Anadolu AöfAöfAöf İktisatHUK209U Anayasa Hukuku

HUK209U Anayasa Hukuku Final Deneme Sınavı -5

HUK209U Anayasa Hukuku Final Deneme Sınavı -5

#1. Aşağıdaki ifadelerin hangisi, 1982 Anayasası’nın yapımı sürecini doğru olarak tanımlar?

Cevap : c. 1982 Anayasası, tamamen antidemokratik ve vesayetçi bir anlayışla hazırlanmıştır.

#2. Aşağıdaki ülkelerden hangisi, yazılı bir anayasaya sahip değildir?

Cevap : b. İsrail

#3. Aşağıdaki parlamento kararlarından hangisi, Anayasa Mahkemesi tarafından denetlenebilir?

Cevap : c. Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karar

#4. Aşağıdakilerden hangisi, sert anayasa yöntemlerinden biri değildir?

Cevap : e. Bütün diğer kanunlar gibi görüşülme ve kabul

#5. Aşağıdakilerden hangisi, Anayasa Mahkemesi’nin görevlerinden değildir?

Cevap : b. Milletlerarası antlaşmaların anayasaya uygunluğunu denetlemek.

#6. Kanun tasarısı aşağıdakilerden hangisi tarafından verilir?

Cevap : d. Bakanlar Kurulu

#7. Meclis soruşturmasını aşağıdakilerden hangisi açıklar?

Cevap : d. Başbakan ve bakanların görevleriyle ilgili cezai sorumluluklarının araştırılmasını sağlayan bir denetim aracıdır.

#8. Anayasacılık akımı, ne zaman ortaya çıkmıştır?

Cevap : c. 18. yüzyıl sonlarında ortaya çıkmıştır.

#9. Aşağıdaki durumlardan hangisinde yasama sorumsuzluğu söz konusu olamaz?

Cevap : e. Meclis toplantısı sırasında bir üyeyi dövmek

#10. Aşağıdakilerden hangisi, Danışma Meclisi’nin Temsilciler Meclisi’ne oranla, toplumsal kompozisyon bakımından çok daha fazla bürokrasi ağırlıklı bir kuruluş olması sonucunu doğuran nedenlerden biridir?

Cevap : e. Danışma Meclisi üyelerinin tümünün Millî Güvenlik Konseyi tarafından atanması

#11. Aşağıdakilerden hangisi, anayasacılık akımını doğuran etkenlerden biri değildir?

Cevap : d. Millî birlik ve bütünlük ihtiyacı

#12. Her seçim çevresinden sadece bir milletvekili seçilmesini öngören seçim sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : b. Dar bölge

#13. Kuvvetler ayrılığı, aşağıdaki tanımlardan hangisine uygundur?

Cevap : c. Yasama, yürütme ve yargı güçlerinin ayrı organlara verilmesi

#14. 1982 Anayasası’na göre Danıştay üyelerinin dörtte biri aşağıdakilerden hangisi tarafından seçilir?

Cevap : d. Cumhurbaşkanı

#15. 1982 Anayasasında yer aldığı halde, 2017 Anayasa değişikliği ile kaldırılan hükümeti denetleme yolu hangisidir?

Cevap : c. Gensoru

#16. Aşağıdakilerden hangisi, halk tarafından seçilmiş meclisin ve onun içinden çıkan hükûmetin yetkilerinin, genel oydan çıkmayan kurum ve kuruluşlarca sınırlandırılmasını ifade eder?

Cevap : d. Vesayetçilik anlayışı

#17. Aşağıdakilerden hangisi, 12 Eylül 1980 tarihinden sonra, Millî Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilen “Anayasa Düzeni Hakkında Kanun” ile benimsenen ilkelerden biridir?

Cevap : c. Millî Güvenlik Konseyi bildirilerinde yer alan hükümlerin iptali istenemeyecektir.

#18. Bir mahkemede görülmekte olan bir davanın karara bağlanmasının, o davada kullanılacak hukuk normunun anayasaya uygun olup olmamasına bağlı olması hâlinde, yapılan denetime ne ad verilmektedir?

Cevap : a. Somut norm denetimi

#19. Aşağıdakilerden hangisi, 1982 Anayasası’nın özelliklerinden biridir?

Cevap : c. 1982 Anayasasında otorite – hürriyet dengesinde otoritenin ağırlığı arttırılmıştır.

#20. Aşağıdakilerden hangisi, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyesi değildir?

