Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri Final Deneme-1

Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri Final Deneme-1

#1. IPARD kaç ilde uygulanmaktadır?

#2. Aşağıdakilerden hangisi 1/95 sayılı AT-Türkiye Ortaklık Konseyi kararının maddelerinden biri değildir?

#3. Aşağıdaki “program-bakanlık (veya merkez-başkanlık)” eşleşmelerinden hangisi yanlıştır?

#4. Ortaklık Konseyi …………. bağlıdır. Çünkü ………… tabidir. Yukarıdaki cümlede bulunan boşluklara aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

#5. Terörle mücadele mevzuatı konusunda AB ile müktesebat uyumlu mudur?

#6. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği bütçesinden yapılan mali harcamaların sebeplerinden biri değildir?

#7. Avrupa Birliği’nde artan farklılıklar ile birlikte bölgesel politika oluşturma ihtiyacı doğmuştur. Bu farklılıkları gösteren birtakım göstergelerden yararlanılır, bu göstergeler NUTS sistemine dayanmaktadır.

#8. Yatay havacılık anlaşması imzalanmıştır.

#9. Ankara Antlaşması ve Gümrük Birliği Anlaşması AB ortaklığının temel belgelerindendir.

#10. Aşağıdakilerden hangisi Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)’nın amaçlarından biri değildir?

#11. Aşağıdakilerden hangisi 1 Ocak 1996 Gümrük Birliği Anlaşması yürürlüğe girmeden önceki dönemlerde gerçekleştirilmiş süreçlerden biri değildir?

#12. Aşağıdakilerden hangi faslık müzakereye açılmamıştır?

#13. Türkiye’nin en büyük doğrudan yabancı sermaye kaynağı ………’dır. Yukarıdaki cümlede bulunan boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

#14. Karma İstişare Komitesi’nin kuruluş amacı, taraflar arasında iş birliğini güçlendirmek ve sosyal-ekonomik diyaloğun kurumsallaşmasını sağlamaktadır.

#15. Gümrük Birliği Anlaşması sadece mamul ve yarı mamul durumundaki ürünlerin Avrupa üzerindeki dolaşımını düzenlemektedir.

#16. Karma Parlamento Komisyon’unun görevi Ortaklık Konseyi’nin sunduğu yıllık faaliyet raporlarını inceleme ortaklıkla ilgili tavsiye ve görüş alışverişinde bulunmaktır.

#17. 1/95 sayılı AT-Türkiye Ortaklık Konseyi kararına göre Katma protokolde belirlenmiş Gümrük Biriliği tedbirlerinin ………………….. maddesinde gümrük vergilerinin ve eş etkili vergi ve resimlerin kaldırılması kararlaştırılmıştır. Yukarıdaki cümlede bulunan boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

#18. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği-Türkiye arasında kurulan organlardan biri değildir?

#19. Aşağıdakilerden hangisi Ortaklık Konseyi’nin belirlediği sekiz alt Ortaklık Komitesi’nden biri değildir?

#20. Avrupa Birliği katılım öncesi ………………. amacı, aday ülkeleri üyeliğe hazırlamaktır. Bu sayede, Avrupa Birliği’ni daha iyi bir yaşam standardına ulaştıran .…………… oluşturulmasında aday ülkelere yardımcı olunur. Yukarıdaki paragrafta bulunan boşluklara aşağıdaki ifadelerden hangileri gelmelidir?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

HD Quiz powered by harmonic design

Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri Final Deneme-1

1. Aşağıdakilerden hangisi 1/95 sayılı AT-Türkiye Ortaklık Konseyi kararının maddelerinden biri değildir?

A. Gümrük hükümleri
B. Yasaların yakınlaştırılması
C. Tarım ürünleri
D. Malların serbest dolaşımı ve ticaret politikası
E. İş gücüne serbest dolaşıma hakkı

Cevap : E. İş gücüne serbest dolaşıma hakkı

2. Aşağıdakilerden hangisi 1 Ocak 1996 Gümrük Birliği Anlaşması yürürlüğe girmeden önceki dönemlerde gerçekleştirilmiş süreçlerden biri değildir?

