Anadolu AöfİŞL401U Denetim

İŞL401U Denetim Ünite 2

Denetimde Önemlilik, Risk, Kanıt Kavramları ve Çalışma Kâğıtları

#1. Denetçi “kabul edilebilir yanlışlığı” hangi amaçla kullanır?

Cevap : b. Denetim testlerinin alanını belirlemek

#2. Risk kavramı açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : d. Kontrol riskini denetçi yaratır.

#3. Stokların fiziksel varlığı ile ilgili kanıtın, stokların değerlemesiyle ilgili kanıtın yerini tutmaması; kanıtın hangi özelliği ile ilgilidir?

Cevap : a. İlgililiği

#4. Kâra dayalı önemlilik eşiği, genellikle hangi aralıklarda değişebilmektedir?

Cevap : a. % 4 – %6

#5. Aşağıdakilerden hangisi çalışma kâğıtlarının taşıması gereken bir özellik değildir?

Cevap :b. Noter onaylı olması

#6. Çalışma kâğıtlarının tipi, niceliği ve kapsamının belirlenmesinde hangisinin önemi yoktur?

Cevap : e. Denetlenen işletmenin kârlılığı

#7. Finansal tablolarda sunulan bilginin finansal tablo kullanıcılarının kararlarını etkileyecek ölçüde yanlış olması, hangi kavramla açıklanır?

Cevap : b. Önemlilik

#8. Hangisi denetçinin bir hesap kalanına daha büyük önemlilik dağıtma nedenini oluşturmaz?

Cevap : c. Denetçinin hata beklentisinin yüksek olması

#9. Denetçinin önemlilik uygulamasında ilk belirlemesi gereken aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : d. Önemlilik eşiği

#10. Hangi durumda finansal tabloların yanıltıcı şekilde beyan edildiği kabul edilir?

Cevap : a. Finansal tablolarda sunulan yanlış bilginin, finansal tablo kullanıcısının kararını etkilemesi

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL401U Denetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL401U Denetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL401U Denetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Denetimde Önemlilik, Risk, Kanıt Kavramları ve Çalışma Kâğıtları

Denetimde Önemlilik, Risk, Kanıt Kavramları ve Çalışma Kâğıtları

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL401U Denetim
Ünite – 2
Denetimde Önemlilik, Risk, Kanıt Kavramları ve Çalışma Kâğıtları
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Hangi durumda finansal tabloların yanıltıcı şekilde beyan edildiği kabul edilir?

a. Finansal tablolarda sunulan yanlış bilginin, finansal tablo kullanıcısının kararını etkilemesi
b. Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre açıklanması gereken bilginin atlanması
c. Finansal tablo unsurlarından birinin, bir hesabın veya kalemin atlanması
d. Finansal tablonun hile içermesi
e. Bir finansal tablo açıklamasının genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olmaması

Cevap : a. Finansal tablolarda sunulan yanlış bilginin, finansal tablo kullanıcısının kararını etkilemesi

Finansal tablolarda sunulan bilginin finansal tablo kullanıcılarının kararlarını etkileyecek ölçüde yanlış olması, hangi kavramla açıklanır?

a. Yanıltıcı beyan
b. Önemlilik
c. Hile
d. Hata
e. Yanlış beyan

Cevap : b. Önemlilik

Denetçinin önemlilik uygulamasında ilk belirlemesi gereken aşağıdakilerden hangisidir?

a. Hatalı işlemler
b. Hile olup olmadığı
c. İşletmenin büyüklüğü
d. Önemlilik eşiği
e. Hata ve hilelerin biçimi

Cevap : d. Önemlilik eşiği

Denetçi “kabul edilebilir yanlışlığı” hangi amaçla kullanır?

a. Hesabın finansal tablolar için göreli önemini saptamak
b. Denetim testlerinin alanını belirlemek
c. Hata beklentisini saptamak
d. Önemlilik eşiğini saptamak
e. Denetim riskini belirlemek

Cevap : b. Denetim testlerinin alanını belirlemek

Kâra dayalı önemlilik eşiği, genellikle hangi aralıklarda değişebilmektedir?

a. % 4 – %6
b. % 0,5- % 1
c. %1 – % 2
d. %1- %1,5
e. %0,1- % 0,5

Cevap : a. % 4 – %6

Hangisi denetçinin bir hesap kalanına daha büyük önemlilik dağıtma nedenini oluşturmaz?

a. Hesap kalanının denetiminin maliyetli olması
b. Denetçinin hata beklentisinin olmaması
c. Denetçinin hata beklentisinin yüksek olması
d. Denetçinin, yanlışlıkların kullanıcıların yargısını etkilemeyeceğini varsayması
e. Hesap kalanının büyük olması

Cevap : c. Denetçinin hata beklentisinin yüksek olması

Risk kavramı açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. Doğal risk, denetçinin kontrolünde değildir.
b. Doğal risk ile kontrol riski doğrudan ilişkilidir.
c. Bulma riski, denetim yordamlarının etkinliğinin bir fonksiyonudur.
d. Kontrol riskini denetçi yaratır.
e. Denetim riski %70 olamaz.

Cevap : d. Kontrol riskini denetçi yaratır.

Stokların fiziksel varlığı ile ilgili kanıtın, stokların değerlemesiyle ilgili kanıtın yerini tutmaması; kanıtın hangi özelliği ile ilgilidir?

a. İlgililiği
b. Yeterliliği
c. Doğruluğu
d. Güvenilirliği
e. Kaynağı

Cevap : a. İlgililiği

Çalışma kâğıtlarının tipi, niceliği ve kapsamının belirlenmesinde hangisinin önemi yoktur?

a. Yanıltıcı beyan olması riski
b. Elde edilen kanıtın test edilen sav için önemi
c. Uygulanan denetim yordamının niteliği
d. Denetçinin belirlediği istisnaların niteliği ve kapsamı
e. Denetlenen işletmenin kârlılığı

Cevap : e. Denetlenen işletmenin kârlılığı

Aşağıdakilerden hangisi çalışma kâğıtlarının taşıması gereken bir özellik değildir?

a. Denetimde tek düzenliliği sağlaması
b. Noter onaylı olması
c. Performansın gözden geçirilmesi için bir araç sağlaması
d. Sonraki denetimlere yol göstermesi
e. Denetim raporuna destek sağlaması

Cevap :b. Noter onaylı olması

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL401U Denetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!