Anadolu AöfİŞL105U İşletme İlkeleri

İŞL105U İşletme İlkeleri 2022 Final Soruları

İŞL105U İşletme İlkeleri 2022 Final Soruları

#1. Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi nitelik yönünden diğerlerinden farklıdır?

Cevap : B Yönetim

#2. İnsan kaynakları fonksiyonu söz konusu olduğunda boş müdür ayrdımcısı pozisyonu için, şef olarak görev yapan Ferhat bey terfi ettirilerek göreve getirilmiştir. Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanabilir?

Cevap : A İç kaynak kullanımı

#3. Seçeneklerden hangisi muhasebenin faaliyetlerinden biri değildir?

Cevap : B Ücret-maaş yönetimi

#4. Aşağıdakilerden hangisi kârsız ve verimsiz stratejilerin sonlandırıldığı strateji türüdür?

Cevap : D Temel rekabet stratejileri

#5. Bilgi toplumunun en önemli özelliği nedir?

Cevap : A Değişime ve yeniliğe açık olmasıdır.

#6. Seçeneklerden hangisi halkla ilişkiler faaliyetleri arasında yer almaz?

Cevap : C Tutundurma

#7. İşletmenin ihtiyaç duyduğu fonların en uygun koşullarda sağlanması ve bu fonların en etkin biçimde kullanılması ile ilgili faaliyetlere ne ad verilmektedir?

Cevap : C Finansman fonksiyonu

#8. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin başka işletmeler ile iş birliği yaparak büyümesini ifade etmektedir?

Cevap : E Dış büyüme stratejileri

#9. Belirli bir iş alanı ya da kesiminde devlet kısıtlamalarının azaltılması ya da tamamen kaldırılmasına ne ad verilir?

Cevap : E Deregülasyon

#10. Pazarın çok dar bir tüketici grubunun istek ve ihtiyaçlarına odaklanmasına ne ad verilir?

Cevap : B Niş pazar

#11. Seçeneklerden hangisi sistemin bileşenlerinden biri değildir?

Cevap : A Örgütleme

#12. Aşağıdakilerden hangisi sistemin bileşenlerinden biri değildir?

Cevap : E Teknoloji

#13. Yönetim sürecinde belirlenen görevler için sorumlulukların verilmesi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

Cevap : D Organizasyon

#14. Aşağıdakilerden hangi örgüt dış ticaretle ilgili olan diplomatik müzakerelere platform oluşturan, genel kabul görmüş uluslararası ticaret kuralları belirlenmesini sağlayan, ticaretle ilgili ulusal yasaların düzenli olarak gözden geçirilmesini amaçlayan tüzel kişiliğe sahip bir örgüttür?

Cevap : C WTO

#15. Aşağıdakilerden hangi kurumun amacı tüm dünyada parasal alanda iş birliğini güçlendirmek, finansal istikrarı sağlamak, uluslararası ticarete destek olmak, istihdamı arttırmak, sürdürülebilir ekonomik büyümeye yardımcı olmak ve fakirliği azaltmaktır?

Cevap : B IMF

#16. Aşağıdakilerden hangisi nitelik yönünden diğerlerinden ayrıdır ?

Cevap : E Bilgi yönetimi

#17. Aşağıdakilerden hangisi sınır ötesi küresel rekabet stratejisinin aksine, küresel rekabet için belirli bir pazar payına ve belirli bir ya da birkaç ürüne odaklanmayı ifade etmektedir?

Cevap : D Küresel odaklanma stratejisi

#18. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin faaliyet gösterdiği alanda gelişim sağlayarak riskli alanlardan kaçınma stratejisidir?

Cevap : B Durgun büyüme ve durumunu koruma stratejileri

#19. Aşağıdakilerden hangisi Fırsatların, Üstünlüklerin, Tehditlerin ve Zayıf yönlerin belirlenerek işletme başarısı üzerindeki kilit role sahip faktörlerin tespit edilmesi ve bu faktörlerin stratejik kararlarda kullanılacak şekilde yorumlanmasıdır?

Cevap : B SWOT Analizi

#20. Halkla ilişkiler sürecinin hangi aşamasında belirlenen mesajlar, kararlaştırılan araç ve yöntemlerle, belirlenen hedef kitleye ulaşılır?

Cevap : D Uygulama

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL105U İşletme İlkeleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL105U İşletme İlkeleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL105U İşletme İlkeleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL105U İşletme İlkeleri 2022 Final Soruları-min

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL105U İşletme İlkeleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL105U İşletme İlkeleri 2022 Final Soruları

İŞL105U İşletme İlkeleri 2022 Final Soruları

Aşağıdakilerden hangi kurumun amacı tüm dünyada parasal alanda iş birliğini güçlendirmek, finansal istikrarı sağlamak, uluslararası ticarete destek olmak, istihdamı arttırmak, sürdürülebilir ekonomik büyümeye yardımcı olmak ve fakirliği azaltmaktır?

A OECD
B IMF
C ILO
D GATT
E WTO

Cevap : B IMF

Aşağıdakilerden hangi örgüt dış ticaretle ilgili olan diplomatik müzakerelere platform oluşturan, genel kabul görmüş uluslararası ticaret kuralları belirlenmesini sağlayan, ticaretle ilgili ulusal yasaların düzenli olarak gözden geçirilmesini amaçlayan tüzel kişiliğe sahip bir örgüttür?

A IMF
B ILO
C WTO
D OECD
E BM

Cevap : C WTO

Belirli bir iş alanı ya da kesiminde devlet kısıtlamalarının azaltılması ya da tamamen kaldırılmasına ne ad verilir?

