Anadolu AöfAöfAöf İktisatHUK209U Anayasa Hukuku

HUK209U Anayasa Hukuku Ünite -3

Millî Güvenlik Konseyi Rejimi, 1982 Anayasası’nın Yapılışı ve Başlıca Özellikleri

#1. Aşağıdakilerden hangisi, aşırı düzenleyici bir yöntemle hazırlanan anayasaların doğurduğu sakıncalardan biri değildir?

Cevap : e. Öngörülebilecek bütün hususların düzenlenmesi ile herhangi bir hukuki boşluğun önüne geçilmiş olunur.

#2. Aşağıdakilerden hangisi, Danışma Meclisi’nin Temsilciler Meclisi’ne oranla, toplumsal kompozisyon bakımından çok daha fazla bürokrasi ağırlıklı bir kuruluş olması sonucunu doğuran nedenlerden biridir?

Cevap : e. Danışma Meclisi üyelerinin tümünün Millî Güvenlik Konseyi tarafından atanması

#3. Aşağıdaki konulardan hangisinde, 1982 Anayasası’yla siyasal karar alma mekanizmalarındaki tıkanıklıkları giderici bir düzenleme getirilmemiştir?

Cevap : e. Anayasa Mahkemesi’nin yetkilerinin sınırlandırılması

#4. Aşağıdakilerden hangisi, kurucu meclisin görevlerinden biri değildir?

Cevap : b. İdari davaların temyiz mercii olarak kanun yolu yargılaması yapmak.

#5. Aşağıdaki ifadelerin hangisi, 1982 Anayasası’nın yapımı sürecini doğru olarak tanımlar?

Cevap : c. 1982 Anayasası, tamamen antidemokratik ve vesayetçi bir anlayışla hazırlanmıştır.

#6. Aşağıdakilerden hangisi, 1982 Anayasası’nın özelliklerinden biridir?

Cevap : c. 1982 Anayasasında otorite – hürriyet dengesinde otoritenin ağırlığı arttırılmıştır.

#7. Aşağıdakilerden hangisi, 12 Eylül 1980 tarihinden sonra, Millî Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilen “Anayasa Düzeni Hakkında Kanun” ile benimsenen ilkelerden biridir?

Cevap : c. Millî Güvenlik Konseyi bildirilerinde yer alan hükümlerin iptali istenemeyecektir.

#8. Aşağıdaki anayasalardan hangisinde, anayasanın kabulü için yapılan halk oylamasıyla aynı zamanda Cumhurbaşkanı da seçilmiştir?

Cevap : e. 1982 Anayasası

#9. Aşağıdakilerden hangisi, halk tarafından seçilmiş meclisin ve onun içinden çıkan hükûmetin yetkilerinin, genel oydan çıkmayan kurum ve kuruluşlarca sınırlandırılmasını ifade eder?

Cevap : d. Vesayetçilik anlayışı

#10. Aşağıdakilerden hangisi, Millî Güvenlik Konseyi rejimi döneminde, Konsey’in sahip olduğu yetkilerden biri değildir?

Cevap : d. Yargıtayın yetkisi

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu İktisat Fakültesi
HUK209U Anayasa Hukuku Soruları

Öğrenci Dostu
LOLONOLO – Öğrenme Yönetim Sistemi

Anadolu İktisat Fakültesi
HUK209U Anayasa Hukuku Soruları

Öğrenci Dostu
LOLONOLO – Öğrenme Yönetim Sistemi

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

HUK209U Anayasa Hukuku ünite -3, Millî Güvenlik Konseyi Rejimi, 1982 Anayasası’nın Yapılışı ve Başlıca Özellikleri

Millî Güvenlik Konseyi Rejimi, 1982 Anayasası’nın Yapılışı ve Başlıca Özellikleri

HUK209U Anayasa Hukuku
Ünite -3
Millî Güvenlik Konseyi Rejimi, 1982 Anayasası’nın Yapılışı ve Başlıca Özellikleri

