Anadolu AöfİST203U İstatistik

İST203U İstatistik Final Deneme Sınavı 7

İST203U İstatistik Final Deneme Sınavı 7

#1. Bir portföy yöneticisi T60’lık A hisse senedinden 200 hisse, T250’lık B hisse senedinden 100 hisse ve T65’lık C hisse senedinden 200 hisse satın almıştır. Satın alınan hisse başına ödenen ortalama fiyat nedir?

c) İST203U İstatistik Ünite 3 Soru 9c-min

#2. Aşağıdakilerden hangisi istatistik birimi olarak alınamaz?

#3. Bir hava alanında gecikmeyle (rötarlı) kalkan uçakların gecikme süreleri ve sayıları gruplandırılmış seri olarak verilmiştir. Buna göre, medyan ortalama gecikme süresi nedir?

#4. Aşağıdakilerden hangisi duyarlı ortalama değildir?

#5. A bisküvi fabrikasında üretilen bisküvi paketlerinin, planlanan ağırlıkta olup olmadığı araştırılmak isteniyor. A fabrikasında üretilen her bir bisküvi paketi için aşağıdaki seçeneklerden hangisi söylenemez?

#6. Tabaka hacimleri sırasıyla 50, 250 ve 200 birimden oluşan bir evrenden kota örneklemesiyle 50 birimlik örneklem oluşturulmak istenmektedir. Bu örneklem hacmi tabaka hacimlerinin evren içindeki paylarıyla orantılı olarak dağıtılırsa üçüncü sıradaki tabakadan seçilecek birim sayısı kaç olmalıdır?

#7. Yukarıda verilen gruplandırılmış serisinin aritmetik ortalaması nedir?

c) İST203U İstatistik Ünite 3 Soru 5c-min

#8. Aşağıdakilerden hangisi, tam sayım yapmayı engelleyen nedenlerden biri değildir?

#9. Aşağıdakilerden hangisi sürekli bir değişkendir?

#10. Bir işletmede, üretilen ampüllerin 450 saat olan dayanma süresini artırmak için yeni bir hammaddenin kullanımı düşünülmektedir. Bu ham madde kullanılarak 1000 ürün üretilmiş ve ortalama dayanma süresi 462 saat olarak hesaplanmıştır. Ham maddenin olumlu sonuç verip vermediği %95 güvenle sınanacaktır. Bu sınamada örnekleme dağılımının red bölgesi aşağıdakilerden hangisidir?

#11. Aşağıdaki alternatif hipotezlerden hangisi çift yönlü bir sınama gerektirir?

#12. 0.02 anlam düzeyinde sınanan bir hipotez için, doğru olan sıfır hipotezini reddederek hatalı karar verme olasılığı kaçtır?

#13. A bisküvi fabrikasında üretilen bisküvi paketlerinin, planlanan ağırlıkta olup olmadığı araştırılmak isteniyor. Bu araştırmada incelenen değişken nedir?

#14. Bir evrenden rastgele seçilen birden fazla örneğin sonuçlarının birbirinden farklı olduğu gözlenmiştir. Bu farklılığın nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

#15. Bu sınamada kurulacak alternatif hipotez nedir? Pil üreten bir işletmede, ürünlerin ömrünü artırmak amacıyla bir üretim yöntemi uygulanacaktır. Bu amaçla uygulanacak yeni yöntem sınanmak istenmektedir.

#16. Evren oranının değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir?

#17. Aşağıdakilerden hangisi olasılıklı örnekleme yöntemlerinden biri değildir?

#18. Bir evrenin aritmetik ortalamasının güven sınırlarını % 99.34 güvenle tahmin edebilmek için kullanılacak standart hata katsayısı za/ 2 kaçtır?

#19. İstatistik biriminin sahip olduğu özelliklere ne ad verilir?

#20. Yıllık ortalama üretim 5.000 adet ve standart sapma 750 adet iken değişim katsayısı nedir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Aöf Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular

Anadolu Üniersitesi İşletme
İST203U İstatistik

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Aöf Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular

Anadolu Üniersitesi İşletme
İST203U İstatistik

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniersitesi İşletme
İST203U İstatistik

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İST203U İstatistik Final Deneme Sınavı 7

İST203U İstatistik Final Deneme Sınavı 7

Anadolu Üniersitesi İşletme
İST203U İstatistik
Ünite – 7
İstatistiksel Tahminleme ve Karar Alma

Bir evrenin aritmetik ortalamasının güven sınırlarını % 99.34 güvenle tahmin edebilmek için kullanılacak standart hata katsayısı

