auzefTürk Dili

Auzef Türk Dili 2 Vize Deneme Sınavı 4

Auzef Türk Dili 2 Vize Deneme Sınavı 4

#1. Şiirlerde ahenk unsurlarından biri olan tam kafiye, mısra sonlarındaki iki ses benzerliğine dayanır. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisinde tam kafiye kullanılmıştır?

#2. “Cümlede, gereksiz kelime kullanımı anlatım bozukluğuna neden olur.” Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bu tanıma uyan bir anlatım bozukluğu vardır?

#3. Dize sonlarında yinelenen aynı anlamda ve görevde kullanılan sözcük ve eklere —-, şiirde iç ahengi pekiştirmek için aynı harflerin sıkça kullanılmasına —- denir. Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

#4. Akademik metin türleri, diğer yazı türlerinden farklı olarak, estetik kaygı taşımamaktadır. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisi değildir?

#5. Cânlar cânını buldum bu cânum yağma olsun Assı ziyândan geçdüm dükkânum yağma olsun Yakarıdaki beytin ikinci mısrasında geçen “ziyân” kelimesinin anlamı, aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?


#6. Naatların konusu aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

#7. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde çatı uyumsuzluğu’ndan kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

#8. Şairane bir konuyu, bir duyguyu veya bir düşünceyi veyahut bir nükteyi, birkaç paragraftan birkaç sayfaya kadar değişen bir hacimde, kısa çarpıcı, etkileyici ve yoğun bir surette anlatan edebi bir türdür. Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisinin tanımı yapılmıştır?

#9. Klasik Türk edebiyatı şairlerinin çoğu hangi sınıftandır?

#10. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde özne-yüklem uyumsuzluğundan kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?


#11. “Anlatım sırasında yapılan mantık hataları anlatım bozukluğuna neden olur.” Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bunun bir örneği bulunmaktadır?

#12. Yüksek lisans gruplarında bilimsel araştırma ve yayın etiği derslerine giren öğretim görevlisi, öğrencilerinden final ödevi olarak akademik bir çalışma yapmalarını istemiştir. Etik kurallara aykırı olan davranışları derste anlatmış ve hazırlayacakları ödevi bunlardan kaçınarak yapmaları gerektiğini belirtmiştir. Bu durumda öğrenciler, aşağıdaki davranışlardan hangisinden kaçınmak zorunda değildirler?

#13. Sarı turnam tel tel olmuş kanadın Veysel’in dilinde tespihtir adın Hayal miydin gözlerimden iradın (uzaklaştın) Ahu gözle sümbül saçlı maralım Bu dörtlük için aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?

#14. Başlıca teması aşk, ayrılık, ölüm, özlem gibi konuları coşkulu bir dille anlatan şiir türüne ne ad verilir?

#15. Akademik yazma, bilimsel araştırmayla iç içedir, uzmanlık gerektiren teknik ve sistematik bir alandır, raporlaştırmaya dayalı bir metin üretim sürecidir ve günlük dil kullanımından farklıdır. Yukarıda akademik yazmanın bazı özellikleri verilmiştir. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi bu metnin devamına eklenirse bilgi yanlışlığı yapılmış olur?


#16. Nefes kelimesi kaçıncı yüzyıldan itibaren şiir anlamında kullanılmıştır?

#17. Divan edebiyatı adlandırması için aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?

#18. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Auzef Türk Dili 2 Çıkmış Sorular
LOLONOLO

Auzef Türk Dili 2 Çıkmış Sorular
LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Auzef Türk Dili 2 Vize Deneme Sınavı 4

Auzef Türk Dili 2 Vize Deneme Sınavı 4

Türk Dili 2

Roman, hikaye gibi türler aşağıdaki metin türleri sınıfından hangisine dahildir?

a) Açıklayıcı metin
b) Kanıtlayıcı metin
c) Anlatısal metin
d) İkna edici metin
e) Gerçekçi metin

Cevap : c) Anlatısal metin

Bir metin için tutarlılık ve bağdaşıklık kavramı aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

a) Metin içerisindeki bilgilerin birbiri ile ilintili olmasını ve cümleler arasında ilişkinin kurulmasıdır.
b) Metin içerisinde ifade edilen konu ve anadüşüncedir.
c) Metin içerisindeki karakterler, olay, yer ve zaman gibi unsurların bütünüdür.
d) Metnin okur açısından algılanış biçimleridir.
e) Metin çeşitleri ve bunların ifade ediliş biçimleridir.

Cevap : a) Metin içerisindeki bilgilerin birbiri ile ilintili olmasını ve cümleler arasında ilişkinin kurulmasıdır.