A. 23 Kasım 1967 Bürüksel-Katma Protokol
B. 25 Temmuz 1996 demir ve çelikten mamul ve yarı mamullerin Gümrük Birliği kapsamından tamamen çıkarılması
C. 1973-1978 Gümrük Birliği’nin kapsadığı bazı sanayi ürünlerinde gümrük vergilerinin sıfırlanması
D. Gümrük Birliği’nin tarım sektöründeki serbest dolaşım ve ekonomik birleşme kurallarının gerçekleştirilmesi taahhüdü
E. 6 Mart 1995 Bürüksel-Ortaklık Konseyi Kararı (OKK)

Cevap : B. 25 Temmuz 1996 demir ve çelikten mamul ve yarı mamullerin Gümrük Birliği kapsamından tamamen çıkarılması

3. Ankara Antlaşması ve Gümrük Birliği Anlaşması AB ortaklığının temel belgelerindendir.

A. Doğru
B. Yanlış

Cevap : A. Doğru

4. Gümrük Birliği Anlaşması sadece mamul ve yarı mamul durumundaki ürünlerin Avrupa üzerindeki dolaşımını düzenlemektedir.

A. Doğru
B. Yanlış

Cevap : B. Yanlış

5. 1/95 sayılı AT-Türkiye Ortaklık Konseyi kararına göre Katma protokolde belirlenmiş Gümrük Biriliği tedbirlerinin ………………….. maddesinde gümrük vergilerinin ve eş etkili vergi ve resimlerin kaldırılması kararlaştırılmıştır.
Yukarıdaki cümlede bulunan boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

A. Gümrük Hükümleri
B. Kurumsal Hükümler
C. Yasaların Yakınlaştırılması
D. Malların Serbest Dolaşımı ve Ticaret Politikası
E. Hiçbiri

Cevap : D. Malların Serbest Dolaşımı ve Ticaret Politikası

6. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği-Türkiye arasında kurulan organlardan biri değildir?

A. Ortaklık Konseyi
B. Karma Parlamento Komisyonu
C. AT-Türkiye Gümrük Birliği Ortak Komitesi
D. Ekonomik ve Sosyal Komite
E. AT-Türkiye Savunma ve İdari Komitesi

Cevap : E. AT-Türkiye Savunma ve İdari Komitesi

7. Aşağıdakilerden hangisi Ortaklık Konseyi’nin belirlediği sekiz alt Ortaklık Komitesi’nden biri değildir?

A. Çevre ve Enerji Alt Komitesi
B. Nükleer ve Kimyasal Enerjiler Alt Komitesi
C. Tarım ve Balıkçılık Alt Komitesi
D. Yenilenme Alt Komitesi
E. Bölgesel Gelişme, İstihdam ve Sosyal Politika Alt Komitesi

Cevap : B. Nükleer ve Kimyasal Enerjiler Alt Komitesi

8. Karma Parlamento Komisyon’unun görevi Ortaklık Konseyi’nin sunduğu yıllık faaliyet raporlarını inceleme ortaklıkla ilgili tavsiye ve görüş alışverişinde bulunmaktır.

A. Doğru
B. Yanlış

Cevap : A. Doğru

9. Karma İstişare Komitesi’nin kuruluş amacı, taraflar arasında iş birliğini güçlendirmek ve sosyal-ekonomik diyaloğun kurumsallaşmasını sağlamaktadır.

