SEGEMSigorta Teknik Personel

Segem 2022 Kasım Sınav Soruları

Segem 2022 Kasım Sınav Soruları

Soruların tamamı yüklenecek.

#1. Döviz mübadele işlemleri muamelat fıkhında nasıl isimlendirilir?

c) Sarf

Segem 2023 Haziran sorusu

Segem 2023 Eylül sorusu

Döviz mübadele işlemleri, İslam hukuku (muamelat fıkhı) açısından genellikle “Sarf” veya “Sarf Akdi” olarak isimlendirilir. Sarf, bir tür para veya döviz değişim anlaşmasıdır ve İslam hukukuna göre bazı şartlara tabi tutulabilir. Bu tür anlaşmaların İslam hukukuna uygun olması için riba (faiz) içermemesi ve spekülasyon gibi haram pratikleri içermemesi gerekebilir. İslam hukuku, döviz mübadele işlemleri konusunda bazı sınırlamalar getirebilir ve bu işlemlerin faizsiz ve adaletli bir şekilde yapılmasını teşvik eder.

#2. Aşağıda verilen binalardan hangisi Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında değildir?

Cevap : c) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar

 

Segem 2022 Kasım sorusu

2023 Haziran Sorusu

#3. Banka şubelerinin duvarında hangi bilgiyi içeren belgenin asılı olması zorunludur?

Cevap A) Adına acentelik yaptıkları sigorta şirketinin unvanı

 

Segem 2022 Kasım sorusu

Segem 2023 Haziran sorusu

#4. Yurtdışında araçla kazaya neden olunması durumunda 3.şahıslara verilen maddi ve bedeni zararlar teminat altına alan sigorta aşağıdakilerden hangisidir?

Yeşil Kart Trafik Sigortası Nedir?

“Uluslararası Motorlu Taşıtlar Sigortası” olarak da bilinen Yeşil Kart Trafik Sigortası, gidilen her ülkede yeni bir sigorta yaptırma zorunluluğunu ortadan kaldırır. Yeşil kart sistemine dahil ülkelere yapılan seyahatlerde oluşabilecek herhangi bir kaza durumunda karşı tarafın haklarını güvence altına almaya yarar. Uluslararası niteliğe sahip sigorta, yeşil renklidir ve tek formattadır.

#5. Vefata bağlı bir hayat poliçesinde lehine poliçe düzenlenen kişiye ne ad verilir?

Cevap : C) Lehdar

Segem 2022 Kasım sorusu

LEHTAR:

Sigortadan faydalanan kişidir. Sigorta sözleşmesine doğrudan taraf olabildiği gibi, sigorta ettiren konumundaki diğer bir kimsenin yapmış olduğu sözleşme ile de sigortadan doğrudan veya dolaylı olarak yararlanma konumunu elde edebilir.

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#6. Kendi isteğiyle faaliyetine son vermek isteyen acentelerin, bu durumu kararın alındığı tarihten itibaren kaç gün içinde Levha bilgilerine işlenmek üzere TOBB’a bildirmesi gerekmektedir?

B) 5 iş günü

Segem 2022 Kasım sorusu

#7. “Ortaklaşa konulmuş bir paranın taraflar arasında paylaşıldığı ve ortaklardan biri ölünce ölen kişinin parasının diğerine geçtiği müşterek sigorta türüdür”. Tanımlanan bu sigorta türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: B ) Tontin

 

Segem 2022 Kasım sorusu

#8. Aşağıdaki prensiplerin hangisinde hakların devri söz konusudur?

Cevap : C) Halefiyet Prensibi

Segem 2022 Kasım sorusu

#9. Acentelerin, şubelerine ilişkin bilgileri şube tesisinden itibaren en geç kaç gün içinde Levha bilgilerine ilave ettirmeleri gerekmektedir?

c) 15 iş günü

ilgisine göre acenteler veya sigorta şirketleri değişikliği takiben en geç onbeş iş günü içinde
ve elektronik ortamda Levhaya işlenmek üzere uygunluk belgesi başvurusunda bulundukları odaya bildirir.
Bu değişiklikler Müsteşarlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre TOBB tarafından Levhaya kaydedilir.

