auzefTürk Dili

Auzef Türk Dili 2 Final Deneme Sınavı 3

Auzef Türk Dili 2 Final Deneme Sınavı 3

#1. “Cümlede, birbiri ile çelişen sözcüklerin bir arada kullanılması anlatım bozukluğuna sebep olur.” açıklamasındaki anlatım bozukluğunun bir örneği aşağıdaki seçeneklerden hangisinde vardır?

#2. Altı yaşımda bile yoktum. Ata binmekten, evden uzaklaşıp değişik yerler görmekten inanılmaz ölçüde hoşnut olurdum. Bir gün at arabasına bindirdi babam beni, eski araba. Yine uzaklaştık evden, değişik değişik yerler gezdik. Ama bir yer vardı, bir köprü, bir tren köprüsü. Bu köprünün altından geçerken sımsıkı sarıldım babama, bu anı hiç unutmayacağım dedim içimden, öyle de oldu, ne zaman bir köprünün altından geçsem bu anı hatırlarım. Yukarıda verilen parça hangi edebi türün örneğidir?

#3. Duygu ve düşüncelerin kesin verilere ve delillere dayandırılarak anlatıldığı dergi veya gazetelerde yer alan yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

#4. Anı ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

#5. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bir makalede bulunması gereken bölümlerden değildir?


#6. “Bundan böyle artık tek başınasın!” cümlesindeki anlatım bozukluğu aşağıdaki işlemlerden hangisi gerçekleştirilirse düzelir?

#7. Bilimsel makaledeki bu bölümde ilgili makaleyi okumadan, makalenin bütün bölümleri hakkında bilgi almak mümkündür. Bu bölüm makalenin küçük bir versiyonu gibidir. Okurların da başlıktan sonra bakması gereken ilk bölüm burasıdır. Çünkü bu bölüm ile yazının tamamının içeriğine ilişkin bilgi almak, fikir sahibi olmak mümkündür. Yukarıda tanımlanan bölüm bilimsel makalenin hangi bölümü ile ilgilidir?

#8. *Bin bir ismin birinden tut - *Senlik benlik nedir sil at - *Tuttuğun yola doğru git - *Yoldan çıkıp olma asi - Yukarıdaki dörtlük aşağıdaki şiir türlerinden hangisine aittir?

#9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

#10. Yukarıdaki tabloda yer alan hatanın giderilmesi için hangi harflerin yerleri değiştirilmelidir?


#11. “Deyimler ve atasözleri kalıplaşmış ifadelerdir. Sözcüklerin yerleri değiştirilemez, yerlerine başka sözcükler kullanılamaz.” Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bu kurala uyulmamasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

#12. Sıfır hipotez aşağıdakilerden hangisinde doğru biçimde tanımlanmıştır?

#13. Şiirlerde belli bir ahenk oluşturmak için aynı veya benzer ünsüzlerin tekrarıyla elde edilen uyuma (ritme) ne isim verilir?

#14. Bilimsel bir çalışmada iki koşul/grup arasında farklılık olduğunu söyleyebilmek için, diğer bir deyişle sıfır hipotezi reddedebilmek için en az yüzde kaç oranında farklılaşmanın sağlanması gerekmektedir?

#15. * Bursa’da bir eski cami avlusu - * Küçük şadırvanda şakırdayan su - * Orhan zamanından kalma bir duvar - * Onunla her yaşta ihtiyar çınar - Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü bir nitelik ağır basmaktadır?


#16. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde dolaylı tümleç eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

#17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mektup türü ile ilgili olarak bilgi yanlışlığı yapılmıştır?

#18. Aşağıdakilerden hangisi günlük türünün özelliklerinden değildir?

#19. Bu etik ihlal biçiminde başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi gösterilmesi söz konusudur. Yukarıda tarih edilen bilimsel araştırma süreçlerindeki etik ihlal biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

#20. “Deyimlerin yanlış kullanılması anlatım bozukluğuna neden olur.” Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde deyim, anlatım bozukluğuna neden olmayacak şekilde doğru kullanılmıştır?


