Anadolu AöfİST203U İstatistik

İST203U İstatistik Final Deneme Sınavı 6

İstatistik Final Deneme Sınavı 6

#1. Normal dağılıma sahip bir rassal değişkenin aritmetik ortalaması 40 ve standart sapması 6 ise bu rassal değişkenin 37 ile 52 arasında olma olasılığı kaçtır?

#2. Fisher fiyat endeks değeri kaçtır?

Cevap : b. 89,22

#3. İki nicel değişken için derlenen verilerin bir koordinat sistemi içerisinde eşlenmiş olarak gösteriminde kullanılan grafik aşağıdakilerden hangisidir?

#4. Bir hipotez sınamasında red bölgesinin yönünü aşağıdakilerden hangisi belirler?

#5. Bir alışveriş merkezi müşterilerinin %40’ı yaptığı alışverişlerde nakit para, %60’ı ise kredi kartı kullanmaktadır. Nakit para kullananların %30’unun, kredi kartı kullananların ise %60’ının yaptığı alışveriş 50 TL’nin üzerindedir. Bu alışveriş merkezi müşterileri arasından rassal olarak seçilen bir müşterinin yaptığı alışverişin 50 TL’nin üzerinde olduğu bilindiğine göre, bu müşterinin alışverişinde nakit para kullanmış olma olasılığı kaçtır?

#6. Bir lojistik firmasının 8 adet kamyonu bulunmaktadır. Firmanın ilgili sorumlusu, şehir dışına nakliyat yapmak üzere bu 8 kamyondan 3 tanesini kaç farklı şekilde seçebilir?

#7. İstatistik dersine ait notların ortalamasının, 80’den büyük olup olmadığı, sınanmak istenmektedir. Bu sınamada kurulacak sıfır hipotezi nedir?

#8. Aşağıda verilen seçeneklerden hangisinde yer alan değişken kesikli bir değişkendir?

#9. Bu sınamadaki alternatif hipotez nedir? Bir işletmede, üretilen ampüllerin 450 saat olan dayanma süresini artırmak için yeni bir hammaddenin kullanımı düşünülmektedir. Bu ham madde kullanılarak 1000 ürün üretilmiş ve ortalama dayanma süresi 462 saat olarak hesaplanmıştır. Ham maddenin olumlu sonuç verip vermediği %95 güvenle sınanacaktır.

#10. Pil üreten bir işletmede, ürünlerin ömrünü artırmak amacıyla bir üretim yöntemi uygulanacaktır. Bu amaçla uygulanacak yeni yöntem sınanmak istenmektedir. Bu sınamada kurulacak sıfır hipotezi nedir?

#11. A maddesinin 2009 yılındaki satış miktarı 100 ton, 2010 yılındaki satış miktarı 120 ton ve 2011 yılındaki satış miktarı 150 olarak verilmiştir. 2011 yılı için değişken esaslı miktar endeks değerinin yorumu aşağıdakilerden hangisidir?

#12. Beş maddeye ve istenilen bir yıla ilişkin fisher miktar endeks değeri 64 ve paasche miktar endeksi 60 olarak verilmiştir. Buna göre laspeyres miktar endeks değeri aşağıdakilerden hangisidir?

#13. Anlam düzeyi 0.05 olan bir hipotez sınamasında, I. tip hata yapma olasılığı kaçtır?

#14. İlgilenilen nitel değişkenin ölçme düzeylerinin toplam birim sayısına göre paylarını göstermek için kullanılan grafiğe ne ad verilir?

#15. Aşağıda verilen seçeneklerden hangisinde yer alan değişken nitel bir değişkendir?

#16. Birden fazla değişkenin ve/veya miktarının zaman içinde oransal değişimini gösteren endekse ne ad verilir?

#17. Tabloda verilen gruplandırılmış seriye göre değeri 100’den az birim sayısı nedir?

#18. A olayının gerçekleşme olasılığı 0,30, B olayının gerçekleşme olasılığı 0,45’dir. A veya B olayının gerçekleşme olasılığı 0,50 olduğuna göre, A ve B olaylarının birlikte gerçekleşme olasılığı kaçtır?

#19. Laspeyres fiyat endeks değeri kaçtır?

