auzefİşletmePazarlama Stratejileri

Pazarlama Stratejileri 2021 Final Soruları-1

Pazarlama Stratejileri 2021 Final Soruları-1

#1. Aşağıdakilerden hangisi “tek yönlü çeşitlendirme”nin yollarından biri değildir?

#2. - Ek coğrafi pazarlara açılmak - Başka pazar bölümlerine girmek Yukarıdaki stratejiler aşağıdaki büyüme stratejilerinden hangisine aittir?

#3. Pazar liderleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#4. Bir pazar analizinde aşağıdakilerden hangisi incelenmez?

#5. Müşterilerin satın alma kararında markanın etkisine yönelik aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


#6. I. Rakibe doğrudan yapılan saldırıdır. II. Rakibin en zayıf noktasından, bazen de güçlü olduğu yerden yapılır. III. Aynı sektörde yer alan birbirleriyle mücadele içinde olan işletmelerde görülür. Yukarıdaki özellikler hangi saldırı stratejisi çeşidine aittir?

#7. Farklılaştırılmamış pazarlama stratejisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

NOT: Farklılaştırılmamış pazarlamada firma pazara tek ürün ve tek pazarlama karması ile hitap eder.

#8. Aşağıdakilerden hangisi iç çevre analizi unsurlarından biri değildir?

#9. Müşteri analizi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#10. Pazar bölümlendirmeyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


#11. “İşletmeler ......, tüketiciler ise.........bir pazarı arzulamaktadır.” Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#12. Satış anlayışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#13. I. Müşteri ihtiyaçlarının tatmini II. Müşteri tipleri III. Müşterinin tatmin edilmemiş isteklerinin ne olduğu Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri sektör analizi ile ilişkilidir?

#14. ............; markaya ait ürün içeriğinin (tat, koku vb.) değiştirilmesi, üründe fiziksel değişiklik (tasarım, ambalaj vb.) yapılması, ürünün kullanım alanlarının veya marka imajının değiştirilmesini ifade eden kavramdır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#15. Aşağıdakilerden hangisi hedef pazar seçim stratejilerinden biri değildir?


#16. Aşağıdakilerden hangisi iş portföy analizi tekniklerinden biri değildir?

#17. I. Ayrı planlanan ve ayrı misyonlara sahip olan birimlerdir. II. İşletmenin bir bölümü şeklinde olabilirler. III. Tek bir ürün ve marka şeklinde olabilirler. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri stratejik iş birimi için doğrudur?

#18. I. Potansiyel pazardaki fırsat ve tehditleri, rakiplerin güçlü ve zayıf yanlarını ortaya koyar. II. Doğru ürünle, doğru biçimde pazarda yer almaya çalışır. III. Neredeyiz, nereye ulaşmak istiyoruz ve nasıl ulaşacağız sorularının cevabını arar. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri stratejik düşünme için doğrudur?

#19. I. Tüketici tercihlerindeki değişimler II. Üretim teknolojilerindeki değişimler III. Pazara yeni giren işletmelerin taklit etmeleri Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri maliyet liderliği stratejisinin risklerindendir?

#20. I. Yeterli ölçekte ve kârlılıkta olması II. Lider işletmelerin ilgi alanı içinde olması III. Büyüme imkânının olması IV. İşletmenin amaç, kapasite ve yetkinlikleriyle uyumlu olması Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri ideal bir nişin özelliklerindendir?


#21. Strateji ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#22. Kanattan saldırı stratejisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#23. Pazarlama karması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#24. Rekabet avantajı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#25. I. İşletmenin varoluş amacıdır. II. İşletmeyi benzerlerinden ayırır. III. Ürün, müşteri ve pazarlama odaklı olabilir. IV. İşletmenin iş felsefesini ve değerlerini ortaya koyar. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri misyon için doğrudur?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Pazarlama Stratejileri 2021 Final Soruları-1

1- Satış anlayışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Satış ve tutundurma çabaları oldukça yüksektir.
B) Ürün kalitesi, geliştirme ve iyileştirme pazarlama stratejilerini oluşturur.
C) İyi bir pazarlamacı, iyi bir satışçıdır.
D) Ne üretirsem satarım yeter ki satmasını bileyim anlayışı hâkimdir.
E) Tüketiciye yönelik baskıcı satış teknikleri vardır.

