Anadolu AöfAöfAöf İktisatHUK209U Anayasa Hukuku

HUK209U Anayasa Hukuku Final Deneme Sınavı -8

HUK209U Anayasa Hukuku Final Deneme Sınavı -8

#1. Anayasaya aykırı olmamak koşuluyla her konunun kanunla düzenlenebileceği ifadesi aşağıdaki kavramlardan hangisini açıklamaktadır?

Cevap : d. Yasama yetkisinin genelliği

#2. Aşağıdakilerden hangisi, bir siyasi partinin kapatılmasına yönelik olarak Anayasa Mahkemesi’nde dava açmaya yetkilidir?

Cevap : c. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı

#3. Cumhurbaşkanı’nın vatana ihanetle suçlanması hâlinde, onu yargılayacak olan makam aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a. Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesi

#4. Aşağıdakilerden hangisi, 12 Mart 1971 askeri müdahalesinin sonucu olarak yürütme organının güçlendirilmesine yönelik değişikliklerden biri değildir?

Cevap : b. Danıştay’ın yetkilerinin genişletilmesi

#5. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki anayasacılık hareketlerinin sonucunda imzalanan anayasal belgelerden biri değildir?

Cevap : d. Teşkilatı Esasiye Kanunu

#6. Demokratik devlet ilkesi, aşağıdaki kavramlardan hangisiyle bağdaşmaz?

Cevap : c. Sınırlı oy sistemi

#7. Aşağıdakilerden hangisi, devletin toplumsal barışı ve adaleti sağlamak üzere sosyo-ekonomik yaşama etkin müdahalesini gerektiren devlet anlayışıdır?

Cevap : b. Sosyal Devlet

#8. Aşağıdakilerden hangisi, parlamenter sistemin özelliklerinden biri değildir?

Cevap : d. Devlet Başkanı’nın yasama organına karşı siyasal sorumluluğu söz konusudur.

#9. Cumhurbaşkanı kaç defa ve ne kadar süre görev yapabilir?

Cevap : d. İki defa ve beş yıl süreyle

#10. Aşağıdaki ifadelerden hangisi, 1982 Anayasası’nın benimsediği anayasanın değiştirilmesi usulü konusunda doğru değildir?

Cevap : e. Değişiklik teklifi açık oylama ile oylanır.

#11. Aşağıdakilerden hangisi, olağanüstü hâl bakımından doğrudur?

Cevap : e. Olağanüstü hâlin konusu temel hak ve hürriyetlerin normal zamanlardaki ölçünün ötesinde sınırlanması ve durdurulmasıdır.

#12. Aşağıdakilerden hangisi, çoğulcu demokrasi anlayışının özelliklerinden biri değildir?

Cevap : e. Çoğulcu demokrasi anlayışı, genel iradenin daima kamu iyiliğine yönelmesini ve toplumun genel çıkarlarının çoğunluğun çıkarlarıyla çatışmamasını ifade eder.

#13. Aşağıdakilerden hangisi, devletin yasama, yürütme ve yargı iktidarının farklı devlet organlarına verilmesini ifade eder?

Cevap : a. Kuvvetler ayrılığı

#14. Yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin, anayasanın çizdiği sınırlar içinde kullanıldığı iktidar aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : b. Kurulmuş iktidar

#15. Aşağıdakilerden hangisi, sosyal devletin hukuki yöntemleri arasında sayılamaz?

Cevap : e. Ekonomik hayata müdahaleden kaçınmak

#16. Aşağıdakilerden hangisi, 1961 Anayasası ile kabul edilen yeniliklerden değildir?

Cevap : e. Temel hak ve özgürlüklerin sınırlanması konusunda yasama organına sınırsız yetki tanınması.

#17. Başbakan ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : a. Başbakan, bakanların hiyerarşik amiridir.

#18. Laiklik ilkesi, ilk defa hangi anayasa döneminde kabul edilmiştir?

Cevap : c. 1924 Anayasası

#19. Devletin hukuki fonksiyonlarının tasnifini, bu fonksiyonların ifasında başvurulan işlemlerin hukuki mahiyetine dayandıran kritere ne ad verilir?

Cevap : d. Maddi kriter

#20. 1982 Anayasası’na göre, aşağıda belirtilen parlamento kararlarından hangisi Anayasa Mahkemesi’nin denetimine tâbidir?

Cevap :a. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu İktisat Fakültesi Güz Dönemi Vize Soruları
HUK209U Anayasa Hukuku Soruları

Öğrenci Dostu
LOLONOLO – Öğrenme Yönetim Sistemi

Anadolu İktisat Fakültesi Güz Dönemi Vize Soruları
HUK209U Anayasa Hukuku Soruları

Öğrenci Dostu
LOLONOLO – Öğrenme Yönetim Sistemi

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

HUK209U Anayasa Hukuku Final Deneme Sınavı -8

HUK209U Anayasa Hukuku Final Deneme Sınavı -8

Yargı Organı ve Anayasa Yargısı

HUK209U Anayasa Hukuku
Ünite -8
Yargı Organı ve Anayasa Yargısı

Aşağıdakilerden hangisi, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyesi değildir?

a. Adalet Bakanı
b. Adalet Bakanlığı Müsteşarı
c. Yargıtay Genel Kurulu’nca seçilen hâkimler
d. Danıştay Genel Kurulu’nca seçilen hâkimler
e. Sayıştay Genel Kurulu’nca seçilen hâkimler

Cevap : e. Sayıştay Genel Kurulu’nca seçilen hâkimler

Yargı bağımsızlığını bütün gerekleriyle gerçekleştirmeye yönelik düzenlemeler ilk kez hangi anayasada yer almıştır?

a. 1876 Kânûn-i Esâsîsi
b. 1921 Anayasası
c. 1924 Anayasası
d. 1961 Anayasası
e. 1982 Anayasası

Cevap : d. 1961 Anayasası

1982 Anayasası’na göre Danıştay üyelerinin dörtte biri aşağıdakilerden hangisi tarafından seçilir?

a. HSYK
b. Danıştay
c. TBMM
d. Cumhurbaşkanı
e. Bölge İdare Mahkemesi

Cevap : d. Cumhurbaşkanı

Anayasaya uygunluk denetimi konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a. Anayasa Mahkemesi kanunların şekil ve esas bakımından anayasaya uygunluğunu denetler.
b. Anayasa Mahkemesi Cumhurbaşkanlığı kararnameleri şekil ve esas bakımından anayasaya uygunluğunu denetler.
c. Anayasa Mahkemesi anayasa değişikliklerinin sadece şekil bakımından anayasaya uygunluğunu denetler.
d. Anayasa Mahkemesi olağanüstü hâl Cumhurbaşkanlığı kararnameleri anayasaya uygunluğunu denetler.
e. Anayasa Mahkemesi TBMM İçtüzüğü’nün şekil ve esas bakımından anayasaya uygunluğunu denetler.

Cevap : d. Anayasa Mahkemesi olağanüstü hâl Cumhurbaşkanlığı kararnameleri anayasaya uygunluğunu denetler.

Aşağıdaki parlamento kararlarından hangisi, Anayasa Mahkemesi tarafından denetlenebilir?

a. Erken seçim kararı
b. Hükûmete güvenoyu verilmesi
c. Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karar
d. Cumhurbaşkanı seçimi
e. Meclis araştırması açılmasına karar verme

Cevap : c. Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karar

Bir normun kesinleşip yürürlüğe girmesinden sonra yapılan anayasaya uygunluk denetimine ne ad verilir?

a. Soyut norm denetimi
b. Somut norm denetimi
c. Önleyici denetim
d. Düzeltici denetim
e. Esas bakımından denetim

Cevap : d. Düzeltici denetim

Aşağıdakilerden hangisi, Anayasa Mahkemesi’nin görevlerinden değildir?

a. Kanunların anayasaya uygunluğunu denetlemek.
b. Milletlerarası antlaşmaların anayasaya uygunluğunu denetlemek.
c. Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin anayasaya uygunluğunu denetlemek.
d. Anayasa değişikliklerinin şekil bakımından anayasaya uygunluğunu denetlemek.
e. TBMM üyeliğinin düşmesine ilişkin kararları denetlemek.

Cevap : b. Milletlerarası antlaşmaların anayasaya uygunluğunu denetlemek.

Anayasaya uygunluk denetiminde kullanılan ölçü normların bütününün oluşturduğu kümeye ne ad verilir?

a. Ölçü norm
b. Hukukun genel ilkeleri
c. Destek ölçü norm
d. Anayasallık bloku
e. Hukuk normu

Cevap : d. Anayasallık bloku

Bir mahkemede görülmekte olan bir davanın karara bağlanmasının, o davada kullanılacak hukuk normunun anayasaya uygun olup olmamasına bağlı olması hâlinde, yapılan denetime ne ad verilmektedir?

a. Somut norm denetimi
b. Soyut norm denetimi
c. Bastırıcı denetim
d. Önleyici denetim
e. Anayasal şikâyet

Cevap : a. Somut norm denetimi

Somut norm denetiminde dava mahkemesi, Anayasa Mahkemesi’nin kararını, işin kendisine gelişinden başlamak üzere kaç ay bekler?

a. 5 ay
b. 6 ay
c. 7 ay
d. 8 ay
e. 9 ay

Cevap : a. 5 ay

Anadolu İktisat Fakültesi
HUK209U Anayasa Hukuku Soruları

Öğrenci Dostu
LOLONOLO – Öğrenme Yönetim Sistemi

HUK209U Anayasa Hukuku, Yasama Organı Facebook Anadolı Aöf

Editor

Editör

error: Content is protected !!