auzefSağlık Hizmetlerinde YönetimTıbbi dokümantasyon ve sekreterlik

Sağlık Hizmetlerinde Yönetim Vize Deneme-2

Sağlık Hizmetlerinde Yönetim Vize Deneme-2

#1. Bebek ölüm hızı 1950 yılında binde kaçtır?

Cevap : c)233

#2. Aşağıdaki 1923-1946 Yılları Arası Sağlık Politikalarından hangisi doğru değildir?

Cevap : e)Sağlık hizmetlerinde çalışan hekimlerin maaşları azaltılmış ve serbest çalışmaları hafta da 30 saati geçmeyecek şekilde yeniden düzenlenmiştir.

#3. ‘İşletmelerde yapılacak işler belirli kriterlere göre bölümlendirilir.’ Açıklaması Yönetimin hangi özelliğini açıklamaktadır?

Cevap : b)İşbölümü ve Uzmanlaşma Özelliği

#4. Aile hekimliği uygulamasına geçilmesi hangi dönemde olmuştur?

Cevap : a)2003 Yılı Sonrası Sağlık Politikaları

#5. Bir yöneticinin sahip olması gereken özelliklerden değildir?

Cevap : e)Kapalı hedefler tanımlamak


#6. Aşağıdakilerden hangisi Yönetim döngüsü bileşenlerinden değildir?

Cevap : d)Uzmanlaşma

#7. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin aile hekimliği çerçevesinde geliştirilmesi hangi dönemde olmuştur?

Cevap : b)1980-2002 Yılları Arası Sağlık Politikaları

#8. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

Cevap : e)İdari teftiş: Teftiş kurulunca yapılan denetlemedir. Denetleyicilerin yürütme yetkisi vardır.

#9. Bebek ölüm hızı 1960 yılında binde kaçtır?

Cevap : d)176

#10. İyi bir planın sahip olması gereken özelliklerden değildir?

Cevap : b)Planda, sadece örgüt amaçlarına yer verilmelidir.


#11. Aşağıdakilerden hangisi İyi bir örgütün (teşkilatın) özelliklerinden değildir?

Cevap : a)Örgütün amaçları ile iş görenin beklentilerinin farklı olması gerekir.

#12. Özel sektörün sağlık alanına yatırım yapmasının özendirilmesi hangi dönemde olmuştur?

Cevap : e)2003 Yılı Sonrası Sağlık Politikaları

#13. Hangi dönemde sivil toplum örgütlerinin ve bazı tıp mesleklerinin hukuki altyapılarını bugünümüze taşıyan mevzuat da oluşturulmuştur?

Cevap : c)1946-1960 Yılları Arası Sağlık Politikaları

#14. Aşağıdakilerden hangisi Yönetimin genel özelliklerinden değildir?

Cevap : e)Yetkisizlik Özelliği

#15. Aşağıdaki Refik Saydam döneminde yürütülen sağlık politikalarında hangisi doğru değildir?

Cevap : d)Tıp fakültesi mezunlarına mecburi hizmet uygulanmasının kaldırılması


#16. Hastanelerin idari ve mali açıdan özerk bir yapıya kavuşturulması, hangi dönemde olmuştur?

Cevap : e)2003 Yılı Sonrası Sağlık Politikaları

#17. Aşağıdakilerden hangisi yönetmenin 5 unsuru arasında yer almaz?

Cevap : e)Yöneticiler

#18. Devlet Denetleme Kurulu hangi makama bağlı olarak çalışır?

Cevap : c)Cumhurbaşkanlığı

#19. Bebek ölüm hızında da önemli düşüşler olmuştur. Bebek ölüm hızı 1950 yılından 1960 yılına nasıl değişmiştir?

Cevap : b)233/1000 den 176/1000 ‘ya düşmüştür.

#20. ‘İyi yöneticiler başkalarının performanslarını iyileştirir ve onları geliştirirler.’ cümlesi yöneticinin hangi özelliğini açıklar?

Cevap : d)Performans yönetimi


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Sağlık Hizmetlerinde Yönetim Vize Deneme-2

1. Aşağıdakilerden hangisi Yönetimin genel özelliklerinden değildir?

a) Beşeri Özellik
b) Uzmanlaşma Özelliği
c) Koordinasyon Özelliği
d) Grup Özelliği
e) Yetkisizlik Özelliği

Cevap : e)Yetkisizlik Özelliği

2. ‘İşletmelerde yapılacak işler belirli kriterlere göre bölümlendirilir.’ Açıklaması Yönetimin hangi özelliğini açıklamaktadır?

a) İşbirliği Özelliği
b) İşbölümü ve Uzmanlaşma Özelliği
c) Yetki Özelliği
d) Koordinasyon Özelliği
e) Basamak Özelliği

