Anadolu AöfAöfAöf İktisatHUK209U Anayasa Hukuku

HUK209U Anayasa Hukuku Vize Deneme Sınavı -1

HUK209U Anayasa Hukuku Vize Deneme Sınavı -1

#1. Aşağıdakilerden hangisi, sosyal devletin hukuki yöntemleri arasında sayılamaz?

Cevap : e. Ekonomik hayata müdahaleden kaçınmak

#2. Aşağıdakilerden hangisi, 1982 Anayasası’nın özelliklerinden biridir?

Cevap : c. 1982 Anayasasında otorite – hürriyet dengesinde otoritenin ağırlığı arttırılmıştır.

#3. Aşağıdakilerden hangisi, halk tarafından seçilmiş meclisin ve onun içinden çıkan hükûmetin yetkilerinin, genel oydan çıkmayan kurum ve kuruluşlarca sınırlandırılmasını ifade eder?

Cevap : d. Vesayetçilik anlayışı

#4. Laiklik ilkesi, ilk defa hangi anayasa döneminde kabul edilmiştir?

Cevap : c. 1924 Anayasası

#5. Demokratik devlet ilkesi, aşağıdaki kavramlardan hangisiyle bağdaşmaz?

Cevap : c. Sınırlı oy sistemi

#6. Aşağıdakilerden hangisi, anayasacılık akımının temelindeki amaçlardan biridir?

Cevap : c. Birey hürriyetlerini güvence altına almak

#7. Aşağıdakilerden hangisi, devletin toplumsal barışı ve adaleti sağlamak üzere sosyo-ekonomik yaşama etkin müdahalesini gerektiren devlet anlayışıdır?

Cevap : b. Sosyal Devlet

#8. “Asli kurucu iktidar” deyimi, aşağıdaki kavramlardan hangisini ifade eder?

Cevap : d. Anayasayı tümden yeniden yapma iktidarı

#9. 1924 Anayasası döneminde, çok partili hayata ilk geçiş denemesi hangi parti ile olmuştur?

Cevap : b. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

#10. Aşağıdaki ifadelerin hangisi, 1982 Anayasası’nın yapımı sürecini doğru olarak tanımlar?

Cevap : c. 1982 Anayasası, tamamen antidemokratik ve vesayetçi bir anlayışla hazırlanmıştır.

#11. Aşağıdakilerden hangisi, Danışma Meclisi’nin Temsilciler Meclisi’ne oranla, toplumsal kompozisyon bakımından çok daha fazla bürokrasi ağırlıklı bir kuruluş olması sonucunu doğuran nedenlerden biridir?

Cevap : e. Danışma Meclisi üyelerinin tümünün Millî Güvenlik Konseyi tarafından atanması

#12. Aşağıdakilerden hangisi, devletin toplumsal barışı ve adaleti sağlamak amacıyla toplumsal ve ekonomik yaşama etkin biçimde müdahalesini meşru ve gerekli gören devlet anlayışını ifade eder?

Cevap : e. Sosyal devlet

#13. Aşağıdakilerden hangisi, 12 Eylül 1980 tarihinden sonra, Millî Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilen “Anayasa Düzeni Hakkında Kanun” ile benimsenen ilkelerden biridir?

Cevap : c. Millî Güvenlik Konseyi bildirilerinde yer alan hükümlerin iptali istenemeyecektir.

#14. Aşağıdakilerden hangisi, yasama ve yürütme kuvvetlerinin yasama organında toplanmasını ifade eden hükûmet sistemidir?

Cevap :c. Meclis hükûmeti

#15. Aşağıdaki ifadelerden hangisi, sert anayasanın amaçlarından biri değildir?

Cevap : b. Devletin yapısını tümüyle değişmez kılmak.

#16. Anayasacılık akımının gerçekleştirilmesinde başvurulan en önemli araç, aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : d. Kuvvetler ayrılığı

#17. Aşağıdaki anayasalardan hangisi ile TBMM, ilk kez egemenliğin kullanımında ve temsilinde tek yetkili organ olmaktan çıkarılmıştır?

Cevap :d. 1961 Anayasası

#18. İlk yazılı anayasa, aşağıdaki devletlerden hangisine aittir?

Cevap : a. ABD

#19. Aşağıdaki nedenlerden hangisi, 1961 Anayasası’nın, toplumun büyük çoğunluğunun oydaşmasına dayanan bir toplum sözleşmesi niteliğinde olmasını engellemiştir?

Cevap : a. Anayasanın, seçmen çoğunluğunun eğilimini temsil eden bir siyasal gücün olumsuz yargılarına hedef olması

#20. Aşağıdakilerden hangisi, bir siyasi partinin kapatılmasına yönelik olarak Anayasa Mahkemesi’nde dava açmaya yetkilidir?

