HUK209U Anayasa Hukuku

HUK209U Anayasa Hukuku Deneme Sınavları

Vize Final
Vize Deneme 1 Final Deneme 1
Vize Deneme 2 Final Deneme 2
Vize Deneme 3 Final Deneme 3
Vize Deneme 4 Final Deneme 4
Final Deneme 5
Final Deneme 6
Final Deneme 7
Final Deneme 8
2022 Vize Sorualrı 2022 Final Soruları

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Ünite Soruları

Vize Final
Ünite 1 Ünite 5
Ünite 2 Ünite 6
Ünite 3 Ünite 7
Ünite 4 Ünite 8

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniersitesi İktisat
1- Anayasa Kavramı, Anayasacılık Akımı ve Anayasa Çeşitleri
2- Türkiye’de Anayasa Gelişmelerine Genel Bakış
3- Millî Güvenlik Konseyi Rejimi, 1982 Anayasası’nın Yapılışı ve Başlıca Özellikleri
4- Devletin Temel Nitelikleri
5- Kurucu İktidar: Anayasayı Değiştirme Sorunu
6- Yasama Organı
7- Yürütme Organı
8-Yargı Organı ve Anayasa Yargısı
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

HUK209U Anayasa Hukuku

Anayasa Kavramı, Anayasacılık Akımı ve Anayasa Çeşitleri

HUK209U Anayasa Hukuku
Ünite -1
Anayasa Kavramı, Anayasacılık Akımı ve Anayasa Çeşitleri

Anayasacılık akımı, ne zaman ortaya çıkmıştır?

a. Ortaçağdan beri mevcuttur.
b. 1215 İngiliz Magna Carta’sı ile ortaya çıkmıştır.
c. 18. yüzyıl sonlarında ortaya çıkmıştır.
d. 19. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkmıştır.
e. 20. yüzyılda ortaya çıkmıştır.

Cevap : c. 18. yüzyıl sonlarında ortaya çıkmıştır.

İlk yazılı anayasa, aşağıdaki devletlerden hangisine aittir?

a. ABD
b. Fransa
c. İngiltere
d. İspanya
e. İsveç

Cevap : a. ABD

Aşağıdakilerden hangisi, anayasacılık akımını doğuran etkenlerden biri değildir?

a. Burjuvazinin yükselişi
b. Toplum sözleşmesi teorilerinin ortaya çıkışı
c. Siyasal düşüncenin laikleşmesi
d. Millî birlik ve bütünlük ihtiyacı
e. Birey hürriyetlerini koruma düşüncesi

Cevap : d. Millî birlik ve bütünlük ihtiyacı

Aşağıdakilerden hangisi, anayasacılık akımının temelindeki amaçlardan biridir?

a. Devleti güçlendirmek
b. Millî birliği güçlendirmek
c. Birey hürriyetlerini güvence altına almak
d. Monarşiyi güçlendirmek
e. Toplum menfaatlerini birey menfaatlerinden üstün tutmak

Cevap : c. Birey hürriyetlerini güvence altına almak

Kuvvetler ayrılığı, aşağıdaki tanımlardan hangisine uygundur?

a. Yasama ve yürütme güçlerinin yasama meclisinde birleşmesi
b. Federalizm
c. Yasama, yürütme ve yargı güçlerinin ayrı organlara verilmesi
d. Yürütmenin üstünlüğü
e. Yargının diğer iki kuvvete üstünlüğü

Cevap : c. Yasama, yürütme ve yargı güçlerinin ayrı organlara verilmesi

Anayasacılık akımının gerçekleştirilmesinde başvurulan en önemli araç, aşağıdakilerden hangisidir?

a. Yerel yönetim
b. Federalizm
c. Doğrudan doğruya demokrasi
d. Kuvvetler ayrılığı
e. Hâkimler hükümeti

Cevap : d. Kuvvetler ayrılığı

Aşağıdaki ülkelerden hangisi, yazılı bir anayasaya sahip değildir?

a. Hindistan
b. İsrail
c. İtalya
d. ABD
e. Fransa

Cevap : b. İsrail

Aşağıdaki ifadelerden hangisi, sert anayasanın amaçlarından biri değildir?

a. Devletin temel yapısında istikrar sağlamak.
b. Devletin yapısını tümüyle değişmez kılmak.
c. Siyasal azınlıkları korumak.
d. Gelip geçici ve dar çoğunluklarla anayasanın değiştirilmesini önlemek.
e. Anayasa değişikliklerinde belli bir sayısal güce sahip azınlıklara veto hakkı vermek.

