auzefTürk Dili

Auzef Türk Dili 2 Final Deneme Sınavı 7

Auzef Türk Dili 2 Final Deneme Sınavı 7

#1. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel makalelerde bulunan bölümlerden biri değildir?

#2. Mektup türüyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

#3. Aşağıdakilerden hangisi okuma becerisi ile ilgili yanlış bir ifadedir?

#4. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bir makalede bulunması gereken bölümlerden değildir?

#5. Bilimsel araştırma sürecinde kişisel deneyimlerin ve inançların bir kenara bırakılarak sadece gözlemler ya da deneylerden elde edilen bilgiler çerçevesinde çalışmanın yürütülmesi gerekmektedir. Yukarıdaki ifadede vurgulanan aşağıdakilerden hangisidir?


#6. Bilimsel araştırmada geçerlilik aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

#7. Bu etik hilal biçiminde, bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırıp birden fazla sayıda yayımlayarak bu yayınları akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunması söz konusudur. Yukarıda tarih edilen bilimsel araştırma süreçlerindeki etik ihlal biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

#8. Bir metin için tutarlılık ve bağdaşıklık kavramı aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

#9. Aşağıdakilerden hangisi “makale”nin özelliklerinden biri değildir?

#10. Aşağıdakilerden hangisi “forum” türünün ortak özelliklerinden biridir?


#11. I. İnsanlığa katkıları ve yaşayışlarıyla ilgi çeken kişilerin yaşam öykülerini kaynaklara, belgelere dayanarak sergilerler. Kişilerin hayatını anlatan yazılardır. II. Gazeteciliğin önemli bir dalıdır, soru-cevap yoluyla hazırlanır. Bir sorunu, olayı, gerçeği araştırma ve inceleme yoluyla anlatan yazılardır. Yukarıda verilen bilgiler sırasıyla hangi iki edebi türün özelliğini yansıtırlar?

#12. Aşağıdakilerden hangisi “bildirili konuşma” türlerinden biridir?

#13. Aşağıdakilerden hangisi günlük konuşma türü olan “sohbet” türünün özelliklerinden biri değildir?

#14. Bu okuma biçemi metnin geneline hızlı bir biçimde göz gezdirilerek gerçekleştirilir. Amaç; konunun ayrıntılara girilmeden ana hatlarıyla kavramaktır. Yukarıda tarif edilen okuma biçemi aşağıdakilerden hangisidir?

#15. Bilimsel bir çalışmada iki koşul/grup arasında farklılık olduğunu söyleyebilmek için, diğer bir deyişle sıfır hipotezi reddedebilmek için en az yüzde kaç oranında farklılaşmanın sağlanması gerekmektedir?


#16. I. Kişisel hayatı konu alan metinlerdir. II. Tarihe ve edebiyata kaynaklık eder. III. Sade bir dil kullanılır. IV. Gazete ve dergi yazısıdır. V. Yazıldığı günün tarihini taşır. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri mektup, anı ve günce için ortak değildir?

#17. Bu etik ihlal biçiminde başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi gösterilmesi söz konusudur. Yukarıda tarih edilen bilimsel araştırma süreçlerindeki etik ihlal biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

#18. Aşağıdakilerden hangisi zihin kaynaklı okuma biçeminin taşıdığı risklerden birisidir?

#19. Sıfır hipotez aşağıdakilerden hangisinde doğru biçimde tanımlanmıştır?

#20. Bilimsel makaledeki bu bölümde ilgili makaleyi okumadan, makalenin bütün bölümleri hakkında bilgi almak mümkündür. Bu bölüm makalenin küçük bir versiyonu gibidir. Okurların da başlıktan sonra bakması gereken ilk bölüm burasıdır. Çünkü bu bölüm ile yazının tamamının içeriğine ilişkin bilgi almak, fikir sahibi olmak mümkündür. Yukarıda tanımlanan bölüm bilimsel makalenin hangi bölümü ile ilgilidir?


