Anadolu AöfİŞL105U İşletme İlkeleri

İŞL105U İşletme İlkeleri Final Deneme Sınavı 8

İŞL105U İşletme İlkeleri Final Deneme Sınavı 8

#1. Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmeyi tetikleyen uluslararası kuruluşlardan biri değildir?

Cevap : C. OPEC

#2. Aşağıdakilerden hangisi benzer mal ve hizmet üreten şirketlerin ya da rakiplerin birleşmesidir?

Cevap : C. Yatay birleşme

#3. Belirli süreçler veya ticari amaçlar için yapılan araştırmalar neticesinde yeni bilgiler elde etmenin amaçlandığı Ar-Ge çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B. Uygulamalı araştırma

#4. Aşağıdakilerden hangisi satın alma stratejisinin son aşamasıdır?

Cevap : E. Satın alma sonrasında işletmelerin birleştirilmesi

#5. “Taşıdıkları özelliklere bakılarak sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketin ...... ve ...... şirketin bir bileşimi olduğu ifade edilebilir.” Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla ve doğru şekilde tamamlar?

Cevap : B. kollektif – anonim

#6. Başka bir işletmenin ürettiği ürünü satın alıp ürün üzerinde değişiklik yapmadan perakende olarak müşterilere satan işletme türü hangisidir?

Cevap : C. Ticaret işletmesi

#7. Birleşme sonucu işletmelerin daha büyük kapasitelerde üretim yapmaları sayesinde birim maliyetlerin düşmesi birleşmenin hangi avantajı olarak tanımlanır?

Cevap : A. Ölçek ekonomileri

#8. Aşağıdakilerden hangisi büyük işletmelerin para ve sermaye piyasalarından daha elverişli koşullarda yararlanmalarının doğrudan sonucudur?

Cevap : A. Kredi maliyetinin artması

#9. İşletmenin en alt kademesinden en üst kademesine kadar olan insan kaynaklarını ifade eden ve işletmenin birbirini tamamlayan ögelerinden biri olan unsur aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A. Beşeri unsur

#10. I. Çok sayıda küçük firma vardır. II. Firmalar benzer ürünler satar. III. Pazardaki alıcı ve satıcılar; fiyatlar, tedarik kaynakları ve benzerleri hakkında tam bilgiye sahiptir. IV. Yeni bir işletme açmak veya mevcut bir işi sonlandırmak oldukça kolaydır. Yukarıdaki rekabet özelliklerine sahip olan pazar türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E. Düopol

#11. Büyüklüklerine göre yapılan gruplandırmada, yıllık istihdam edilen çalışan sayısı en az 10 en fazla 49 kişi olan ve yıllık net satış hasılatı 25 milyon Türk lirasını aşmayan işletmeler hangi grupta yer alır?

Cevap : A. Küçük ölçekli işletme

#12. Aşağıdakilerden hangisi küresel rekabet gücünü belirleyen işletme dışı faktörlerden biridir?

Cevap : E. Devletin ekonomideki yeri

#13. Aşağıdaki çıkar gruplarından hangisinin belirgin amacı finansal açıdan güçlü müşteri ve zamanında yapılan ödemeleri içerir?

Cevap : D. Kredi verenler

#14. İşletmelerin hukuki yapılarına göre yapılan ayrımda ortaya çıkan işletme türlerinden hangisi ticari şirket niteliği taşımaz?

Cevap : C. Adi şirket

#15. Küresel işletmelerde strateji geliştirme sürecinin hangi aşamasında misyon belirlenmektedir?

Cevap : D. Birinci

#16. İktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları ve/veya bağlı ortaklıklarının sermayelerinin en az %15 en fazla %50’sine sahip oldukları anonim şirketlere ne ad verilir?

Cevap : D. İştirak

#17. Satışlarda yıllık artış oranı elde etmeye çalışmak küresel işletme amaçlarından hangisine girmektedir?

Cevap : C. Pazarlama amaçları

#18. Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin sonuçlarından biri değildir?