Cevap : b. Devletin yapısını tümüyle değişmez kılmak.

Aşağıdakilerden hangisi, sert anayasa yöntemlerinden biri değildir?

a. Zorunlu halk oylaması
b. Yasama meclislerinde nitelikli çoğunluk
c. Kurucu meclis
d. İki kere görüşme
e. Bütün diğer kanunlar gibi görüşülme ve kabul

Cevap : e. Bütün diğer kanunlar gibi görüşülme ve kabul

“Asli kurucu iktidar” deyimi, aşağıdaki kavramlardan hangisini ifade eder?

a. Anayasayı değiştirme iktidarı
b. Yasama gücü
c. Yargı organının anayasa değişikliklerinde son sözün sahibi olması
d. Anayasayı tümden yeniden yapma iktidarı
e. Savaş ve barış yapma iktidarı

Cevap : d. Anayasayı tümden yeniden yapma iktidarı

Anadolu İktisat Fakültesi
HUK209U Anayasa Hukuku Soruları

Öğrenci Dostu
LOLONOLO – Öğrenme Yönetim Sistemi

HUK209U Anayasa Hukuku
Ünite -2
Türkiye’de Anayasa Gelişmelerine Genel Bakış

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki anayasacılık hareketlerinin sonucunda imzalanan anayasal belgelerden biri değildir?

a. Sened-i İttifak
b. Tanzimat Fermanı
c. Islahat Fermanı
d. Teşkilatı Esasiye Kanunu
e. Kânûn-i Esâsi

Cevap : d. Teşkilatı Esasiye Kanunu

Aşağıdakilerden hangisi, yasama ve yürütme kuvvetlerinin yasama organında toplanmasını ifade eden hükûmet sistemidir?

a. Başkanlık hükûmeti
b. Parlamenter hükûmet
c. Meclis hükûmeti
d. Mutlak monarşi
e. Diktatörlük

Cevap :c. Meclis hükûmeti

Aşağıdakilerden hangisi, devletin yasama, yürütme ve yargı iktidarının farklı devlet organlarına verilmesini ifade eder?

a. Kuvvetler ayrılığı
b. Kuvvetler birliği
c. Çoğulcu demokrasi
d. Çoğunlukçu demokrasi
e. Mutlak monarşi

Cevap : a. Kuvvetler ayrılığı

1924 Anayasası döneminde, çok partili hayata ilk geçiş denemesi hangi parti ile olmuştur?

a. Demokrat Parti
b. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
c. Serbest Fırka
d. Cumhuriyetçi Köylü ve Millet Partisi
e. Adalet Partisi

Cevap : b. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

Aşağıdakilerden hangisi, çoğulcu demokrasi anlayışının özelliklerinden biri değildir?

a. Çoğulcu demokrasi anlayışı, demokrasiyi mutlak ve sınırsız bir çoğunluk yönetimi olarak kabul etmez.
b. Çoğulcu demokrasi anlayışı, çoğunluğun yönetimi ilkesine dayanmakla birlikte, yönetimi azınlığın temel haklarıyla bağdaştıran bir rejimdir.
c. Çoğulcu demokrasi anlayışı, toplum iradesinin gerçek anlamda ortaya çıkabilmesi için, çeşitli görüşlerin özgür biçimde ifade edilebilmesini
ve tartışılabilmesini kabul eder.
d. Çoğunluk iradesini sınırlayıcı önlemler ve kurumlar demokrasinin özüne aykırı değildir.
e. Çoğulcu demokrasi anlayışı, genel iradenin daima kamu iyiliğine yönelmesini ve toplumun genel çıkarlarının çoğunluğun çıkarlarıyla çatışmamasını ifade eder.