#10. Şube açarak teşkilatlanacak acentelerin her şube için gerkli sermaye tutarı ne kadardır?

Şube açarak teşkilatlanacak acentelerin merkez için en az 300.000.-TL ve her bir şube için en az 25.000.-TL sermayeye sahip olmaları gerekir. Şube açmaksızın sadece mesafeli satış yapmak isteyenler için asgari sermaye de 300.000.-TL’dir.

Bu tarz soruların cevabı zaman içinde değişebilir – 2021

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#11. Katılım emeklilik fonlarının yatırım yapabileceği şirket ortaklık payları arasında yer alır?

d) Faizli işlemlere girmemiş tekstil fabrikası

 

Katılım emeklilik fonları, İslam’a uygun yatırım prensiplerine dayalı olarak yatırım yaparlar. İslam’a göre domuz eti tüketimi, alkollü içeceklerin üretimi ve faizli işlemlere girmek haram kabul edilir. Bu nedenle, katılım emeklilik fonları genellikle bu tür işletmelere yatırım yapmaktan kaçınırlar.

Buna göre, verilen seçenekler arasında a) Domuz çiftliği, c) Alkollü içecek fabrikası ve d) Faizli işlemlere girmemiş tekstil fabrikası, katılım emeklilik fonları için uygun olmayan yatırım seçenekleridir.

Bira fabrikası (b), alkollü içeceklere yönelik bir iş olduğundan ve İslam’a göre alkollü içecekler haram kabul edildiğinden, katılım emeklilik fonları için uygun bir yatırım seçeneği değildir.

Doğru seçenek, d) Faizli işlemlere girmemiş tekstil fabrikasıdır. Çünkü İslam’a göre faizli işlemlere girmemek önemlidir ve faizsiz işletmeler katılım emeklilik fonları için uygun yatırım seçenekleridir.

#12. Aşağıdakilerden hangisi can sigortalarındandır?

Cevap : b) Ferdi Kaza

Segem 2022 Kasım sorusu

#13. Sigortacı aşağıdaki durumların hangilerini sigorta ettirene veya sigorta sözleşmesinden yararlanan kişilere bildirmekle yükümlüdür? I. Sigortaya ilişkin mevzuatta oluşabilecek değişiklikler II. İflas ve tasfiye durumu III. Tüm branşlarda sözleşme yapma yetkisinin kaldırılması IV. İlgili branşta gerçekleşen ruhsat iptali

Cevap : D) I, II, III ve IV

Segem 2022 Kasım sorusu

Segem 2023 Haziran sorusu

Segem 2023 Eylül Sorusu

#14. Eksik sigorta nedir?

Cevap : A) Sigorta bedelinin, malın gerçek değerinin altında olmasıdır.

 

Segem 2022 Kasım sorusu

#15. Sigorta şirketlerinin kendi risklerini kısmen veya tamamen devretmelerine yarayan işlem hangisidir?

 

Cevap :A) Reasürans anlaşmaları yapmak

Segem 2022 Kasım sorusu

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#16. Muamelat fıkhı çerçeesinde bir akit (sözleşme) kurulurken ilk teklifi ifade eden irade beyanı anlamına sözcük aşağıdakilerden hangisidr?

Cevap: B ) İcap

Segem 2022 Kasım sorusu

#17. Sigorta acenteliği için levha kaydı bulunmayan kişilerle acentelik sözleşmesi yapan sigorta şirketi yetkililerine

en az 500 gün adli para cezası

 

Segem 2022 Kasım Sorusu

Segem 2023 Haziran Sorusu

#18. Sigorta bedelinin sigorta konusunun gerçek değerinin altında olmasıdır. Eksik Sigorta durumunda sigortalı Tazminat Prensibi’ nden yeterince faydalanamamaktadır.

b) Eksik Sigorta

#19. Aşağıdakilerden hangisi ivazlı (karşılıklı) sözleşmeler arasında yer almaz?

