Anadolu AöfİŞL103U Stratejik Yönetim

İŞL103U Stratejik Yönetim Final Deneme Sınavı 3

İŞL103U Stratejik Yönetim Final Deneme Sınavı 3

#1. İşletmenin ana hedefine uygun olarak belirlenen ilk performans aşağıdakilerden hangisi içindir?

Cevap : b. İşletmenin bütünü için

#2. Aşağıdakilerden hangisinde çekilme stratejileri birarada verilmiştir?

Cevap : c. Satma – Tasfiye

#3. Belirlenen bir alana yönelik seçilen stratejilerin işletmenin rekabet avantajına, piyasadaki durumuna, uzun vadede gelişimine olumlu katkı sağlayacak türde olması gerekliliği, stratejilerin işletme amaçları ile uyumunu değerlendirmede kullanılan kriterlerden hangisinin tanımına aittir?

Cevap : c. Fayda sağlama

#4. Çeşitli ülkelerdeki birimlerin faaliyetlerinin tek bir uluslararası merkezle kalmayıp birbirleriyle de ilişkide bulunarak uyguladıkları strateji aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : b. Karma strateji

#5. Aşağıdaki oranlardan hangisi bir işletmenin bütünleşik ekonomik performansını ortaya koyar?

Cevap : c. Faaliyet oranı

#6. Aşağıdakilerden hangisi rekabetçi çevre özelliğidir?

Cevap : d. Tedarikçilerin pazarlık gücü

#7. Stok Devir Hızı, Kritik Başarı Faktörleri çerçevesinin hangi kaynağında yer alır?

Cevap : a. Sektör karakteristikleri

#8. “Aşınma payı öncesi kâr eksi stratejiyi uygulayabilmek için gerekli çalışma sermayesine yapılan periyodik yatırımdır” ifadesi aşağıdakilerden hangisinin karşılığıdır?

Cevap : d. Net Nakit Akışı

#9. Aşağıdakilerden hangisi rekabet yaklaşım seçimini yönlendirmez?

Cevap : d. Hiper rekabet

#10. Aşağıdakilerden hangisi davranışsal kontrol türlerinden birisidir?

Cevap : d. Pazar kontrolü

#11. Aşağıdakilerden hangisi hem dış çevre hem iç çevre analiz yöntemidir?

Cevap : d. SWOT analizi

#12. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal düzeyde uygulanabilecek stratejilerden değildir?

Cevap : d. Farklılaştırma stratejisi

#13. İşletmenin bulunduğu ve faaliyet gösterdiği ortama ilişkin genel olarak yapılan yayınların takip edilmesi aşağıdaki kontrol türlerinden hangisi ile tanımlanır?

Cevap : a. Stratejik takip

#14. Aşağıdakilerden hangisi stratejilerin analizi ve seçiminde kullanılan teknik ve yöntemlerden biridir?

Cevap : a. Sermaye kârlılığı

#15. SWOT Matrisinden elde edilen SO tip strateji aşağıdaki çiftlerden hangisini temsil etmektedir?

Cevap : a. Güçlü yönler – Fırsatlar

#16. Finansal ölçüler yanında finansal olmayan ölçülerin de kullanılması ile performans ölçümüne dengeli bir bakış açısı getiren performans ölçüm sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : e. Kurumsal başarı karnesi

#17. Aşağıdakilerden hangisi BCG Matrisinde yer alan bölge isimlerinden biridir?

Cevap : b. Sorunlular

#18. Aşağıdakilerden hangisi işletme düzeyinde uygulanan stratejilerden değildir?

Cevap : d. Çekilme

#19. Dış pazarlara girmede endüstriyel ya da ticari uzmanlığın belli bir bedel karşılığında kiralanması ya da satın alınmasını sağlayan anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a. Lisans verme

#20. BCG Matrisinin yatay ekseni aşağıdakilerden hangisini temsil etmektedir?

