auzefTürk Dili

Auzef Türk Dili 2 Final Deneme Sınavı 2

Auzef Türk Dili 2 Final Deneme Sınavı 2

#1. Paragraf Oluşturma Ve Düşünceyi Geliştirme Yolları I. Bir insan kuşların sesiyle uyandığı için de mutlu olabilir. II. Çünkü mutluluk uzaklarda değil, ruhunuzda gizlidir. III. Birçok insan mutluluğun formülünü bilir. IV. Hatta kuşlarla birlikte şarkılar da söyleyebilir. V. Fakat çoğu insan dünya üzerinde kendini mutlu edecek bir şeyin olmadığını söyler. Numaralanmış cümlelerin anlamlı bir paragraf oluşturacak biçimde sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

#2. Aşağıdakilerden hangisi kişinin konuşmaya ihtiyaç duymasının sebeplerinden biri değildir?

#3. Aşağıdaki düşünce ekollerinden hangi ikisi roman türünün doğuş evresinde ve biçimsel yapılanmasında etkili olmuştur?

#4. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel Türk seyirlik oyunlarından biri değildir?

#5. Aşağıdakilerden hangisi deneme türünün özelliklerinden biri değildir?


#6. Divan edebiyatı adlandırması için aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?

#7. Aşağıdakilerden hangisinde konuşma ya da yazma eyleminin özelliği doğru verilmemiştir?

#8. Aşağıdakilerden hangisi roman türünün özelliklerinden değildir?

#9. Klasik Türk edebiyatı şairlerinin çoğu hangi sınıftandır?

#10. Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olamaz?


#11. Aşağıdaki yazarlardan hangisi geleneksel Türk tiyatrosundan yararlanarak/ilham alarak modern Türk tiyatro edebiyatında yeni bir tarz oluşturma çabası içerisinde olmuştur?

#12. Cânlar cânını buldum bu cânum yağma olsun Assı ziyândan geçdüm dükkânum yağma olsun Yakarıdaki beytin ikinci mısrasında geçen “ziyân” kelimesinin anlamı, aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

#13. Naatların konusu aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

#14. Aşağıdaki ünsüzlerden hangisi oluşum noktasına göre diğerlerinden farklıdır?

#15. Ayasofya, Doğu Roma İmparatorluğu’nun İstanbul’da yapmış olduğu en büyük kilise olup aynı yerde üç kez inşa edilmiştir. Fatih Sultan Mehmet’in 1453 yılında İstanbul’u fethetmesiyle bu tarihî mekân camiye çevrilmiştir. 1 Şubat 1935 tarihinden itibaren ise cami, müze olarak yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açılmıştır. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi kullanılmıştır?


#16. Sosyal medya, adında medya olmasına rağmen geleneksel medyadan farklılık göstermektedir. Özgünlüğünü yaratan en önemli farklılığı, herhangi bir bireyin sosyal medyanın içeriğini yaratabilmesi, yorumda bulunabilmesi ve katkı sağlayabilmesidir. Sosyal medya metin, ses, video, resim paylaşımına olanak sağlamakta, bu özelliği ile de kullanıcılara geniş bir kullanım olanağı sunmaktadır. Artık bireyler sadece izleyici veya okuyucu değil, doğrudan bilgi yayan aktörlere dönüşmüşlerdir. Sosyal medya araçlarını kullanarak insanlar, düşüncelerini, fikirlerini, deneyimlerini dünya çapında paylaşma imkânı bulmaktadırlar. Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

#17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde vurgu, yer tamlayıcısı üzerindedir?

#18. Nefes kelimesi kaçıncı yüzyıldan itibaren şiir anlamında kullanılmıştır?

#19. Aşağıdakilerden hangisi Türkçede konuşma dilinin söyleyişe yansıyan özelliklerinden biri değildir?

#20. Bir konuyu açıklamak ve savunmak için yazılan resmî yazılara makale denir. Makale hayatımıza Tanzimat döneminde Şinasi ile girmiştir. Şinasi, makalelerini Tercümân-ı Ahvâl ve Tasvîr-i Efkâr gazetelerinde yayımlamıştır. Bu dönemde gelişme gösteren makale, Servet-i Fünûn topluluğu ile daha başarılı örnekler kazanmıştır. Cenap Şahabettin, Ziya Gökalp, Fuad Köprülü, Yakup Kadri Karaosmanoğlu edebiyatımızda isim yapmış makale yazarlarındandır. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi kullanılmıştır?