Cevap : c) Hibe

Segem 2022 Kasım sorusu

Segem 2023 Eylül sorusu

 

Karşılıklı (ivazlı) sözleşmelerde taraflar arasında karşılıklı bir menfaat değişimi bulunur. Verilen şıklar arasında “c) Hibe” bu tür bir sözleşmeye örnektir. Hibe, karşılık beklemeden bir varlığın veya malın başka birine bağışlanması anlamına gelir, yani karşılıklı bir menfaat değişimi içermez. Dolayısıyla, hibe, ivazlı (karşılıklı) bir sözleşme değildir.

Diğer seçenekler (a) Mudarebe, (b) Kira ve (d) Muşareke ivazlı (karşılıklı) sözleşmelere örnek olarak verilebilir çünkü bu sözleşmelerde taraflar arasında karşılıklı menfaat değişimi bulunur.

#20. Teknik personelin işlemleri nedeniyle verecekleri zararlardan kim sorumludur?

c) Acente ile birlikte teknik personel de sorumludur.

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#21. Aşağıdakilerden hangisi ticaret ahlak ilkeleri arasında yer almaz?

c) Poliçeyi satmak için ürünü aşırı övmek

Segem 2022 Kasım sorusu

Segem 2023 Eylül sorusu

#22. Hazine Müsteşarlığı’ndan uygunluk belgesi almadan sigorta acenteliği yapanlar hakkında aşağıdakilerden hangi ceza uygulanır?

B) 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası

Segem 2022 Kasım sorusu

#23. Aşağıdakilerden hangisi katılım emeklilik fonlarında tercih edilebilecek yatırım araçları arasında yer alır?

Cevap :d) Fiziki altın

 

Segem 2022 Kasım sorusu

#24. ----- , kamu yararı açısından gerekli gördüğü hallerde zorunlu sigortalar ihdas edebilir. Sigorta şirketleri, 20 nci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendi ile üçüncü fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla faaliyet gösterdiği sigorta branşının kapsamında bulunan zorunlu sigortaları yapmaktan kaçınamaz. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelir?

Cevap : d) Cumhurbaşkanı

Segem 2022 Kasım sorusu

#25. Sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkları çözen kişiye ne ad verilir?

Ceap : C) Sigorta hakemi
Segem 2022 Kasım sorusu

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#26. Aşağıdakilerden hangisi Milli Reasürans A.Ş.’nin faydalarından değildir?

Cevap: C) Ülkeden döviz çıkışını sağlamak

 

Segem 2022 Kasım sorusu

Segem 2023 Eylül sorusu

#27. Muamelat fıkhında belirtilen sözleşmenin unsurları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Cevap : d) Hüküm

Segem 2022 Kasım sorusu

#28. İyi niyet kuralına aykırı olarak sigortalıya tazminatı ödemeyi geciktiren sigorta şirketine ne kadar ceza verilir?

C) 300,000 TL

Bu tarz soruların cavpları zaman için değişebilir; sınava gireceğiniz yıl için bu tutarlar değişebilir.

Segem Kasım 2022 Sorusu

#29. Acenteler, yeni işe başlayan teknik personeli en geç kaç gün içinde TOBB’a veya uygunluk başvurusunda bulunduğu odaya bildirmelidir?

D) 15 iş günü

Acenteler, teknik personeli ve yardımcı teknik personeli, çalışmaya başladıkları günü takiben en geç on beş iş günü içinde sicil numarası ve kimlik almak üzere elektronik ortamda TOBB’a veya uygunluk belgesi başvurusunda bulunduğu odaya bildirir.

