Anadolu AöfAöfAöf İktisatHUK209U Anayasa Hukuku

HUK209U Anayasa Hukuku Final Deneme Sınavı -7

HUK209U Anayasa Hukuku Soruları Final Deneme Sınavı -7

#1. Cumhurbaşkanı’nın vatana ihanetle suçlanması hâlinde, onu yargılayacak olan makam aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a. Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesi

#2. Cumhurbaşkanı kaç defa ve ne kadar süre görev yapabilir?

Cevap : d. İki defa ve beş yıl süreyle

#3. Aşağıdakilerden hangisi, cumhuriyet ile monarşi rejimleri arasındaki farklar açısından doğrudur?

Cevap : e. Cumhuriyet parlamentoya yer verir, monarşi ise yer vermez.

#4. Aşağıdakilerden hangisi, olağanüstü hâl bakımından doğrudur?

Cevap : e. Olağanüstü hâlin konusu temel hak ve hürriyetlerin normal zamanlardaki ölçünün ötesinde sınırlanması ve durdurulmasıdır.

#5. Aşağıdakilerden hangisi, yasama ve yürütme kuvvetlerinin yasama organında toplanmasını ifade eden hükûmet sistemidir?

Cevap :c. Meclis hükûmeti

#6. Başbakan ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : a. Başbakan, bakanların hiyerarşik amiridir.

#7. 1982 Anayasası’na göre temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasının tamamen veya kısmen durdurulması hangi hâlde mümkün değildir?

Cevap : c. Askeri tatbikat hâlinde

#8. Aşağıdakilerden hangisi, hukuk devletinin başlıca varlık koşullarından biri değildir?

Cevap : a. Meclis Başkanı’nın oy hakkının bulunmaması

#9. 1924 Anayasası döneminde, çok partili hayata ilk geçiş denemesi hangi parti ile olmuştur?

Cevap : b. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

#10. 2017 değişikliğinden önceki 1982 Anayasası’na göre yürütme yetkisi ve görevi aşağıdakilerden hangisi tarafından yerine getirilir?

Cevap : e. Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu

#11. Aşağıdakilerden hangisi, parlamenter sistemin özelliklerinden biri değildir?

Cevap : d. Devlet Başkanı’nın yasama organına karşı siyasal sorumluluğu söz konusudur.

#12. Aşağıdakilerden hangisi, yapılan bir seçimde seçmenlerin temsilcilerini doğrudan doğruya seçmelerini ifade eder?

Cevap : e. Tek dereceli seçim

#13. Kuvvetler ayrılığı prensibi aşağıdaki düşünürlerden hangisi ile özdeşleştirilmiştir?

Cevap : a. Montesquieu

#14. Aşağıdaki düzenleyici işlemlerden hangisinin yürürlükteki kanun hükümlerini değiştirmesi veya yürürlükten kaldırması mümkündür?

Cevap :a. KHK

#15. Aşağıdakilerden hangisi, laiklik ilkesi ile bağdaşmaz?

Cevap : e. Zorunlu din eğitimi

#16. Aşağıdakilerden hangisi, yürütmenin düzenleyici işlemlerinden değildir?

Cevap : c. Parlamento kararı

#17. 1982 Anayasası’na göre Cumhurbaşkanı anayasa değişikliklerini onaylama yetkisini aşağıda sayılanlardan hangisi ile paylaşmaktadır?

Cevap : d. Halk

#18. Aşağıdaki anayasalardan hangisi ile TBMM, ilk kez egemenliğin kullanımında ve temsilinde tek yetkili organ olmaktan çıkarılmıştır?

Cevap :d. 1961 Anayasası

#19. Aşağıdakilerden hangisi, devletin toplumsal barışı ve adaleti sağlamak amacıyla toplumsal ve ekonomik yaşama etkin biçimde müdahalesini meşru ve gerekli gören devlet anlayışını ifade eder?

Cevap : e. Sosyal devlet

#20. Aşağıdaki nedenlerden hangisi, 1961 Anayasası’nın, toplumun büyük çoğunluğunun oydaşmasına dayanan bir toplum sözleşmesi niteliğinde olmasını engellemiştir?

Cevap : a. Anayasanın, seçmen çoğunluğunun eğilimini temsil eden bir siyasal gücün olumsuz yargılarına hedef olması

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu İktisat Fakültesi Güz Dönemi Vize Soruları
HUK209U Anayasa Hukuku Soruları

Öğrenci Dostu
LOLONOLO – Öğrenme Yönetim Sistemi

Anadolu İktisat Fakültesi Güz Dönemi Vize Soruları
HUK209U Anayasa Hukuku Soruları

Öğrenci Dostu
LOLONOLO – Öğrenme Yönetim Sistemi

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

HUK209U Anayasa Hukuku Soruları Final Deneme Sınavı -7

HUK209U Anayasa Hukuku Soruları Final Deneme Sınavı -7

Yürütme Organı

HUK209U Anayasa Hukuku
Ünite -7
Yürütme Organı

Cumhurbaşkanı aşağıdakilerden hangisi tarafından seçilir?

a. Halk
b. TBMM
c. Bakanlar Kurulu
d. Danışma Meclisi
e. Millî Güvenlik Kurulu

Cevap : a. Halk

Cumhurbaşkanı kaç defa ve ne kadar süre görev yapabilir?

a. Bir defa ve yedi yıl süreyle
b. İki defa ve yedi yıl süreyle
c. Bir defa ve beş yıl süreyle
d. İki defa ve beş yıl süreyle
e. Bir defa ve on yıl süreyle

Cevap : d. İki defa ve beş yıl süreyle

Aşağıdakilerden hangisi, Cumhurbaşkanı’nın yasama ile ilgili görev ve yetkilerinden değildir?

a. Kanunları yayınlamak.
b. Kararnameleri imzalamak.
c. TBMM’yi toplantıya çağırmak.
d. TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar vermek.
e. Kanunları tekrar görüşülmek üzere TBMM’ye geri göndermek.