Cevap : e. Çoğulcu demokrasi anlayışı, genel iradenin daima kamu iyiliğine yönelmesini ve toplumun genel çıkarlarının çoğunluğun çıkarlarıyla çatışmamasını ifade eder.

Aşağıdaki anayasalardan hangisi ile TBMM, ilk kez egemenliğin kullanımında ve temsilinde tek yetkili organ olmaktan çıkarılmıştır?

a. 1876 Kânûn-i Esâsi
b. 1921 Anayasası
c. 1924 Anayasası
d. 1961 Anayasası
e. 1982 Anayasası

Cevap :d. 1961 Anayasası

Aşağıdakilerden hangisi, 1961 Anayasası ile kabul edilen yeniliklerden değildir?

a. Kanunların anayasaya uygunluğunun yargısal denetiminin kabul edilmesi.
b. Kuvvetler ayrılığı ilkesinin benimsenmesi.
c. Çoğulcu demokratik düzenin gerçekleştirilmesine öncelik verilmesi.
d. Siyasi partilerin demokratik hayatın vazgeçilmez unsurları olarak kabul edilmesi.
e. Temel hak ve özgürlüklerin sınırlanması konusunda yasama organına sınırsız yetki tanınması.

Cevap : e. Temel hak ve özgürlüklerin sınırlanması konusunda yasama organına sınırsız yetki tanınması.

Aşağıdakilerden hangisi, devletin toplumsal barışı ve adaleti sağlamak amacıyla toplumsal ve ekonomik yaşama etkin biçimde müdahalesini meşru ve gerekli gören devlet anlayışını ifade eder?

a. Hukuk devleti
b. İnsan haklarına dayanan devlet
c. Laik devlet
d. Demokratik devlet
e. Sosyal devlet

Cevap : e. Sosyal devlet

Aşağıdakilerden hangisi, 12 Mart 1971 askeri müdahalesinin sonucu olarak yürütme organının güçlendirilmesine yönelik değişikliklerden biri değildir?

a. Bakanlar Kurulu’na KHK çıkarma yetkisinin tanınması
b. Danıştay’ın yetkilerinin genişletilmesi
c. TRT nin özerkliğinin kaldırılması
d. Üniversite özerkliğinin zayıflatılması
e. Vergi, resim ve harçların muafiyet ve istisnaları ile nispet ve hadlerine ilişkin hükümlerde değişiklik yapmaya Bakanlar Kurulu’nun yetkili kılınması

Cevap : b. Danıştay’ın yetkilerinin genişletilmesi

Aşağıdaki nedenlerden hangisi, 1961 Anayasası’nın, toplumun büyük çoğunluğunun oydaşmasına dayanan bir toplum sözleşmesi niteliğinde olmasını engellemiştir?

a. Anayasanın, seçmen çoğunluğunun eğilimini temsil eden bir siyasal gücün olumsuz yargılarına hedef olması
b. Anayasanın kabulünde halk oylamasına yeterli ilginin gösterilmemesi
c. Siyasal şiddet ortamının ve terör eylemlerinin önlenememesi
d. Anayasanın temel hak ve özgürlükleri çok fazla sınırlandırması
e. Anayasayla Cumhurbaşkanı’na önemli yetkiler tanınması

Cevap : a. Anayasanın, seçmen çoğunluğunun eğilimini temsil eden bir siyasal gücün olumsuz yargılarına hedef olması

Anadolu İktisat Fakültesi
HUK209U Anayasa Hukuku Soruları

Öğrenci Dostu
LOLONOLO – Öğrenme Yönetim Sistemi

HUK209U Anayasa Hukuku
Ünite -3
Millî Güvenlik Konseyi Rejimi, 1982 Anayasası’nın Yapılışı ve Başlıca Özellikleri