#30. Katılım mevzuatına göre katılım hassasiyeti bulunan müşterilere gecikme faizi ödenmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#31. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Sigoralar Birliği TSB'nin amaçlarından biri değildir?

b) Sigora sektörüne yönelik mesleki eğitim ve sınav organizasyonu ihalesini yapmak

 

Segem 2022 Kasım sorusu

Segem 2023 Eylül sorusu

#32. Gerçek kişi acentelerin beyan edecekleri mal varlıkları ne kadardan az olamaz?

2022 Kasım, 2021 Eylül Sorusu

A) 50.000 TL (daha önce 25.000 idi)

Gerçek kişi acentelerin beyan edecekleri malvarlıkları ile tüzel kişi acentelerin şirket türüne göre Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen tutardan az olmamak kaydıyla sahip olacakları asgari ödenmiş sermaye miktarı 50.000.-TL’den az olamaz.

#33. Borca karşılık talep edilen teminatı konu alan sözleşmeye ne denir?

Cevap : b) Rehin

Segem 2022 Kasım sorusu

#34. Daha önce sigorta ettirilmiş riskin belirli bir kısmının veya tamamının yeniden sigorta ettirilmesine ne ad verilir?

Reasürans Uygulamaları

Reasürans, sigortacının üstlendiği sorumluluğun bir kısmını ve bazı durumlarda tamamını diğer bir sigortacıya devredilmesine verilen isimdir. Sigortacının iş kabul kapasitesi ve esnekliğinin artması; olası riskin kontrol altında tutulmasına da olanak sağlar. Reasürans sayesinde sigorta firmaları kendi mali kapasitelerinin çok üzerindeki risklere de teminat verebilir. Böylelikle büyük risklerin etkileri bölünür.

 

#35. Aşağıdaki sigorta türlerinden hangisi, katılım esaslı şirketlerden gelen prim tutarları ile finansal varlıkları ayrı bir havuzda katılım hesabına göre yönetilir?

d) Hepsi

 

Katılım esaslı sigorta şirketlerinde genellikle katılım esasına uygun olarak yönetilen bir havuz veya hesap bulunur ve bu hesap, müşterilerin katılım esasına göre ödediği primleri ve bu primlerin getirilerini içerir. Katılım esaslı sigorta, İslam’a uygun finansal prensiplere dayalıdır ve bu havuzlar, İslami finans kurallarına göre yönetilir.

Kasım 2022 ve Haziran 2023 te tekrar sorulmuş.

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#36. Ülkemizde sigortanın başlamasına ilk hangi olay neden olmuştur?

Cevap : Beyoğlu Yangını

fix sorudur, nerdeyse her sınvada bunu sorarlar

Beyoğlu Yangını, 1870 yılında İstanbul’un Beyoğlu semtinde meydana gelen büyük bir yangındır. Bu yangın, Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki İstanbul’un önemli bir olaylarından biridir ve tarihi bir döneme işaret eder.

İşte Beyoğlu Yangını hakkında bazı temel bilgiler:

1- Tarih ve Yer: Beyoğlu Yangını, 5-6 Eylül 1870 tarihlerinde Beyoğlu semtinde gerçekleşti. Beyoğlu, o dönemde İstanbul’un ticaret, eğlence ve kültürel faaliyetlerin merkezi olarak biliniyordu.

2- Yangının Büyüklüğü: Beyoğlu Yangını, oldukça büyük bir yangındı ve geniş bir alanı etkiledi. Yangın, çevredeki binaları ve işletmeleri tahrip etti.

3- Yangının Sebepleri: Yangının çıkış nedeni kesin olarak bilinmese de, o dönemde İstanbul’da sık sık görülen yangınlarla benzer şekilde, ahşap binaların yoğunluğu ve yangına dayanıksız yapı malzemeleri nedeniyle hızla yayıldığı düşünülüyor.

4- Sonuçları: Beyoğlu Yangını, büyük maddi hasara neden oldu ve çevredeki binaların birçoğunu tahrip etti. Yangın, İstanbul’un o dönemdeki yangın söndürme kapasitesinin yetersizliğini de gösterdi.