Aşağıdakilerden hangisi, Millî Güvenlik Konseyi rejimi döneminde, Konsey’in sahip olduğu yetkilerden biri değildir?

a. TBMM’nin yetkisi
b. Millet Meclisi’nin yetkisi
c. Kurucu iktidar olarak anayasayı değiştirme yetkisi
d. Yargıtayın yetkisi
e. Cumhuriyet Senatosu’nun yetkisi

Cevap : d. Yargıtayın yetkisi

Aşağıdakilerden hangisi, 12 Eylül 1980 tarihinden sonra, Millî Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilen “Anayasa Düzeni Hakkında Kanun” ile benimsenen ilkelerden biridir?

a. TBMM’ye ait olan yetki ve görevler bakanlar kurulunca kullanılacaktır.
b. Bakanlar Kurulu kararnamelerine ilişkin olarak yürütmenin durdurulması istemi ileri sürülebilecektir.
c. Millî Güvenlik Konseyi bildirilerinde yer alan hükümlerin iptali istenemeyecektir.
d. Millî Güvenlik Konseyi’nce yayımlanan bildirilerin 1961 Anayasası’na uygunluğu Anayasa Mahkemesi’nce denetlenecektir.
e. Millî Güvenlik Konseyi’nce yayımlanacak kanunların 1961 Anayasası’na uygun olmayanları, Anayasa Mahkemesi’nin denetimine tâbidir.

Cevap : c. Millî Güvenlik Konseyi bildirilerinde yer alan hükümlerin iptali istenemeyecektir.

Aşağıdakilerden hangisi, kurucu meclisin görevlerinden biri değildir?

a. Yeni anayasayı ve anayasanın halkoyuna sunuluş kanununu hazırlamak.
b. İdari davaların temyiz mercii olarak kanun yolu yargılaması yapmak.
c. Anayasanın ilkelerine uygun siyasi partiler kanununu hazırlamak.
d. Yeni anayasa ve siyasi partiler kanununun hükümlerine uygun olarak seçim kanunu hazırlamak.
e. TBMM kurulup, göreve başlayıncaya kadar yasama görevlerini yerine getirmek.

Cevap : b. İdari davaların temyiz mercii olarak kanun yolu yargılaması yapmak.

Aşağıdakilerden hangisi, Danışma Meclisi’nin Temsilciler Meclisi’ne oranla, toplumsal kompozisyon bakımından çok daha fazla bürokrasi ağırlıklı bir kuruluş olması sonucunu doğuran nedenlerden biridir?

a. Danışma Meclisi üyelerinin önemli bir bölümünün çeşitli meslek kuruluşlarınca kendi temsilcileri arasından belirlenmesi
b. Danışma Meclisi üyelerinin hepsinin siyasi parti üyesi olması
c. Danışma Meclisi’ne siyasi partilerin kendilerine ayrılan kontenjanlardan üye gönderebilmesi
d. Danışma Meclisi üyelerinin 1/3’inin dolaylı bir seçimle üyelik sıfatını kazanmış olması
e. Danışma Meclisi üyelerinin tümünün Millî Güvenlik Konseyi tarafından atanması

Cevap : e. Danışma Meclisi üyelerinin tümünün Millî Güvenlik Konseyi tarafından atanması

Aşağıdaki anayasalardan hangisinde, anayasanın kabulü için yapılan halk oylamasıyla aynı zamanda Cumhurbaşkanı da seçilmiştir?

a. 1876 Kânûn-i Esâsî
b. 1921 Anayasası
c. 1924 Anayasası
d. 1961 Anayasası
e. 1982 Anayasası

Cevap : e. 1982 Anayasası

Aşağıdakilerden hangisi, 1982 Anayasası’nın özelliklerinden biridir?

a. 1982 Anayasası hükümlerinin değiştirilmesi anlamında yumuşak bir anayasadır.
b. 1982 Anayasası bir geçiş dönemi öngörmemiştir.
c. 1982 Anayasasında otorite – hürriyet dengesinde otoritenin ağırlığı arttırılmıştır.
d. Devlet yapısı içinde yasama organı güçlendirilmiştir.
e. 1982 Anayasası çerçeve anayasa anlayışı ile hazırlanmıştır.

