Anadolu AöfİŞL205U İşletme Yönetimi

İŞL205U İşletme Yönetimi Final Deneme Sınavı 8

İŞL205U İşletme Yönetimi Final Deneme Sınavı 8

#1. Dengeli başarı göstergesi yaklaşımında, performans değerlemesinde hangi göstergelerin tek başına yeterli olmayacağı ileri sürülmüştür?

#2. Aşağıdakilerden hangisi stratejik planların uygulanması için hazırlanan planlardır?

#3. Örgütün yenilik yaparak, dış çevresini etkilemesi ve değiştirmesi ne tür bir değişimi açıklamaktadır?

#4. Fiziksel olarak başlayan, zihinsel bir süreç sonunda ortaya çıkan, üzüntü, kaygı ve depresyon gibi ruh hallerini de içine alan, fiziksel ve ruhsal tepki süreci aşağıdakilerden hangisidir?

#5. Bir işletmede farklı birimler arasındaki uyumu arttırmaya çaba harcayan yönetici aşağıdakilerden hangi fonksiyonu yerine getirmektedir?

#6. Aşağıdakilerden hangisi Klasik Yönetim Kuramı’nın özelliklerinden birisi değildir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi Hawthorne Araştırmaları sonucunda saptanan çalışma koşullarındaki iyileştirmelerle üretim miktarı arasındaki ilişkiyi tanımlar?

#8. Bir işletmede aynı seviyedeki kişiler arasındaki koordinasyona ne ad verilir?

#9. Aşağıdakilerden hangisi örgüt düzeyinde stresle mücadele stratejilerinden biri değildir?

#10. “Yeni bir yönetici asistanı almak ve eğitmek” ifadesi aşağıdaki amaçlardan hangisi için bir örnek teşkil eder?

#11. Aşağıdakilerden hangisi McGregor’un Y Kuramı varsayımlarından birisi değildir?

#12. Bilimsel Yönetim Yaklaşımı’nın dayandığı temel düşünce nedir?

#13. Kontrol süreci başlamadan önce aşağıdakilerden hangisi mevcut olmalıdır?

#14. Bir işletmede planlama fonksiyonundan önce aşağıdakilerden hangisi belirlenmelidir?

#15. Bir işletme organizasyonunda amaç belirleme sürecine kimler dâhil olmalıdır?

#16. Tüketicilerin belirli bir markaya karşı olan olumlu tutumları ve o markayı sürekli satın alma davranışlarına ne ad verilir?

#17. Aşağıdakilerden hangisi risk stratejilerinden biri değildir?

#18. Aşağıdakilerden hangisi denetlenemeyen varsayımlardan biridir?

#19. Aşağıdakilerden hangisi Weber’in bürokratik örgüt modelini açıklamakta kullanılabilir?

#20. İletişim sürecinde mesajların alıcıya doğru aktığı ortama ne ad verilir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniersitesi İşletme
İŞL205U İşletme Yönetimi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniersitesi İşletme
İŞL205U İşletme Yönetimi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

İŞL205U İşletme Yönetimi Final Deneme Sınavı 8

İŞL205U İşletme Yönetimi Final Deneme Sınavı 8

Anadolu Üniersitesi İşletme
İŞL205U İşletme Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniersitesi İşletme
İŞL205U İşletme Yönetimi
Ünite – 8
Çağdaş Yönetim Konuları

Anlam kazanmış enformasyona ne ad verilir?

a. Veri
b. Geri bildirim
c. Bilgi
d. İleti
e. Mesaj

Cevap : c. Bilgi

Gözle görülür bir şekilde eyleme dönüştürülen çatışma türü aşağıdakilerden hangisidir?

a. Potansiyel çatışma
b. Algılanan çatışma
c. Fonksiyonel çatışma
d. Fonksiyonel olmayan çatışma
e. Açık çatışma

Cevap : e. Açık çatışma

Aşağıdakilerden hangisi bireysel farklılıklardan biri değildir?

a. Etnik köken
b. Liderlik
c. Fiziksel engel
d. Zeka
e. Meslek

Cevap : b. Liderlik

Boykotlar, gasp ve rüşvet gibi olaylar, hangi tür krize örnek olarak verilebilir?

a. Dışsal ekonomik saldırılar
b. Dışsal bilgiye dayalı saldırılar
c. İnsan kaynakları faktörleri
d. İçsel bilgiye dayalı saldırılar
e. İşin durması

Cevap : a. Dışsal ekonomik saldırılar

Örgütün kendisini nasıl gördüğünü, iç paydaşlar tarafından nasıl algılandığını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a. İmaj
b. İtibar
c. Kurumsal davranış
d. Kimlik
e. Farkındalık

Cevap : d. Kimlik

Aşağıdakilerden hangisi risk stratejilerinden biri değildir?

a. Riski azaltma
b. Riskten kaçınma
c. Riski engelleme
d. Riski göze alma
e. Risk transferi

Cevap : c. Riski engelleme

Tüketicilerin belirli bir markaya karşı olan olumlu tutumları ve o markayı sürekli satın alma davranışlarına ne ad verilir?

a. Marka farkındalığı
b. Marka sadakati
c. Marka denkliği
d. Marka çağrışımları
e. Marka imajı

Cevap : b. Marka sadakati

Fiziksel olarak başlayan, zihinsel bir süreç sonunda ortaya çıkan, üzüntü, kaygı ve depresyon gibi ruh hallerini de içine alan, fiziksel ve ruhsal tepki süreci aşağıdakilerden hangisidir?

a. Endişe
b. Kaygı
c. Tedirginlik
d. Depresyon
e. Stres

Cevap : e. Stres

Aşağıdakilerden hangisi örgüt düzeyinde stresle mücadele stratejilerinden biri değildir?

a. Biyolojik geri bildirim
b. Sosyal destek sistemleri
c. Yetki devri
d. Eğitim
e. Stres danışmanlığı

Cevap : a. Biyolojik geri bildirim

Örgütün yenilik yaparak, dış çevresini etkilemesi ve değiştirmesi ne tür bir değişimi açıklamaktadır?

a. Planlı değişim
b. Öngörücü değişim
c. Tepkisel değişim
d. Aktif değişim
e. Ani değişim

Cevap : d. Aktif değişim

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!