auzefİşletmePazarlama Stratejileri

Pazarlama Stratejileri Vize Deneme-1

Pazarlama Stratejileri Vize Deneme-1

#1. Üretim anlayışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#2. .............bir ürün veya hizmetin satışı amacıyla için kişisel olmayan ve belirli aralıklarla kısa süreli gerçekleştirilen çabalardır. Yukarıdaki boşluğu en uygun şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

#3. ................ işletmenin temel görevinin önce tüketici ihtiyaçlarını anlamak ve sunumları ile tüketicilerin ihtiyaçlarını rakiplerden daha iyi karşılamak olduğunu savunur. “Müşterimiz velinimetimizdir” sözü bu dönemi ifade edebilir. Yukarıdaki boşluğu en uygun şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

#4. .............., bir amaca ulaşmak, bir sonuca varmak, bir işi kolaylaştırmak için tutulan düzenli yol olarak tanımlanabilir. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayacak seçenek hangisidir?

#5. Pazarlama ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


#6. ............, işletmenin temel amaç ve hedefleri ile ilişkili olan beş yıl ve daha uzun süreli planları içerir. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayacak seçenek hangisidir?

#7. .......... ürün veya hizmeti tüketicilere tanıtmak, üstünlüklerini açıklamak ve tüketicilerde ilgi ve satın alma arzusu uyandırmak amacı ile ilgili iletişim çabalarından oluşur. Yukarıdaki boşluğu en uygun şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

#8. I. Tüketicinin ihtiyaçlarının tatmin edilmesini amaçlar. II. Toplumun uzun vadede refahını sağlamayı amaçlar. III. Tüketici, işletme ve toplum üçgenini kapsar. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri toplumsal pazarlama için doğrudur?

#9. ............. heterojen bir bütün pazarın nispeten benzer ürünlere ihtiyaç duyan tüketici gruplarına ayrılmasıdır. Yukarıdaki boşluğu en uygun şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

#10. ............ süreleri belli faaliyetlerin neden, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kimler tarafından yürütüleceğinin önceden belirlenmesidir. Değişen koşullara göre adapte edilebilen, yeniden düzenlenebilen belirsizlik ve riskleri düşük uygulamalardır. Bir olayın en ince ayrıntılarını yer, zaman, kişi ve usul göstererek belirlemektir. Yukarıdaki boşluğu en uygun şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?


#11. İşletmenin gelecekte belli bir sürede nerede olmak istediği ve nasıl görünmek istediği ............ ile belirlenir. Yukarıdaki boşluğu en uygun şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

#12. ............ ihtiyaçlarının tatmin edilmesini isteyen tüketici, kar elde etmek isteyen işletme ve uzun vadede çıkarını göz önünde bulunduran toplum üçgeninin yer aldığı anlayıştır. Yukarıdaki boşluğu en uygun şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

#13. ............, işletme ile ilişki içinde bulunduğu çevreler arasında karşılıklı iyi niyet ve anlayışı sağlamaya ve sürdürmeye yönelik plan ve sürekli çalışmalardır. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayacak seçenek hangisidir?

#14. “Ne üretirsem satılır” düşüncesinin hakim olduğu, tüketicinin pazarda bulabildiği şeyi alacağını öne süren anlayış aşağıdakilerden hangisidir?

#15. ............., bir ürünün rakiplerine göre tüketicinin zihnindeki nispi yeridir. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayacak seçenek hangisidir?


#16. Strateji ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#17. I. Ürün II. Müşteri III. Fiyat IV. Tutundurma Yukarıdakilerden hangisi/hangileri pazarlama karmasının bileşenleri arasında yer almaz?

#18. Üretim anlayışının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

#19. Durum analizi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#20. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama karması bileşenlerinden biri değildir?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Pazarlama Stratejileri Vize Deneme-1

1. Strateji ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Askeri alandan işletme ve pazarlamaya uyarlanmış bir kavramdır.
b) Yenilik, ilerleme ve uyumu ifade eder.
c) Kısa dönemli kararlardır.
d) Sonuca yönelik ve dinamik kararlardır.
e) Meydana gelen değişiklikleri denetim altına alan yönetsel bir araçtır.

Cevap : c)Kısa dönemli kararlardır.

