Anadolu AöfAöfAöf İktisatHUK209U Anayasa Hukuku

HUK209U Anayasa Hukuku Ünite -4

Devletin Temel Nitelikleri

#1. Aşağıdakilerden hangisi, bir siyasi partinin kapatılmasına yönelik olarak Anayasa Mahkemesi’nde dava açmaya yetkilidir?

Cevap : c. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı

#2. Aşağıdakilerden hangisi, laiklik ilkesi ile bağdaşmaz?

Cevap : e. Zorunlu din eğitimi

#3. Aşağıdakilerden hangisi, cumhuriyet ile monarşi rejimleri arasındaki farklar açısından doğrudur?

Cevap : e. Cumhuriyet parlamentoya yer verir, monarşi ise yer vermez.

#4. 1982 Anayasası’na göre temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasının tamamen veya kısmen durdurulması hangi hâlde mümkün değildir?

Cevap : c. Askeri tatbikat hâlinde

#5. Aşağıdakilerden hangisi, yapılan bir seçimde seçmenlerin temsilcilerini doğrudan doğruya seçmelerini ifade eder?

Cevap : e. Tek dereceli seçim

#6. Aşağıdakilerden hangisi, devletin toplumsal barışı ve adaleti sağlamak üzere sosyo-ekonomik yaşama etkin müdahalesini gerektiren devlet anlayışıdır?

Cevap : b. Sosyal Devlet

#7. Aşağıdakilerden hangisi, sosyal devletin hukuki yöntemleri arasında sayılamaz?

Cevap : e. Ekonomik hayata müdahaleden kaçınmak

#8. Aşağıdakilerden hangisi, hukuk devletinin başlıca varlık koşullarından biri değildir?

Cevap : a. Meclis Başkanı’nın oy hakkının bulunmaması

#9. Laiklik ilkesi, ilk defa hangi anayasa döneminde kabul edilmiştir?

Cevap : c. 1924 Anayasası

#10. Demokratik devlet ilkesi, aşağıdaki kavramlardan hangisiyle bağdaşmaz?

Cevap : c. Sınırlı oy sistemi

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu İktisat Fakültesi
HUK209U Anayasa Hukuku Soruları

Öğrenci Dostu
LOLONOLO – Öğrenme Yönetim Sistemi

Anadolu İktisat Fakültesi
HUK209U Anayasa Hukuku Soruları

Öğrenci Dostu
LOLONOLO – Öğrenme Yönetim Sistemi

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

HUK209U Anayasa Hukuku ünite -4, Devletin Temel Nitelikleri

Devletin Temel Nitelikleri

HUK209U Anayasa Hukuku
Ünite -4
Devletin Temel Nitelikleri

Aşağıdakilerden hangisi, cumhuriyet ile monarşi rejimleri arasındaki farklar açısından doğrudur?

a. Cumhuriyet ve demokrasi kavramları anlamdaştır.
b. Monarşik yönetim, demokratik rejimle bağdaşmaz.
c. Cumhuriyet, devlet başkanının veraset dışı bir
yoldan bu makama geldiği hükûmet şeklidir.
d. Monarşiler eşitlik ilkesine, cumhuriyetler ayrıcalıklara dayanır.
e. Cumhuriyet parlamentoya yer verir, monarşi ise yer vermez.

Cevap : e. Cumhuriyet parlamentoya yer verir, monarşi ise yer vermez.

Laiklik ilkesi, ilk defa hangi anayasa döneminde kabul edilmiştir?

a. 1876 Kânûn-i Esâsî
b. 1921 Anayasası
c. 1924 Anayasası
d. 1961 Anayasası
e. 1982 Anayasası

Cevap : c. 1924 Anayasası

Aşağıdakilerden hangisi, laiklik ilkesi ile bağdaşmaz?

a. Kimsenin dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanmaması
b. Resmî bir devlet dininin olmaması
c. Devletin, bütün dinlerin mensuplarına eşit davranması
d. Din kurumlarıyla devlet kurumlarının ayrılmış olması
e. Zorunlu din eğitimi

Cevap : e. Zorunlu din eğitimi

Demokratik devlet ilkesi, aşağıdaki kavramlardan hangisiyle bağdaşmaz?

a. Siyasi parti kurma hürriyeti
b. Genel oy ilkesi
c. Sınırlı oy sistemi
d. Hukuk devleti
e. İnsan haklarına saygılı devlet

Cevap : c. Sınırlı oy sistemi

Aşağıdakilerden hangisi, yapılan bir seçimde seçmenlerin temsilcilerini doğrudan doğruya seçmelerini ifade eder?

a. Eşit oylu seçim
b. Genel oylu seçim
c. Seçimlerin serbestliği
d. İki dereceli seçim
e. Tek dereceli seçim

Cevap : e. Tek dereceli seçim

Aşağıdakilerden hangisi, bir siyasi partinin kapatılmasına yönelik olarak Anayasa Mahkemesi’nde dava açmaya yetkilidir?

a. Danıştay Savcısı
b. Bakanlar Kurulu
c. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı
d. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı
e. Millî Güvenlik Kurulu

Cevap : c. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı

Aşağıdakilerden hangisi, hukuk devletinin başlıca varlık koşullarından biri değildir?

a. Meclis Başkanı’nın oy hakkının bulunmaması
b. Yürütme işlemlerinin yargısal denetimi
c. Yasama işlemlerinin yargısal denetimi
d. Yargı bağımsızlığı
e. Kanuni hâkim güvencesi

Cevap : a. Meclis Başkanı’nın oy hakkının bulunmaması

Aşağıdakilerden hangisi, sosyal devletin hukuki yöntemleri arasında sayılamaz?

a. Vergi adaletini sağlamak
b. Kamulaştırma ve devletleştirme yapmak
c. Planlama yapmak
d. Sosyal haklar sağlamak
e. Ekonomik hayata müdahaleden kaçınmak

Cevap : e. Ekonomik hayata müdahaleden kaçınmak

1982 Anayasası’na göre temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasının tamamen veya kısmen durdurulması hangi hâlde mümkün değildir?

a. Savaş hâlinde
b. Seferberlik hâlinde
c. Askeri tatbikat hâlinde
d. Sıkıyönetim hâlinde
e. Olağanüstü hâllerde

Cevap : c. Askeri tatbikat hâlinde

Aşağıdakilerden hangisi, devletin toplumsal barışı ve adaleti sağlamak üzere sosyo-ekonomik yaşama etkin müdahalesini gerektiren devlet anlayışıdır?

a. Sosyalist Devlet
b. Sosyal Devlet
c. Liberal Devlet
d. Jandarma Devlet
e. Hukuk Devleti

Cevap : b. Sosyal Devlet

Anadolu İktisat Fakültesi
HUK209U Anayasa Hukuku Soruları

Öğrenci Dostu
LOLONOLO – Öğrenme Yönetim Sistemi

HUK209U Anayasa Hukuku, Devletin Temel Nitelikleri Facebook Anadolı Aöf

Editor

Editör

error: Content is protected !!