Aşağıdakilerden hangisi, Millî Güvenlik Konseyi rejimi döneminde, Konsey’in sahip olduğu yetkilerden biri değildir?

a. TBMM’nin yetkisi
b. Millet Meclisi’nin yetkisi
c. Kurucu iktidar olarak anayasayı değiştirme yetkisi
d. Yargıtayın yetkisi
e. Cumhuriyet Senatosu’nun yetkisi

Cevap : d. Yargıtayın yetkisi

Aşağıdakilerden hangisi, 12 Eylül 1980 tarihinden sonra, Millî Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilen “Anayasa Düzeni Hakkında Kanun” ile benimsenen ilkelerden biridir?

a. TBMM’ye ait olan yetki ve görevler bakanlar kurulunca kullanılacaktır.
b. Bakanlar Kurulu kararnamelerine ilişkin olarak yürütmenin durdurulması istemi ileri sürülebilecektir.
c. Millî Güvenlik Konseyi bildirilerinde yer alan hükümlerin iptali istenemeyecektir.
d. Millî Güvenlik Konseyi’nce yayımlanan bildirilerin 1961 Anayasası’na uygunluğu Anayasa Mahkemesi’nce denetlenecektir.
e. Millî Güvenlik Konseyi’nce yayımlanacak kanunların 1961 Anayasası’na uygun olmayanları, Anayasa Mahkemesi’nin denetimine tâbidir.

Cevap : c. Millî Güvenlik Konseyi bildirilerinde yer alan hükümlerin iptali istenemeyecektir.

Aşağıdakilerden hangisi, kurucu meclisin görevlerinden biri değildir?

a. Yeni anayasayı ve anayasanın halkoyuna sunuluş kanununu hazırlamak.
b. İdari davaların temyiz mercii olarak kanun yolu yargılaması yapmak.
c. Anayasanın ilkelerine uygun siyasi partiler kanununu hazırlamak.
d. Yeni anayasa ve siyasi partiler kanununun hükümlerine uygun olarak seçim kanunu hazırlamak.
e. TBMM kurulup, göreve başlayıncaya kadar yasama görevlerini yerine getirmek.

Cevap : b. İdari davaların temyiz mercii olarak kanun yolu yargılaması yapmak.

Aşağıdakilerden hangisi, Danışma Meclisi’nin Temsilciler Meclisi’ne oranla, toplumsal kompozisyon bakımından çok daha fazla bürokrasi ağırlıklı bir kuruluş olması sonucunu doğuran nedenlerden biridir?

a. Danışma Meclisi üyelerinin önemli bir bölümünün çeşitli meslek kuruluşlarınca kendi temsilcileri arasından belirlenmesi
b. Danışma Meclisi üyelerinin hepsinin siyasi parti üyesi olması
c. Danışma Meclisi’ne siyasi partilerin kendilerine ayrılan kontenjanlardan üye gönderebilmesi
d. Danışma Meclisi üyelerinin 1/3’inin dolaylı bir seçimle üyelik sıfatını kazanmış olması
e. Danışma Meclisi üyelerinin tümünün Millî Güvenlik Konseyi tarafından atanması

Cevap : e. Danışma Meclisi üyelerinin tümünün Millî Güvenlik Konseyi tarafından atanması

Aşağıdaki anayasalardan hangisinde, anayasanın kabulü için yapılan halk oylamasıyla aynı zamanda Cumhurbaşkanı da seçilmiştir?

a. 1876 Kânûn-i Esâsî
b. 1921 Anayasası
c. 1924 Anayasası
d. 1961 Anayasası
e. 1982 Anayasası

Cevap : e. 1982 Anayasası

Aşağıdakilerden hangisi, 1982 Anayasası’nın özelliklerinden biridir?

a. 1982 Anayasası hükümlerinin değiştirilmesi anlamında yumuşak bir anayasadır.
b. 1982 Anayasası bir geçiş dönemi öngörmemiştir.
c. 1982 Anayasasında otorite – hürriyet dengesinde otoritenin ağırlığı arttırılmıştır.
d. Devlet yapısı içinde yasama organı güçlendirilmiştir.
e. 1982 Anayasası çerçeve anayasa anlayışı ile hazırlanmıştır.

