Anadolu AöfHUK208U Ticaret Hukuku

HUK208U Ticaret Hukuku Final Deneme Sınavı 8

HUK208U Ticaret Hukuku Final Deneme Sınavı 8

#1. Aşağıdakilerden hangisi anonim ortaklığın anasözleşmesinde bulunması zorunlu hususlardan biri değildir?

#2. Ticari işletmenin devriyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

#3. Aşağıdaki hallerden hangisinde denetçiyi yönetim kurulu seçebilir?

#4. Limited ortaklıklarda asgari ve azami ortak sayısı nedir?

#5. Anonim ortaklık anasözleşmesinde gösterilen alt ve üst limitler arasında, yönetim kurulu kararı ile ve anasözleşme değişikliği usulüne uyulmaksızın sermaye artırımına izin veren sisteme ne ad verilir?

#6. Aşağıdakilerden hangisi ticari işin ölçütlerinden değildir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi Türk Ticaret Kanunu’nda öngörülen pay türlerinden biri değildir?

#8. Anonim şirkette nakdi sermaye taahhüdünün ödenmesine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

#9. Yönetim kurulu üyesinin niteliklerine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#10. Aşağıdakilerden hangisi limited ortaklıklarda müdürlerin yükümlülüklerinden değildir?

#11. Aşağıdakilerden hangisi tacir olmanın sonuçlarından biri değildir?

#12. Aşağıdakilerden hangisi ticari işletme niteliğinde değildir?

#13. Aşağıdaki sözleşmelerden hangisinde faize faiz işletilmesi mümkündür?

#14. Aşağıdaki hallerden hangisinde oy hakkında imtiyaz kullanılamaz?

#15. Limited ortaklıkların asgari sermaye miktarı nedir?

#16. Adi ortaklıkla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#17. Türk Ticaret Kanununa göre, kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş anonim ortaklıklarda başlangıç sermayesi en az ne kadar olmalıdır?

#18. Anonim şirketlerde payların birleştirilmesi için aşağıdakilerden hangisinin rızası gerekir?

#19. Adi şirkette aksi kararlaştırılmadıkça ortakların şirket malları üzerindeki hakları ve tasarruf yetkileri aşağıdakilerden hangisinin hükümlerine tabidir?

#20. Türk Ticaret Kanunu’na göre “bağlı nama yazılı pay senetleri” nasıl oluşturulur?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme
HUK208U Ticaret Hukuku
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme
HUK208U Ticaret Hukuku
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

HUK208U Ticaret Hukuku Final Deneme Sınavı 8

Anadolu Üniversitesi İşletme
PZL103U Pazarlama Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

HUK208U Ticaret Hukuku Final Deneme Sınavı 8

Anadolu Üniversitesi İşletme Lisans
HUK208U Ticaret Hukuku
Ünite -8Kıymetli Evrak

Aşağıdakilerden hangisi bononun zorunlu şekil şartlarından değildir?

a. Düzenleyenin imzası
b. Lehdar
c. Vade
d. Düzenleme tarihi
e. Kayıtsız şartsız belirli bir bedel ödeme vaadi

Cevap : c. Vade

Bonolara konulabilecek vade kaç türlüdür?

a. 5
b. 3
c. 4
d. 1
e. 2

Cevap : c. 4

Aşağıdakilerden hangisi çekin zorunlu şekil şartlarından değildir?

a. Kayıtsız ve şartsız belirli bir bedelin ödenmesi için havale
b. Muhatabın ünvanı
c. Düzenlenme günü
d. Lehdar
e. Düzenleyenin imzası

Cevap : d. Lehdar

Belirli bir günde ödenecek bonoda ödememe protestosu, vadeyi izleyen kaç gün içinde çekilmelidir?

a. 3 iş günü
b. 7 iş günü
c. 2 iş günü
d. İlk gün
e. 5 gün

Cevap : c. 2 iş günü

Düzenleme yeri olarak İzmir olarak yazılan bir çekte çekle işleyene hesabın bulunduğu şube de İzmir’dedir. Bu çek ödenmek üzere muhatabın Ankara’daki bir şubesine hangi süre içinde ibraz olunmalıdır?

a. 10 gün
b. 1 ay
c. 6 ay
d. 1 yıl
e. 3 ay

Cevap : a. 10 gün

Yapılış şekli bakımından devredilen kişinin ismini göstermeyen ciro aşağıdakilerden hangisidir?

a. Beyaz ciro
b. Tam ciro
c. Rehin cirosu
d. Tahsil cirosu
e. Temlik cirosu

Cevap : a. Beyaz ciro

Kıymetli evrakla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. Kıymetli evrak ortaklık haklarını konu alabilir.
b. Kıymetli evrak sıkı şekil şartlarına bağlıdır.
c. Kıymetli evrakta imzaların bağımsızlığı ilkesi geçerlidir.
d. Kıymetli evrakta hak ile senet arasında kuvvetli bir bağ vardır.
e. Kıymetli evrakta kısmi ödeme önerisi reddedilebilir.

Cevap : e. Kıymetli evrakta kısmi ödeme önerisi reddedilebilir.

Nama yazılı senetlerin devri aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleştirilir?

a. Temlik beyanı ve zilyetliğin nakli ile.
b. Yalnızca zilyetliğin nakli ile
c. Yalnızca ciro ile.
d. Sözlü beyan ile.
e. Noterce yapılacak devir onayı ile.

Cevap : a. Temlik beyanı ve zilyetliğin nakli ile.

Aşağıdakilerden hangisi kambiyo senetlerinin ortak özelliklerinden biri değildir?

a. Kambiyo senetleri, sıkı şekil şartlarına tabidir.
b. Kambiyo senetleri kanunen hamiline yazılı senetlerdir.
c. Kambiyo senetlerinde imzaların istiklali ilkesi yürürlüktedir.
d. Kambiyo senetlerinde hak senetle birlikte doğar.
e. Kambiyo senetlerinde müteselsil borçluluk söz konusudur.

Cevap : b. Kambiyo senetleri kanunen hamiline yazılı senetlerdir.

Çekte, hamilin, cirantalara karşı sahip olduğu başvurma hakları, ibraz süresinin bitiminden itibaren ne kadar sürenin geçmesi ile zamanaşımına uğrar?

a. 6 ay
b. 3 ay
c. 5 yıl
d. 1 ay
e. 3 yıl

Cevap : e. 3 yıl

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!