Anadolu AöfİŞL401U Denetim

İŞL401U Denetim Ünite 3

Denetim Süreci ve İç Kontrol

#1. Aşağıdakilerden hangisi “Kontrol Ortamı” faktörlerinden biri değildir?

Cevap : d. Muhasebe sistemi

#2. Aşağıdakilerden hangisi COSO kontrol modelinin beş bileşeninden biri değildir?

Cevap : a. Yönetimin felsefesi ve dürüstlüğü

#3. “Ön çalışmalar sonucunda denetim şirketi bir risk değerlendirmesi yaparak müşteriyle --------- yapılmasına ya da önceki -------- devamına karar verir”. ifadesinde aşağıdakilerden hangisi boşluğu en iyi şekilde tamamlar?

Cevap : a. Sözleşme-sözleşmenin

#4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : e. Hiçbiri.

#5. Aşağıdakilerden hangisi bir hileli finansal raporlama eylemidir?

Cevap : c. Faaliyet sonuçlarının değiştirilmesi amacıyla hesap dönemi sonuna yakın bir tarihte fiktif yevmiye kayıtları yapılması

#6. Aşağıdakilerden hangisi standartlara göre denetçinin işletmeyi ve faaliyet ortamını değerlendirmesinde yapması gerekenlerden biri değildir?

Cevap : d. Denetim ekibini belirlemek

#7. Aşağıdakilerden hangisi finansal tablolarla ilgili denetim amaçlarından biri değildir?

Cevap : b. Finansal tablolarda sunulan bilgiler makul bir güvence sağlamakta mıdır?

#8. “Finansal tabloda sunulan bir hesap kaleminin bu hesap bakiyesinin kaynağını oluşturan işlemlerin ilgili olduğu diğer hesaplarla bağlantılı şekilde denetlenmesine ........denir.” ifadesinde aşağıdakilerden hangisi boşluğu en doğru şekilde tamamlar?

Cevap : b. İşlem döngüsü yaklaşımı

#9. Aşağıdakilerden hangisi genel olarak denetim sürecinin evrelerinden biri değildir?

#10. Aşağıdakilerden hangisi denetçinin işletmenin mevcut iç kontrollerini test etmede kullandığı yöntemlerden biri değildir?

Cevap : d. Analitik inceleme yöntemlerini kullanmak

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL401U Denetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL401U Denetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Denetim Süreci ve İç Kontrol

Denetim Süreci ve İç Kontrol

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL401U Denetim
Ünite -3
Denetim Süreci ve İç Kontrol

Aşağıdakilerden hangisi finansal tablolarla ilgili denetim amaçlarından biri değildir?

a. Kaydedilen bütün işlem ve olaylar gerçekleşmiş midir?
b. Finansal tablolarda sunulan bilgiler makul bir güvence sağlamakta mıdır?
c. Hesap bakiyelerinde yer alan varlıklar, yükümlülükler ve öz kaynaklar fiilen mevcut mudur?
d. Açıklanan işlem ve olaylarla ilgili bilgiler gerçekleşmiş ve işletmeyle ilgili midir?
e. Kaydedilmesi gereken bütün işlemler kaydedilmiş midir?

Cevap : b. Finansal tablolarda sunulan bilgiler makul bir güvence sağlamakta mıdır?

“Ön çalışmalar sonucunda denetim şirketi bir risk değerlendirmesi yaparak müşteriyle ——— yapılmasına ya da önceki ——– devamına karar verir”. ifadesinde aşağıdakilerden hangisi boşluğu en iyi şekilde tamamlar?

a. Sözleşme-sözleşmenin
b. Planlama- planın
c. Program-programın
d. Sözleşme-programın
e. Toplantı-programın

Cevap : a. Sözleşme-sözleşmenin

Aşağıdakilerden hangisi genel olarak denetim sürecinin evrelerinden biri değildir?

a. Ön araştırma, müşterinin kabulü ve genel denetim planının oluşturulması
b. Kontrol testleri ve maddi doğruluk testlerinin uygulanması
c. Denetime konu işlem ve olayların sınıflandırılması
d. Analitik inceleme yöntemlerinin uygulanması ve bakiyelerin detaylı test edilmesi
e. Denetim çalışmasının tamamlanması ve denetim raporunun hazırlanması

Cevap : c. Denetime konu işlem ve olayların sınıflandırılması

Aşağıdakilerden hangisi standartlara göre denetçinin işletmeyi ve faaliyet ortamını değerlendirmesinde yapması gerekenlerden biri değildir?

