Anadolu AöfAöfAöf İktisatHUK209U Anayasa Hukuku

HUK209U Anayasa Hukuku Vize Deneme Sınavı -2

HUK209U Anayasa Hukuku Vize Deneme Sınavı -2

#1. Aşağıdakilerden hangisi, anayasacılık akımını doğuran etkenlerden biri değildir?

Cevap : d. Millî birlik ve bütünlük ihtiyacı

#2. Aşağıdakilerden hangisi, yasama ve yürütme kuvvetlerinin yasama organında toplanmasını ifade eden hükûmet sistemidir?

Cevap :c. Meclis hükûmeti

#3. 1924 Anayasası döneminde, çok partili hayata ilk geçiş denemesi hangi parti ile olmuştur?

Cevap : b. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

#4. Aşağıdakilerden hangisi, kurucu meclisin görevlerinden biri değildir?

Cevap : b. İdari davaların temyiz mercii olarak kanun yolu yargılaması yapmak.

#5. Aşağıdaki nedenlerden hangisi, 1961 Anayasası’nın, toplumun büyük çoğunluğunun oydaşmasına dayanan bir toplum sözleşmesi niteliğinde olmasını engellemiştir?

Cevap : a. Anayasanın, seçmen çoğunluğunun eğilimini temsil eden bir siyasal gücün olumsuz yargılarına hedef olması

#6. Aşağıdaki konulardan hangisinde, 1982 Anayasası’yla siyasal karar alma mekanizmalarındaki tıkanıklıkları giderici bir düzenleme getirilmemiştir?

Cevap : e. Anayasa Mahkemesi’nin yetkilerinin sınırlandırılması

#7. Aşağıdakilerden hangisi, Millî Güvenlik Konseyi rejimi döneminde, Konsey’in sahip olduğu yetkilerden biri değildir?

Cevap : d. Yargıtayın yetkisi

#8. Aşağıdaki anayasalardan hangisi ile TBMM, ilk kez egemenliğin kullanımında ve temsilinde tek yetkili organ olmaktan çıkarılmıştır?

Cevap :d. 1961 Anayasası

#9. Aşağıdakilerden hangisi, yapılan bir seçimde seçmenlerin temsilcilerini doğrudan doğruya seçmelerini ifade eder?

Cevap : e. Tek dereceli seçim

#10. Aşağıdakilerden hangisi, sert anayasa yöntemlerinden biri değildir?

Cevap : e. Bütün diğer kanunlar gibi görüşülme ve kabul

#11. Aşağıdakilerden hangisi, laiklik ilkesi ile bağdaşmaz?

Cevap : e. Zorunlu din eğitimi

#12. Aşağıdaki anayasalardan hangisinde, anayasanın kabulü için yapılan halk oylamasıyla aynı zamanda Cumhurbaşkanı da seçilmiştir?

Cevap : e. 1982 Anayasası

#13. Aşağıdakilerden hangisi, aşırı düzenleyici bir yöntemle hazırlanan anayasaların doğurduğu sakıncalardan biri değildir?

Cevap : e. Öngörülebilecek bütün hususların düzenlenmesi ile herhangi bir hukuki boşluğun önüne geçilmiş olunur.

#14. Aşağıdakilerden hangisi, cumhuriyet ile monarşi rejimleri arasındaki farklar açısından doğrudur?

Cevap : e. Cumhuriyet parlamentoya yer verir, monarşi ise yer vermez.

#15. Aşağıdakilerden hangisi, devletin toplumsal barışı ve adaleti sağlamak amacıyla toplumsal ve ekonomik yaşama etkin biçimde müdahalesini meşru ve gerekli gören devlet anlayışını ifade eder?

Cevap : e. Sosyal devlet

#16. Aşağıdaki ülkelerden hangisi, yazılı bir anayasaya sahip değildir?

Cevap : b. İsrail

#17. Kuvvetler ayrılığı, aşağıdaki tanımlardan hangisine uygundur?

Cevap : c. Yasama, yürütme ve yargı güçlerinin ayrı organlara verilmesi

#18. Anayasacılık akımı, ne zaman ortaya çıkmıştır?

Cevap : c. 18. yüzyıl sonlarında ortaya çıkmıştır.

#19. 1982 Anayasası’na göre temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasının tamamen veya kısmen durdurulması hangi hâlde mümkün değildir?

Cevap : c. Askeri tatbikat hâlinde

#20. Aşağıdakilerden hangisi, hukuk devletinin başlıca varlık koşullarından biri değildir?

Cevap : a. Meclis Başkanı’nın oy hakkının bulunmaması

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu İktisat Fakültesi Güz Dönemi Vize Soruları
HUK209U Anayasa Hukuku Soruları

Öğrenci Dostu
LOLONOLO – Öğrenme Yönetim Sistemi

Anadolu İktisat Fakültesi Güz Dönemi Vize Soruları
HUK209U Anayasa Hukuku Soruları

Öğrenci Dostu
LOLONOLO – Öğrenme Yönetim Sistemi

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

HUK209U Anayasa Hukuku Vize Deneme Sınavı -2

HUK209U Anayasa Hukuku Vize Deneme Sınavı -1

HUK209U Anayasa Hukuku
Ünite -2
Türkiye’de Anayasa Gelişmelerine Genel Bakış

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki anayasacılık hareketlerinin sonucunda imzalanan anayasal belgelerden biri değildir?

a. Sened-i İttifak
b. Tanzimat Fermanı
c. Islahat Fermanı
d. Teşkilatı Esasiye Kanunu
e. Kânûn-i Esâsi

Cevap : d. Teşkilatı Esasiye Kanunu

Aşağıdakilerden hangisi, yasama ve yürütme kuvvetlerinin yasama organında toplanmasını ifade eden hükûmet sistemidir?

a. Başkanlık hükûmeti
b. Parlamenter hükûmet
c. Meclis hükûmeti
d. Mutlak monarşi
e. Diktatörlük

Cevap :c. Meclis hükûmeti

Aşağıdakilerden hangisi, devletin yasama, yürütme ve yargı iktidarının farklı devlet organlarına verilmesini ifade eder?

a. Kuvvetler ayrılığı
b. Kuvvetler birliği
c. Çoğulcu demokrasi
d. Çoğunlukçu demokrasi
e. Mutlak monarşi

Cevap : a. Kuvvetler ayrılığı

1924 Anayasası döneminde, çok partili hayata ilk geçiş denemesi hangi parti ile olmuştur?

a. Demokrat Parti
b. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
c. Serbest Fırka
d. Cumhuriyetçi Köylü ve Millet Partisi
e. Adalet Partisi

Cevap : b. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

Aşağıdakilerden hangisi, çoğulcu demokrasi anlayışının özelliklerinden biri değildir?

a. Çoğulcu demokrasi anlayışı, demokrasiyi mutlak ve sınırsız bir çoğunluk yönetimi olarak kabul etmez.
b. Çoğulcu demokrasi anlayışı, çoğunluğun yönetimi ilkesine dayanmakla birlikte, yönetimi azınlığın temel haklarıyla bağdaştıran bir rejimdir.
c. Çoğulcu demokrasi anlayışı, toplum iradesinin gerçek anlamda ortaya çıkabilmesi için, çeşitli görüşlerin özgür biçimde ifade edilebilmesini
ve tartışılabilmesini kabul eder.
d. Çoğunluk iradesini sınırlayıcı önlemler ve kurumlar demokrasinin özüne aykırı değildir.
e. Çoğulcu demokrasi anlayışı, genel iradenin daima kamu iyiliğine yönelmesini ve toplumun genel çıkarlarının çoğunluğun çıkarlarıyla çatışmamasını ifade eder.

Cevap : e. Çoğulcu demokrasi anlayışı, genel iradenin daima kamu iyiliğine yönelmesini ve toplumun genel çıkarlarının çoğunluğun çıkarlarıyla çatışmamasını ifade eder.

Aşağıdaki anayasalardan hangisi ile TBMM, ilk kez egemenliğin kullanımında ve temsilinde tek yetkili organ olmaktan çıkarılmıştır?

a. 1876 Kânûn-i Esâsi
b. 1921 Anayasası
c. 1924 Anayasası
d. 1961 Anayasası
e. 1982 Anayasası

Cevap :d. 1961 Anayasası

Aşağıdakilerden hangisi, 1961 Anayasası ile kabul edilen yeniliklerden değildir?

a. Kanunların anayasaya uygunluğunun yargısal denetiminin kabul edilmesi.
b. Kuvvetler ayrılığı ilkesinin benimsenmesi.
c. Çoğulcu demokratik düzenin gerçekleştirilmesine öncelik verilmesi.
d. Siyasi partilerin demokratik hayatın vazgeçilmez unsurları olarak kabul edilmesi.
e. Temel hak ve özgürlüklerin sınırlanması konusunda yasama organına sınırsız yetki tanınması.

Cevap : e. Temel hak ve özgürlüklerin sınırlanması konusunda yasama organına sınırsız yetki tanınması.

Aşağıdakilerden hangisi, devletin toplumsal barışı ve adaleti sağlamak amacıyla toplumsal ve ekonomik yaşama etkin biçimde müdahalesini meşru ve gerekli gören devlet anlayışını ifade eder?

a. Hukuk devleti
b. İnsan haklarına dayanan devlet
c. Laik devlet
d. Demokratik devlet
e. Sosyal devlet

Cevap : e. Sosyal devlet

Aşağıdakilerden hangisi, 12 Mart 1971 askeri müdahalesinin sonucu olarak yürütme organının güçlendirilmesine yönelik değişikliklerden biri değildir?

a. Bakanlar Kurulu’na KHK çıkarma yetkisinin tanınması
b. Danıştay’ın yetkilerinin genişletilmesi
c. TRT nin özerkliğinin kaldırılması
d. Üniversite özerkliğinin zayıflatılması
e. Vergi, resim ve harçların muafiyet ve istisnaları ile nispet ve hadlerine ilişkin hükümlerde değişiklik yapmaya Bakanlar Kurulu’nun yetkili kılınması

Cevap : b. Danıştay’ın yetkilerinin genişletilmesi

Aşağıdaki nedenlerden hangisi, 1961 Anayasası’nın, toplumun büyük çoğunluğunun oydaşmasına dayanan bir toplum sözleşmesi niteliğinde olmasını engellemiştir?

a. Anayasanın, seçmen çoğunluğunun eğilimini temsil eden bir siyasal gücün olumsuz yargılarına hedef olması
b. Anayasanın kabulünde halk oylamasına yeterli ilginin gösterilmemesi
c. Siyasal şiddet ortamının ve terör eylemlerinin önlenememesi
d. Anayasanın temel hak ve özgürlükleri çok fazla sınırlandırması
e. Anayasayla Cumhurbaşkanı’na önemli yetkiler tanınması

Cevap : a. Anayasanın, seçmen çoğunluğunun eğilimini temsil eden bir siyasal gücün olumsuz yargılarına hedef olması

Anadolu İktisat Fakültesi Güz Dönemi Vize Soruları
HUK209U Anayasa Hukuku Soruları

Öğrenci Dostu
LOLONOLO – Öğrenme Yönetim Sistemi

 

HUK209U Anayasa Hukuku, Türkiye’de Anayasa Gelişmelerine Genel Bakış Facebook Anadolı Aöf

Editor

Editör

error: Content is protected !!