Anadolu AöfİŞL403U Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar

İŞL403U Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar Final Deneme Sınavı 5

İŞL403U Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar Final Deneme Sınavı 5

#1. Kurul başkanı ve üyelerinin görev süreleri ne kadardır?

Cevap : B. Altı Yıl

#2. Bankalar, özel finans kurumları ve diğer mali kurumların alacakları ile diğer varlıklarının satın alınması, yeniden yapılandırılarak satılması amacına yönelik olarak faaliyet göstermek üzere kurulan şirket aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A. Varlık Yönetim Şirketleri

#3. Tek bir mega düzenleyici kurumun tüm finansal hizmetler sektörünün düzenlenmesinden ve gözetiminden sorumlu olduğu yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A. Bütünleşik Yaklaşım

#4. Sahibine ihraççı ortaklığın veya payları Borsada işlem gören başka bir ortaklığın belirli sayıda hissesini, belirli bir fiyattan, belirli bir dönem içerisinde satın alma hakkı veren sermaye piyasası aracına ne ad verilir?

Cevap : E. Ortaklık Varantı

#5. Anonim ortaklıkların esas sözleşmelerinde hüküm bulunmak kaydıyla, yönetim kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu’nun sermayenin artırılmasına dair hükümlerine tabi olmaksızın hisse senedi çıkarabilecekleri azami miktarı gösteren, Ticaret siciline tescil edilmiş sermayeleri hangi sermayedir?

Cevap : C. Kayıtlı sermaye

#6. Aşağıdakilerden hangisi genel olarak finans sektörünün sağlıklı işlemesi tanımlayan kavramdır?

Cevap : B. Finansal istikrar

#7. Aşağıdakilerden hangisi finans piyasalarının ve kurumlarının düzenlenmesini gerekli kılan piyasalarda bulunan yetersizliklerden birisidir?

Cevap : D. Asil – vekil problemleri

#8. Belirli bir işleme taraf olanların dışındakilerin bu işlem nedeniyle etkilenmeleri anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A. Dışsallık

#9. Aşağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası Kurulu’nun kuruluş amaçları arasında yer almaz?

Cevap : E. Bankacılık sektörü ile ilgili düzenleme ve denetlemeleri yapmak

#10. Türkiye İş Bankası hangi yılda kurulmuştur?

Cevap : E. 1924

#11. İstanbul Altın Borsası (İAB), hangi tarihte faaliyete başlamıştır?

Cevap : C. 26 Temmuz1995

#12. Finansal kurumlar devletin sağladığı güvenlik önlemlerini kötüye kullandıklarında ortaya çıkan durumu aşağıdaki kavramlardan hangisi tanımlamaktadır?

Cevap : B. Ahlâki Çöküntü

#13. Fiyatların artacağı ve değişeceği beklentilerine dayanarak, kâr elde etmek amacıyla alım veya satım yapan kişi veya kurumlara ne ad verilir?

Cevap : C. Spekülatör

#14. Sermaye piyasası araçları, gayrimenkul, altın ve diğer kıymetli madenler portföylerini işletmek amacıyla kurulan anonim ortaklık aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E. Yatırım Ortaklıkları

#15. Aşağıdakilerden hangisi kredi türevlerinden biri değildir?

Cevap : B. Ödenim Fonlu Tahviller

#16. Bankacılık Sektörü Yeniden Yapılandırmasını Maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E. 47,2 Milyar dolar

#17. Ekonomik düzenlemelerin ilk ortaya çıkışını aşağıdaki tarihlerden hangisine kadar götürebilmekteyiz?

Cevap : A. 1870’lere

#18. Aşağıdakilerden hangisi Bretton Woods sisteminin yarattığı uluslararası kuruluşlardan birisidir?

Cevap : A. Uluslararası Para Fonu

#19. Sermaye Piyasası Kurulu hangi tarihte kurulmuştur?

Cevap : C. 1981

#20. Aşağıdakilerden hangisi özel cari ve katılma hesapları yoluyla fon toplamak ve kredi kullandırmak üzere faaliyet gösteren kuruluştur?

