Anadolu AöfHUK208U Ticaret Hukuku

HUK208U Ticaret Hukuku Vize Deneme Sınavı 7

HUK208U Ticaret Hukuku Vize Deneme Sınavı 7

#1. Ticari işletme rehniyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#2. Aşağıdakilerden hangisi ticari işletmenin unsurlarından biri değildir?

#3. Anonim ortaklık yönetim kuruluna ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

#4. Aşağıdaki ortaklıklardan hangisinin tüzel kişiliği yoktur?

#5. Anonim ortaklık yönetim kurulu kural olarak hangi yetersayı ile toplanır?

#6. Sahiplerine, pay senetleriyle değiştirebilme veya doğrudan yeni paylar (veya pay senetleri) alma hakkı veren, kıymetli evrak niteliğine sahip borç senetlerine ne ad verilir?

#7. Karşılığı tamamen ödenmemiş nama yazılı payların geçerli bir şekilde devredilebilmesi için devre aşağıdakilerden hangisinin onay vermesi gerekir?

#8. Aşağıdakilerden hangisi anonim şirkette paya ilişkin ilkelerden biri değildir?

#9. Aşağıdakilerden hangisi anonim ve limited ortaklıklara sermaye olarak getirilebilir?

#10. Aşağıdakilerden hangisi anonim ortaklık yönetim kurulunun görevlerinden biridir?

#11. Anonim ortaklık aşağıdaki işlemlerden hangisinin gerçekleştirilmesi ile pay sahipleri arasında kurulmuş olur?

#12. Aksine hüküm bulunmadıkça, dava olunan şeyin değerine veya tutarına bakılmaksızın, aşağıdakilerden hangisi tüm ticari davalara bakmakla görevlidir?

#13. Aşağıdakilerden hangisi bir yerin şube sayılmasının sonuçlarından değildir?

#14. Aşağıdakilerden hangisi anonim ortaklık yönetim kurulu üyelerinin haklarından biri değildir?

#15. Anonim şirketlerde pay kavramına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#16. Aşağıdakilerden hangisi limited ortaklıklarda ortakların kişisel haklarından değildir?

#17. Türk Ticaret Kanunu’na göre kural olarak bir paya en fazla kaç oy hakkı tanınabilir?

#18. Aşağıdakilerden hangisi bir mutlak ticari davaya konu oluşturmaz?

#19. Gerçek kişiler arasında bir ticari işletme işletmek amacıyla kurulan ve ortaklarının sorumluluğunun ortaklık alacaklılarına karşı sınırsız olduğu ticaret şirketi hangisidir?

#20. Adi şirketin bir ticari işletme işletmesi halinde ortaklar hangi sıfatı kazanırlar?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme
HUK208U Ticaret Hukuku
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme
HUK208U Ticaret Hukuku
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

HUK208U Ticaret Hukuku Vize Deneme Sınavı 7

Anadolu Üniversitesi İşletme
PZL103U Pazarlama Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

HUK208U Ticaret Hukuku Vize Deneme Sınavı 7

Anadolu Üniversitesi İşletme Lisans
HUK208U Ticaret Hukuku
Ünite – 3
Ticari Defterler, Tüccar Yardımcıları ve Cari Hesap

Aşağıdakilerden hangisi TTK bakımından ticari defter tutma yükümüne tabi değildir?

a. Tacirler
b. Tacir gibi sorumlu olanlar
c. Esnaflar
d. Tacir sayılanlar
e. Donatma iştiraki

Cevap : c. Esnaflar

Aşağıdakilerden hangisi, TTK’da sayılan ticari defterlerden değildir?

a. Yevmiye defteri
b. Defter-i kebir
c. Anonim ortaklık pay defteri
d. Gelen-giden evrak defteri
e. Envanter defteri

Cevap : d. Gelen-giden evrak defteri

Aşağıdakilerden hangisi ticari temsilcinin yetkisi kapsamı dışında kalır?

a. Taşınmaz malları satmak
b. Kambiyo taahhüdünde bulunmak
c. Ticari vekil atamak
d. Taşınır mal satın almak
e. Tacir adına kefil olmak

Cevap : a. Taşınmaz malları satmak

Aşağıdakilerden hangisi ticari temsilcinin yetkisi kapsamına dâhildir?

a. İşletmenin malvarlığına dâhil taşınmaz üzerinde ipotek kurmak
b. Tacirin iflâsını istemek
c. Taciri mahkemede temsil etmek
d. İşletmeye yeni bir ortak almak
e. Başka bir ticari temsilci atamak

Cevap : c. Taciri mahkemede temsil etmek

Pazarlamacıya ilişkin olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a. Pazarlamacı bağımlı tacir yardımcısıdır.
b. Pazarlamacı ile tacir arasındaki ilişki sürekli niteliktedir.
c. Pazarlamacı özel yetki verilmedikçe, müşterilerden tahsilat yapamaz ve ödeme günlerini değiştiremez.
d. Pazarlamacı, kendi yapmamış olduğu işlemler için de müşterilerden tahsilat yapabilir.
e. Pazarlamacılık sözleşmesi, kural olarak şekle tabi değildir.

Cevap : d. Pazarlamacı, kendi yapmamış olduğu işlemler için de müşterilerden tahsilat yapabilir.

Aşağıdakilerden hangisi acentelik sözleşmesinin unsurlarından biri değildir?

a. Acente, tacirin bağımsız yardımcısıdır.
b. Acente ile tacir arasındaki ilişki sürekli niteliktedir.
c. Acentelik meslek edinilmiş olmalıdır.
d. Acentelik sözleşmesinde tekel hakkı zorunlu unsurdur.
e. Sözleşmeye yetkili acente, müvekkili tacir adına ve hesabına hareket eder.

Cevap : d. Acentelik sözleşmesinde tekel hakkı zorunlu unsurdur.

Aşağıdakilerden hangisi acentenin haklarından biri değildir?

a. Ücret isteme
b. Olağanüstü masrafları isteme
c. Faiz isteme
d. Tacirin kârından pay isteme
e. Hapis hakkı

Cevap : d. Tacirin kârından pay isteme

Aşağıdakilerden hangisi acentenin müvekkili taciri temsil yetkisinin kapsamına dâhil değildir?

a. Yetkili ise tacir adına sözleşme yapma
b. Tacir adına kefil olma
c. Müvekkili tacir adına beyanlarda bulunma ve kabul etme
d. Bizzat teslim ettiği mal bedellerini alma ve bedelini ödediği malları teslim alma
e. Müvekkili taciri mahkemede temsil etme

Cevap : b. Tacir adına kefil olma

Aşağıdakilerden hangisi TTK hükümleri uyarınca tutulması zorunlu defterlerden biri değildir?

a. Yevmiye defteri
b. Defteri kebir
c. Envanter defteri
d. Karar defteri
e. İşletme defteri

Cevap : e. İşletme defteri

Aşağıdaki alacaklardan hangisi cari hesaba geçirilebilir?

a. Takas edilemeyen alacaklar
b. Belli bir amaca harcanmak üzere teslim edilen paradan doğan alacaklar
c. Emre amade tutulmak üzere teslim edilen paradan doğan alacaklar
d. Emre amade tutulmak üzere teslim edilen mallardan doğan alacaklar
e. Para alacakları

Cevap : e. Para alacakları

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!