Anadolu AöfSOS114U Davranış Bilimleri 2

SOS114U Davranış Bilimleri 2 Vize Deneme Sınavı 4

SOS114U Davranış Bilimleri 2 Vize Deneme Sınavı 4

#1. Aşağıdakilerden hangisi, dili hayvanların iletişim biçimlerinden ayıran bir özellik değildir?

#2. Kalıtımın zekâ üzerindeki etkisine ilişkin aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

#3. Başarı kazanmayı ve toplum içinde prestij sahibi olmayı istemek Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramında hangi türde ihtiyaçlara karşılık gelir?

#4. Aşağıdakilerden hangisi güdülenmeyi açıklayan içgüdü yaklaşımının özelliklerinden biridir?

#5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Pluthick’in duygu çemberi modeli ile ilgili doğru bir ifade değildir?

#6. Bir kapının tam açıkken ve yarım açıkken algılayıcının retinasına düşen imgesi farklıdır. Bu farklılığa rağmen, algılayıcı kapıyı aynı kapı olarak algılamaya devam eder. Aşağıdakilerden hangisi bu olguyu ifade eder?

#7. Dikkatle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

#8. Liseye giden Ahmet, kimya sınavında bir formülü yanlış hatırladığı için sınavdan düşük not almıştır. Ahmet, hangi problem çözüm stratejisini başarılı bir şekilde kullanamamıştır?

#9. Psikolojinin inceleme alanında aşağıdakilerden hangisi bulunmamaktadır?

#10. Yukarıdaki şekilde hangi Gestalt gruplandırma ilkesi geçerlidir?

C. Şekil benzerliği

#11. Deneysel yöntemde elde edilen sonucun deneysel işlemden kaynaklandığını ileri sürmek için ne yapılmalıdır?

#12. Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

#13. Köpek gördüğünde köpeğin ne olduğunu, inek gördüğünde ineğin ne olduğunu öğrenen bir çocuk, hayvan kavramlarını aşağıdaki yollardan hangisiyle oluşturmaktadır?

#14. Aşağıdakilerden hangisi dilsel görecelilik hipoteziyle ilgili doğru bir ifade değildir?

#15. Algının doğasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

#16. Aşağıdaki güdülenme kuramlarından hangisi insancıl bir yaklaşıma sahiptir?

#17. Yukarıdaki şekil, biçim algısında kullanılan örgütlenme ilkelerinden hangisine uygundur?

E. Şekil-zemin

#18. İnsan davranışlarında yaşla birlikte ortaya çıkan değişimleri inceleyen psikolojinin uzmanlık alanı aşağıdakilerden hangisidir?

#19. Davranışı kontrol edilmesi zor bilinçdışı istek ve çatışmalar yoluyla açıklayan bakış açısı aşağıdakilerden hangisidir?

#20. Yapısalcılık bakış açısı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Aöf Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular

Anadolu Üniersitesi İşletme
SOS114U Davranış Bilimleri 2

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Aöf Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular

Anadolu Üniersitesi İşletme
SOS114U Davranış Bilimleri 2

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

SOS114U Davranış Bilimleri 2 Vize Deneme Sınavı 4

SOS114U Davranış Bilimleri 2 Vize Deneme Sınavı 4

Anadolu Üniersitesi İşletme
SOS114U Davranış Bilimleri 2
Ünite – 4
Biliş ve Zihinsel Yetenekler

Bilişsel psikoloji için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A. Bireysel farklılıkların araştırıldığı bir alandır.
B. Alanın tarihi 1800’lere kadar geri gider.
C. Evrensel olarak insanın bilişsel süreçlerine odaklanır.
D. Toplumsal hayatın pratik gereklerinden ortaya çıkmıştır.
E. Başlıca çalışma konusu zekâdır.

Cevap : C. Evrensel olarak insanın bilişsel süreçlerine odaklanır.

Köpek gördüğünde köpeğin ne olduğunu, inek gördüğünde ineğin ne olduğunu öğrenen bir çocuk, hayvan kavramlarını aşağıdaki yollardan hangisiyle oluşturmaktadır?