Cevap : b)İşbölümü ve Uzmanlaşma Özelliği

3. Aşağıdakilerden hangisi Yönetim döngüsü bileşenlerinden değildir?

a) Planlama
b) Örgütleme
c) Yöneltme
d) Uzmanlaşma
e) Koordinasyon

Cevap : d)Uzmanlaşma

4. Aşağıdakilerden hangisi yönetmenin 5 unsuru arasında yer almaz?

a) İnsanlar
b) Ham madde/donanım
c) Makineler
d) Para
e) Yöneticiler

Cevap : e)Yöneticiler

5. İyi bir planın sahip olması gereken özelliklerden değildir?

a) İyi bir plan eldeki kaynakların optimum kullanımı gözetilerek hazırlanmalıdır
b) Planda, sadece örgüt amaçlarına yer verilmelidir.
c) Planda, zamanlama dikkatli yapılmalı, gerekmedikçe değişikliğe izin verilmemelidir.
d) Planlamada görev alacakların insani yönlerinin, çıkar ve davranışlarının da dikkate alınması gerekir. Uygulamacıların çıkarlarına dokunuyorsa planlar savsaklanır.
e) İyi bir plan bürokratik hayalciliğin ürünü olmamalı, örgütsel gerçeklikle bağlarını devam ettirmelidir.

Cevap : b)Planda, sadece örgüt amaçlarına yer verilmelidir.

6. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

a) Hiyerarşik denetim: Üst kadroların alttakileri denetlemesidir
b) Hiyerarşik denetim yönetme görevinin içindedir. Genel yönetimde üst, bakandır. Başbakan üst değil, koordinatördür.
c) Hiyerarşik amirler hem kanunlara uygunluk hem de elverişlilik (yerindelik) denetimi yaparlar.
d) Denetim sonucu astın yaptığı işlemler üzerinde hiyerarşik amirin işlemi kabul etme, yürürlüğünü geciktirme, iptal etme ve değiştirme gibi yetkisi vardır ancak üst astın yerine geçip karar alamaz ona yön verebilir.
e) İdari teftiş: Teftiş kurulunca yapılan denetlemedir. Denetleyicilerin yürütme yetkisi vardır.

Cevap : e)İdari teftiş: Teftiş kurulunca yapılan denetlemedir. Denetleyicilerin yürütme yetkisi vardır.

7. Bir yöneticinin sahip olması gereken özelliklerden değildir?

a) Veri analiz yetenekleri
b) İşi delege etmek
c) Empati göstermek ve güven yaratmak
d) İkna yeteneklerini kullanabilmek
e) Kapalı hedefler tanımlamak

Cevap : e)Kapalı hedefler tanımlamak

8. ‘İyi yöneticiler başkalarının performanslarını iyileştirir ve onları geliştirirler.’ cümlesi yöneticinin hangi özelliğini açıklar?

a) İşi delege etmek
b) Veri analiz yetenekleri
c) Karar verme yetenekleri
d) Performans yönetimi
e) Açık hedefler tanımlamak

Cevap : d)Performans yönetimi

9. Devlet Denetleme Kurulu hangi makama bağlı olarak çalışır?

a) Sayıştay
b) Yargıtay
c) Cumhurbaşkanlığı
d) Başbakanlık
e) İç İşleri Bakanlığı

Cevap : c)Cumhurbaşkanlığı

10. Aşağıdakilerden hangisi İyi bir örgütün (teşkilatın) özelliklerinden değildir?

a) Örgütün amaçları ile iş görenin beklentilerinin farklı olması gerekir.
b) Yöneticilerin görev, yetki ve sorumlulukları arasında kesin bir ayırım yapılmalıdır.
c) Ast ancak bir üstten emir alır.
d) İş, yetki, sorumluluk ve ücretler açık ve kesin olarak belirlenir.
e) Belirlenen görevlere göre yetki, verilen yetkiye göre de sorumluk belirlenir.

Cevap : a)Örgütün amaçları ile iş görenin beklentilerinin farklı olması gerekir.

11. Aşağıdaki Refik Saydam döneminde yürütülen sağlık politikalarında hangisi doğru değildir?

a) Sağlık hizmetlerinin planlanması ve programlanması ile yönetiminin tek elden yürütülmesi
b) Koruyucu hekimliğin merkezi yönetime, tedavi edici hekimliğin ise yerel yönetimlere bırakılması
c) Sağlık insan gücü ihtiyacını karşılamak üzere tıp fakültelerinin cazibesinin artırılması
d) Tıp fakültesi mezunlarına mecburi hizmet uygulanmasının kaldırılması
e) Sıtma, frengi, trahom, verem, cüzzam gibi bulaşıcı hastalıklarla mücadele programlarının başlatılması