#21. Şiirlerde ahenk oluşturmak için mısra sonlarında ikiden fazla sesin benzeşmesiyle yapılan kafiye çeşidine ne ad verilir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Auzef Türk Dili 2 Çıkmış Sorular
LOLONOLO

Auzef Türk Dili 2 Çıkmış Sorular
LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

LOLONOLO

Auzef Türk Dili 2 Final Deneme Sınavı 3

Auzef Türk Dili 2 Final Deneme Sınavı 3

Türk Dili 2

Aşağıdakilerden hangisi roman türünün özelliklerinden değildir?

a) Avrupa’da modern düşünceyle birlikte ortaya çıkması
b) Zaman ve mekânın somut olması
c) Dilinin göndergesel olması
d) Nesir (düzyazı) ile yazılması
e) Manzum olması

Cevap : e) Manzum olması

Aşağıdakilerden hangisi romanın alt türlerinden biri değildir?

a) Polisiye
b) Bilim-kurgu
c) Fantastik
d) Epik
e) Tarihsel

Cevap : d) Epik

Aşağıdakilerden hangisi geleneksel Türk seyirlik oyunlarından biri değildir?

a) Karagöz
b) Orta oyunu
c) Komedya
d) Meddah
e) Kukla

Cevap : c) Komedya

Aşağıdakilerden hangisi çeviri bir eserdir?
a) Hikâye-i Mağdurîn
b) İntibah
c) Akabi Hikâyesi
d) Temâşâ-i Dünyâ ve Cefâkâr u Cefakeş
e) Letâif-i Rivâyât

Cevap : a) Hikâye-i Mağdurîn

Aşağıdakilerden hangisi deneme türünün özelliklerinden biri değildir?

a) Öznel bir tartışma üslubuna sahip olması
b) Kurmaca bir tür olması
c) Genel okur kitlesine hitap etmesi
d) Nesir (düzyazı) tarzında yazılması
e) İroni, mizah, hiciv vb. farklı anlatım tekniklerini kullanması

Cevap : b) Kurmaca bir tür olması

Yazarın kendi hayat hikâyesinden hareketle kaleme aldığı roman türü hangisidir?

a) Macera romanı
b) Biyografik roman
c) Tarihsel roman
d) Fantastik roman
e) Otobiyografik roman

Cevap : e) Otobiyografik roman

Aşağıdaki yazarlardan hangisi geleneksel Türk tiyatrosundan yararlanarak/ilham alarak modern Türk tiyatro edebiyatında yeni bir tarz oluşturma çabası içerisinde olmuştur?

a) Abdülhak Hâmid Tarhan
b) Haldun Taner
c) Ali Haydar Bey
d) Reşat Nuri Güntekin
e) Ahmet Hamdi Tanpınar

Cevap : b) Haldun Taner

Bertold Brecht ismi hangi tür tiyatro ile öne çıkmıştır? Hangi türün öncüsü olarak sayılmıştır?

a) Tragedya
b) Epik
c) Melodram
d) Fars
e) Komedya

Cevap : b) Epik

Aşağıdaki düşünce ekollerinden hangi ikisi roman türünün doğuş evresinde ve biçimsel yapılanmasında etkili olmuştur?

a) Nihilizm – Egzistansiyalizm
b) İrrasyonalizm – Amprizm
c) Postmodernizm – Posthümanizm
d) Nihilizm – İrrasyonalizm
e) Rasyonalizm – Ampirizm

Cevap : e) Rasyonalizm – Ampirizm

Roman ve öykü mukayesesi yapılırken aşağıdakilerden hangisini esas almak yanlış sonuçlar çıkarmaya sebep olabilir?

a) Zamansal hareketlilik
b) Karakterin dönüşüm geçirip geçirmediği
c) Uzunluk-kısalık
d) Olay örgüsünün karmaşıklığı
e) Bir çırpıda yazılması/okunması

Cevap : c) Uzunluk-kısalık

Modern Edebi Türler

Auzef Türk Dili 2 Ünite 8

LOLONOLO

Auzef Türk Dili 2 Final Deneme Sınavı 3

lolonolo

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!