auzefTürk Dili

Auzef Türk Dili 2 Final Deneme Sınavı 4

Auzef Türk Dili 2 Final Soruları Deneme Sınavı 4

#1. Mektup türüyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

#2. I. Kişisel hayatı konu alan metinlerdir. II. Tarihe ve edebiyata kaynaklık eder. III. Sade bir dil kullanılır. IV. Gazete ve dergi yazısıdır. V. Yazıldığı günün tarihini taşır. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri mektup, anı ve günce için ortak değildir?

#3. Bir olayın meydana geliş sebebini, sonuçlarını anlatmak için yazılır. Öznel değerlendirmelere yer verilmez ve olaylar olduğu gibi aktarılır. Bu parçada bahsedilen tür aşağıdakilerden hangisidir?

#4. Şairane bir konuyu, bir duyguyu veya bir düşünceyi veyahut bir nükteyi, birkaç paragraftan birkaç sayfaya kadar değişen bir hacimde, kısa çarpıcı, etkileyici ve yoğun bir surette anlatan edebi bir türdür. Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisinin tanımı yapılmıştır?

#5. “Anlatım sırasında yapılan mantık hataları anlatım bozukluğuna neden olur.” Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bunun bir örneği bulunmaktadır?


#6. Aşağıdakilerden hangisi karar yazarken dikkat edilmesi gereken özelliklerden biri değildir?

#7. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde verilen türle uyuşmamaktadır?

#8. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde özne-yüklem uyumsuzluğundan kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

#9. Uluslararası bilimsel terimlerde “currıculum vitae ” olarak bilinen resmî yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

#10. Sarı turnam tel tel olmuş kanadın Veysel’in dilinde tespihtir adın Hayal miydin gözlerimden iradın (uzaklaştın) Ahu gözle sümbül saçlı maralım Bu dörtlük için aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?


#11. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde çatı uyumsuzluğu’ndan kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

#12. “Cümlede, gereksiz kelime kullanımı anlatım bozukluğuna neden olur.” Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bu tanıma uyan bir anlatım bozukluğu vardır?

#13. Aşağıdakilerden hangisi “makale”nin özelliklerinden biri değildir?

#14. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

#15. Şiirlerde ahenk unsurlarından biri olan tam kafiye, mısra sonlarındaki iki ses benzerliğine dayanır. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisinde tam kafiye kullanılmıştır?


#16. I. İnsanlığa katkıları ve yaşayışlarıyla ilgi çeken kişilerin yaşam öykülerini kaynaklara, belgelere dayanarak sergilerler. Kişilerin hayatını anlatan yazılardır. II. Gazeteciliğin önemli bir dalıdır, soru-cevap yoluyla hazırlanır. Bir sorunu, olayı, gerçeği araştırma ve inceleme yoluyla anlatan yazılardır. Yukarıda verilen bilgiler sırasıyla hangi iki edebi türün özelliğini yansıtırlar?

#17. Dize sonlarında yinelenen aynı anlamda ve görevde kullanılan sözcük ve eklere —-, şiirde iç ahengi pekiştirmek için aynı harflerin sıkça kullanılmasına —- denir. Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

#18. Yukarıdaki tabloda yer alan hatanın giderilmesi için hangi harflerin yerleri değiştirilmelidir?

#19. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir eleştirinin özelliklerinden biri değildir?

#20. “Konuların televizyon, radyo, internet vb. iletişim araçları ile insanlara ulaştırılmasına …………. denir.” cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?


#21. Başlıca teması aşk, ayrılık, ölüm, özlem gibi konuları coşkulu bir dille anlatan şiir türüne ne ad verilir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Auzef Türk Dili 2 Çıkmış Sorular
LOLONOLO

Auzef Türk Dili 2 Çıkmış Sorular
LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

LOLONOLO

Auzef Türk Dili 2 Final Deneme Sınavı 4

Auzef Türk Dili 2 Final Soruları Deneme Sınavı 4

Türk Dili 2

Aşağıdakilerden hangisi “makale”nin özelliklerinden biri değildir?

a) Anlatım yoğun ve yalındır; yazı tarafsız bir nitelik taşır.
b) Yazar ele aldığı konularda öznel bir tutumu benimser.
c) Makale yazarı anlatımda söz oyunlarına başvurmamalıdır.
d) Düşünceyi geliştirme yollarından (tanımlama, örnekleme, karşılaştırma) yararlanılır.
e) Makale bilimsel araştırmaların da bir örneğidir ve bilimsel konularda da yazılır.

Cevap : b) Yazar ele aldığı konularda öznel bir tutumu benimser.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mektup türü ile ilgili olarak bilgi yanlışlığı yapılmıştır?

a) Konu sınırlaması yoktur, hemen her konuda yazılabilir.
b) Roman gibi bazı yazı türlerinin içerisinde de yer alabilir.
c) Kamu kurumları arasına yazılan mektuplara resmi mektup denir.
d) Gazete ve dergilerde herkesin okuması için yazılan mektuplara açık mektup denir.
e) İş mektuplarında ve dilekçelerde tarih ve adres sağ alt köşeye yazılır.