Cevap : A. Katılım Bankaları

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL403U Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL403U Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL403U Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL403U Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar Final Deneme Sınavı 5

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL403U Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL403U Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar Final Deneme Sınavı 5

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL403U Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar
Ünite -5
Sermaye Piyasası Araçları

Aşağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası Kurulu’nun kuruluş amaçları arasında yer almaz?

A. Tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarının korunmasını sağlamak
B. Sermaye piyasasındaki sağlıksız gelişme eğilimlerini önlemek
C. Ortaklıklarda mülkiyetin yaygınlaştırılmasını sağlamak
D. Tasarrufların menkul kıymetlere yatırılmasını özendirmek
E. Bankacılık sektörü ile ilgili düzenleme ve denetlemeleri yapmak

Cevap : E. Bankacılık sektörü ile ilgili düzenleme ve denetlemeleri yapmak

Halktan topladıkları paralar karşılığı, hisse senedi, tahvil gibi sermaye piyasası araçlarından ve kıymetli madenlerden oluşan portföyleri inançlı mülkiyet esasına göre yöneten kuruluş türü aşağıdakilerden hangisidir?

A. Anonim Şirketler
B. Varlık Kiralama Şirketleri
C. Yatırım Fonları
D. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler
E. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

Cevap : C. Yatırım Fonları

Fiyatların artacağı ve değişeceği beklentilerine dayanarak, kâr elde etmek amacıyla alım veya satım yapan kişi veya kurumlara ne ad verilir?

A. Hedger
B. Dialer
C. Spekülatör
D. Arbitrajcı
E. Broker

Cevap : C. Spekülatör

Aşağıdakilerden hangisi bir sermaye piyasası aracı değildir?

A. Çek
B. Opsiyon
C. Gayrimenkul Sertifikası
D. Tahvil
E. Hisse Senedi

Cevap : A. Çek

Sahibine ihraççı ortaklığın veya payları Borsada işlem gören başka bir ortaklığın belirli sayıda hissesini, belirli bir fiyattan, belirli bir dönem içerisinde satın alma hakkı veren sermaye piyasası aracına ne ad verilir?

A. Varlığa Dayalı Menkul Kıymet
B. Yatırım Fonu Katılma Belgesi
C. Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi
D. Future
E. Ortaklık Varantı

Cevap : E. Ortaklık Varantı

Aşağıdakilerden hangisi bir türev ürün değildir?

A. Opsiyon
B. Varant
C. Forward
D. Future
E. Swap

Cevap : B. Varant

Anonim ortaklıkların esas sözleşmelerinde hüküm bulunmak kaydıyla, yönetim kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu’nun sermayenin artırılmasına dair hükümlerine tabi olmaksızın hisse senedi çıkarabilecekleri azami miktarı gösteren, Ticaret siciline tescil edilmiş sermayeleri hangi sermayedir?

A. Başlangıç sermayesi
B. Esas sermaye
C. Kayıtlı sermaye
D. Değişir sermaye
E. Taahhüt sermaye

Cevap : C. Kayıtlı sermaye

Sahibine, yönetime katılma, rüçhan, ortaklık, tasfiyeden pay alma ve bilgi edinme gibi haklar sağlayan sermaye piyasası aracı hangisidir?

A. Hisse Senedi
B. Yatırım Fonu Katılma Belgesi
C. Katılma İntifa Senedi
D. Tahvil
E. Finansman Bonosu

Cevap : A. Hisse Senedi

Aşağıdakilerden hangisi kredi türevlerinden biri değildir?

A. Kredi Spread Opsiyonları
B. Ödenim Fonlu Tahviller
C. Krediye Dayalı Tahviller
D. Kredi Temerrüt Swapları
E. Toplam Getiri Swapları

Cevap : B. Ödenim Fonlu Tahviller

Sahibine belirli bir malı veya menkul kıymeti, belirli bir fiyattan, belirli bir tarihte, alma veya satma hakkı sağlayan sözleşme hangisidir?

A. Opsiyon
B. Forward
C. Swap
D. Gelecek Sözleşmeleri
E. Varant

Cevap : A. Opsiyon

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL403U Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!