Anadolu AöfSOS114U Davranış Bilimleri 2

SOS114U Davranış Bilimleri 2 Final Deneme Sınavı 4

SOS114U Davranış Bilimleri 2 Final Deneme Sınavı 4

#1. Aşağıdakilerden hangisi kişiler arası çatışma ile ilgili doğru bir ifade değildir?

#2. Bir araştırmacı farklı yaşlarda doğmaktan kaynaklanan etkileri ortadan kaldırmak için hangi gelişimsel yöntemi kullanmalıdır?

#3. Beş Büyük Kişilik Modeli’ne göre hangisi uyumlu kişiliğin özelliğidir?

#4. Aşağıdakilerden hangisi dirençlilik ile ilişkilidir?

#5. Aşağıdakilerden hangisi kişilik ve karakter ilişkisini doğru açıklar?

#6. Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

#7. Aşağıdaki güdülenme kuramlarından hangisi insancıl bir yaklaşıma sahiptir?

#8. Bütün organizmaların benzer psikolojik prensiplere göre hareket ettiğini savunan ve evrensel “davranış yasalarını” belirlemeye çalışan bakış açısı aşağıdakilerden hangisidir?

#9. Aşağıdakilerden hangisi yansıtmanın tanımıdır?

#10. Olumlu bir özgürlüğe sahip olmak için içimizden geldiği gibi davranmamız ve gerçek arzularımızı yaşamamız gerektiğini savunan bilim insanı kimdir?

#11. Aşağıdakilerden hangisi güdülenmeyi açıklayan içgüdü yaklaşımının özelliklerinden biridir?

#12. Zihnin bir bütün olarak işlev gördüğünü savunan bakış açısı ve bilim adamı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

#13. Başarı kazanmayı ve toplum içinde prestij sahibi olmayı istemek Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramında hangi türde ihtiyaçlara karşılık gelir?

#14. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Pluthick’in duygu çemberi modeli ile ilgili doğru bir ifade değildir?

#15. Aşağıdakilerden hangisi strese ilişkin organizmanın verdiği tepkiler temel alınarak yapılan açıklamalara bir örnektir?

#16. Aşağıdakilerden hangisi sosyal destek ile ilgili doğru bir ifade değildir?

#17. Psikolojide bir bireyin tüm bilgi toplama araçları kullanılarak detaylı bir biçimde incelenmesini amaçlayan araştırma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

#18. Psikoloji tarihinde psikolog olarak nitelendirilen ilk bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

#19. Mischel’in Bilişsel-Duyusal Kişilik kuramına göre şemaların işlevi nedir?

#20. Her bireyin doğuştan iyi olduğunu ve potansiyelini tam kullanabilmesi durumunda mutlu olabileceğini savunan kişilik kuramı hangisidir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Aöf Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular

Anadolu Üniersitesi İşletme
SOS114U Davranış Bilimleri 2

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Aöf Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular

Anadolu Üniersitesi İşletme
SOS114U Davranış Bilimleri 2

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

SOS114U Davranış Bilimleri 2 Final Deneme Sınavı 4

 

SOS114U Davranış Bilimleri 2 Final Deneme Sınavı 4

Anadolu Üniersitesi İşletme
SOS114U Davranış Bilimleri 2
Ünite – 8
Tutumlar ve Kalıp Yargılar

Tutum ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

A. Tutum, kişinin belli objelere karşı belli davranışlarda bulunma eğilimidir.
B. Tutumlar kişinin değerleri, duygu durumu ve duyguları ile yakından ilişkilidir
C. Tutum bileşenlerinden duygu önce gelir, düşünce ve davranış niyeti ise duyguları takip ederek gelişir.
D. Tutumların oluşumunda öğrenmenin etkisi büyüktür.
E. Tutumlar sabit olmayıp değişkendirler.

Cevap : C. Tutum bileşenlerinden duygu önce gelir, düşünce ve davranış niyeti ise duyguları takip ederek gelişir.

Tutumların oluşumuna ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A. Okul öğretmenlerimiz ile olan etkileşimimiz neticesinde öğrenilebilir.
B. Arkadaş çevremizle olan etkileşimimiz neticesinde öğrenilebilir.
C. Okuduğumuz bir kitap neticesinde öğrenilebilir.
D. Anne babamız ile olan etkileşimimiz neticesinde öğrenilebilir.
E. Tutumlar doğuştan getirdiğimiz özelliklerimizdir.

Cevap : E. Tutumlar doğuştan getirdiğimiz özelliklerimizdir.

Değerler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

A. Kişinin sahip olduğu inanışların gücü ve bu inanışların gerçekleşme olasılığına ilişkin beklentisi ile kişinin inanışın gerçekleşmesine verdiği değer o objeye yönelik tutumunu belirler.
B. Değerler doğrudan gözlenebilen unsurlardır.
C. Değerler uç ve aracı değerler olarak iki çeşittir.
D. Aracı değerler kişinin uç değerlere ulaşmasına yardım eden değerlerdir.
E. Değerler kişinin hayatta ne için çabalamak gerektiğine ve nasıl davranmasının doğru olacağına ilişkin inanışlarıdır.

Cevap : B. Değerler doğrudan gözlenebilen unsurlardır.