#21. Aşağıda aşamaları tanımlanan okuma biçemi seçeneklerden hangisidir? • Gözler odaklanır. • Metnin geneline bakılır. • Anlama ilişkin düşünülür ve yordama yapılır. • Anlamı sınamak için tümcelere bakılır. • Daha fazla denetim için sözcüklere bakılır. • Henüz emin olunmadıysa harfler incelenir. • Yeniden anlam yorumlarına dönülür

#22. Bilimsel bir çalışmada aynı koşullar altında sürekli olarak aynı sonuçların alınması ve aynı konu alanında belirli miktarda araştırma sonucunda genellenebilir vargılara ulaşılabilmesi gerekir. Yukarıda bilimsel araştırma yöntemine ilişkin vurgulanan aşağıdakilerden hangisidir?

#23. Aşağıdakilerden hangisi “sempozyum, kongre” türlerinin ortak özelliklerinden değildir?

#24. Aşağıdakilerden hangisi “bir kişi tarafından yapılan konuşma” türlerinden biridir?

#25. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir eleştirinin özelliklerinden biri değildir?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Auzef Türk Dili 2 Çıkmış Sorular
LOLONOLO

Auzef Türk Dili 2 Çıkmış Sorular
LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Auzef Türk Dili 2 Final Deneme Sınavı 7

Auzef Türk Dili 2 Final Deneme Sınavı 7

Türk Dili 2

Auzef Türk Dili 2 Çıkmış Sorular
LOLONOLO

Aşağıdakilerden hangisi konuşma eyleminin tanımlarından biri olamaz?

a) Duygu ve düşüncelerin sese ve anlamlı söze dönüştürülmesi eylemine konuşma denir.
b) Konuşma, duygu, düşünce ve isteklerimizi ses ve söz yanında başka yardımcı unsurlarla da muhataba aktarmak eylemidir.
c) İnsanın kasların hareketinden doğan ses-ışık dalgalarının oluşturduğu psiko-fizik bir sürece konuşma adı verilir.
d) Zihinde tasarlanan, sesle ve sözcüklerle gerçekleştirilen, kişiler arasında etkileşim yaratan bir sözlü anlatım etkinliğidir.
e) İnsanın kulağına gelen birçok sesten birini seçmesi, algılaması, değerlendirmesi sürecinin bütününe konuşma denmektedir.

Cevap : e) İnsanın kulağına gelen birçok sesten birini seçmesi, algılaması, değerlendirmesi sürecinin bütününe konuşma denmektedir.

Aşağıdakilerden hangisinde konuşma ya da yazma eyleminin özelliği doğru verilmemiştir?

a) Yazma eylemi, kalıcı özelliğe sahipken konuşma eylemi değişebilir özelliğe sahiptir.
b) Yazma eyleminde kullanılan dil daha kusursuz ve çalışılmış dildir
c) Yazma eylemi ve konuşma eylemi gerçekleştiği sırada bir muhatapla karşı karşıya olunduğundan muhatabı dikkate almak zorunluluğu vardır.
d) Noktalama işaretleri yazma eyleminde anlama ve anlatıma katkı sağlayacak aygıtlardır.
e) Konuşma eyleminde ses, hareket, jest ve mimikler gibi aygıtlar anlama ve anlatıma katkı sağlar.

Cevap : c) Yazma eylemi ve konuşma eylemi gerçekleştiği sırada bir muhatapla karşı karşıya olunduğundan muhatabı dikkate almak zorunluluğu vardır.

Aşağıdakilerden hangisinde güzel, etkileyici ve doğru konuşma için gerekli bir davranış doğru olarak verilmiştir?

a) Konuşma yerel ağız özelliklerinden faydalanılmalıdır
b) Gerektiğinde konuşmada argo sözlerden yararlanılmalıdır.
c) Hedefteki birey/bireylere dinleyicilere samimi olduğumuzu göstermek için “sen” diye seslenilmelidir.
d) Hedef birey kim olursa olsun konuşmacı, kendi bilgi ve birikimini aynı şekilde aktarmalı, dinleyiciye göre konuşmasını değiştirmemelidir
e) Cümleler anlaşılır olmalı, gerektiği durumlarda beden dili kullanılmalıdır.