Cevap : B) Ürün kalitesi, geliştirme ve iyileştirme pazarlama stratejilerini oluşturur.

2- Pazarlama karması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) İşletmenin fiili olarak yürütmeyi planladığı pazarlama strateji ve politikalarının nasıl hayata geçirileceğinin kararlaştırılmasıdır.
B) Pazarlama karması geliştirirken mutlaka hedef pazar, konumlandırma ve farklılaştırma kararları dikkate alınmalıdır.
C) Ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurmadan oluşmaktadır.
D) Tüm pazarlama karması elemanları birbirinden bağımsızdır.
E) Meydana gelen değişimler nedeniyle pazarlama karmasına insan-hizmeti sunan, fiziksel unsurlar ve süreç elemanları da eklenmiştir.

Cevap : D) Tüm pazarlama karması elemanları birbirinden bağımsızdır.

3- Aşağıdakilerden hangisi iş portföy analizi tekniklerinden biri değildir?

A) SWOT analizi
B) PIMS programı
C) BCG büyüme pazar payı matrisi
D) Shell yönlü politika matrisi
E) GE pazar çekiciliği – İşletme konumu

Cevap : A) SWOT analizi

4- Bir pazar analizinde aşağıdakilerden hangisi incelenmez?

A) Pazar yaşam eğrisi
B) Müşteri satın alma eğilimleri
C) Pazar büyüklüğü
D) Talebin yapısı
E) Pazarın çekiciliği

Cevap : B) Müşteri satın alma eğilimleri

5- I. Potansiyel pazardaki fırsat ve tehditleri, rakiplerin güçlü ve zayıf yanlarını ortaya koyar.
II. Doğru ürünle, doğru biçimde pazarda yer almaya çalışır.
III. Neredeyiz, nereye ulaşmak istiyoruz ve nasıl ulaşacağız sorularının cevabını arar.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri stratejik düşünme için doğrudur?

A) I,II ve III
B) Yalnız II
C) Yalnız I
D) II ve III
E) Yalnız III

Cevap : D) II ve III

6- Aşağıdakilerden hangisi iç çevre analizi unsurlarından biri değildir?

A) İşlevsel faaliyetlerdeki fırsatları ve tehditleri
B) Genel bürokrasi ve yönetim yapısı
C) İşletmenin yatırım ve masraflarının etkinliği
D) İşletmenin teknolojik altyapısı
E) Çalışanların memnuniyet düzeyi

Cevap : A) İşlevsel faaliyetlerdeki fırsatları ve tehditleri

7- “İşletmeler ……, tüketiciler ise………bir pazarı arzulamaktadır.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Monopol – Tam rekabetçi
B) Tam rekabetçi – Monopolcü rekabet
C) Oligopol – Monopol
D) Tam rekabetçi – Monopol
E) Monopol – Oligopol

Cevap : A) Monopol – Tam rekabetçi

8- Müşteri analizi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Müşterilerin ne zaman ve nasıl aldıklarını anlamaya çalışır.
B) Müşterilerin şikâyetlerini, önerilerini araştırır.
C) Müşteri kimdir, özellikleri nelerdir sorularını yanıtlar.
D) İşletmenin altyapısı sağlamsa müşterileri tanımasa da kazanç sağlar.
E) Hangi müşteriye hangi pazarlama stratejisi uygulanacak bunu da analiz eder.

Cevap : D) İşletmenin altyapısı sağlamsa müşterileri tanımasa da kazanç sağlar.

9- I. Müşteri ihtiyaçlarının tatmini
II. Müşteri tipleri
III. Müşterinin tatmin edilmemiş isteklerinin ne olduğu
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri sektör analizi ile ilişkilidir?

A) I, II ve III
B) Yalnız II
C) I ve III
D) Yalnız I
E) I ve II

Cevap : A) I, II ve III

10- Aşağıdakilerden hangisi hedef pazar seçim stratejilerinden biri değildir?