Cevap : c. 1982 Anayasasında otorite – hürriyet dengesinde otoritenin ağırlığı arttırılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi, aşırı düzenleyici bir yöntemle hazırlanan anayasaların doğurduğu sakıncalardan biri değildir?

a. Anayasa kısa bir süre içinde toplumsal gelişmelerin gerisinde kalma tehlikesiyle karşılaşabilir.
b. Değişen gereksinimler sık sık anayasa değişikliğini gerekli kılabilir.
c. Anayasanın katılığı yüzünden anayasanın her zaman değiştirilememesi toplumsal sıkıntılara yol açabilir.
d. Anayasa tartışmalarının sürekli olarak gündemde kalmasına neden olarak istikrarsız bir siyasal ortama yol açabilir.
e. Öngörülebilecek bütün hususların düzenlenmesi ile herhangi bir hukuki boşluğun önüne geçilmiş olunur.

Cevap : e. Öngörülebilecek bütün hususların düzenlenmesi ile herhangi bir hukuki boşluğun önüne geçilmiş olunur.

Aşağıdaki ifadelerin hangisi, 1982 Anayasası’nın yapımı sürecini doğru olarak tanımlar?

a. 1982 Anayasası, halkça seçilen bir kurucu meclis tarafından hazırlanmıştır.
b. 1982 Anayasası, kanatlarından birini MGK’nin, diğerini halkça seçilen üyelerin oluşturduğu bir kurucu meclis tarafından hazırlanmıştır.
c. 1982 Anayasası, tamamen antidemokratik ve vesayetçi bir anlayışla hazırlanmıştır.
d. 1982 Anayasası’nın yapımında MGK ile Danışma Meclisi tamamen eşit yetkilere sahiptir.
e. 1961 Anayasası üzerindeki halkoylaması, siyasi partilerin aktif şekilde katıldıkları hür bir ortam içinde gerçekleştirilmiştir.

Cevap : c. 1982 Anayasası, tamamen antidemokratik ve vesayetçi bir anlayışla hazırlanmıştır.

Aşağıdaki konulardan hangisinde, 1982 Anayasası’yla siyasal karar alma mekanizmalarındaki tıkanıklıkları giderici bir düzenleme getirilmemiştir?

a. Cumhurbaşkanı’nın TBMM seçimlerini yenileme yetkisi
b. Cumhurbaşkanı seçimi
c. Meclis Başkanı seçimi
d. Meclisin toplantı yetersayısının değiştirilmesi
e. Anayasa Mahkemesi’nin yetkilerinin sınırlandırılması

Cevap : e. Anayasa Mahkemesi’nin yetkilerinin sınırlandırılması

Aşağıdakilerden hangisi, halk tarafından seçilmiş meclisin ve onun içinden çıkan hükûmetin yetkilerinin, genel oydan çıkmayan kurum ve kuruluşlarca sınırlandırılmasını ifade eder?

a. Liberal demokrasi
b. Demokratik rejim
c. Halk egemenliği
d. Vesayetçilik anlayışı
e. Saf millî irade anlayışı

Cevap : d. Vesayetçilik anlayışı

Anadolu İktisat Fakültesi
HUK209U Anayasa Hukuku Soruları

Öğrenci Dostu
LOLONOLO – Öğrenme Yönetim Sistemi

HUK209U Anayasa Hukuku
Ünite -4
Devletin Temel Nitelikleri

Aşağıdakilerden hangisi, cumhuriyet ile monarşi rejimleri arasındaki farklar açısından doğrudur?

a. Cumhuriyet ve demokrasi kavramları anlamdaştır.
b. Monarşik yönetim, demokratik rejimle bağdaşmaz.
c. Cumhuriyet, devlet başkanının veraset dışı bir
yoldan bu makama geldiği hükûmet şeklidir.
d. Monarşiler eşitlik ilkesine, cumhuriyetler ayrıcalıklara dayanır.
e. Cumhuriyet parlamentoya yer verir, monarşi ise yer vermez.

Cevap : e. Cumhuriyet parlamentoya yer verir, monarşi ise yer vermez.

Laiklik ilkesi, ilk defa hangi anayasa döneminde kabul edilmiştir?

a. 1876 Kânûn-i Esâsî
b. 1921 Anayasası
c. 1924 Anayasası
d. 1961 Anayasası
e. 1982 Anayasası

Cevap : c. 1924 Anayasası

Aşağıdakilerden hangisi, laiklik ilkesi ile bağdaşmaz?

a. Kimsenin dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanmaması
b. Resmî bir devlet dininin olmaması
c. Devletin, bütün dinlerin mensuplarına eşit davranması
d. Din kurumlarıyla devlet kurumlarının ayrılmış olması
e. Zorunlu din eğitimi

Cevap : e. Zorunlu din eğitimi

Demokratik devlet ilkesi, aşağıdaki kavramlardan hangisiyle bağdaşmaz?

a. Siyasi parti kurma hürriyeti
b. Genel oy ilkesi
c. Sınırlı oy sistemi
d. Hukuk devleti
e. İnsan haklarına saygılı devlet

Cevap : c. Sınırlı oy sistemi

Aşağıdakilerden hangisi, yapılan bir seçimde seçmenlerin temsilcilerini doğrudan doğruya seçmelerini ifade eder?

a. Eşit oylu seçim
b. Genel oylu seçim
c. Seçimlerin serbestliği
d. İki dereceli seçim
e. Tek dereceli seçim

Cevap : e. Tek dereceli seçim

Aşağıdakilerden hangisi, bir siyasi partinin kapatılmasına yönelik olarak Anayasa Mahkemesi’nde dava açmaya yetkilidir?

a. Danıştay Savcısı
b. Bakanlar Kurulu
c. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı
d. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı
e. Millî Güvenlik Kurulu

Cevap : c. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı

Aşağıdakilerden hangisi, hukuk devletinin başlıca varlık koşullarından biri değildir?

a. Meclis Başkanı’nın oy hakkının bulunmaması
b. Yürütme işlemlerinin yargısal denetimi
c. Yasama işlemlerinin yargısal denetimi
d. Yargı bağımsızlığı
e. Kanuni hâkim güvencesi

Cevap : a. Meclis Başkanı’nın oy hakkının bulunmaması

Aşağıdakilerden hangisi, sosyal devletin hukuki yöntemleri arasında sayılamaz?

a. Vergi adaletini sağlamak
b. Kamulaştırma ve devletleştirme yapmak
c. Planlama yapmak
d. Sosyal haklar sağlamak
e. Ekonomik hayata müdahaleden kaçınmak

Cevap : e. Ekonomik hayata müdahaleden kaçınmak

1982 Anayasası’na göre temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasının tamamen veya kısmen durdurulması hangi hâlde mümkün değildir?

a. Savaş hâlinde
b. Seferberlik hâlinde
c. Askeri tatbikat hâlinde
d. Sıkıyönetim hâlinde
e. Olağanüstü hâllerde

Cevap : c. Askeri tatbikat hâlinde

1Aşağıdakilerden hangisi, devletin toplumsal barışı ve adaleti sağlamak üzere sosyo-ekonomik yaşama etkin müdahalesini gerektiren devlet anlayışıdır?

a. Sosyalist Devlet
b. Sosyal Devlet
c. Liberal Devlet
d. Jandarma Devlet
e. Hukuk Devleti

Cevap : b. Sosyal Devlet

Anadolu İktisat Fakültesi
HUK209U Anayasa Hukuku Soruları

Öğrenci Dostu
LOLONOLO – Öğrenme Yönetim Sistemi

HUK209U Anayasa Hukuku AÖF HUK209U Anayasa Hukuku Kitabı PDF

AÖF HUK209U Anayasa Hukuku Ders Kitabı

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Aöf-LOLONOLO

 

A.Ü. İktisat Fakültesi

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!