Anne Baba EğitimiauzefÇocuk Gelişimi

Anne Baba Eğitimi 2022-2023 Vize Soruları

Anne Baba Eğitimi 2022-2023 Vize Soruları

#1. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Anne Çocuk Eğitim Programı (AÇEP) ile ilgili verilen açıklama yanlıştır?

Cevap : E) Program Anne Eğitim ve Gelişimsel Eğitim Programları’ndan oluşur.

#2. Aşağıdakilerden hangisi anne-baba eğitim programlarının amaçlarından biri değildir?

Cevap : C) Çocukların öğretmenlerinin de sürece destek vermelerini sağlamak

#3. Aşağıdakilerden hangisi Anne Baba Okulu Programı'nda yer alan konu başlıklarından biri değildir?

Cevap : A) Anne çocuk bağlanması
NOT: Ana-Baba Okulu Programında Yer Alan Konular:
-Bebeklik dönemi gelişim özellikleri ve eğitimi
-Okulöncesi dönemi gelişim özellikleri ve eğitimi
-Temel ihtiyaçların kazanılmasında ailenin rolü
-Son çocukluk dönemi gelişim özellikleri ve eğitimi
-Ergenlik dönemi gelişim özellikleri ve eğitimi
-Karı-koca ilişkilerinden doğan sorunlar
-Eşler arasında problem çözme
-Yaygın Anne-baba tutumları
-Çocukla sağlıklı iletişim nasıl kurulur?
-Çocuklarda uyum ve davranış bozuklukları
-Çocuğun eğitim başarısını yükseltmede ailenin rolü
-Çocuğun cinsel eğitimi
-Çalışan anne ve çocuğu
-Baba çocuk ilişkisi

#4. Ev ziyaretleri ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

Cevap : A) Çocuğun öğretmeninden çekinmesine neden olabilir.
NOT: Ev ziyaretleri, çocuğu ve ailesini daha yakından tanınmasına imkân verir. Ev ziyareti sırasında anne-baba, duygu ve düşüncelerini daha rahat ifade edebilir. Böylece çocuk hakkında daha gerçekçi ve daha detaylı bilgiler edinilebilir. Anne-babanın çocuğa karşı tutum ve davranışları daha yakından gözlenebilir. Öğretmenin anne-babanın duygu ve düşüncelerini paylaşması onları rahatlatır ve destekler. Çocuk ise öğretmeninin kendisine değer verdiğini ve ilgilendiğini düşünerek mutlu olur. Önemli ve değerli olduğunu hissetmek çocuğun özsaygısını geliştirmesine yardımcı olur.

#5. Aşağıdakilerden hangisi Spitz'in yaptığı çalışmada annelerinden 2 ay ayrı kalan bebeklerin gösterdikleri tepkilerden biri değildir?

Cevap : C) Kendisine yaklaşan herkese sarılır.
NOT: Depresyon dönemi (2 ay süreyle ayrılık):
Anneden iki ay süreyle ayrılan çocuk artık başkaları ile ilişki kurmak istemez. Yanına yetişkinler yaklaştığında onlardan kaçmaya çalışır ve endişe belirtileri gözterir. Umutsuzca haykırarak ağlar ve onu sakinleştirmek olanaksızdır. Çocuğun beslenme düzeni de bozulur ve bunun sonucu olarak çocukta kilo kaybı başlar ve gelişimi durur.

#6. Çocuk merkezli okul öncesi eğitim programı ile ilgili verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır?

Cevap : D) Temelini J.J. Rousseau atmıştır.
NOT: Çocuk merkezli okul öncesi eğitim programı, temelini Frobel’in attığı klasik okul öncesi eğitim programıdır. Bu programın amacı, çocuğun tüm yönlerden gelişimini sağlamaktır. Programın hedef kitlesi 3-6 yaş arası çocuklardır. Çocuklara gerekli eğitimin verildiği yer yuva ve anaokuludur. Aracı serbest ve planlı oyundur. Eğitici ise anaokulu öğretmenidir. Bu programda ailenin çocuğun eğitiminde önemli bir rolünün olduğu kabul edilir. Ancak aile programın dışında tutulmaktadır. Okul ve aile arasındaki ilişki belirli zamanlarda ihtiyaçların belirtilmesi ve kutlanan bazı özel günlerle sınırlıdır.

#7. ....., çocukların yetiştirilmesi, aile ilişkileri, ailede ve toplumda anne babaya düşen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli bilgi, tutum ve becerilerin sistemli biçimde geliştirilmesidir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : E) Anne baba eğitimi

#8. Okul öncesi eğitim kurumuna devam eden çocukların anne-babalarına, aynı kurumda ve evlerinde eğitim verilmesidir. Tanımı izlenen şekilde verilen aile eğitimi yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Okul öncesi eğitimle bütünleştirilmiş aile eğitimi yaklaşımı

#9. Aşağıdakilerden hangisi bağlanma kuramının temel özelliklerinden biri değildir?