A. Prototip modeli ile
B. Özellikler listesi yolu ile
C. Amaç-araçlar analizi yoluyla
D. Alt amaç analizi yoluyla
E. İyi örnek modeli ile

Cevap : E. İyi örnek modeli ile

Evcilik oynarken bebeğinin saçlarını taramak isteyen Ayşe, küçük bir tarağı olmadığı için eski bir diş fırçasını tarak olarak kullanmayı akıl etmiştir. Ayşe’nin bu davranışı, problem çözümünde hangi engeli ortadan kaldırmıştır?

A. İşleve takılma
B. Problemi tek bakış açısından görme
C. Zihinsel kurulum
D. Algoritma
E. Kestirme

Cevap : A. İşleve takılma

Aşağıdakilerden hangisi, dili hayvanların iletişim biçimlerinden ayıran bir özellik değildir?

A. Sembolik olması
B. Esnek olması
C. Yaratıcı olması
D. İçgüdüsel olması
E. Sınırsız olması

Cevap : D. İçgüdüsel olması

Aşağıdakilerden hangisi Simon-Binet Zekâ Ölçeğinin özelliklerinden biridir?

A. Sözel beceri ve performansı içermesi
B. Yetişkinler için geliştirilmiş olması
C. İlk geliştirilen zekâ ölçeği olması
D. ABD’de geliştirilmiş olması
E. Zekâ indeksi hesaplamasına dayanması

Cevap : C. İlk geliştirilen zekâ ölçeği olması

Aşağıdakilerden hangisi dilsel görecelilik hipoteziyle ilgili doğru bir ifade değildir?

A. Dil, insanların dünyayı nasıl algıladığını belirler.
B. Dünyayı algılama biçimi, farklı dili konuşan kültürlere göre değişkenlik gösterir.
C. Her kültür, geliştirdiği dil dolayısıyla, kendine özgü bir dünya anlayışı üretir.
D. Bazı kültürler renkleri iki sözcükle anlatsalar da, tüm renkleri algılarlar.
E. Diğer kültürlere kıyasla eskimolar kar için daha fazla sözcük türetmiştir.

Cevap : D. Bazı kültürler renkleri iki sözcükle anlatsalar da, tüm renkleri algılarlar.

Aşağıdakilerden hangisi modern zekâ kuramlarının özelliklerinden biridir?

A. 19. Yüzyılın sonlarında ortaya konulmaları
B. Zekâyı çok bileşenden oluşan bir yapı olarak görmeleri
C. Faktör analizi tekniğine dayanmaları
D. Zekânın kendini her davranışta göstermesi gerektiği fikri
E. Zeki davranışın altında yatan bilişsel süreçlere odaklanmaları

Cevap : E. Zeki davranışın altında yatan bilişsel süreçlere odaklanmaları

Kalıtımın zekâ üzerindeki etkisine ilişkin aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

A. Kalıtımın zekâ üzerinde çevreden bağımsız bir etkisi vardır.
B. Kalıtım zekânın potansiyel olarak ulaşabileceği üst sınırı belirler.
C. Kalıtımın zekâ üzerindeki etkisi kanıtlanamamıştır.
D. Kalıtımın zekâ üzerindeki etkisi çevresel etkilere kapalıdır.
E. Kalıtımın zekâ üzerindeki etkisi bireyseldir.

Cevap : B. Kalıtım zekânın potansiyel olarak ulaşabileceği üst sınırı belirler.

Aşağıdakilerden hangisi grup zekâ ölçeklerinin özelliklerinden biridir?

A. Kağıt-kalem ölçekleridir.
B. Zaman açısından maliyetlidirler.
C. Emek açısından maliyetlidirler.
D. Performans ölçekleri içerirler.
E. Uzmana öznel faktörleri gözleme olanağı verirler.

Cevap : A. Kağıt-kalem ölçekleridir.

Liseye giden Ahmet, kimya sınavında bir formülü yanlış hatırladığı için sınavdan düşük not almıştır. Ahmet, hangi problem çözüm stratejisini başarılı bir şekilde kullanamamıştır?

A. Kestirmeler
B. Alt amaç analizi
C. Algoritmalar
D. Amaç-araçlar analizi
E. Zihinsel kurulum

Cevap : C. Algoritmalar

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!