Cevap : e. Sayıştay Genel Kurulu’nca seçilen hâkimler

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu İktisat Fakültesi Güz Dönemi Vize Soruları
HUK209U Anayasa Hukuku Soruları

Öğrenci Dostu
LOLONOLO – Öğrenme Yönetim Sistemi

Anadolu İktisat Fakültesi Güz Dönemi Vize Soruları
HUK209U Anayasa Hukuku Soruları

Öğrenci Dostu
LOLONOLO – Öğrenme Yönetim Sistemi

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

HUK209U Anayasa Hukuku Final Deneme Sınavı -5

HUK209U Anayasa Hukuku Final Deneme Sınavı -5

Kurucu İktidar: Anayasayı Değiştirme Sorunu

HUK209U Anayasa Hukuku
Ünite -5
Kurucu İktidar: Anayasayı Değiştirme Sorunu

Aşağıdaki ifadelerden hangisi, 1982 Anayasası’nın benimsediği anayasanın değiştirilmesi usulü konusunda doğru değildir?

a. Değişiklik TBMM üye tamsayısının 1/3’ü tarafından teklif edilir.
b. Değişiklik teklifinin yazılı olarak yapılması gerekir.
c. Değişiklik teklifleri Genel Kurul’da iki defa görüşülür.
d. Değişiklik teklifi gizli oylama ile oylanır.
e. Değişiklik teklifi açık oylama ile oylanır.

Cevap : e. Değişiklik teklifi açık oylama ile oylanır.

1982 Anayasası’na göre Cumhurbaşkanı anayasa değişikliklerini onaylama yetkisini aşağıda sayılanlardan hangisi ile paylaşmaktadır?

a. TBMM
b. Anayasa Mahkemesi
c. Bakanlar Kurulu
d. Halk
e. YSK

Cevap : d. Halk

Yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin, anayasanın çizdiği sınırlar içinde kullanıldığı iktidar aşağıdakilerden hangisidir?

a. Kurucu iktidar
b. Kurulmuş iktidar
c. Asli kurucu iktidar
d. Tali kurucu iktidar
e. İktidar

Cevap : b. Kurulmuş iktidar

Kuvvetler ayrılığı prensibi aşağıdaki düşünürlerden hangisi ile özdeşleştirilmiştir?

a. Montesquieu
b. J.J. Rousseau
c. Descartes
d. Spinoza
e. Locke

Cevap : a. Montesquieu

Devletin hukuki fonksiyonlarının tasnifini, bu fonksiyonların ifasında başvurulan işlemlerin hukuki mahiyetine dayandıran kritere ne ad verilir?

a. Şeklî kriter
b. Organik kriter
c. Kişisel kriter
d. Maddi kriter
e. Fonksiyonel kriter

Cevap : d. Maddi kriter

2017 değişikliğinden önceki 1982 Anayasası’na göre yürütme yetkisi ve görevi aşağıdakilerden hangisi tarafından yerine getirilir?

a. Cumhurbaşkanı
b. Bakanlar Kurulu
c. Bakanlar
d. Valilikler ve Bakanlar Kurulu
e. Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu

Cevap : e. Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu

Anayasaya aykırı olmamak koşuluyla her konunun kanunla düzenlenebileceği ifadesi aşağıdaki kavramlardan hangisini açıklamaktadır?

a. Kanunların genelliği
b. Kanunların objektifliği
c. Kanunların soyutluğu
d. Yasama yetkisinin genelliği
e. Yasama yetkisinin asliliği

Cevap : d. Yasama yetkisinin genelliği

Aşağıdaki düzenleyici işlemlerden hangisinin yürürlükteki kanun hükümlerini değiştirmesi veya yürürlükten kaldırması mümkündür?

a. KHK
b. Yönetmelik
c. Tüzük
d. Sirküler
e. Genelge

Cevap :a. KHK

1982 Anayasası’na göre, aşağıda belirtilen parlamento kararlarından hangisi Anayasa Mahkemesi’nin denetimine tâbidir?

a. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması
b. Başbakan hakkında meclis soruşturması açılması
c. Bakanlar Kurulu’nun göreve başlaması sırasında güven oyu verilmesi
d. Cumhurbaşkanı’nın vatana ihanetten suçlanması
e. TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar verilmesi

Cevap :a. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması

Aşağıdakilerden hangisi, yürütmenin düzenleyici işlemlerinden değildir?

a. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
b. KHK
c. Parlamento kararı
d. Tüzük
e. Yönetmelik

Cevap : c. Parlamento kararı

Anadolu İktisat Fakültesi
HUK209U Anayasa Hukuku Soruları

Öğrenci Dostu
LOLONOLO – Öğrenme Yönetim Sistemi

HUK209U Anayasa Hukuku, Kurucu İktidar: Anayasayı Değiştirme Sorunu Facebook Anadolı Aöf

Editor

Editör

error: Content is protected !!