Anadolu AöfİST203U İstatistik

İST203U İstatistik Final Deneme Sınavı 8

İST203U İstatistik Final Deneme Sınavı 8

#1. Verilerin derlenmesi, düzenlenmesi, çözümlenmesi ve sonuçların yorumlanması amacıyla kullanılan yöntemler topluluğuna ne ad verilir?

#2. Bir işletmede, üretilen ampüllerin 450 saat olan dayanma süresini artırmak için yeni bir hammaddenin kullanımı düşünülmektedir. Bu ham madde kullanılarak 1000 ürün üretilmiş ve ortalama dayanma süresi 462 saat olarak hesaplanmıştır. Ham maddenin olumlu sonuç verip vermediği %95 güvenle sınanacaktır. Bu sınamada örnekleme dağılımının red bölgesi aşağıdakilerden hangisidir?

#3. Bir istatistik serisindeki gözlem değerlerini özetleyen tipik değere, genel olarak ne ad verilir?

#4. Bu sınamada kurulacak alternatif hipotez nedir? Pil üreten bir işletmede, ürünlerin ömrünü artırmak amacıyla bir üretim yöntemi uygulanacaktır. Bu amaçla uygulanacak yeni yöntem sınanmak istenmektedir.

#5. Bir evrenin aritmetik ortalamasının güven sınırlarını % 99.34 güvenle tahmin edebilmek için kullanılacak standart hata katsayısı za/ 2 kaçtır?

#6. Birimlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#7. 0.02 anlam düzeyinde sınanan bir hipotez için, doğru olan sıfır hipotezini reddederek hatalı karar verme olasılığı kaçtır?

#8. İşçiler için saat başı ortalama ücreti, tartılı aritmetik ortalamayla hesaplayınız?

d) İST203U İstatistik Ünite 3 Soru 6cx

#9. Aşağıdakilerden hangisi sürekli değişken değildir?

#10. Evren hacmi küçük olduğunda, örnekleme seçilen bir birimin diğerlerinin seçilme şansını etkilememesi için aşağıdaki seçim yöntemlerinden hangisi kullanılır?

#11. A bisküvi fabrikasında üretilen bisküvi paketlerinin, planlanan ağırlıkta olup olmadığı araştırılmak isteniyor. Bu araştırmada birim nedir?

#12. Aşağıdakilerden hangisi ani birimdir?

#13. Aşağıdaki alternatif hipotezlerden hangisi çift yönlü bir sınama gerektirir?

#14. Bir örneklemin gözlem değerleri için hesaplanan karakteristik değerlere ne ad verilir?

#15. Hesaplanan ortalamanın temsil kabiliyetini artıran en önemli unsur nedir?

#16. Yukarıda verilen gruplandırılmış serinin standart sapması hesaplanırsa ne elde edilir?

b. s = 2,278

#17. İki sonuçlu bir evrenden, mümkün n hacimli basit rassal örneklemlerin seçildiğini ve her iki örneklem için p oranı hesaplandığı varsayımı altında, pi lerin dağılımına (i=1, 2, … , n) ne ad verilir?

#18. Bir örneklemin özelliklerine ilişkin değerlere ne ad verilir?

#19. X rassal değişkeni, ortalaması (µ) 50 ve standart sapması (s) 10 olmak üzere normal dağılmıştır. Buna göre, hacmi n=100 olan örneklemin ortalaması X =55 değerinin standart normal değeri (z) kaçtır?

#20. Yukarıda verilen frekans serisinin aritmetik ortalaması nedir?

C) İST203U İstatistik Ünite 3 Soru 4c-min

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Aöf Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular

Anadolu Üniersitesi İşletme
İST203U İstatistik

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Aöf Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular

Anadolu Üniersitesi İşletme
İST203U İstatistik

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniersitesi İşletme
İST203U İstatistik

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İST203U İstatistik Final Deneme Sınavı 8

İST203U İstatistik Final Deneme Sınavı 8

Anadolu Üniersitesi İşletme
İST203U İstatistik
Ünite – 8
Regresyon ve Korelasyon Çözümlemesi

Bir araştırma da ilgilenilen değişkenlerden birisinin değeri artarken diğerinin değeri azalmaktadır. Bu çalışma da Pearson korelasyon katsayısı hesaplanırsa sonuç aşağıdaki seçeneklerden hangisi olabilir?

a. 0
b. +1
c. -0,90
d. +0,50
e. Korelasyon katsayısı hesaplanamaz.