#21. Aşağıdakilerden hangisinde tonlama ile ilgili verilen bilgi yanlıştır?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Auzef Türk Dili 2 Çıkmış Sorular
LOLONOLO

Auzef Türk Dili 2 Çıkmış Sorular
LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

LOLONOLO

Auzef Türk Dili 2 Final Deneme Sınavı 2

Auzef Türk Dili 2 Final Deneme Sınavı 2

Türk Dili 2

Sarı turnam tel tel olmuş kanadın

Veysel’in dilinde tespihtir adın

Hayal miydin gözlerimden iradın (uzaklaştın)

Ahu gözle sümbül saçlı maralım

Bu dörtlük için aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?

a) Lirik bir şiirdir.
b) Şiirin son dörtlüğüdür.
c) Ölçülü bir şiirdir.
d) Koşma tipi uyak düzeniyle yazılmıştır.
e) Anonim bir türküdür.

Cevap : e) Anonim bir türküdür.

Şiirlerde ahenk oluşturmak için mısra sonlarında ikiden fazla sesin benzeşmesiyle yapılan kafiye çeşidine ne ad verilir?

a) Cinaslı kafiye
b) Zengin kafiye
c) Yarım kafiye
d) Redif
e) Tam kafiye

Cevap : b) Zengin kafiye

Şiirlerde ahenk unsurlarından biri olan tam kafiye, mısra sonlarındaki iki ses benzerliğine dayanır.
Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisinde tam kafiye kullanılmıştır?

a) Çın çın on iki hece
On ikide her gece

b) Takınsam kanat manat
Bomboş vatana inat

c) İsyan şiirleri bilirim sonra
Harfler harp düzeni almıştır mısralarda

d) Bu âlem-i fanide ne mir ü gedayız
Alalarla alalanırız pest ile pestiz

e) Dedim dilber sana yazılı kanım
Dedim niçün dersin benüm sultanım

Cevap : d) Bu âlem-i fanide ne mir ü gedayız
Alalarla alalanırız pest ile pestiz

Şiirlerde belli bir ahenk oluşturmak için aynı veya benzer ünsüzlerin tekrarıyla elde edilen uyuma (ritme) ne isim verilir?

a) Asonans
b) Redif
c) Aliterasyon
d) Vezin
e) Nakarat

Cevap : c) Aliterasyon

Başlıca teması aşk, ayrılık, ölüm, özlem gibi konuları coşkulu bir dille anlatan şiir türüne ne ad verilir?

a) Pastoral
b) Lirik
c) Dramatik
d) Epik
e) Didaktik

Cevap : b) Lirik

Bursa’da bir eski cami avlusu
Küçük şadırvanda şakırdayan su
Orhan zamanından kalma bir duvar
Onunla her yaşta ihtiyar çınar

Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü bir nitelik ağır basmaktadır?

a) Lirik şiir
b) Didaktik şiir
c) Pastoral şiir
d) Epik şiir
e) Dramatik şiir

Cevap : a) Lirik şiir

Dize sonlarında yinelenen aynı anlamda ve görevde kullanılan sözcük ve eklere —-, şiirde iç ahengi pekiştirmek için aynı harflerin sıkça kullanılmasına —- denir. Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

a) kafiye – redif
b) redif – aliterasyon
c) kafiye-cinas
d) redif-ölçü
e) aliterasyon – kapalı hece

Cevap : b) redif – aliterasyon

Bin bir ismin birinden tut
Senlik benlik nedir sil at
Tuttuğun yola doğru git
Yoldan çıkıp olma asi

Yukarıdaki dörtlük aşağıdaki şiir türlerinden hangisine aittir?

a) Didaktik şiir
b) Lirik şiir
c) Epik şiir
d) Pastoral şiir
e) Satirik şiir

Cevap : a) Didaktik şiir

Şairane bir konuyu, bir duyguyu veya bir düşünceyi veyahut bir nükteyi, birkaç paragraftan birkaç sayfaya kadar değişen bir hacimde, kısa çarpıcı, etkileyici ve yoğun bir surette anlatan edebi bir türdür.
Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisinin tanımı yapılmıştır?

a) Asonans
b) Aliterasyon
c) Mensur şiir
d) Manzum
e) Lirik şiir

Cevap : c) Mensur şiir

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

a) Redif, yazılışları, okunuşları, anlamları ve görevleri aynı olan ek veya sözcüklerdir.
b) Zengin uyak, ikiden çok ses benzerliğine dayanır.
c) Redif olmadan da uyak bulunabilir.
d) Redif, uyaktan önce bulunur.
e) Tek ses benzerliğine dayanan uyağa yarım uyak denir.

Cevap : d) Redif, uyaktan önce bulunur.

Auzef Türk Dili 2 Final Deneme Sınavı 2

LOLONOLO

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!