A) Yoğunlaştırılmış pazarlama
B) Mikro pazarlama
C) Farklılaştırılmamış pazarlama
D) Makro pazarlama
E) Farklılaştırılmış pazarlama

Cevap : D) Makro pazarlama

11- Kanattan saldırı stratejisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Reklam kampanyası, kişisel satış ve halkla ilişkiler gibi tutundurma faaliyetleri şeklinde gerçekleşebilir.
B) Saldıran işletmenin rakibe cepheden saldıracak güce ve kaynağa sahip olmadığı durumlarda uygulanabilir.
C) Kanat saldırısında saldıran mücadelenin yoğun olduğu alanları, pazarları hedefler.
D) İşletmenin yan faaliyet alanlarına saldırılmasıdır.
E) Rakiplerin belirli tüketici gruplarının ihtiyaçlarını göremediği ve onları tatmin edemediği durumlarda gerçekleşebilir.

Cevap : C) Kanat saldırısında saldıran mücadelenin yoğun olduğu alanları, pazarları hedefler.

12- – Ek coğrafi pazarlara açılmak
– Başka pazar bölümlerine girmek
Yukarıdaki stratejiler aşağıdaki büyüme stratejilerinden hangisine aittir?

A) Ürün geliştirme stratejileri
B) Çeşitlendirme stratejileri
C) Pazara nüfuz etme stratejileri
D) İleriye dönük büyüme stratejileri
E) Pazar geliştirme stratejileri

Cevap : E) Pazar geliştirme stratejileri

13- I. Tüketici tercihlerindeki değişimler
II. Üretim teknolojilerindeki değişimler
III. Pazara yeni giren işletmelerin taklit etmeleri
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri maliyet liderliği stratejisinin risklerindendir?

A) I ve III
B) I, II ve III
C) I ve II
D) Yalnız I
E) II ve III

Cevap : B) I, II ve III

14- Strateji ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Değişen durumlarda strateji yenilenerek yeniden düzenlenir.
B) Strateji analitik düşünmenin yanı sıra kavramsal fikirler geliştirme çalışmalarını da kapsar.
C) Hem organizasyon hem de çevreyle ilgilenir.
D) Strateji tümüyle planlı ve kontrollüdür.
E) Strateji karmaşık bir yapıya sahiptir.

Cevap : D) Strateji tümüyle planlı ve kontrollüdür.

15- I. Ayrı planlanan ve ayrı misyonlara sahip olan birimlerdir.
II. İşletmenin bir bölümü şeklinde olabilirler.
III. Tek bir ürün ve marka şeklinde olabilirler.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri stratejik iş birimi için doğrudur?

A) I ve II
B) I, II ve III
C) I ve III
D) Yalnız I
E) II ve III

Cevap : B) I, II ve III

16- Farklılaştırılmamış pazarlama stratejisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kitlesel pazarlama stratejisi olarak da adlandırılabilir.
B) Pazara, tek bir ürün ve birden fazla pazarlama karması ile hitap eder.
C) Tüketicilerin ortak noktası üzerine yoğunlaşır.
D) Üretim ve pazarlama masraflarından tasarruf sağlanır.
E) Pazarlama faaliyetleri tüm pazara yöneliktir.

Cevap : B) Pazara, tek bir ürün ve birden fazla pazarlama karması ile hitap eder.
NOT: Farklılaştırılmamış pazarlamada firma pazara tek ürün ve tek pazarlama karması ile hitap eder.

17- Pazar bölümlendirmeyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Pazar içindeki müşterilerin reaksiyonları birbirine benzemektedir.
B) Her bölüme farklı pazarlama stratejileri uygulanmaktadır.
C) Alt pazar olarak ifade edilebilir.
D) İstek ve ihtiyaçları birbirine benzeyen müşteri kümesi oluşturmaktır.
E) Homojen bir pazarın, farklı ürünlere ihtiyaç duyan müşterilere göre ayrılmasıdır.

Cevap : E) Homojen bir pazarın, farklı ürünlere ihtiyaç duyan müşterilere göre ayrılmasıdır.

18- Müşterilerin satın alma kararında markanın etkisine yönelik aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Müşterinin bir markayı tercih etmesinde en önemli unsur duygusallıktır.
B) Müşteri alışkanlık ve geçmiş tecrübelerine göre marka seçimi yapmaktadır.
C) Marka imajı müşterinin istekleriyle uyumluysa marka bağımlılığı oluşur.
D) Markanın imajı satın almayı ve kararı etkilemektedir.
E) Kurumun imajı da marka imajı kadar etkilidir.