Cevap : e) İş mektuplarında ve dilekçelerde tarih ve adres sağ alt köşeye yazılır.

I. Kişisel hayatı konu alan metinlerdir.
II. Tarihe ve edebiyata kaynaklık eder.
III. Sade bir dil kullanılır.
IV. Gazete ve dergi yazısıdır.
V. Yazıldığı günün tarihini taşır.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri mektup, anı ve günce için ortak değildir?

a) I. ve II.
b) II. ve III.
c) I. ve IV.
d) IV. ve V.
e) III. ve V.

Cevap : d) IV. ve V.

Altı yaşımda bile yoktum. Ata binmekten, evden uzaklaşıp değişik yerler görmekten inanılmaz ölçüde hoşnut olurdum. Bir gün at arabasına bindirdi babam beni, eski araba. Yine uzaklaştık evden, değişik değişik yerler gezdik. Ama bir yer vardı, bir köprü, bir tren köprüsü. Bu köprünün altından geçerken sımsıkı sarıldım babama, bu anı hiç unutmayacağım dedim içimden, öyle de oldu, ne zaman bir köprünün altından geçsem bu anı hatırlarım.
Yukarıda verilen parça hangi edebi türün örneğidir?

a) Günlük
b) Röportaj
c) Anı
d) Gezi
e) Makale

Cevap : c) Anı

Aşağıdakilerden hangisi iyi bir eleştirinin özelliklerinden biri değildir?

a) Üzerinde düşünülen, yazılan yapıt bütün yönleriyle ele alınmalıdır.
b) Eleştirmen eserle ilgili düşüncelerini, “sevdim, beğendim, beğenmedim” gibi sözcüklerle belirtmelidir.
c) Eleştiri, ele alınan yapıta, ondan alınan örneklere bağlı kalmalıdır.
d) Eleştirmen esere ön yargılarla değil, nesnel bir biçimde yaklaşmalıdır.
e) Eleştirmen eleştirisini nesnel nedenlere dayandırarak yapmalıdır.

Cevap : b) Eleştirmen eserle ilgili düşüncelerini, “sevdim, beğendim, beğenmedim” gibi sözcüklerle belirtmelidir.

Aşağıdakilerden hangisi günlük türünün özelliklerinden değildir?

a) Hangi gün yazıldığı düşülen tarihten bellidir.
b) Olan biten olay ve düşünce sıcağı sıcağına yazılmıştır.
c) Yazan kişinin hayatını ve düşüncesini yansıtan bilgiler içerir.
d) Yazar ele aldığı konuyu delillerle ispatlama yoluna gider.
e) Samimi bir üslupla yazılır.

Cevap : d) Yazar ele aldığı konuyu delillerle ispatlama yoluna gider.

Mektup türüyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Yazar herhangi bir konudaki görüşünü karşısındakine kabul ettirmek amacıyla mektuba başvurur.
b) Kişilerin bir haberi, bir durumu başkasına iletmek için yazdığı yazılardır.
c) Fuzuli’nin “Şikâyetname” adlı eseri edebi mektup türünün ilk örneklerindendir.
d) Tanzimat’tan sonra gazetelerde yayımlanan birçok mektup görülmüştür.
e) Mektuplar yazılış amaçlarına göre çeşitli isimler alabilir.

Cevap : a) Yazar herhangi bir konudaki görüşünü karşısındakine kabul ettirmek amacıyla mektuba başvurur.

Duygu ve düşüncelerin kesin verilere ve delillere dayandırılarak anlatıldığı dergi veya gazetelerde yer alan yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Fıkra
b) Hatıra
c) Sohbet
d) Röportaj
e) Makale

Cevap : e) Makale

I. İnsanlığa katkıları ve yaşayışlarıyla ilgi çeken kişilerin yaşam öykülerini kaynaklara, belgelere dayanarak sergilerler. Kişilerin hayatını anlatan yazılardır.
II. Gazeteciliğin önemli bir dalıdır, soru-cevap yoluyla hazırlanır. Bir sorunu, olayı, gerçeği araştırma ve inceleme yoluyla anlatan yazılardır.
Yukarıda verilen bilgiler sırasıyla hangi iki edebi türün özelliğini yansıtırlar?

a) Anı-eleştiri
b) Gezi-eleştiri
c) Biyografi-röportaj
d) Makale-otobiyografi
e) Röportaj-anı

Cevap : c) Biyografi-röportaj

Anı ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Anlatıcı, olayları yaşayan ya da tanıklık eden kişidir.
b) Siyasi, edebi, askeri ve sosyal içerikli olabilir.
c) Genellikle betimleyici ve kanıtlayıcı anlatımdan yararlanılır.
d) Anlaşılır, içten bir anlatım yöntemi kullanılır.
e) Tarihe ve edebiyata kaynaklık eder.

Cevap : a) Anlatıcı, olayları yaşayan ya da tanıklık eden kişidir.

Modern Edebi Türler

LOLONOLO

Auzef Türk Dili 2 Final Soruları 2022 Deneme Sınavı 4

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!