Cevap : e. Göreceli pazar payı pozisyonu

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL103U Stratejik Yönetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL103U Stratejik Yönetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

İŞL103U Stratejik Yönetim Final Deneme Sınavı 3

İŞL103U Stratejik Yönetim Final Deneme Sınavı 3

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL103U Stratejik Yönetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Lisans
İŞL103U Stratejik Yönetim
Ünite – 7Stratejilerin Uygulanması

Aşağıdakilerden hangisi, rakiplerin faaliyetlerini de inceleyerek, amaçlara varmak için belirlenmiş, nihai sonuca odaklı, uzun dönemli, dinamik kararlar topluluğudur?

a. Strateji
b. Yapı
c. Sistem
d. Planlama
e. Örgüt

Cevap : a. Strateji

Aşağıdakilerden hangisi, işletme veya örgütün amaçlarını gerçekleştirmek üzere, üretim kaynaklarını (doğal kaynaklar, insan kaynakları, sermaye, hammadde, makineler vb.) etkili ve verimli kullanma sürecidir?

a. Kurumsal yönetim
b. Stratejik yönetim
c. Yalın yönetim
d. Üretim faktörleri
e. Kaynak yönetimi

Cevap : b. Stratejik yönetim

Aşağıdakilerden hangisi, gelecekte ulaşılmak veya gerçekleştirilmek istenen bir durumu, bir büyüklüğü, bir yeri ifade eder?

a. Politika
b. Planlama
c. Organizasyon
d. Amaç
e. İşletme

Cevap : d. Amaç

Aşağıdakilerden hangisi, işletmelerde arzulanan amaçlara ulaşılabilmesi için belirlenen stratejilerin uygulanması sürecinde çalışanların vermesi gerekli olan kararlara ve yapılması gerekli faaliyetlere yol gösteren bir düşünce tarzı, rehber, bir pusuladır?

a. Amaç
b. Hedef
c. Hareket tarzı
d. Strateji
e. Politika

Cevap : e. Politika

Aşağıdakilerden hangisi, strateji uygulamalarında yer alan yönetim konularından değildir?

a. Amaçların belirlenmesi
b. Politikaların oluşturulması
c. Kaynakların dağıtımı
d. Mevcut örgütsel yapının korunması
e. Yeniden yapılandırma

Cevap : d. Mevcut örgütsel yapının korunması

Aşağıdakilerden hangisi, örgüt içindeki süreçlerin temelden yeniden düşünülmesi ve faaliyetlerin köklü yeniden tasarlanması anlamına gelir?

a. Bölümlere ayırma
b. Yeniden yapılandırma
c. Kaynak değişimi
d. Strateji belirleme
e. Strateji uygulama

Cevap : b. Yeniden yapılandırma

Aşağıdakilerden hangisi, işletme fonksiyonlarından değildir?

a. Üretim
b. Denetim
c. Finans
d. Pazarlama
e. İnsan kaynakları

Cevap : b. Denetim

Aşağıdakilerden hangisi, temelde ekoloji ve ekolojik sistemlerin fonksiyonlarını, süreçlerini ve üretkenliğini gelecekte de devam ettirebilme yeteneği olarak algılanmaktadır. Sürdürülebilirlik, üretim sürecinde yenilenebilir kaynaklara yönelmek ve üretim faaliyetinin çevreye olan etkilerinden sorumlu olmaktır?

a. Sürdürülebilirlik
b. Teknolojik yenilik
c. Ekoloji
d. Ekolojik sistem
e. Üretim süreci

Cevap : a. Sürdürülebilirlik

Aşağıdakilerden hangisi, işletmelerce uygulanabilecek pazarlama stratejilerinden değildir?

a. Pazara giriş stratejisi
b. Yeniden belirleme stratejisi
c. Mamul farklılaştırma stratejisi
d. Doğa sermayesine yeniden yatırım yapma stratejisi
e. Dairesel çeşitlendirme stratejisi

Cevap : d. Doğa sermayesine yeniden yatırım yapma stratejisi

Aşağıdakilerden hangisi, İşgücü talebinin planlanmasında uygulanabilecek stratejilerden değildir?

a. Gelecekle ilgili olarak işgücü talep tahminlerinin yapılması
b. İşgücünde istifa, emeklilik veya işe son verme nedeni ile oluşabilecek gelecekteki işgücü açığının tahmininin yapılması
c. Teknolojik değişimlere uygun işgücü özellik ve yetenekleri belirlenmesi
d. İşletmenin işgücü için gerekli mali yetenek analizinin yapılması
e. İşletmenin toplum tarafından benimsenmesinin sağlanması

Cevap : e. İşletmenin toplum tarafından benimsenmesinin sağlanması

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL103U Stratejik Yönetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!