Cevap : c. 1982 Anayasasında otorite – hürriyet dengesinde otoritenin ağırlığı arttırılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi, aşırı düzenleyici bir yöntemle hazırlanan anayasaların doğurduğu sakıncalardan biri değildir?

a. Anayasa kısa bir süre içinde toplumsal gelişmelerin gerisinde kalma tehlikesiyle karşılaşabilir.
b. Değişen gereksinimler sık sık anayasa değişikliğini gerekli kılabilir.
c. Anayasanın katılığı yüzünden anayasanın her zaman değiştirilememesi toplumsal sıkıntılara yol açabilir.
d. Anayasa tartışmalarının sürekli olarak gündemde kalmasına neden olarak istikrarsız bir siyasal ortama yol açabilir.
e. Öngörülebilecek bütün hususların düzenlenmesi ile herhangi bir hukuki boşluğun önüne geçilmiş olunur.

Cevap : e. Öngörülebilecek bütün hususların düzenlenmesi ile herhangi bir hukuki boşluğun önüne geçilmiş olunur.

Aşağıdaki ifadelerin hangisi, 1982 Anayasası’nın yapımı sürecini doğru olarak tanımlar?

a. 1982 Anayasası, halkça seçilen bir kurucu meclis tarafından hazırlanmıştır.
b. 1982 Anayasası, kanatlarından birini MGK’nin, diğerini halkça seçilen üyelerin oluşturduğu bir kurucu meclis tarafından hazırlanmıştır.
c. 1982 Anayasası, tamamen antidemokratik ve vesayetçi bir anlayışla hazırlanmıştır.
d. 1982 Anayasası’nın yapımında MGK ile Danışma Meclisi tamamen eşit yetkilere sahiptir.
e. 1961 Anayasası üzerindeki halkoylaması, siyasi partilerin aktif şekilde katıldıkları hür bir ortam içinde gerçekleştirilmiştir.

Cevap : c. 1982 Anayasası, tamamen antidemokratik ve vesayetçi bir anlayışla hazırlanmıştır.

Aşağıdaki konulardan hangisinde, 1982 Anayasası’yla siyasal karar alma mekanizmalarındaki tıkanıklıkları giderici bir düzenleme getirilmemiştir?

a. Cumhurbaşkanı’nın TBMM seçimlerini yenileme yetkisi
b. Cumhurbaşkanı seçimi
c. Meclis Başkanı seçimi
d. Meclisin toplantı yetersayısının değiştirilmesi
e. Anayasa Mahkemesi’nin yetkilerinin sınırlandırılması

Cevap : e. Anayasa Mahkemesi’nin yetkilerinin sınırlandırılması

Aşağıdakilerden hangisi, halk tarafından seçilmiş meclisin ve onun içinden çıkan hükûmetin yetkilerinin, genel oydan çıkmayan kurum ve kuruluşlarca sınırlandırılmasını ifade eder?

a. Liberal demokrasi
b. Demokratik rejim
c. Halk egemenliği
d. Vesayetçilik anlayışı
e. Saf millî irade anlayışı

Cevap : d. Vesayetçilik anlayışı

Anadolu İktisat Fakültesi
HUK209U Anayasa Hukuku Soruları

Öğrenci Dostu
LOLONOLO – Öğrenme Yönetim Sistemi

HUK209U Anayasa Hukuku, Türkiye’de Anayasa Gelişmelerine Genel Bakış Facebook Anadolı Aöf

Editor

Editör

error: Content is protected !!