Cevap : B. Ürün yaşam süresinin uzaması

#19. İşletmelerdeki büyüme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap : C. Yurt dışı pazarlara açılmak büyümeyi kolaylaştırır.

#20. Aşağıdakilerden hangisi sanayi devrimin özellikleri veya etkilerinden biri değildir?

Cevap : A. Zanaata verilen değer ve uzmanlaşma artmıştır.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL105U İşletme İlkeleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL105U İşletme İlkeleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL105U İşletme İlkeleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL105U İşletme İlkeleri Final Deneme Sınavı 8

İŞL105U İşletme İlkeleri Final Deneme Sınavı 8-min

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL105U İşletme İlkeleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL105U İşletme İlkeleri
Ünite -8
İşletme Fonksiyonları

Aşağıdakilerden hangisi yönetimin fonksiyonlarından biri değildir?

A. Örgütleme
B. Kontrol
C. Planlama
D. Yöneltme
E. Halkla ilişkiler

Cevap : E. Halkla ilişkiler

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin temel fonksiyonlarından biridir?

A. Halkla ilişkiler
B. Pazarlama
C. Ar-Ge
D. İnsan kaynakları yönetimi
E. Yönetim

Cevap : B. Pazarlama

Aşağıdakilerden hangisi üretim fonksiyonu ile ilgili konu ve faaliyetler arasında yer almaz?

A. Tedarik zinciri yönetimi
B. Stok yönetimi
C. Yer seçimi
D. Kalite kontrol
E. Dağıtım

Cevap : E. Dağıtım

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama karmasının unsurlarından biri değildir?

A. Ürün tasarımı
B. Dağıtım
C. Koordinasyon
D. Fiyatlandırma
E. Tutundurma

Cevap : C. Koordinasyon

Aşağıdakilerden hangisi finans fonksiyonu içinde yer alan faaliyetlerden biri değildir?

A. Stok yönetimi
B. Finansal analiz
C. Finansal planlama
D. Aktif yönetimi
E. Fon tedariki

Cevap : A. Stok yönetimi

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin insan kaynakları yönetimi fonksiyonuna ilişkin faaliyetlerdendir?

A. Aktiflerin yönetimi
B. Tutundurma
C. Fon tedariki
D. Endüstriyel ilişkiler
E. Dağıtım

Cevap : D. Endüstriyel ilişkiler

Muhasebe fonksiyonu ile ilgiliaşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A. Muhasebe parayla ifade edilebilen işlemlerle ilgilidir.
B. İşletmenin tüm bölümleri muhasebenin verilerine ihtiyaç duyar.
C. Muhasebe sisteminin son aşaması özetlemedir.
D. Gelir tablosu ve bilanço raporlama aşamasında en çok kullanılan tablolardır.
E. Muhasebenin ilk fonksiyonu mali işlemlerin muhasebe defterlerine geçirilmesidir.

Cevap : C. Muhasebe sisteminin son aşaması özetlemedir.

Ücretlemede eşitlik ilkesini gerçekleştirmeye yardımcı olan ve işletmedeki her işin göreceli değerini belirleyen tekniğe ne ad verilir?

A. İş analizi
B. İş değerlemesi
C. İş gerekleri
D. İş tanımı
E. İnsan kaynakları planlaması

Cevap : B. İş değerlemesi

Halkla ilişkiler fonksiyonu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A. Çalışanların eğitim ve geliştirilmesinde rol oynar.
B. İşletmenin amaç ve stratejileri ile uyumlu olmalıdır.
C. İşletmenin hedef kitlesi ile iletişim kurma görevi vardır.
D. Kamuoyunda olumlu izlenim yaratır.
E. Toplumla bütünleşmeye yardımcı olur.

Cevap : A. Çalışanların eğitim ve geliştirilmesinde rol oynar.

Aşağıdakilerden hangisi uzmanlaşmış bilgiyi, deneyimi, özel araç ve teknikleri kullanmayı gerektiren yönetici yeteneğini ifade eder?

A. Teknik
B. Kavramsal
C. Beşeri
D. Yürütücü
E. Etkileşimci

Cevap : A. Teknik

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL105U İşletme İlkeleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!