Cevap : b. Kararnameleri imzalamak.

Cumhurbaşkanı’nın vatana ihanetle suçlanması hâlinde, onu yargılayacak olan makam aşağıdakilerden hangisidir?

a. Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesi
b. Devlet Güvenlik Mahkemesi
c. Yargıtay
d. Askeri Yargıtay
e. Danıştay

Cevap : a. Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesi

Bakanlar Kurulu’nun göreve başlamasına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a. Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı’nın atama işlemiyle göreve başlar.
b. Bakanlar Kurulu göreve başlamak için TBMM’nin güvenoyunu beklemek zorunda değildir.
c. Bakanlar Kurulu, programını kuruluşundan itibaren bir hafta içinde TBMM’de okumak zorundadır.
d. Bakanlar Kurulu’nun güvenoyu almış sayılabilmesi için TBMM üye tam sayısının mutlak çoğunluğunun oyunun sağlanması gerekir.
e. Bakanlar Kurulu’nun güvenoyu almış sayılabilmesi için güvenoylamasına katılanların salt çoğunluğunun oyunun sağlanması gerekir.

Cevap : d. Bakanlar Kurulu’nun güvenoyu almış sayılabilmesi için TBMM üye tam sayısının mutlak çoğunluğunun oyunun sağlanması gerekir.

Başbakan ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a. Başbakan, bakanların hiyerarşik amiridir.
b. Başbakan, bakanlıklar arasında işbirliğini sağlar.
c. Başbakan, hükûmetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetir.
d. Başbakan, bakanların görevlerini anayasaya uygun olarak yerine getirmelerini gözetir.
e. Başbakan bir bakanın azledilmesini Cumhurbaşkanı’ndan isteyebilir.

Cevap : a. Başbakan, bakanların hiyerarşik amiridir.

Bakanların sorumluluğuna ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a. Bakanların siyasal sorumlulukları gereğince, görevlerine parlamento tarafından son verilebilir.
b. Bakanların görevleriyle ilgili suçlardan dolayı cezai sorumluluklarının söz konusu olabilmesi için TBMM tarafından Yüce Divan’a sevkleri gerekir.
c. Bakanların hukuki sorumluluğu, görevleri ile ilgili olarak devlete verdikleri zararın tazminini gerektirir.
d. Bakanlar, görevleri ile ilgili olmayan bir suç işlemeleri hâlinde, dokunulmazlıkları kaldırıldıktan sonra yargılanırlar.
e. Bakanların görevleri ile ilgili olmayan bir suç işlemeleri hâlinde, cezai sorumlulukları söz konusu değildir.

Cevap : e. Bakanların görevleri ile ilgili olmayan bir suç işlemeleri hâlinde, cezai sorumlulukları söz konusu değildir.

Aşağıdakilerden hangisi, parlamenter sistemin özelliklerinden biri değildir?

a. Bakanlar Kurulu’nun yasama organına karşı siyasal sorumluluğu söz konusudur.
b. Yasama organının hükûmeti denetlemesi mümkündür.
c. Yasama organı, güvensizlik oyu vererek hükûmetin görevini sona erdirebilir.
d. Devlet Başkanı’nın yasama organına karşı siyasal sorumluluğu söz konusudur.
e. Yürütme organının parlamentoyu fesih yetkisi mevcuttur.

Cevap : d. Devlet Başkanı’nın yasama organına karşı siyasal sorumluluğu söz konusudur.

Aşağıdakilerden hangisi, olağanüstü hâl ilanına yetkilidir?

a. Cumhurbaşkanı
b. Bakanlar Kurulu
c. Cumhurbaşkanlığı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu
d. Millî Güvenlik Kurulu
e. Genelkurmay Başkanlığı

Cevap : c. Cumhurbaşkanlığı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu

Aşağıdakilerden hangisi, olağanüstü hâl bakımından doğrudur?

a. Olağanüstü hâlde kolluk yetkileri askeri makamlara geçer.
b. Olağanüstü hâl bir ili kapsıyorsa, olağanüstü hâlin uygulanması yetkisi sıkıyönetim komutanlığına aittir.
c. Olağanüstü hâl ilan edilen yerlerde yargı yetkisi sıkıyönetim askeri mahkemelerine aittir.
d. Olağanüstü hâl rejimi temel hak ve hürriyetler açısından, sıkıyönetimden daha radikal bir sınırlama oluşturmaktadır.
e. Olağanüstü hâlin konusu temel hak ve hürriyetlerin normal zamanlardaki ölçünün ötesinde sınırlanması ve durdurulmasıdır.

Cevap : e. Olağanüstü hâlin konusu temel hak ve hürriyetlerin normal zamanlardaki ölçünün ötesinde sınırlanması ve durdurulmasıdır.

Anadolu İktisat Fakültesi
HUK209U Anayasa Hukuku Soruları

Öğrenci Dostu
LOLONOLO – Öğrenme Yönetim Sistemi

HUK209U Anayasa Hukuku, Yasama Organı Facebook Anadolı Aöf

Editor

Editör

error: Content is protected !!