Cevap : c. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu İktisat Fakültesi Güz Dönemi Vize Soruları
HUK209U Anayasa Hukuku Soruları

Öğrenci Dostu
LOLONOLO – Öğrenme Yönetim Sistemi

Anadolu İktisat Fakültesi Güz Dönemi Vize Soruları
HUK209U Anayasa Hukuku Soruları

Öğrenci Dostu
LOLONOLO – Öğrenme Yönetim Sistemi

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

HUK209U Anayasa Hukuku Vize Deneme Sınavı -1

HUK209U Anayasa Hukuku Vize Deneme Sınavı -1

Anayasa Kavramı, Anayasacılık Akımı ve Anayasa Çeşitleri

HUK209U Anayasa Hukuku
Ünite -1
Anayasa Kavramı, Anayasacılık Akımı ve Anayasa Çeşitleri

Anayasacılık akımı, ne zaman ortaya çıkmıştır?

a. Ortaçağdan beri mevcuttur.
b. 1215 İngiliz Magna Carta’sı ile ortaya çıkmıştır.
c. 18. yüzyıl sonlarında ortaya çıkmıştır.
d. 19. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkmıştır.
e. 20. yüzyılda ortaya çıkmıştır.

Cevap : c. 18. yüzyıl sonlarında ortaya çıkmıştır.

İlk yazılı anayasa, aşağıdaki devletlerden hangisine aittir?

a. ABD
b. Fransa
c. İngiltere
d. İspanya
e. İsveç

Cevap : a. ABD

Aşağıdakilerden hangisi, anayasacılık akımını doğuran etkenlerden biri değildir?

a. Burjuvazinin yükselişi
b. Toplum sözleşmesi teorilerinin ortaya çıkışı
c. Siyasal düşüncenin laikleşmesi
d. Millî birlik ve bütünlük ihtiyacı
e. Birey hürriyetlerini koruma düşüncesi

Cevap : d. Millî birlik ve bütünlük ihtiyacı

Aşağıdakilerden hangisi, anayasacılık akımının temelindeki amaçlardan biridir?

a. Devleti güçlendirmek
b. Millî birliği güçlendirmek
c. Birey hürriyetlerini güvence altına almak
d. Monarşiyi güçlendirmek
e. Toplum menfaatlerini birey menfaatlerinden üstün tutmak

Cevap : c. Birey hürriyetlerini güvence altına almak

Kuvvetler ayrılığı, aşağıdaki tanımlardan hangisine uygundur?

a. Yasama ve yürütme güçlerinin yasama meclisinde birleşmesi
b. Federalizm
c. Yasama, yürütme ve yargı güçlerinin ayrı organlara verilmesi
d. Yürütmenin üstünlüğü
e. Yargının diğer iki kuvvete üstünlüğü

Cevap : c. Yasama, yürütme ve yargı güçlerinin ayrı organlara verilmesi

Anayasacılık akımının gerçekleştirilmesinde başvurulan en önemli araç, aşağıdakilerden hangisidir?

a. Yerel yönetim
b. Federalizm
c. Doğrudan doğruya demokrasi
d. Kuvvetler ayrılığı
e. Hâkimler hükümeti

Cevap : d. Kuvvetler ayrılığı

Aşağıdaki ülkelerden hangisi, yazılı bir anayasaya sahip değildir?

a. Hindistan
b. İsrail
c. İtalya
d. ABD
e. Fransa

Cevap : b. İsrail

Aşağıdaki ifadelerden hangisi, sert anayasanın amaçlarından biri değildir?

a. Devletin temel yapısında istikrar sağlamak.
b. Devletin yapısını tümüyle değişmez kılmak.
c. Siyasal azınlıkları korumak.
d. Gelip geçici ve dar çoğunluklarla anayasanın değiştirilmesini önlemek.
e. Anayasa değişikliklerinde belli bir sayısal güce sahip azınlıklara veto hakkı vermek.

Cevap : b. Devletin yapısını tümüyle değişmez kılmak.

Aşağıdakilerden hangisi, sert anayasa yöntemlerinden biri değildir?

a. Zorunlu halk oylaması
b. Yasama meclislerinde nitelikli çoğunluk
c. Kurucu meclis
d. İki kere görüşme
e. Bütün diğer kanunlar gibi görüşülme ve kabul

Cevap : e. Bütün diğer kanunlar gibi görüşülme ve kabul

“Asli kurucu iktidar” deyimi, aşağıdaki kavramlardan hangisini ifade eder?

a. Anayasayı değiştirme iktidarı
b. Yasama gücü
c. Yargı organının anayasa değişikliklerinde son sözün sahibi olması
d. Anayasayı tümden yeniden yapma iktidarı
e. Savaş ve barış yapma iktidarı

Cevap : d. Anayasayı tümden yeniden yapma iktidarı

Anadolu İktisat Fakültesi Güz Dönemi Vize Soruları
HUK209U Anayasa Hukuku Soruları

Öğrenci Dostu
LOLONOLO – Öğrenme Yönetim Sistemi

HUK209U Anayasa Hukuku Facebook Anadolı Aöf

Editor

Editör

error: Content is protected !!