Cevap : d)Tıp fakültesi mezunlarına mecburi hizmet uygulanmasının kaldırılması

12. Aşağıdaki 1923-1946 Yılları Arası Sağlık Politikalarından hangisi doğru değildir?

a) Sağlık hizmetleri, “geniş bölgede tek amaçlı hizmet”/ “dikey örgütlenme” modeli ile yürütülmüştür.
b) Yasal düzenlemelerle, koruyucu hekimlik kavramı geliştirilmiş
c) Yerel yönetimlerin hastane açmaları teşvik edilmiş
d) Her ilçede hükümet tabibi olması hedeflenmiştir.
e) Sağlık hizmetlerinde çalışan hekimlerin maaşları azaltılmış ve serbest çalışmaları hafta da 30 saati geçmeyecek şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Cevap : e)Sağlık hizmetlerinde çalışan hekimlerin maaşları azaltılmış ve serbest çalışmaları hafta da 30 saati geçmeyecek şekilde yeniden düzenlenmiştir.

13. Hangi dönemde sivil toplum örgütlerinin ve bazı tıp mesleklerinin hukuki altyapılarını bugünümüze taşıyan mevzuat da oluşturulmuştur?

a) 1920-1923 Yılları Arası Sağlık Politikaları
b) 1923-1946 Yılları Arası Sağlık Politikaları
c) 1946-1960 Yılları Arası Sağlık Politikaları
d) 1960-1980 Yılları Arası Sağlık Politikaları
e) 1980-2002 Yılları Arası Sağlık Politikaları

Cevap : c)1946-1960 Yılları Arası Sağlık Politikaları

14. Hastanelerin idari ve mali açıdan özerk bir yapıya kavuşturulması, hangi dönemde olmuştur?

a) 1923-1946 Yılları Arası Sağlık Politikaları
b) 1946-1960 Yılları Arası Sağlık Politikaları
c) 1960-1980 Yılları Arası Sağlık Politikaları
d) 1980-2002 Yılları Arası Sağlık Politikaları
e) 2003 Yılı Sonrası Sağlık Politikaları

Cevap : e)2003 Yılı Sonrası Sağlık Politikaları

15. Özel sektörün sağlık alanına yatırım yapmasının özendirilmesi hangi dönemde olmuştur?

a) 1923-1946 Yılları Arası Sağlık Politikaları
b) 1946-1960 Yılları Arası Sağlık Politikaları
c) 1960-1980 Yılları Arası Sağlık Politikaları
d) 1980-2002 Yılları Arası Sağlık Politikaları
e) 2003 Yılı Sonrası Sağlık Politikaları

Cevap : e)2003 Yılı Sonrası Sağlık Politikaları

16. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin aile hekimliği çerçevesinde geliştirilmesi hangi dönemde olmuştur?

a) 2003 Yılı Sonrası Sağlık Politikaları
b) 1980-2002 Yılları Arası Sağlık Politikaları
c) 1960-1980 Yılları Arası Sağlık Politikaları
d) 1946-1960 Yılları Arası Sağlık Politikaları
e) 1923-1946 Yılları Arası Sağlık Politikaları

Cevap : b)1980-2002 Yılları Arası Sağlık Politikaları

17. Aile hekimliği uygulamasına geçilmesi hangi dönemde olmuştur?

a) 2003 Yılı Sonrası Sağlık Politikaları
b) 1980-2002 Yılları Arası Sağlık Politikaları
c) 1960-1980 Yılları Arası Sağlık Politikaları
d) 1946-1960 Yılları Arası Sağlık Politikaları
e) 1923-1946 Yılları Arası Sağlık Politikaları

Cevap : a)2003 Yılı Sonrası Sağlık Politikaları

18. Bebek ölüm hızı 1950 yılında binde kaçtır?

a) 10
b) 113
c) 233
d) 176
e) 25

Cevap : c)233

19. Bebek ölüm hızı 1960 yılında binde kaçtır?

a) 10
b) 113
c) 233
d) 176
e) 25

Cevap : d)176

20. Bebek ölüm hızında da önemli düşüşler olmuştur. Bebek ölüm hızı 1950 yılından 1960 yılına nasıl değişmiştir?

a) 123/1000 den100/1000’e düşmüştür.
b) 233/1000 den 176/1000 ‘ya düşmüştür.
c) 133/1000 den 27/1000 ‘ye düşmüştür.
d) 233/1000 den 21/1000 ‘e düşmüştür.
e) 87/1000 den 53/1000 ‘e düşmüştür.

Cevap : b)233/1000 den 176/1000 ‘ya düşmüştür.

Tıbbi Dokumantasyon ve Sekreterlik
Telegram Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik

Sağlık Hizmetlerinde Yönetim Vize Deneme-2

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!