Cevap : e) Cümleler anlaşılır olmalı, gerektiği durumlarda beden dili kullanılmalıdır.

Aşağıdakilerden hangisi Türkçede konuşma dilinin söyleyişe yansıyan özelliklerinden biri değildir?

a) “ğ” ünsüzü istisna edilecek olursa Türkçe; yazıldığı gibi okunan, okunduğu gibi yazılan bir dildir.
b) Türkçe sözcüklerde ünlü ve ünsüz arasında yer alan “ğ” ünsüzü, söyleyişte yitirilerek kendinden önceki ünlünün uzamasına yol açar.
c) “ğ” ünsüzü son ses¬te kendisinden önce gelen ünlülerin etkisiyle kaybolur ve kendinden önce¬ki ünlüler de uzun söylenir.
d) “ğ” ünsüzü, “e” ve “i” ünlüleriyle birlikte bulunduğu sözcüklerde “y” sesine dönüşür.
e) Türkçe sözcüklerde kendisinden önce ünlü bulunan sözcüklerin sonundaki “r” sesi söylenmez ve bu ünlüler uzun okunur.

Cevap : e) Türkçe sözcüklerde kendisinden önce ünlü bulunan sözcüklerin sonundaki “r” sesi söylenmez ve bu ünlüler uzun okunur.

Aşağıdakilerden hangisinde vurgu ile ilgili yargı doğru verilmemiştir?

a) Konuşma dilinin en önemli, en ayırt edici unsularından birisidir.
b) Konuşma esnasında bir heceyi veya sözcüğü daha yüksek bir ses tonuyla daha baskılı söylemeye vurgu denir
c) Türkçede sözcük kök ve gövdelerinde orta heceler vurgusuzdur.
d) Türkçede genellikle vurgular son hecelerde bulunur.
e) Vurgunun konuşma dilinde anlam belirlemede bir rolü yoktur.

Cevap : e) Vurgunun konuşma dilinde anlam belirlemede bir rolü yoktur.

Aşağıdakilerden hangisinde tonlama ile ilgili verilen bilgi yanlıştır?

a) Ton sadece konuşma diline mahsustur.
b) Ton anlamla ilgili bir unsur değildir.
c) Ton ses oluşurken titreşimin azalıp çoğalmasıdır.
d) Tonlamalar dillerin müzikalitesini de ortaya koyar.
e) Her sözcüğün kendine özgü bir tonu vardır.

Cevap : b) Ton anlamla ilgili bir unsur değildir.

Aşağıdakilerden hangisi konuşmayı etkili kılan hususlardan biri değildir?

a) Konuşma süresince hep aynı ses tonuyla konuşmak.
b) Konuşmaları mantık süzgecinden geçirmek.
c) Geniş bilgi birikimi ve kültüre sahip olmak.
d) Konuşmanın amacını belirlemek.
e) İyi bir gözlemci ve araştırmacı olmak.

Cevap : a) Konuşma süresince hep aynı ses tonuyla konuşmak.

Aşağıdakilerden hangisi kişinin konuşmaya ihtiyaç duymasının sebeplerinden biri değildir?

a) Duygu düşünce ve isteklerimizi muhataplarımıza bildirmek için,
b) Varlığımızı, benliğimizi kanıtlamak için,
c) Ruhsal ve sinirsel gerginlikten kurtulmak için,
d) Toplumsal ilişki kurmak, etkileşimde bulunmak için,
e) Toplumsal yaşamda daha iyi yerlere gelebilmek saygın bir birey olmak için

Cevap : e) Toplumsal yaşamda daha iyi yerlere gelebilmek saygın bir birey olmak için

Aşağıdakilerden hangisi konuşma eyleminin temel ögelerinden biri değildir?

a) Ortam
b) görsel davranış
c) ses
d) dil
e) zihinsel etkinlik

Cevap : a) Ortam

Auzef Türk Dili 2 Final Deneme Sınavı 7

LOLONOLO

Auzef Türk Dili 2 Çıkmış Sorular
LOLONOLO

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!