Sosyal tutumların ölçülmesinde kullanılan ve bir tutum objesine ilişkin birbirine eşit uzaklıktaki özelliklerin olumlu ya da olumsuz olarak değerlendirilmesini amaçlayan doğrudan tutum ölçüm tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A. Gözlem
B. Duygusal anlam ölçeği
C. Thurstone ölçeği
D. Likert tipi ölçek
E. Guttman ölçeği

Cevap : C. Thurstone ölçeği

Aşağıdakilerden hangisi doğrudan tutum ölçümlerinde dikkat edilmesi gereken unsurlardan biri değildir?

A. Yöneltilen sorularda birden çok ifadenin veya iki negatif ifadenin yer almaması gerekmektedir.
B. Cevap seçenekleri kapsamlı olmalıdır.
C. Tutumlar tek bir ifade/soru ile değil, birbirine benzer birkaç ifade/soru ile ölçülmelidir.
D. Birbiri ile ilişkili konulara dair tutum ölçümlerinin ard arda yapılması gerekmektedir.
E. Cevap seçeneklerinin rakamsal değerlerinin neyi ifade ettiği belirtilmelidir.

Cevap : D. Birbiri ile ilişkili konulara dair tutum ölçümlerinin ard arda yapılması gerekmektedir.

Bilişsel karmaşa kavramına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

A. Bilişsel karmaşa, kişinin aynı objeye karşı farklı tutumlar içinde olması durumudur.
B. Bilişsel karmaşa yaşayan kişi karşı tarafı eğilimi olan davranışı yapmak konusunda ikna etmeye çalışabilir.
C. Bilişsel karmaşa yaşayan kişi kendisinden tutumlarına aykırı davranışlar bekleyen kişilerden uzaklaşabilir.
D. Bilişsel karmaşa yaşayan kişi tutumları sebebiyle eğilimli oldukları davranışlar arasındaki farkın çok da önemli olmadığını düşünebilir.
E. Bilişsel karmaşa kişinin tutumu ile kendisinden beklenen davranışın birbirlerinden farklı olması durumudur. Tutumlar ve Kalıp Yargılar 170 neler öğrendik?

Cevap : A. Bilişsel karmaşa, kişinin aynı objeye karşı farklı tutumlar içinde olması durumudur.

Tutum ve davranış ilişkisine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

A. Tutum kişinin ilgi duyduğu bir şeyle alakalı olduğunda tutum ile davranış arasındaki ilişki daha güçlü olacaktır.
B. Öz denetimi yüksek olan bireylerin tutumlarına uygun davranışlar sergilemesi beklenir.
C. Kişinin hayatında önemi olan şeylere ilişkin tutumlarının davranışa dönüşme ihtimali daha yüksektir.
D. Kişinin tutumu ile kendisinden beklenen davranışın birbirlerinden farklı olması durumunda kişide bilişsel karmaşa ortaya çıkabilir.
E. Belli bir şeye özgü olan (spesifik) tutumların davranışa dönüşme ihtimali daha yüksektir.

Cevap : B. Öz denetimi yüksek olan bireylerin tutumlarına uygun davranışlar sergilemesi beklenir.

Kalıpyargılara ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A. Kalıpyargılar, belirli gruplara ve bu gruplara dahil olan bireylere ilişkin genellemeleri ifade eder.
B. Kalıpyargılar bireylerin sosyal olguları anlamlandırmasına yardımcı olur.
C. Kalıpyargılar bireylere algılama süreçlerinde kolay hatırlanan, özet bilgiler sunarak enerji tasarrufu sağlar.
D. Kalıpyargılar negatif duygu, ve düşüncelerdir.
E. Kalıpyargılar mevcut durumu muhafaza etmeye ve haklı çıkarmaya yarayan açıklamalar sunar.

Cevap : D. Kalıpyargılar negatif duygu, ve düşüncelerdir.

Kalıpyargı tehdidine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A. Bireyin kendisinin de içinde bulunduğu sosyal gruba yönelik olumsuz yargılar neticesinde ortaya çıkan olumsuz durumları ifade eder.
B. Bireyin kendisinin de içinde bulunduğu sosyal gruba yönelik olumlu yargılar neticesinde ortaya çıkan olumlu durumları ifade eder.
C. Bireyin kendisinin de içinde bulunduğu sosyal gruba yönelik nötr yargıları ifade eder.
D. Bireyin kendisinin de içinde bulunduğu sosyal gruba yönelik olumsuz yargılar neticesinde ortaya çıkan olumlu durumları ifade eder.
E. Bireyin kendisinin de içinde bulunduğu sosyal gruba yönelik olumlu yargılar neticesinde ortaya çıkan olumsuz durumları ifade eder.

Cevap : A. Bireyin kendisinin de içinde bulunduğu sosyal gruba yönelik olumsuz yargılar neticesinde ortaya çıkan olumsuz durumları ifade eder.

Ön yargı ve ayrımcılığa ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

A. Ön yargılar bir kişi veya gruba yönelik olumsuz tutumları ifade eder.
B. Ayrımcılık ön yargıların davranışa dönüşmüş halidir.
C. Ön yargılar kişisel ve sosyo-kültürel faktörlerden etkilenebilmektedir.
D. Ön yargılar doğrudan deneyimlerle veya çevreden aktarılan bilgilerle oluşabilir.
E. Ön yargılar değiştirilemez.

Cevap : E. Ön yargılar değiştirilemez.

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!