2. ………….., bir amaca ulaşmak, bir sonuca varmak, bir işi kolaylaştırmak için tutulan düzenli yol olarak tanımlanabilir.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayacak seçenek hangisidir?

a) Politika
b) Taktik
c) Yöntem
d) Plan
e) Program

Cevap : c)Yöntem

3. Üretim anlayışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Ne üretirsem satılır düşüncesi hâkimdir.
b) Seri üretim kavramı bu anlayışta önem kazanmaktadır.
c) Günümüzde bu anlayış devam etmemektedir.
d) Üretimi iyileştirmek ve iyi bir dağıtım kanalı kurmak ana amaçlardandır.
e) Talebin fazla, arzın az olması nedeniyle ortaya çıkmış bir anlayıştır.

Cevap : c)Günümüzde bu anlayış devam etmemektedir.

4. Pazarlama ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Bireylerin istek ve ihtiyaçlarını elde etmesine yardımcı olan bir süreçtir.
b) Sadece mal ya da mala bağlı hizmetleri kapsayan bir kavramdır.
c) Yeni fikir, mal ve hizmetlerin üretilmesini kapsayan bir kavramdır.
d) Ürünlerin geliştirilmesi, dağıtılması ve mübadelesini içerir.
e) Yer, fiyatlandırma, tutundurma ve dağıtım ile ilişkilidir.

Cevap : b)Sadece mal ya da mala bağlı hizmetleri kapsayan bir kavramdır.

5. I. Tüketicinin ihtiyaçlarının tatmin edilmesini amaçlar.
II. Toplumun uzun vadede refahını sağlamayı amaçlar.
III. Tüketici, işletme ve toplum üçgenini kapsar.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri toplumsal pazarlama için doğrudur?

a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I,II ve III
d) II ve III
e) I ve III

Cevap : c)I,II ve III

6. “Ne üretirsem satılır” düşüncesinin hakim olduğu, tüketicinin pazarda bulabildiği şeyi alacağını öne süren anlayış aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ürün Anlayışı
b) Üretim Anlayışı
c) Satış Anlayışı
d) Modern Pazarlama Anlayışı
e) İlişkisel Pazarlama Anlayışı

Cevap : b)Üretim Anlayışı

7. ………….. ihtiyaçlarının tatmin edilmesini isteyen tüketici, kar elde etmek isteyen işletme ve uzun vadede çıkarını göz önünde bulunduran toplum üçgeninin yer aldığı anlayıştır.
Yukarıdaki boşluğu en uygun şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ürün Anlayışı
b) Üretim Anlayışı
c) Satış Anlayışı
d) Modern Pazarlama Anlayışı
e) Toplumsal Pazarlama Anlayışı

Cevap : e)Toplumsal Pazarlama Anlayışı

8. ………… süreleri belli faaliyetlerin neden, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kimler tarafından yürütüleceğinin önceden belirlenmesidir. Değişen koşullara göre adapte edilebilen, yeniden düzenlenebilen belirsizlik ve riskleri düşük uygulamalardır. Bir olayın en ince ayrıntılarını yer, zaman, kişi ve usul göstererek belirlemektir.
Yukarıdaki boşluğu en uygun şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

a) Plan
b) Taktik
c) Yöntem
d) Politika
e) Program

Cevap : e)Program

9. Üretim anlayışının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kitlesel üretimi arttırarak maliyetlerin düşürülmesi
b) Sürekli ürünlerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi
c) Baskıcı satış teknikleri ile ürünleri satarak kar elde edilmesi
d) Tüketiciyi tatmin ederek kar sağlanması
e) Tüketiciyi tatmin ederken toplumun refahının da gözetilmesi

Cevap : a)Kitlesel üretimi arttırarak maliyetlerin düşürülmesi

10. ……………… işletmenin temel görevinin önce tüketici ihtiyaçlarını anlamak ve sunumları ile tüketicilerin ihtiyaçlarını rakiplerden daha iyi karşılamak olduğunu savunur. “Müşterimiz velinimetimizdir” sözü bu dönemi ifade edebilir.
Yukarıdaki boşluğu en uygun şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ürün Anlayışı
b) Üretim Anlayışı
c) Satış Anlayışı
d) Modern Pazarlama Anlayışı
e) İlişkisel Pazarlama Anlayışı

