auzefTürk Dili

Auzef Türk Dili 2 Vize Deneme Sınavı 5

Auzef Türk Dili 2 Vize Deneme Sınavı 5

#1. Şiirlerde ahenk unsurlarından biri olan tam kafiye, mısra sonlarındaki iki ses benzerliğine dayanır. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisinde tam kafiye kullanılmıştır?

#2. Yüksek lisans gruplarında bilimsel araştırma ve yayın etiği derslerine giren öğretim görevlisi, öğrencilerinden final ödevi olarak akademik bir çalışma yapmalarını istemiştir. Etik kurallara aykırı olan davranışları derste anlatmış ve hazırlayacakları ödevi bunlardan kaçınarak yapmaları gerektiğini belirtmiştir. Bu durumda öğrenciler, aşağıdaki davranışlardan hangisinden kaçınmak zorunda değildirler?

#3. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde dolaylı tümleç eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

#4. Akademik metin türleri, diğer yazı türlerinden farklı olarak, estetik kaygı taşımamaktadır. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisi değildir?

#5. Şiirlerde ahenk oluşturmak için mısra sonlarında ikiden fazla sesin benzeşmesiyle yapılan kafiye çeşidine ne ad verilir?


#6. “Deyimlerin yanlış kullanılması anlatım bozukluğuna neden olur.” Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde deyim, anlatım bozukluğuna neden olmayacak şekilde doğru kullanılmıştır?

#7. *Bin bir ismin birinden tut - *Senlik benlik nedir sil at - *Tuttuğun yola doğru git - *Yoldan çıkıp olma asi - Yukarıdaki dörtlük aşağıdaki şiir türlerinden hangisine aittir?

#8. “Cümlede, birbiri ile çelişen sözcüklerin bir arada kullanılması anlatım bozukluğuna sebep olur.” açıklamasındaki anlatım bozukluğunun bir örneği aşağıdaki seçeneklerden hangisinde vardır?

#9. “Bundan böyle artık tek başınasın!” cümlesindeki anlatım bozukluğu aşağıdaki işlemlerden hangisi gerçekleştirilirse düzelir?

#10. Şiirlerde belli bir ahenk oluşturmak için aynı veya benzer ünsüzlerin tekrarıyla elde edilen uyuma (ritme) ne isim verilir?


#11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

#12. * Bursa’da bir eski cami avlusu - * Küçük şadırvanda şakırdayan su - * Orhan zamanından kalma bir duvar - * Onunla her yaşta ihtiyar çınar - Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü bir nitelik ağır basmaktadır?

#13. Sarı turnam tel tel olmuş kanadın Veysel’in dilinde tespihtir adın Hayal miydin gözlerimden iradın (uzaklaştın) Ahu gözle sümbül saçlı maralım Bu dörtlük için aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?

#14. Dize sonlarında yinelenen aynı anlamda ve görevde kullanılan sözcük ve eklere —-, şiirde iç ahengi pekiştirmek için aynı harflerin sıkça kullanılmasına —- denir. Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

#15. Başlıca teması aşk, ayrılık, ölüm, özlem gibi konuları coşkulu bir dille anlatan şiir türüne ne ad verilir?


#16. “Deyimler ve atasözleri kalıplaşmış ifadelerdir. Sözcüklerin yerleri değiştirilemez, yerlerine başka sözcükler kullanılamaz.” Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bu kurala uyulmamasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

#17. Şairane bir konuyu, bir duyguyu veya bir düşünceyi veyahut bir nükteyi, birkaç paragraftan birkaç sayfaya kadar değişen bir hacimde, kısa çarpıcı, etkileyici ve yoğun bir surette anlatan edebi bir türdür. Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisinin tanımı yapılmıştır?

#18. Akademik yazma, bilimsel araştırmayla iç içedir, uzmanlık gerektiren teknik ve sistematik bir alandır, raporlaştırmaya dayalı bir metin üretim sürecidir ve günlük dil kullanımından farklıdır. Yukarıda akademik yazmanın bazı özellikleri verilmiştir. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi bu metnin devamına eklenirse bilgi yanlışlığı yapılmış olur?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Auzef Türk Dili 2 Çıkmış Sorular
LOLONOLO

Auzef Türk Dili 2 Çıkmış Sorular
LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Yazılı Anlatım

Auzef Türk Dili 2 Vize Deneme Sınavı 5

Türk Dili 2

Aşağıdakilerden hangisi yazmaya başlamadan önce yapılması gerekenlerden biri değildir?

a) Yazının amacının belirlenmesi
b) Hedef kitlenin belirlenmesi
c) Yazının konusu ve anlatış şekli
d) Yazının türü
e) Yazının uzunluğu

Cevap : e) Yazının uzunluğu

Yazılı anlatım aşağıdakilerden hangisine dayanmaz?

a) Okuma eylemine
b) Cümle kurmaya
c) Konuşma eylemine
d) Yazma eylemine
e) Noktalama işaretlerine

Cevap : c) Konuşma eylemine

Yazılı metni oluşturan iskelet kaç bölümden oluşur?

a) 4
b) 3
c) 5
d) 2
e) 6

Cevap : a) 4

Yazının omurgası aşağıdakilerden hangisidir?

a) Gelişme
b) Giriş
c) Sonuç
d) Başlık
e) Özet

Cevap : a) Gelişme

Aşağıdakilerden hangisi etkili bir kompozisyon yazımında rol oynayan unsurlardan biri değildir?

a) Hayatı iyi ve doğru anlamak
b) Anladıklarını doğru bir şekilde değerlendirebilmek
c) Elde edilen bilgileri doğru bir şekilde aktarmak
d) Dilin kurallarına hakim olmak
e) Güçlü bir hitâbet yeteneği

Cevap : e) Güçlü bir hitâbet yeteneği

Aşağıdakilerden hangisi kompozisyonda bulunan paragraf çeşitleri arasında sayılamaz?

a) Betimleme paragrafı
b) Duygu paragrafı
c) Olay paragrafı
d) Düzenleme paragrafı
e) Düşünce paragrafı

Cevap : d) Düzenleme paragrafı

Kaç çeşit paragraftan söz edilebilir?

a) 5
b) 7
c) 3
d) 6
e) 4

Cevap : e) 4

Aşağıdakilerden hangisi giriş bölümünde olması gereken özelliklerden değildir?

a) Kısa ve ilgi çekici olmalıdır.
b) Yazıda ele alınacak konu tanıtılır.
c) Kendinden önce bir cümle olmasını gerekli kılan bağlayıcı bir öğe ile başlamaz.
d) Konu ile ilgili örnekler gösterilir.
e) Düşünce yazılarında ilk cümlelerde tanımlama ve açıklama yöntemleri kullanılır.

Cevap : d) Konu ile ilgili örnekler gösterilir.

Yazılı anlatımı hangi kavram ile karşılayabiliriz?

a) Roman
b) Öykü
c) Makale
d) Kompozisyon
e) Hepsi

Cevap : d) Kompozisyon

Aşağıdakilerden hangisi yazılı anlatımın yapısını oluşturan unsurlardan biri değildir?

a) Sesletim
b) Giriş
c) Sonuç
d) Gelişme
e) Başlık

Cevap : a) Sesletim

Auzef Türk Dili 2 Ünite -5

LOLONOLO

 

Auzef Türk Dili 2 Vize Deneme Sınavı 5

Yazılı Anlatım

lolonolo

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!