Cevap : C) Marka imajı müşterinin istekleriyle uyumluysa marka bağımlılığı oluşur.

19- I. İşletmenin varoluş amacıdır.
II. İşletmeyi benzerlerinden ayırır.
III. Ürün, müşteri ve pazarlama odaklı olabilir.
IV. İşletmenin iş felsefesini ve değerlerini ortaya koyar.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri misyon için doğrudur?

A) I, II ve IV
B) I, II ve III
C) I, II, III ve IV
D) Yalnız I
E) I ve II

Cevap : C) I, II, III ve IV

20- Rekabet avantajı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Rekabet avantajı elde etmenin tek yolu rakiplerden üstün değer içeren ürün ve hizmet üretmektir.
B) Ürün ve hizmetlerin algılanan değeri rakiplerden üstünse ortaya çıkar.
C) Müşterilerin rakiplere kıyasla sizde neyi daha iyi gördüğü rekabet avantajı sağlar.
D) Müşterilerin tercihleri rekabet avantajında büyük rol oynar.
E) Düşük maliyetli ürün üretebilme rekabet avantajı sağlar.

Cevap : A) Rekabet avantajı elde etmenin tek yolu rakiplerden üstün değer içeren ürün ve hizmet üretmektir.

21- I. Yeterli ölçekte ve kârlılıkta olması
II. Lider işletmelerin ilgi alanı içinde olması
III. Büyüme imkânının olması
IV. İşletmenin amaç, kapasite ve yetkinlikleriyle uyumlu olması
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri ideal bir nişin özelliklerindendir?

A) I, II ve III
B) I, II, III ve IV
C) III ve IV
D) I, III ve IV
E) I ve II

Cevap : D) I, III ve IV

22- I. Rakibe doğrudan yapılan saldırıdır.
II. Rakibin en zayıf noktasından, bazen de güçlü olduğu yerden yapılır.
III. Aynı sektörde yer alan birbirleriyle mücadele içinde olan işletmelerde görülür.
Yukarıdaki özellikler hangi saldırı stratejisi çeşidine aittir?

A) Cepheden saldırı
B) Kuşatma saldırısı
C) Gerilla saldırısı
D) Atlatma saldırısı
E) Kanattan saldırı

Cevap : A) Cepheden saldırı

23- Pazar liderleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Hem pazar payı hem de kârlılığı yüksek olan firmalardır.
B) Yeni pazar yaratarak öncü olabilir.
C) Uyguladığı yeni stratejilerle öncü olabilir.
D) Sektörün büyümesini hızlandırır.
E) En önemli avantajları yenilikçi yaklaşımlarıdır.

Cevap : A) Hem pazar payı hem de kârlılığı yüksek olan firmalardır.

24- Aşağıdakilerden hangisi “tek yönlü çeşitlendirme”nin yollarından biri değildir?

A) İşletmenin ilgi alanını genişletip zenginleştirmesi
B) İşletmenin, mevcut bir ürünün türevine yönelmesi
C) İşletmenin, teknolojiyi ilerleterek mevcut ürünle ilişkili ürünler meydana getirmesi
D) İşletmenin, başarılı bir ürününün imajını diğer ürünlere de yayması
E) İşletmenin, öz kaynaklarını değişik alanlara yatırması

Cevap : E) İşletmenin, öz kaynaklarını değişik alanlara yatırması

25- …………; markaya ait ürün içeriğinin (tat, koku vb.) değiştirilmesi, üründe fiziksel değişiklik (tasarım, ambalaj vb.) yapılması, ürünün kullanım alanlarının veya marka imajının değiştirilmesini ifade eden kavramdır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Kuşkulu konumlandırma
B) Yeniden konumlandırma
C) Aşırı konumlandırma
D) Karmaşık konumlandırma
E) Eksik konumlandırma

Cevap : B) Yeniden konumlandırma

Pazarlama Stratejileri 2021 Final Soruları-1

Auzef İşletme
telegram işletme

Pazarlama Stratejileri 2021 Final Soruları-1

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!