Cevap : d)Modern Pazarlama Anlayışı

11. ……………., işletmenin temel amaç ve hedefleri ile ilişkili olan beş yıl ve daha uzun süreli planları içerir.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayacak seçenek hangisidir?

a) Taktik planlar
b) Operasyonel planlar
c) Stratejik planlar
d) Orta vadeli planlar

Cevap : d)Orta vadeli planlar

12. Durum analizi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) İşletmenin pazarlama programının nerede olduğunu, nasıl işlediğini ve ileride nelerle karşılaşacağını gösterir.
b) Durum analiz iş portföy analizi ile SWOT analizinden oluşur.
c) SWOT analizi işletmenin ürünlerinin değerlerini ortaya koyan bir analizdir.
d) İş portföy analizi, bir işletmenin yatırım, geliştirme veya piyasadan çekme kararlarını verebilmek amacıyla kullanılır.
e) İşletmenin güçlü ve zayıf yönleri ile dış çevredeki fırsat ve tehditleri araştıran SWOT analizidir.

Cevap : c)SWOT analizi işletmenin ürünlerinin değerlerini ortaya koyan bir analizdir.

13. ……………., bir ürünün rakiplerine göre tüketicinin zihnindeki nispi yeridir.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayacak seçenek hangisidir?

a) Pazar konumu
b) Marka imajı
c) Marka güvenilirliliği
d) Marka sadakati
e) Pazar payı

Cevap : a)Pazar konumu

14. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama karması bileşenlerinden biri değildir?

a) Ürün (Product)
b) Psikolojik Unsurlar (Psychological Evidence)
c) Fiyat (Price)
d) Dağıtım (Place)
e) Tutundurma (Promotion)

Cevap : b)Psikolojik Unsurlar (Psychological Evidence)

15. ………….., işletme ile ilişki içinde bulunduğu çevreler arasında karşılıklı iyi niyet ve anlayışı sağlamaya ve sürdürmeye yönelik plan ve sürekli çalışmalardır.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayacak seçenek hangisidir?

a) Halkla İlişkiler
b) İyileştirme
c) Reklam
d) Satış Özendirme
e) Kişisel Satış

Cevap : a)Halkla İlişkiler

16. İşletmenin gelecekte belli bir sürede nerede olmak istediği ve nasıl görünmek istediği …………… ile belirlenir.
Yukarıdaki boşluğu en uygun şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

a) Misyon
b) Vizyon
c) Plan
d) Taktik
e) Strateji

Cevap : b)Vizyon

17. I. Ürün
II. Müşteri
III. Fiyat
IV. Tutundurma
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri pazarlama karmasının bileşenleri arasında yer almaz?

a) Yalnız IV
b) Yalnız II
c) I ve II
d) II ve III
e) III ve IV

Cevap : b)Yalnız II

18. …………… ürün veya hizmeti tüketicilere tanıtmak, üstünlüklerini açıklamak ve tüketicilerde ilgi ve satın alma arzusu uyandırmak amacı ile ilgili iletişim çabalarından oluşur.
Yukarıdaki boşluğu en uygun şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

a) Logo
b) Amblem
c) Marka
d) Tutundurma
e) Konumlandırma

Cevap : d)Tutundurma

19. ………….bir ürün veya hizmetin satışı amacıyla için kişisel olmayan ve belirli aralıklarla kısa süreli gerçekleştirilen çabalardır.
Yukarıdaki boşluğu en uygun şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

a) Reklam
b) Kişisel Satış
c) Satış Özendirme
d) Halkla İlişkiler
e) Doğrudan Pazarlama

Cevap : c)Satış Özendirme

20. …………. heterojen bir bütün pazarın nispeten benzer ürünlere ihtiyaç duyan tüketici gruplarına ayrılmasıdır.
Yukarıdaki boşluğu en uygun şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

a) Pazar Bölümlendirme
b) Hedef Pazar Seçimi
c) Konumlandırma
d) Farklılaştırma
e) Çeşitlendirme

Cevap : a)Pazar Bölümlendirme

Pazarlama Stratejileri Vize Deneme-1

Auzef İşletme
telegram işletme

Pazarlama Stratejileri Vize Deneme-1

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!