Cevap : c. -0,90

Aşağıda verilen grafiklerden hangisinde korelasyon katsayısı -1 olacaktır?

 

aİST203U İstatistik Ünite 8 Soru 2a-min bİST203U İstatistik Ünite 8 Soru 2b-min
cİST203U İstatistik Ünite 8 Soru 2c-min dİST203U İstatistik Ünite 8 Soru 2d-min
eİST203U İstatistik Ünite 8 Soru 2e-min

 

Cevap : b. İST203U İstatistik Ünite 8 Soru 2b-min

ki değişken arasındaki Pearson korelasyon katsayısı r=0,68 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuca göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a. İki değişken arasında korelasyon yoktur.
b. İki değişken arasında zayıf artı korelasyon vardır.
c. İki değişken arasında orta artı korelasyon vardır.
d. İki değişken arasında güçlü artı korelasyon vardır.
e. İki değişken arasında tam/mükemmel artı korelasyon vardır.

Cevap : d. İki değişken arasında güçlü artı korelasyon vardır.

y=23+(7,23)x olarak verilen basit doğrusal regresyon denkleminde regresyon doğrusunun eğimi hangi değere eşittir?

a. (23)/(7,23)
b. 7,23
c. 23
d. (7,23)/(23)
e. Hesaplanamaz.

Cevap : b. 7,23

Bir araştırmada basit doğrusal regresyon denklemi y=(1,41)-6x olarak tespit edilmiştir. Denkleme göre x’in değeri 2,75 olursa y’nin değeri ne olur?

a. 7,41
b. 12
c. -4,59
d. 15
e. -15,09

Cevap : e. -15,09

Bir araştırmada basit doğrusal regresyon denklemi y=-15+(4,50)x olarak tespit edilmiştir. Denkleme göre y’in değeri 8,55 olursa x’nin değeri ne olur?

a. 5,23
b. 23,55
c. -6,45
d. -3,33
e. 1,90

Cevap : a. 5,23

n=6 ve hata kareler toplamı (ei )2=2,3 için hesaplanacak olan regresyon doğrusu değişkenliği se hangi değere eşittir?

İST203U İstatistik Ünite 8 Soru 7, Regresyon ve Korelasyon Çözümlemesi

a. 26,125
b. 9,53
c. 1,110
d. 0,758
e. 47

Cevap : d. 0,758

Evren beta değerini tahmin etmek için kullanılan b regresyon katsayısının değeri 5,23 ve bu katsayının standart hata değeri Sb=1,635 olarak verildiğinde sıfır hipotezini test etmek için kullanılan test istatistiği t hangi değere eşittir?

İST203U İstatistik Ünite 8 Soru 8, Regresyon ve Korelasyon Çözümlemesi

a. 3,198
b. 43
c. 115
d. 1,635
e. 238,56

Cevap : a. 3,198

Bir regresyon probleminde açıklayıcı değişken ya da değişkenlerin bağımlı değişkendeki değişkenliğin ne kadarını açıkladığını hesaplamak için hangi katsayıya ihtiyaç duyulur?

a. Korelasyon katsayısı
b. Doğrunun eğimi
c. Belirlilik katsayısı
d. Kontenjans katsayısı
e. Aritmetik ortalama

Cevap : c. Belirlilik katsayısı

Basit doğrusal regresyon denklemi parametre tahminlerini bulmak için kullanılan eşitlikler hangi teknik
yardımı ile geliştirilmiştir?

a. Korelasyon analizi
b. En küçük kareler tekniği
c. Varyans analizi
d. Hipotez testi.
e. Belirlilik katsayısı

Cevap : b. En küçük kareler tekniği

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!