İST203U İstatistik Ünite 7 Soru 1

kaçtır?

a. 2.66
b. 2.68
c. 2.70
d. 2.72
e. 2.74

Cevap : d. 2.72

Pil üreten bir işletmede, ürünlerin ömrünü artırmak amacıyla bir üretim yöntemi uygulanacaktır. Bu amaçla uygulanacak yeni yöntem sınanmak istenmektedir.
Bu sınamada kurulacak sıfır hipotezi nedir?

a. Yeni yöntem pillerin ömrünü artırır.
b. Yeni yöntem pil üretimini artırır.
c. Yeni yöntem pillerin ömrünü değiştirmez.
d. Yeni yöntem pillerin ömrünü değiştirir.
e. Yeni yöntem pil üretimini azaltır.

Cevap : c. Yeni yöntem pillerin ömrünü değiştirmez.

Bu sınamada kurulacak alternatif hipotez nedir?

Pil üreten bir işletmede, ürünlerin ömrünü artırmak amacıyla bir üretim yöntemi uygulanacaktır. Bu amaçla uygulanacak yeni yöntem sınanmak istenmektedir.

a. Yeni yöntem pil üretimini artırır.
b. Yeni yöntem pil üretimini azaltır.
c. Yeni yöntem pil üretimini değiştirir.
d. Yeni yöntem pillerin ömrünü artırır.
e. Yeni yöntem pillerin ömrünü değiştirir.

Cevap : d. Yeni yöntem pillerin ömrünü artırır.

Anlam düzeyi 0.05 olan bir hipotez sınamasında, I. tip hata yapma olasılığı kaçtır?

a. 0.99
b. 0.90
c. 0.10
d. 0.05
e. 0.01

Cevap : d. 0.05

Aşağıdaki alternatif hipotezlerden hangisi çift yönlü bir sınama gerektirir?

a. A firmasının günlük üretim miktarı B firmasının günlük üretim miktarından fazladır.
b. A marka malın dayanıklılığı B marka malın dayanıklılığından azdır.
c. A makinesinin verimliliği B makinesinin verimliliğinden farklıdır.
d. A marka ampülün ömrü B marka ampülün ömründen kısadır.
e. A marka malın satış oranı B marka malın satış oranından fazladır.

Cevap : c. A makinesinin verimliliği B makinesinin verimliliğinden farklıdır.

İstatistik dersine ait notların ortalamasının, 80’den büyük olup olmadığı, sınanmak istenmektedir. Bu sınamada kurulacak sıfır hipotezi nedir?

a. µ > 80
b. µ = 80
c. µ ≠ 80
d. µ < 81 e. µ > 81

Cevap : b. µ = 80

0.02 anlam düzeyinde sınanan bir hipotez için, doğru olan sıfır hipotezini reddederek hatalı karar verme olasılığı kaçtır?

a. 0.01
b. 0.02
c. 0.05
d. 0.98
e. 0.99

Cevap : b. 0.02

Bir hipotez sınamasında red bölgesinin yönünü aşağıdakilerden hangisi belirler?

a. H0
b. H1
c. H0 ve H1
d. a hatası
e. b hatası

Cevap : b. H1

Bir işletmede, üretilen ampüllerin 450 saat olan dayanma süresini artırmak için yeni bir hammaddenin kullanımı düşünülmektedir. Bu ham madde kullanılarak 1000 ürün üretilmiş ve ortalama dayanma süresi 462 saat olarak hesaplanmıştır. Ham maddenin olumlu sonuç verip vermediği %95 güvenle sınanacaktır.
Bu sınamada örnekleme dağılımının red bölgesi aşağıdakilerden hangisidir?

a. Sağ uçta, %2.5’lik alan
b. Sol uçta, %2.5’lik alan
c. Sağ uçta, %5’lik alan
d. Sol uçta, %5’lik alan
e. Sağ uçta, %10’luk alan

Cevap : c. Sağ uçta, %5’lik alan

Bu sınamadaki alternatif hipotez nedir?

Bir işletmede, üretilen ampüllerin 450 saat olan dayanma süresini artırmak için yeni bir hammaddenin kullanımı düşünülmektedir. Bu ham madde kullanılarak 1000 ürün üretilmiş ve ortalama dayanma süresi 462 saat olarak hesaplanmıştır. Ham maddenin olumlu sonuç verip vermediği %95 güvenle sınanacaktır.

a. µ ≠ 450
b. µ > 462
c. µ = 450
d. µ ≠ 462
e. µ > 450

Cevap : e. µ > 450

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!