Cevap : c. 90,32

#20. Bir rassal değişkenin alabileceği değerler; 1, 4, 7 ve bu değerleri alması olasılıkları sırasıyla 0,2, 0,7 ve 0,1 olduğuna göre, bu olasılık dağılımının aritmetik ortalaması ve varyansı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Aöf Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular

Anadolu Üniersitesi İşletme
İST203U İstatistik

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Aöf Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular

Anadolu Üniersitesi İşletme
İST203U İstatistik

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

İST203U İstatistik Final Deneme Sınavı 6

İST203U İstatistik Final Deneme Sınavı 6

Anadolu Üniersitesi İşletme
İST203U İstatistik
Ünite – 6
Örnekleme ve Bazı Örnekleme Dağılımları.

Bir örneklemin özelliklerine ilişkin değerlere ne ad verilir?

a. Örnek istatistiği
b. Evren
c. Anlamlı fark
d. Örnekleme
e. Parametre

Cevap : a. Örnek istatistiği

Bir evrenden rastgele seçilen birden fazla örneğin sonuçlarının birbirinden farklı olduğu gözlenmiştir. Bu farklılığın nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a. Beklenen frekans
b. Yöntem farklılığı
c. Örnek değişkenliği
d. Örnek istatistiği
e. Parametre

Cevap : c. Örnek değişkenliği

İki sonuçlu bir evrenden, mümkün n hacimli basit rassal örneklemlerin seçildiğini ve her iki örneklem için p oranı hesaplandığı varsayımı altında, pi lerin dağılımına (i=1, 2, … , n) ne ad verilir?

a. Oranların örnekleme dağılımı
b. Örneklem istatistiği
c. Binom dağılımı
d. Normal dağılım
e. Ortalamaların örnekleme dağılımı

Cevap : a. Oranların örnekleme dağılımı

Aşağıdakilerden hangisi olasılıklı örnekleme yöntemlerinden biri değildir?

a. Tabakalı örnekleme
b. Basit rassal örnekleme
c. Kartopu örneklemesi
d. Küme örneklemesi
e. Sistematik örnekleme

Cevap : c. Kartopu örneklemesi

X rassal değişkeni, ortalaması (µ) 50 ve standart sapması (s) 10 olmak üzere normal dağılmıştır. Buna göre, hacmi n=100 olan örneklemin ortalaması X =55 değerinin standart normal değeri (z) kaçtır?

a. 0,5
b. 1
c. 1,5
d. 2
e. 5

Cevap : e. 5

Evren oranının değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir?

a. 0 ≤ P ≤ 1
b. -1 < P < 0
c. -1 < P < 1
d. P < -1 e. P > 1

Cevap : a. 0 ≤ P ≤ 1

Bir örneklemin gözlem değerleri için hesaplanan karakteristik değerlere ne ad verilir?

a. Ortalama
b. İstatistik
c. Frekans
d. Anlamlı fark
e. Parametre

Cevap : b. İstatistik

Aşağıdakilerden hangisi, tam sayım yapmayı engelleyen nedenlerden biri değildir?

a. Maliyet
b. Ölçüm için birimlerin tahrip edilmesi olasılığı
c. Evren hacminin küçük olması
d. Zaman
e. Evren hacminin sonsuz sayıda olması

Cevap : c. Evren hacminin küçük olması

Tabaka hacimleri sırasıyla 50, 250 ve 200 birimden oluşan bir evrenden kota örneklemesiyle 50 birimlik örneklem oluşturulmak istenmektedir. Bu örneklem hacmi tabaka hacimlerinin evren içindeki paylarıyla orantılı olarak dağıtılırsa üçüncü sıradaki tabakadan seçilecek birim sayısı kaç olmalıdır?

a. 4
b. 15
c. 20
d. 35
e. 40

Cevap : c. 20

Evren hacmi küçük olduğunda, örnekleme seçilen bir birimin diğerlerinin seçilme şansını etkilememesi için aşağıdaki seçim yöntemlerinden hangisi kullanılır?

a. Rassal iadeli
b. Rassal iadesiz
c. Sistematik
d. Keyfi ve sistematik birlikte
e. Keyfi

Cevap : a. Rassal iadeli

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!