Beyoğlu Yangını, o dönemin kaynaklarına göre büyük bir trajedi olarak kabul edilir ve yangın sonrası İstanbul’da yangın güvenliği önlemleri ve inşaat standartları üzerine daha fazla dikkat gösterilmesi gerektiği farkındalığını artırmış olabilir. Yangın, aynı zamanda dönemin ressamları tarafından çizilen tablolarla da belgelenmiştir ve bu tablolar, o dönemin İstanbul’unun görüntüsünü yakalamak için önemli tarihi kaynaklardır.

#37. All‐risks teminatının anlamı aşağıdakilerden hangi şıkta verilmiştir?

Cevap : a) Poliçede belirtilen istisnalar dışında, tüm tehlikelerin kapsam dahilinde olduğu teminatlardır.

Segem 2022 Kasım sorusu

#38. Sigorta poliçesi ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

B) Sigorta poliçesinin üzerinde sigortanın konusunu yazmaya gerek yoktur.

 

Segem 2022 Kasım Soruları

ve

2023 Haziran Sorusu

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Segem 2023 çıkan sorular

 

Segem 2023 çıkmış sorular

Segem 2023 çıkmış sorular

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Segem 2022 Kasım Soruları

Segem 2022 Kasım Sınav Soruları

 

SEGEM 2023 Kasım Sigorta Teknik Personel Sınavı: Sigortacılık Sektörünün Geleceği İçin Nitelikli Profesyoneller

Sigorta sektörü, modern toplumların vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. İnsanların hayatlarını, mülklerini ve işlerini güvence altına almak için başvurduğu bu önemli sektörün etkin bir şekilde yönetilmesi, uzman teknik personelinin yetişmesine bağlıdır. İşte tam da bu noktada, SEGEM’in düzenlediği 2023 Eylül Sigorta Teknik Personel Sınavı devreye giriyor.

Sigorta sektörü, her geçen gün daha karmaşık ve dinamik hale gelmektedir. Bu nedenle, sigorta şirketleri ve acenteleri, bu değişen ortama uyum sağlayabilen ve müşterilere en iyi hizmeti sunabilen nitelikli profesyonellere ihtiyaç duymaktadır. SEGEM Sigorta Teknik Personel Sınavı, bu ihtiyacı karşılamak için adaylara bir kapı açmaktadır.

Sınav, sigortacılık sektörünün temel kavramlarından, sigorta türlerine ve poliçelerin hazırlanmasına kadar geniş bir yelpazede bilgi ve becerileri değerlendirir. Ayrıca, sigorta risk yönetimi, müşteri ilişkileri, hukuki düzenlemeler ve sektörün güncel gelişmeleri gibi konulara da odaklanır. Bu, sınavı geçen adayların sigorta sektöründe etkili bir şekilde çalışabilmesi için gerekli olan temel bilgi ve yeteneklere sahip olduğunu gösterir.

SEGEM 2023 Eylül Sigorta Teknik Personel Sınavı, sigortacılık sektörünün geleceği için nitelikli profesyoneller yetiştirmeye katkı sağlamaktadır. Sınavı başarıyla geçen adaylar, sigorta şirketleri, acenteleri veya bağımsız danışmanlar olarak kariyerlerine başlayabilirler. Aynı zamanda, mevcut sigorta profesyonelleri için de bir sürekli eğitim fırsatı sunar.

SEGEM Sigorta Teknik Personel Sınavı, sigorta sektörünün sürdürülebilirliğini ve müşterilere daha iyi hizmet sunma yeteneğini artırmak amacıyla bu önemli sektörün gelişimine katkıda bulunmaya devam ediyor. Sınav, bilgi, deneyim ve yeteneklerini geliştirmek isteyen herkes için bir fırsat sunar ve sigorta sektörünün geleceğini şekillendiren önemli bir adımdır.

 

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: