Anadolu AöfAöfAöf İktisatHUK209U Anayasa Hukuku

HUK209U Anayasa Hukuku Ünite -7

Yürütme Organı

#1. Aşağıdakilerden hangisi, olağanüstü hâl ilanına yetkilidir?

Cevap : c. Cumhurbaşkanlığı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu

#2. Aşağıdakilerden hangisi, parlamenter sistemin özelliklerinden biri değildir?

Cevap : d. Devlet Başkanı’nın yasama organına karşı siyasal sorumluluğu söz konusudur.

#3. Bakanların sorumluluğuna ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : e. Bakanların görevleri ile ilgili olmayan bir suç işlemeleri hâlinde, cezai sorumlulukları söz konusu değildir.

#4. Cumhurbaşkanı aşağıdakilerden hangisi tarafından seçilir?

Cevap : a. Halk

#5. Aşağıdakilerden hangisi, Cumhurbaşkanı’nın yasama ile ilgili görev ve yetkilerinden değildir?

Cevap : b. Kararnameleri imzalamak.

#6. Cumhurbaşkanı’nın vatana ihanetle suçlanması hâlinde, onu yargılayacak olan makam aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a. Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesi

#7. Bakanlar Kurulu’nun göreve başlamasına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : d. Bakanlar Kurulu’nun güvenoyu almış sayılabilmesi için TBMM üye tam sayısının mutlak çoğunluğunun oyunun sağlanması gerekir.

#8. Aşağıdakilerden hangisi, olağanüstü hâl bakımından doğrudur?

Cevap : e. Olağanüstü hâlin konusu temel hak ve hürriyetlerin normal zamanlardaki ölçünün ötesinde sınırlanması ve durdurulmasıdır.

#9. Başbakan ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : a. Başbakan, bakanların hiyerarşik amiridir.

#10. Cumhurbaşkanı kaç defa ve ne kadar süre görev yapabilir?

Cevap : d. İki defa ve beş yıl süreyle

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu İktisat Fakültesi
HUK209U Anayasa Hukuku Soruları

Öğrenci Dostu
LOLONOLO – Öğrenme Yönetim Sistemi

Anadolu İktisat Fakültesi
HUK209U Anayasa Hukuku Soruları

Öğrenci Dostu
LOLONOLO – Öğrenme Yönetim Sistemi

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Yürütme Organı

Yürütme Organı

HUK209U Anayasa Hukuku
Ünite -7
Yürütme Organı

Cumhurbaşkanı aşağıdakilerden hangisi tarafından seçilir?

a. Halk
b. TBMM
c. Bakanlar Kurulu
d. Danışma Meclisi
e. Millî Güvenlik Kurulu

Cevap : a. Halk

Cumhurbaşkanı kaç defa ve ne kadar süre görev yapabilir?

a. Bir defa ve yedi yıl süreyle
b. İki defa ve yedi yıl süreyle
c. Bir defa ve beş yıl süreyle
d. İki defa ve beş yıl süreyle
e. Bir defa ve on yıl süreyle

Cevap : d. İki defa ve beş yıl süreyle

Aşağıdakilerden hangisi, Cumhurbaşkanı’nın yasama ile ilgili görev ve yetkilerinden değildir?

a. Kanunları yayınlamak.
b. Kararnameleri imzalamak.
c. TBMM’yi toplantıya çağırmak.
d. TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar vermek.
e. Kanunları tekrar görüşülmek üzere TBMM’ye geri göndermek.

Cevap : b. Kararnameleri imzalamak.

Cumhurbaşkanı’nın vatana ihanetle suçlanması hâlinde, onu yargılayacak olan makam aşağıdakilerden hangisidir?

a. Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesi
b. Devlet Güvenlik Mahkemesi
c. Yargıtay
d. Askeri Yargıtay
e. Danıştay

Cevap : a. Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesi

Bakanlar Kurulu’nun göreve başlamasına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a. Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı’nın atama işlemiyle göreve başlar.
b. Bakanlar Kurulu göreve başlamak için TBMM’nin güvenoyunu beklemek zorunda değildir.
c. Bakanlar Kurulu, programını kuruluşundan itibaren bir hafta içinde TBMM’de okumak zorundadır.
d. Bakanlar Kurulu’nun güvenoyu almış sayılabilmesi için TBMM üye tam sayısının mutlak çoğunluğunun oyunun sağlanması gerekir.
e. Bakanlar Kurulu’nun güvenoyu almış sayılabilmesi için güvenoylamasına katılanların salt çoğunluğunun oyunun sağlanması gerekir.

Cevap : d. Bakanlar Kurulu’nun güvenoyu almış sayılabilmesi için TBMM üye tam sayısının mutlak çoğunluğunun oyunun sağlanması gerekir.

Başbakan ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a. Başbakan, bakanların hiyerarşik amiridir.
b. Başbakan, bakanlıklar arasında işbirliğini sağlar.
c. Başbakan, hükûmetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetir.
d. Başbakan, bakanların görevlerini anayasaya uygun olarak yerine getirmelerini gözetir.
e. Başbakan bir bakanın azledilmesini Cumhurbaşkanı’ndan isteyebilir.

Cevap : a. Başbakan, bakanların hiyerarşik amiridir.

Bakanların sorumluluğuna ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a. Bakanların siyasal sorumlulukları gereğince, görevlerine parlamento tarafından son verilebilir.
b. Bakanların görevleriyle ilgili suçlardan dolayı cezai sorumluluklarının söz konusu olabilmesi için TBMM tarafından Yüce Divan’a sevkleri gerekir.
c. Bakanların hukuki sorumluluğu, görevleri ile ilgili olarak devlete verdikleri zararın tazminini gerektirir.
d. Bakanlar, görevleri ile ilgili olmayan bir suç işlemeleri hâlinde, dokunulmazlıkları kaldırıldıktan sonra yargılanırlar.
e. Bakanların görevleri ile ilgili olmayan bir suç işlemeleri hâlinde, cezai sorumlulukları söz konusu değildir.

Cevap : e. Bakanların görevleri ile ilgili olmayan bir suç işlemeleri hâlinde, cezai sorumlulukları söz konusu değildir.

Aşağıdakilerden hangisi, parlamenter sistemin özelliklerinden biri değildir?

a. Bakanlar Kurulu’nun yasama organına karşı siyasal sorumluluğu söz konusudur.
b. Yasama organının hükûmeti denetlemesi mümkündür.
c. Yasama organı, güvensizlik oyu vererek hükûmetin görevini sona erdirebilir.
d. Devlet Başkanı’nın yasama organına karşı siyasal sorumluluğu söz konusudur.
e. Yürütme organının parlamentoyu fesih yetkisi mevcuttur.

Cevap : d. Devlet Başkanı’nın yasama organına karşı siyasal sorumluluğu söz konusudur.

Aşağıdakilerden hangisi, olağanüstü hâl ilanına yetkilidir?

a. Cumhurbaşkanı
b. Bakanlar Kurulu
c. Cumhurbaşkanlığı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu
d. Millî Güvenlik Kurulu
e. Genelkurmay Başkanlığı

Cevap : c. Cumhurbaşkanlığı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu

Aşağıdakilerden hangisi, olağanüstü hâl bakımından doğrudur?

a. Olağanüstü hâlde kolluk yetkileri askeri makamlara geçer.
b. Olağanüstü hâl bir ili kapsıyorsa, olağanüstü hâlin uygulanması yetkisi sıkıyönetim komutanlığına aittir.
c. Olağanüstü hâl ilan edilen yerlerde yargı yetkisi sıkıyönetim askeri mahkemelerine aittir.
d. Olağanüstü hâl rejimi temel hak ve hürriyetler açısından, sıkıyönetimden daha radikal bir sınırlama oluşturmaktadır.
e. Olağanüstü hâlin konusu temel hak ve hürriyetlerin normal zamanlardaki ölçünün ötesinde sınırlanması ve durdurulmasıdır.

Cevap : e. Olağanüstü hâlin konusu temel hak ve hürriyetlerin normal zamanlardaki ölçünün ötesinde sınırlanması ve durdurulmasıdır.

Anadolu İktisat Fakültesi
HUK209U Anayasa Hukuku Soruları

Öğrenci Dostu
LOLONOLO – Öğrenme Yönetim Sistemi

HUK209U Anayasa Hukuku, Yasama Organı Facebook Anadolı Aöf

Editor

Editör

error: Content is protected !!