A. Doğru
B. Yanlış

Cevap : A. Doğru

10. Ortaklık Konseyi …………. bağlıdır. Çünkü ………… tabidir.
Yukarıdaki cümlede bulunan boşluklara aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

A. Topluluk üyesi devletlerin hükûmetlerine – Uluslararası hukuka
B. Avrupa Toplulukları Adalet Divanı’na – Topluluk Hukukuna
C. Ortaklık Komitesi’ne – AB iç mevzuatına
D. TBMM’ye – Anayasa Hukukuna
E. Gümrük Birliği’ne – Uluslararası İş Hukuku’na

Cevap : B. Avrupa Toplulukları Adalet Divanı’na – Topluluk Hukukuna

11. Terörle mücadele mevzuatı konusunda AB ile müktesebat uyumlu mudur?

A. Kesinlikle evet
B. Kesinlikle hayır
C. Böyle bir mevzuat çalışması yoktur.
D. Uyum çalışmaları devam etmektedir.

Cevap : D. Uyum çalışmaları devam etmektedir.

12. IPARD kaç ilde uygulanmaktadır?

A. Tüm illerde uygulanmaktadır.
B. 42
C. 22
D. Türkiye yükümlülüklerini yerine getirmediği için IPARD Türkiye’de uygulanmamaktadır.

Cevap : B. 42

13. Aşağıdakilerden hangi faslık müzakereye açılmamıştır?

A. Gümrük birliği
B. Şirketler hukuku
C. Bölgesel politika ve yapısal araçların koordinasyonu
D. Mali kontrol

Cevap : A. Gümrük birliği

14. Türkiye’nin en büyük doğrudan yabancı sermaye kaynağı ………’dır.
Yukarıdaki cümlede bulunan boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

A. BRICK ülkeleri
B. OECD
C. OPEC
D. AB

Cevap : D. AB

15. Yatay havacılık anlaşması imzalanmıştır.

A. Doğru
B. Yanlış

Cevap : B. Yanlış

16. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği bütçesinden yapılan mali harcamaların sebeplerinden biri değildir?

A. Teknoloji transferi ve gümrük tarifelerinin düzenlenmesi amaçlı
B. Sürdürülebilir kalkınma amaçlı (Büyüme İstihdam için)
C. Doğal kaynakların korunması ve yönetimi amaçlı
D. Vatandaşlık, özgürlük, güvenlik ve adalet amaçlı
E. Üçüncü dünya ülkeleri ve aday ülkelere yapılan hibe ve yardım amaçlı

Cevap : A. Teknoloji transferi ve gümrük tarifelerinin düzenlenmesi amaçlı

17. Aşağıdakilerden hangisi Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)’nın amaçlarından biri değildir?

A. Türkiye’yi adaylık teklifinde destekleme
B. Yapısal yönetimlerin hazırlığı için yardım tedariki
C. Türkiye’yi çok yıllı plan için hazırlama
D. Türkiye’yi Avrupa Birliği fonlarının sağlam finansal yönetimi için destekleme
E. Teknolojik destekle Avrupa Birliği entegrasyon sürecini kolaylaştırmak

Cevap : E. Teknolojik destekle Avrupa Birliği entegrasyon sürecini kolaylaştırmak

18. Avrupa Birliği’nde artan farklılıklar ile birlikte bölgesel politika oluşturma ihtiyacı doğmuştur. Bu farklılıkları gösteren birtakım göstergelerden yararlanılır, bu göstergeler NUTS sistemine dayanmaktadır.

A. Doğru
B. Yanlış

Cevap : A. Doğru

19. Avrupa Birliği katılım öncesi ………………. amacı, aday ülkeleri üyeliğe hazırlamaktır. Bu sayede, Avrupa Birliği’ni daha iyi bir yaşam standardına ulaştıran .………………… oluşturulmasında aday ülkelere yardımcı olunur.
Yukarıdaki paragrafta bulunan boşluklara aşağıdaki ifadelerden hangileri gelmelidir?

A. askeri yardımın – sosyal güvenliğin
B. teknolojik yardımın – teknolojik gelişmişliğin
C. finansmanın – ulusal kamu politikalarının
D. kültürel yardımın – kültürel birliğin
E. mali yardımın – yüksek rekabet piyasalarının

Cevap : C. finansmanın – ulusal kamu politikalarının

siyaset bilimi ve kamu yönetimi
Telegram Siyaset Bİlimi ve Kamu Yönetimi

Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri Final Deneme-1

%d blogcu bunu beğendi: