Anadolu AöfAöfAöf İktisatHUK209U Anayasa Hukuku

HUK209U Anayasa Hukuku Final Deneme Sınavı -6

HUK209U Anayasa Hukuku Final Soruları Deneme Sınavı -6

#1. Aşağıdaki anayasalardan hangisinde, anayasanın kabulü için yapılan halk oylamasıyla aynı zamanda Cumhurbaşkanı da seçilmiştir?

Cevap : e. 1982 Anayasası

#2. Yargı bağımsızlığını bütün gerekleriyle gerçekleştirmeye yönelik düzenlemeler ilk kez hangi anayasada yer almıştır?

Cevap : d. 1961 Anayasası

#3. Bir normun kesinleşip yürürlüğe girmesinden sonra yapılan anayasaya uygunluk denetimine ne ad verilir?

Cevap : d. Düzeltici denetim

#4. Seçimlerin geri bırakılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi gerekir?

Cevap : a. Savaş durumu

#5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi, yasama dokunulmazlığı bakımından yanlıştır?

Cevap : e. Milletvekilinin kendisinin istemesi hâlinde yasama dokunulmazlığı mutlaka kaldırılır.

#6. Bakanlar Kurulu veya bir bakan hakkında gensoru önergesi verme yetkisi kime aittir?

Cevap : a. Siyasi Parti Grubu

#7. Anayasaya uygunluk denetiminde kullanılan ölçü normların bütününün oluşturduğu kümeye ne ad verilir?

Cevap : d. Anayasallık bloku

#8. Aşağıdakilerden hangisi, aşırı düzenleyici bir yöntemle hazırlanan anayasaların doğurduğu sakıncalardan biri değildir?

Cevap : e. Öngörülebilecek bütün hususların düzenlenmesi ile herhangi bir hukuki boşluğun önüne geçilmiş olunur.

#9. İlk yazılı anayasa, aşağıdaki devletlerden hangisine aittir?

Cevap : a. ABD

#10. Aşağıdaki ifadelerden hangisi, sert anayasanın amaçlarından biri değildir?

Cevap : b. Devletin yapısını tümüyle değişmez kılmak.

#11. Dokunulmazlığın kaldırılması ilgili TBMM kararlarının denetlenmesi aşağıdakilerden hangisi tarafından gerçekleştirilir?

Cevap : b. Anayasa Mahkemesi

#12. Aşağıdakilerden hangisi, Millî Güvenlik Konseyi rejimi döneminde, Konsey’in sahip olduğu yetkilerden biri değildir?

Cevap : d. Yargıtayın yetkisi

#13. “Asli kurucu iktidar” deyimi, aşağıdaki kavramlardan hangisini ifade eder?

Cevap : d. Anayasayı tümden yeniden yapma iktidarı

#14. Aşağıdakilerden hangisi, anayasacılık akımının temelindeki amaçlardan biridir?

Cevap : c. Birey hürriyetlerini güvence altına almak

#15. Aşağıdaki konulardan hangisinde, 1982 Anayasası’yla siyasal karar alma mekanizmalarındaki tıkanıklıkları giderici bir düzenleme getirilmemiştir?

Cevap : e. Anayasa Mahkemesi’nin yetkilerinin sınırlandırılması

#16. Siyasi parti grupları aşağıdaki faaliyetlerden hangisini gerçekleştiremez?

Cevap : a. Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına karar vermek.

#17. Anayasacılık akımının gerçekleştirilmesinde başvurulan en önemli araç, aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : d. Kuvvetler ayrılığı

#18. Aşağıdakilerden hangisi, kurucu meclisin görevlerinden biri değildir?

Cevap : b. İdari davaların temyiz mercii olarak kanun yolu yargılaması yapmak.

#19. Somut norm denetiminde dava mahkemesi, Anayasa Mahkemesi’nin kararını, işin kendisine gelişinden başlamak üzere kaç ay bekler?

Cevap : a. 5 ay

#20. Anayasaya uygunluk denetimi konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : d. Anayasa Mahkemesi olağanüstü hâl Cumhurbaşkanlığı kararnameleri anayasaya uygunluğunu denetler.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu İktisat Fakültesi Güz Dönemi Vize Soruları
HUK209U Anayasa Hukuku Soruları

Öğrenci Dostu
LOLONOLO – Öğrenme Yönetim Sistemi

Anadolu İktisat Fakültesi Güz Dönemi Vize Soruları
HUK209U Anayasa Hukuku Soruları

Öğrenci Dostu
LOLONOLO – Öğrenme Yönetim Sistemi

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

HUK209U Anayasa Hukuku Final Soruları Deneme Sınavı -6

HUK209U Anayasa Hukuku Final Soruları Deneme Sınavı -6

Yasama Organı

HUK209U Anayasa Hukuku
Ünite -6
Yasama Organı

Seçimlerin geri bırakılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi gerekir?

a. Savaş durumu
b. Milletvekillerinin yarısının seçimlerin geri bırakılmasını talep etmesi
c. Cumhurbaşkanının bu konudaki talebi
d. Ülkenin maddî sıkıntı içinde olması
e. TBMM Başkanlığı’nın seçimi bazı nedenlerle geri bırakmak istemesi

Cevap : a. Savaş durumu

Her seçim çevresinden sadece bir milletvekili seçilmesini öngören seçim sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

a. Karma liste
b. Dar bölge
c. Bloke liste
d. Tercihli oy
e. Mutlak çoğunluk

Cevap : b. Dar bölge

Aşağıdaki ifadelerden hangisi, yasama dokunulmazlığı bakımından yanlıştır?

a. Suçüstü hâlinde yasama dokunulmazlığı söz konusu değildir.
b. Yasama dokunulmazlığı TBMM tarafından kaldırılabilir.
c. Milletvekili olmayan bakanlar da dokunulmazlıktan yararlanırlar.
d. Yasama dokunulmazlığı milletvekili hakkında hukuk davası açılmasına engel değildir.
e. Milletvekilinin kendisinin istemesi hâlinde yasama dokunulmazlığı mutlaka kaldırılır.

Cevap : e. Milletvekilinin kendisinin istemesi hâlinde yasama dokunulmazlığı mutlaka kaldırılır.

Aşağıdaki durumlardan hangisinde yasama sorumsuzluğu söz konusu olamaz?

a. Meclis çalışması sırasında düşünce açıklamak
b. Komisyon toplantısında söz söylemek
c. Siyasi parti grup toplantısında oyunu açıklamak
d. Genel Kurul’da düşünce açıklamak
e. Meclis toplantısı sırasında bir üyeyi dövmek

Cevap : e. Meclis toplantısı sırasında bir üyeyi dövmek

Dokunulmazlığın kaldırılması ilgili TBMM kararlarının denetlenmesi aşağıdakilerden hangisi tarafından gerçekleştirilir?

a. Yargıtay
b. Anayasa Mahkemesi
c. Danıştay
d. Devlet Güvenlik Mahkemesi
e. Bölge İdare Mahkemesi

Cevap : b. Anayasa Mahkemesi

1982 Anayasasında yer aldığı halde, 2017 Anayasa değişikliği ile kaldırılan hükümeti denetleme yolu hangisidir?

a. Yazılı soruı
b. Genel görüşme
c. Gensoru
d. Meclis araştırması
e. Meclis soruşturması

Cevap : c. Gensoru

Siyasi parti grupları aşağıdaki faaliyetlerden hangisini gerçekleştiremez?

a. Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına karar vermek.
b. Gensoru önergesi vermek.
c. Meclis araştırması açılmasını istemek.
d. Meclis görüşmelerine katılmak.
e. Meclis Başkanlık Divanı’na katılmak.

Cevap : a. Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına karar vermek.

Kanun tasarısı aşağıdakilerden hangisi tarafından verilir?

a. Milletvekilleri
b. Siyasi partiler
c. Siyasi parti grupları
d. Bakanlar Kurulu
e. TBMM Başkanlığı

Cevap : d. Bakanlar Kurulu

Bakanlar Kurulu veya bir bakan hakkında gensoru önergesi verme yetkisi kime aittir?

a. Siyasi Parti Grubu
b. Siyasi Parti Genel Başkanı
c. Siyasi Parti Merkez Karar Kurulu
d. Siyasi Parti Disiplin Kurulu
e. Meclis Başkanlık Divanı

Cevap : a. Siyasi Parti Grubu

Meclis soruşturmasını aşağıdakilerden hangisi açıklar?

a. Sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Başbakan veya bakanlardan bilgi istemektir.
b. Toplumu veya devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesidir.
c. Belli bir konuda bilgi edinebilmek için yapılan incelemedir.
d. Başbakan ve bakanların görevleriyle ilgili cezai sorumluluklarının araştırılmasını sağlayan bir denetim aracıdır.
e. Başbakan ve bakanların siyasal sorumluluklarının araştırılmasına imkân veren bir denetim aracıdır.

Cevap : d. Başbakan ve bakanların görevleriyle ilgili cezai sorumluluklarının araştırılmasını sağlayan bir denetim aracıdır.

Anadolu İktisat Fakültesi
HUK209U Anayasa Hukuku Soruları

Öğrenci Dostu
LOLONOLO – Öğrenme Yönetim Sistemi

HUK209U Anayasa Hukuku, Yasama Organı Facebook Anadolı Aöf

Editor

Editör

error: Content is protected !!