Anadolu AöfAöfAöf İktisatHUK209U Anayasa Hukuku

HUK209U Anayasa Hukuku Final Deneme Sınavı -1

HUK209U Anayasa Hukuku Final Deneme Sınavı -1

#1. Aşağıdakilerden hangisi, bir siyasi partinin kapatılmasına yönelik olarak Anayasa Mahkemesi’nde dava açmaya yetkilidir?

Cevap : c. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı

#2. Kanun tasarısı aşağıdakilerden hangisi tarafından verilir?

Cevap : d. Bakanlar Kurulu

#3. Anayasaya uygunluk denetiminde kullanılan ölçü normların bütününün oluşturduğu kümeye ne ad verilir?

Cevap : d. Anayasallık bloku

#4. Aşağıdaki nedenlerden hangisi, 1961 Anayasası’nın, toplumun büyük çoğunluğunun oydaşmasına dayanan bir toplum sözleşmesi niteliğinde olmasını engellemiştir?

Cevap : a. Anayasanın, seçmen çoğunluğunun eğilimini temsil eden bir siyasal gücün olumsuz yargılarına hedef olması

#5. Demokratik devlet ilkesi, aşağıdaki kavramlardan hangisiyle bağdaşmaz?

Cevap : c. Sınırlı oy sistemi

#6. 1982 Anayasasında yer aldığı halde, 2017 Anayasa değişikliği ile kaldırılan hükümeti denetleme yolu hangisidir?

Cevap : c. Gensoru

#7. Aşağıdakilerden hangisi, devletin toplumsal barışı ve adaleti sağlamak amacıyla toplumsal ve ekonomik yaşama etkin biçimde müdahalesini meşru ve gerekli gören devlet anlayışını ifade eder?

Cevap : e. Sosyal devlet

#8. 1924 Anayasası döneminde, çok partili hayata ilk geçiş denemesi hangi parti ile olmuştur?

Cevap : b. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

#9. Aşağıdakilerden hangisi, devletin toplumsal barışı ve adaleti sağlamak üzere sosyo-ekonomik yaşama etkin müdahalesini gerektiren devlet anlayışıdır?

Cevap : b. Sosyal Devlet

#10. Aşağıdakilerden hangisi, yasama ve yürütme kuvvetlerinin yasama organında toplanmasını ifade eden hükûmet sistemidir?

Cevap :c. Meclis hükûmeti

#11. Yargı bağımsızlığını bütün gerekleriyle gerçekleştirmeye yönelik düzenlemeler ilk kez hangi anayasada yer almıştır?

Cevap : d. 1961 Anayasası

#12. Bir normun kesinleşip yürürlüğe girmesinden sonra yapılan anayasaya uygunluk denetimine ne ad verilir?

Cevap : d. Düzeltici denetim

#13. Somut norm denetiminde dava mahkemesi, Anayasa Mahkemesi’nin kararını, işin kendisine gelişinden başlamak üzere kaç ay bekler?

Cevap : a. 5 ay

#14. Aşağıdaki anayasalardan hangisi ile TBMM, ilk kez egemenliğin kullanımında ve temsilinde tek yetkili organ olmaktan çıkarılmıştır?

Cevap :d. 1961 Anayasası

#15. Aşağıdakilerden hangisi, sosyal devletin hukuki yöntemleri arasında sayılamaz?

Cevap : e. Ekonomik hayata müdahaleden kaçınmak

#16. Meclis soruşturmasını aşağıdakilerden hangisi açıklar?

Cevap : d. Başbakan ve bakanların görevleriyle ilgili cezai sorumluluklarının araştırılmasını sağlayan bir denetim aracıdır.

#17. Her seçim çevresinden sadece bir milletvekili seçilmesini öngören seçim sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : b. Dar bölge

#18. Laiklik ilkesi, ilk defa hangi anayasa döneminde kabul edilmiştir?

Cevap : c. 1924 Anayasası

#19. Aşağıdaki durumlardan hangisinde yasama sorumsuzluğu söz konusu olamaz?

Cevap : e. Meclis toplantısı sırasında bir üyeyi dövmek

#20. Anayasaya uygunluk denetimi konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : d. Anayasa Mahkemesi olağanüstü hâl Cumhurbaşkanlığı kararnameleri anayasaya uygunluğunu denetler.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu İktisat Fakültesi Güz Dönemi Vize Soruları
HUK209U Anayasa Hukuku Soruları

Öğrenci Dostu
LOLONOLO – Öğrenme Yönetim Sistemi

Anadolu İktisat Fakültesi Güz Dönemi Vize Soruları
HUK209U Anayasa Hukuku Soruları

Öğrenci Dostu
LOLONOLO – Öğrenme Yönetim Sistemi

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

HUK209U Anayasa Hukuku Final Deneme Sınavı -1

HUK209U Anayasa Hukuku Final Deneme Sınavı -1

Anayasa Kavramı, Anayasacılık Akımı ve Anayasa Çeşitleri

HUK209U Anayasa Hukuku
Ünite -1
Anayasa Kavramı, Anayasacılık Akımı ve Anayasa Çeşitleri

Anayasacılık akımı, ne zaman ortaya çıkmıştır?

a. Ortaçağdan beri mevcuttur.
b. 1215 İngiliz Magna Carta’sı ile ortaya çıkmıştır.
c. 18. yüzyıl sonlarında ortaya çıkmıştır.
d. 19. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkmıştır.
e. 20. yüzyılda ortaya çıkmıştır.

Cevap : c. 18. yüzyıl sonlarında ortaya çıkmıştır.

İlk yazılı anayasa, aşağıdaki devletlerden hangisine aittir?

a. ABD
b. Fransa
c. İngiltere
d. İspanya
e. İsveç

Cevap : a. ABD

Aşağıdakilerden hangisi, anayasacılık akımını doğuran etkenlerden biri değildir?

a. Burjuvazinin yükselişi
b. Toplum sözleşmesi teorilerinin ortaya çıkışı
c. Siyasal düşüncenin laikleşmesi
d. Millî birlik ve bütünlük ihtiyacı
e. Birey hürriyetlerini koruma düşüncesi

Cevap : d. Millî birlik ve bütünlük ihtiyacı

Aşağıdakilerden hangisi, anayasacılık akımının temelindeki amaçlardan biridir?

a. Devleti güçlendirmek
b. Millî birliği güçlendirmek
c. Birey hürriyetlerini güvence altına almak
d. Monarşiyi güçlendirmek
e. Toplum menfaatlerini birey menfaatlerinden üstün tutmak

Cevap : c. Birey hürriyetlerini güvence altına almak

Kuvvetler ayrılığı, aşağıdaki tanımlardan hangisine uygundur?

a. Yasama ve yürütme güçlerinin yasama meclisinde birleşmesi
b. Federalizm
c. Yasama, yürütme ve yargı güçlerinin ayrı organlara verilmesi
d. Yürütmenin üstünlüğü
e. Yargının diğer iki kuvvete üstünlüğü

Cevap : c. Yasama, yürütme ve yargı güçlerinin ayrı organlara verilmesi

Anayasacılık akımının gerçekleştirilmesinde başvurulan en önemli araç, aşağıdakilerden hangisidir?

a. Yerel yönetim
b. Federalizm
c. Doğrudan doğruya demokrasi
d. Kuvvetler ayrılığı
e. Hâkimler hükümeti

Cevap : d. Kuvvetler ayrılığı

Aşağıdaki ülkelerden hangisi, yazılı bir anayasaya sahip değildir?

a. Hindistan
b. İsrail
c. İtalya
d. ABD
e. Fransa

Cevap : b. İsrail

Aşağıdaki ifadelerden hangisi, sert anayasanın amaçlarından biri değildir?

a. Devletin temel yapısında istikrar sağlamak.
b. Devletin yapısını tümüyle değişmez kılmak.
c. Siyasal azınlıkları korumak.
d. Gelip geçici ve dar çoğunluklarla anayasanın değiştirilmesini önlemek.
e. Anayasa değişikliklerinde belli bir sayısal güce sahip azınlıklara veto hakkı vermek.

Cevap : b. Devletin yapısını tümüyle değişmez kılmak.

Aşağıdakilerden hangisi, sert anayasa yöntemlerinden biri değildir?

a. Zorunlu halk oylaması
b. Yasama meclislerinde nitelikli çoğunluk
c. Kurucu meclis
d. İki kere görüşme
e. Bütün diğer kanunlar gibi görüşülme ve kabul

Cevap : e. Bütün diğer kanunlar gibi görüşülme ve kabul

“Asli kurucu iktidar” deyimi, aşağıdaki kavramlardan hangisini ifade eder?

a. Anayasayı değiştirme iktidarı
b. Yasama gücü
c. Yargı organının anayasa değişikliklerinde son sözün sahibi olması
d. Anayasayı tümden yeniden yapma iktidarı
e. Savaş ve barış yapma iktidarı

Cevap : d. Anayasayı tümden yeniden yapma iktidarı

Anadolu İktisat Fakültesi Güz Dönemi Vize Soruları
HUK209U Anayasa Hukuku Soruları

Öğrenci Dostu
LOLONOLO – Öğrenme Yönetim Sistemi

HUK209U Anayasa Hukuku Facebook Anadolı Aöf

Editor

Editör

error: Content is protected !!