Aşağıdaki okuma biçemlerinden hangisi okumanın fiziksel yönüne vurgu yapmaktadır?

a) Metin Kaynaklı Zihin Kaynaklı Okuma
b) Yoğun Okuma – Yaygın Okuma
c) Gözden Geçirerek
d) Sesli-sessiz okuma
e) Etkileşimli Okuma Biçemleri

Cevap : d) Sesli-sessiz okuma

Aşağıda aşamaları tanımlanan okuma biçemi seçeneklerden hangisidir?
• Gözler odaklanır.
• Metnin geneline bakılır.
• Anlama ilişkin düşünülür ve yordama yapılır.
• Anlamı sınamak için tümcelere bakılır.
• Daha fazla denetim için sözcüklere bakılır.
• Henüz emin olunmadıysa harfler incelenir.
• Yeniden anlam yorumlarına dönülür

a) Yoğun okuma
b) Sessiz okuma
c) Zihin kaynaklı okuma
d) Tarayarak okuma
e) Metin kaynaklı okuma

Cevap : c) Zihin kaynaklı okuma

• Gözler metne odaklanır.
• Harfler tanımlanır/ sesletilir.
• Sözcükler tanımlanır.
• Sözcükler dilbilgisel sınıflara ve tümce yapılarına ayrılır.
• Tümceler anlamlandırılır.
• Anlamlandırma sonucunda düşünme meydana gelir.
Yukarıda aşamaları tanımlanan okuma biçemi seçeneklerden hangisidir?

a) Yoğun okuma
b) Sessiz okuma
c) Zihin kaynaklı okuma
d) Tarayarak okuma
e) Metin kaynaklı okuma

Cevap : e) Metin kaynaklı okuma

Bu okuma biçemi metnin geneline hızlı bir biçimde göz gezdirilerek gerçekleştirilir. Amaç; konunun ayrıntılara girilmeden ana hatlarıyla kavramaktır.
Yukarıda tarif edilen okuma biçemi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yoğun okuma
b) Yaygın okuma
c) Gözden geçirerek okuma
d) Zihin kaynaklı okuma
e) Metin kaynaklı okuma

Cevap : c) Gözden geçirerek okuma

Bu okuma biçeminde belirli bilgi parçalarının bulunması amaçlanmaktadır. Sözgelimi bir tiyatro ilanında tiyatronun gününü ve saatin öğrenmek için hızlıca bu bilgiye ulaşmaya çalışırız ve diğer bilgi birimlerini atlarız.
Yukarıda tarif edilen okuma biçemi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Tarayarak okuma
b) Gözden geçirerek okuma
c) Yoğun okuma
d) Zihin kaynaklı okuma
e) Metin kaynaklı okuma

Cevap : a) Tarayarak okuma

Aşağıdakilerden hangisi zihin kaynaklı okuma biçeminin taşıdığı risklerden birisidir?

a) Okur, dünya bilgisine bağlı kalarak metinde olmayan anlamlara ulaşabilir.
b) Okur, metni detaylı okuduğu için çok zaman alır.
c) Okur, bu yöntemi sürekli olarak kullanamayacağı için etkisiz bir yöntemdir.
d) Okur, bu yöntem ile anlama ulaşmada zorlanır.
e) Okur, bu yöntem ile daha fazla sesletim hatası yapar.

Cevap : a) Okur, dünya bilgisine bağlı kalarak metinde olmayan anlamlara ulaşabilir.

Aşağıdakilerden hangisi metin kaynaklı okuma biçeminin taşıdığı risklerden birisi değildir?

a) Harflerden yola çıkarak sözcüğün, sözcüklerden yola çıkarak tümcenin tanımlanması bir bütün olarak sözcüğün ve tümcenin tanımlanmasından daha uzun sürmektedir.
b) Harflere ya da hecelere yoğunlaşarak sözcüğün anlamını ya da tek tek sözcüklerin anlamından yola çıkarak tümcenin anlamını doğru olarak anlamak oldukça güçtür.
c) Bu okuma biçeminde okuyucunun mevcut bilgilerine gereken önem verilmemektedir.
d) Bu okuma biçeminde okurun dünya bilgisine gereken önemi verilmemektedir.
e) Bu okuma biçiminde okur daha fazla sesletim hatası yapmaktadır.

Cevap : e) Bu okuma biçiminde okur daha fazla sesletim hatası yapmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi okuma becerisi ile ilgili yanlış bir ifadedir?

a) Okuma becerisi sonradan edinilen bir beceridir.
b) Okuma becerisi bilişsel sistem açısından pasif bir beceridir.
c) Okuma becerisinde, okuma amaçları okuma biçeminin belirlenmesinde etkilidir.
d) Okuma becerisi tümvarımsal ve tümden gelimsel süreçleri içerir.
e) Okuma becerisi konuşma becerisine göre daha geç gelişir.

Cevap : b) Okuma becerisi bilişsel sistem açısından pasif bir beceridir.

Auzef Türk Dili 2 Vize Deneme Sınavı 4

lolonolo

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!