A İflas
B Konkordato
C Devalüasyon
D Enflasyon
E Deregülasyon

Cevap : E Deregülasyon

Bilgi toplumunun en önemli özelliği nedir?

A Değişime ve yeniliğe açık olmasıdır.
B Geleneklere bağlı olunması
C Yeniliklere şüpheyle yaklaşılması
D En önemli girdisinin sermaye olması
E Kas gücünün en önemli güç olarak görülmesi

Cevap : A Değişime ve yeniliğe açık olmasıdır.

Aşağıdakilerden hangisi Fırsatların, Üstünlüklerin, Tehditlerin ve Zayıf yönlerin belirlenerek işletme başarısı üzerindeki kilit role sahip faktörlerin tespit edilmesi ve bu faktörlerin stratejik kararlarda kullanılacak şekilde yorumlanmasıdır?

A PEST Analizi
B SWOT Analizi
C META Analizi
D PERT Analizi
E Nitel Analiz

Cevap : B SWOT Analizi

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin başka işletmeler ile iş birliği yaparak büyümesini ifade etmektedir?

A Büyüme ve gelişme stratejileri
B Kendine gelme ve tasarruf stratejileri
C Temel rekabet stratejileri
D Durgun büyüme ve durumunu koruma stratejileri
E Dış büyüme stratejileri

Cevap : E Dış büyüme stratejileri

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin faaliyet gösterdiği alanda gelişim sağlayarak riskli alanlardan kaçınma stratejisidir?

A Dış büyüme stratejileri
B Durgun büyüme ve durumunu koruma stratejileri
C Kendine gelme ve tasarruf stratejileri
D Temel rekabet stratejileri
E Büyüme ve gelişme stratejileri

Cevap : B Durgun büyüme ve durumunu koruma stratejileri

Aşağıdakilerden hangisi sınır ötesi küresel rekabet stratejisinin aksine, küresel rekabet için belirli bir pazar payına ve belirli bir ya da birkaç ürüne odaklanmayı ifade etmektedir?

A Uluslararası odaklanma stratejisi
B Korumalı nişler
C Sınır ötesi küresel strateji
D Küresel odaklanma stratejisi
E Ulusal odaklanma stratejisi

Cevap : D Küresel odaklanma stratejisi

Pazarın çok dar bir tüketici grubunun istek ve ihtiyaçlarına odaklanmasına ne ad verilir?

A Yerel pazar
B Niş pazar
C İç pazar
D Dış Pazar
E Uluslararası pazar

Cevap : B Niş pazar

Aşağıdakilerden hangisi kârsız ve verimsiz stratejilerin sonlandırıldığı strateji türüdür?

A Durgun büyüme ve durumunu koruma stratejileri
B Kendine gelme ve tasarruf stratejileri
C Yatırımları azaltma ve tasfiye stratejileri
D Temel rekabet stratejileri
E Büyüme ve gelişme stratejileri

Cevap : D Temel rekabet stratejileri

Seçeneklerden hangisi sistemin bileşenlerinden biri değildir?

A Örgütleme
B Girdi
C Süreç
D Çıktı
E Kontrol

Cevap : A Örgütleme

Seçeneklerden hangisi muhasebenin faaliyetlerinden biri değildir?

A Kaydetme
B Ücret-maaş yönetimi
C Sınıflandırma
D Özetleyerek rapor etme
E Sonuçları yorumlama

Cevap : B Ücret-maaş yönetimi

Seçeneklerden hangisi halkla ilişkiler faaliyetleri arasında yer almaz?

A Değerlendirme
B Uygulama
C Tutundurma
D Planlama
E Araştırma

Cevap : C Tutundurma

Halkla ilişkiler sürecinin hangi aşamasında belirlenen mesajlar, kararlaştırılan araç ve yöntemlerle, belirlenen hedef kitleye ulaşılır?

A Planlama
B Yorumlama
C Araştırma
D Uygulama
E Değerlendirme

Cevap : D Uygulama

Aşağıdakilerden hangisi nitelik yönünden diğerlerinden ayrıdır ?

A Ham madde
B Enerji
C Veri
D İnsan çabası
E Bilgi yönetimi

Cevap : E Bilgi yönetimi

Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi nitelik yönünden diğerlerinden farklıdır?

A İnsan kaynakları
B Yönetim
C Finansman
D Muhasebe
E AR-GE

Cevap : B Yönetim

İnsan kaynakları fonksiyonu söz konusu olduğunda boş müdür ayrdımcısı pozisyonu için, şef olarak görev yapan Ferhat bey terfi ettirilerek göreve getirilmiştir.
Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanabilir?

A İç kaynak kullanımı
B İnsan kaynakları planlaması
C Dış kaynak kullanımı
D İşçi alma
E İnsan kaynakları yönetimi

Cevap : A İç kaynak kullanımı

Aşağıdakilerden hangisi sistemin bileşenlerinden biri değildir?

A Girdi
B Süreç
C Çıktı
D Kontrol
E Teknoloji

Cevap : E Teknoloji

Yönetim sürecinde belirlenen görevler için sorumlulukların verilmesi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A Planlama
B Denetim
C Yöneltme
D Organizasyon
E Koordinasyon

Cevap : D Organizasyon

İşletmenin ihtiyaç duyduğu fonların en uygun koşullarda sağlanması ve bu fonların en etkin biçimde kullanılması ile ilgili faaliyetlere ne ad verilmektedir?

A Üretim fonksiyonu
B Pazarlama fonksiyonu
C Finansman fonksiyonu
D İnsan kaynakları fonksiyonu
E Halkla ilişkiler

Cevap : C Finansman fonksiyonu

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL105U İşletme İlkeleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!