a. İşletme ve faaliyette bulunduğu ortamla ilgili bilgilerin kaynaklarını belirlemek
b. İşletmenin risk yönetimi, iç kontrolleri ve faaliyet ortamını değerlendirmek
c. İşletme riskini değerlendirmek
d. Denetim ekibini belirlemek
e. Değerlendirme sonuçlarını yönetişimden sorumlu kişilerle görüşmek, tüm aşamaları belgelendirerek çalışma kâğıtlarıyla ilişkilendirmek

Cevap : d. Denetim ekibini belirlemek

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. Analitik inceleme teknikleri, denetçiye işletmeyle ilgili farkında olmadığı hususları ortaya çıkarmasında yardımcı olur.
b. Denetçi; denetim tekniklerinin yapısını, zamanlamasını ve kapsamını belirlerken ve yanlışlıkların etkisini değerlendirirken önemlilik kavramını dikkate almak zorundadır.
c. Planlanan kanıt miktarı ile tüm risk unsurları arasında ilişki bulunmakla birlikte asıl karar “Kabul edilebilir denetim riski / Doğal risk x Kontrol riski” formülüyle bulunan “bulma” riskine göre verilir.
d. Denetçi denetimin başında finansal tabloların geneli, her bir hesap bakiyesi, işlem turu ve dipnotlarda yapılan açıklamalar bakımından önemlilik düzeyi belirler.
e. Hiçbiri.

Cevap : e. Hiçbiri.

“Finansal tabloda sunulan bir hesap kaleminin bu hesap bakiyesinin kaynağını oluşturan işlemlerin ilgili olduğu diğer hesaplarla bağlantılı şekilde denetlenmesine ……..denir.” ifadesinde aşağıdakilerden hangisi boşluğu en doğru şekilde tamamlar?

a. Önemlilik yaklaşımı
b. İşlem döngüsü yaklaşımı
c. Sistematik yaklaşım
d. Hesapsal yaklaşım
e. Risk temelli yaklaşım

Cevap : b. İşlem döngüsü yaklaşımı

Aşağıdakilerden hangisi COSO kontrol modelinin beş bileşeninden biri değildir?

a. Yönetimin felsefesi ve dürüstlüğü
b. Bilgi ve iletişim
c. Kontrol eylemleri
d. Gözlemleme
e. Risk değerleme

Cevap : a. Yönetimin felsefesi ve dürüstlüğü

Aşağıdakilerden hangisi denetçinin işletmenin mevcut iç kontrollerini test etmede kullandığı yöntemlerden biri değildir?

a. Kontrolleri uygulayan personelle görüşmeler yapmak
b. Kontrol belgelerini, kayıtları ve raporları incelemek
c. Belirlenen anahtar kontrol eylemlerini gözlemleyerek uygulamayı izlemek
d. Analitik inceleme yöntemlerini kullanmak
e. Belirlenen anahtar kontrol eylemleriyle ilgili işlemleri süreci başından sonuna kadar ele alarak yeniden yapmak ya da yapılışı bire bir incelemek

Cevap : d. Analitik inceleme yöntemlerini kullanmak

Aşağıdakilerden hangisi bir hileli finansal raporlama eylemidir?

a. Müşteriden tahsil edilen bir tutarın müşteri temsilcisinin şahsi hesabına aktarılmış olması
b. Fiktif satıcıya ödeme yapılmış gibi gösterilerek nakdin şahsi hesaba aktarılması
c. Faaliyet sonuçlarının değiştirilmesi amacıyla hesap dönemi sonuna yakın bir tarihte fiktif yevmiye kayıtları yapılması
d. Bankadan kullanılan şahsi bir tüketim kredisi için işletmenin arsasının ipotek ettirilmesi
e. Depodaki hurdaların işletme yönetiminden izin alınmadan satılarak paranın gizlenmesi

Cevap : c. Faaliyet sonuçlarının değiştirilmesi amacıyla hesap dönemi sonuna yakın bir tarihte fiktif yevmiye kayıtları yapılması

Aşağıdakilerden hangisi “Kontrol Ortamı” faktörlerinden biri değildir?

a. Dürüstlük ve etik değerler
b. Yetkinlik
c. Örgütsel yapı
d. Muhasebe sistemi
e. Yetki ve sorumlulukların dağıtımı

Cevap : d. Muhasebe sistemi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!