Deprem sonrası yaralanan 10 yaşındaki erkek hasta depremi takip eden günlerde başlayan yüksek katlı binalara girememe, deprem ile ilgili kabuslar görme, depremin yaşandığı anların bir kısmını hatırlayamama gibi şikayetlerle çocuk psikiyatri kliniğine başvurmuştur. Şikayetlerinin deprem sonrası başladığı ve 2 haftadır devam ettiği öğrenilen hastanın muhtemel tanısı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Anksiyete bozukluğu
b) Akut stres bozukluğu
c) Major depresif bozukluk
d) Uyum bozukluğu
e) Disosiyatif bozukluk

Cevap : b) Akut stres bozukluğu

Ailesinin işleri dolayısıyla yeni bir şehre taşınmak zorunda kalan 8 yaşında kız hastanın son günlerde hiçbir şeyden keyif alamadığı, kendini mutsuz hissettiği, uyku sorunları yaşadığı öğrenilmiştir. Aynı zamanda hastada herhangi bir tıbbı hastalık teşhisi konulamayan karın ağrısı şikayetleri mevcuttur. Şikayetlerinin taşınma sonrası başladığı ve iki aydır sürdüğü öğrenilen hastanın muhtemel tanısı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Akut stres bozukluğu
b) Uyum bozukluğu
c) Major depresif bozukluk
d) Disosiyatif bozukluk
e) Anksiyete bozukluğu

Cevap : b) Uyum bozukluğu

Aşağıdakilerden hangisi travma sonrası stres bozukluğu tanı kriterlerinde yer almaz?

a) Kişinin ruhsal ve bedensel bütünlüğünü tehdit eden bir travmatik bir olayın varlığı
b) Travmayı hatırlatan insanlar, mekanlar, etkinliklerden kaçınma görülmesi
c) Belirtilerin travma sonrası 24 saat içinde başlaması
d) Travma sonrası aşırı uyarılma belirtilerinin varlığı
e) Travmaya dair yeniden yaşantılama belirtilerinin olması

Cevap : c) Belirtilerin travma sonrası 24 saat içinde başlaması

Aşağıdakilerden hangisi akut stres bozukluğu tanı kriterlerinden değildir?

a) Kişinin ruhsal ve bedensel bütünlüğünü tehdit eden travmatik bir olayın varlığı
b) Travmaya dair yeniden yaşantılama belirtilerinin olması
c) Belirtilerin travma sonrası bir aydan uzun sürmesi
d) Travma sonrası aşırı uyarılma belirtilerinin varlığı
e) Travmayı hatırlatan insanlar, mekanlar, etkinliklerden kaçınma görülmesi

Cevap : c) Belirtilerin travma sonrası bir aydan uzun sürmesi

I- Travmatik olayların etkileri her zaman olaydan hemen sonra ortaya çıkar.
II-Travmatik olaylar sadece travmayla ilişkili psikiyatrik bozuklukların ortaya çıkmasında etkilidir.
III-Travmatik olaylar yaşam boyu etkiler bırakabilir.
IV-Travmatik olayın nasıl bir etkisi olacağında aile veya çevrenin tutumu veya tepkisinin fazla bir önemi yoktur.
V-Aynı travmatik olay farklı bireylerde farklı etkilere veya sonuçlara yol açabilir.
Travmatik olayların etkileri ve sonuçlarıyla ilgili yukardakilerden hangileri doğrudur?

a) I-II
b) II-III-IV
c) I-II-IV
d) III-V
e) I-III-V

Cevap : d) III-V

Herhangi bir travmatik olaya maruz kalan bir çocukta, travmayla ilişkili psikiyatrik bozukluk gelişmesinde bir takım bireysel veya çevresel faktörler etkili olmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu bireysel faktörlerden birisi değildir?

a) Çocuğun yaşı ve gelişimsel düzeyi
b) Psikolojik dayanıklılık düzeyi
c) Baş etme ve sorun çözme becerileri
d) Travmanın tipi ve şiddeti
e) Başka psikiyatrik sorunların varlığı

Cevap : d) Travmanın tipi ve şiddeti

Aşağıdakilerden hangisi travma sonrası stres bozukluğu tanı kriterlerine uygun bir travma olarak nitelendirilemez?

a) Trafik kazası sonucu ciddi şekilde yaralanma
b) Fiziksel ya da cinsel istismara maruz kalma
c) Ebeveyninin öldürüldüğüne şahitlik etme
d) Deprem sonrası enkaz altında kalma
e) Ebeveynlerin boşanması

Cevap : e) Ebeveynlerin boşanması

Aşağıdakilerden hangisi travma sonrası stres bozukluğunda görülen aşırı uyarılma belirtilerinden biri olarak kabul edilmez?

a) Odaklanma güçlükleri
b) Yeniden yaşantılama belirtileri
c) Uyku bozuklukları
d) Abartılı irkilme tepkisi gösterme
e) Kendine zarar verici davranışlarda bulunma

Cevap : b) Yeniden yaşantılama belirtileri

Gelişimsel Psikopataloji Final Deneme Sınavı 4

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans 2022

LOLONOLO

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!