Cevap : E) Sınırlı bağlanma
NOT: Bağlanma kuramının temel özellikleri:
-Birincil bağlanma ilişkisi
-Yakınlık arayışı
-Araştırıcı davranış
-Ayrılık protestosu
-İçsel çalışma modeli
-Sınırsız bağlanma

#10. Aşağıdakilerden hangisi Spitz’in anne yoksunluğu aşamalarından biri değildir?

Cevap : C) Regresyon
NOT: Spitz’in anne yoksunluğu aşamaları:
-Protesto Dönemi
-Depresyon Dönemi
-İçe kapanım Dönemi
-Hospitalizm-Yuva Hastalığı Dönemi

#11. Bu programın en önemli amacı, çocukların zihinsel gelişimlerini sağlayacak etkinlikler yaptırarak ve dilini sembolik olarak kullanabilme yeteneğini geliştirerek daha sonraki okul yıllarına hazırlamaktır. Verilen açıklama aşağıda verilen aile eğitim yaklaşımlarından hangisine aittir?

Cevap : B) Evde aile eğitimi yaklaşımı

#12. Aşağıdakilerden hangisi aile katılımı kavramının unsurlarından biri değildir?

Cevap : C) Aile danışmanlığı
NOT: Coleman ve Churchill (1997), aile katılımı kavramının bazı unsurları içermesi gerektiğini belirtmişlerdir. Bu unsurları ise şöyle sıralamışlardır (Kandır ve Ersoy, 2003):
1. Çocuğun gelişimi hakkında anne-babayı bilgilendirme
2. Çocukları için etkili değişim etmeni olarak anne-baba öğretmenliği
3. Anne-babalara duygusal destek sağlama
4. Çocuklarına öğretmenlik ve gerekli rehberliği yapabilmeleri için anne-babaların eğitimi
5. Çocuk hakkında anne-baba ve öğretmen arasında karşılıklı bilgi alışverişi
6. Öğretmen ve anne-baba aktivitelerini içeren ortak programlar planlama
7. Anne-babalara toplumsal hizmetlerden yararlanmaları için yardımcı olmadır.

#13. Ebeveyn-çocuk ilişkisinin sağlam temeller üzerine kurulması, çocuğun ev ortamının düzenlenmesi böylece gelişiminin desteklenmesi amacıyla hazırlanan program aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Anne eğitim programı
NOT: Ebeveyn-çocuk ilişkisinin sağlam temeller üzerine kurulması, çocuğun ev ortamının düzenlenmesi böylece gelişiminin desteklenmesi amacıyla hazırlanan “Anne Eğitim Programı” Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi tarafından yürütülen bir araştırma ile başlatılmıştır.

#14. Aşağıdakilerden hangisi sponsoru California Oakland Halk Okulları olan okul öncesi eğitim programında yer alan aktivitelerden biri değildir?

Cevap : D) Değerler eğitimi
NOT: Okul öncesi eğitim programının en önemli aktiviteleri:
-Manipulatif oyun
-Dramatik oyun
-Bilimsel deneyimler
-Dil deneyimleri
-Toplumsal geziler

#15. PARI (Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği) hangi anne baba eğitim programında değerlendirme aracı olarak kullanılmıştır?

Cevap : B) Anne baba okulu

#16. Ypsilanti-Perry Okul Öncesi Eğitim Projesi'nin direktörü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) David Weikart

#17. Ayşe’nin psikolog olan annesi, kızının devam ettiği anaokulundaki anne babalara anne baba tutumları konusunda konferans vermiştir. Verilen örnek hangi aile katılımı etkinliği ile ilgilidir?

Cevap : B) Bilgilendirme toplantıları

#18. Bağlanma aktarım süreci modeline göre bağlanmanın yakınlığı koruma, güvenli üs ve güvence üssü işlevi hangi gelişimsel evrede akranlara aktarılmaktadır?

Cevap : B) Yetişkinlik

#19. Aşağıdaki hangisi Gordon'un Etkili Ebeveyn Eğitimi (PET) modelinin elementlerinden biri değildir?

Cevap : A) Araştırma oturumu
NOT: Gordon’un modeli 4 elemente sahiptir:
1. Sınıf içi öğrenmelere paralel olan çocuk için uygun ev öğrenme aktivitelerinin oluşturulması ile ilgili bir aile eğitimcisi ve bir sınıf öğretmeni ile yapılan planlama oturumu.
2. Aile eğitimcisi tarafından anneye ev öğrenme aktivitelerini sunma ve istenilen davranışı öğretmeye
yönelik tartışma oturumu.
3. Belirlenen ev öğrenme etkinliğinin sunumunda anne ve ebeveyn eğitimcisi tarafından gerçekleştirilen rol oynama oturumu.
4. Ev öğrenme etkinliğini değerlendirmek için ve planlanmış ev öğrenme aktivitesinin dışında gelişen veya ebeveyn tarafından geliştirilen proje ve önerileri paylaşmak için öğretmen ve ebeveyn eğitimcisi tarafından yapılan değerlendirme oturumu

 

#20. Kaybeden yok yöntemini kullanma şeklinde tanımlanan Gordon'un PET yaklaşımının temelinde yatan teknik aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Çatışmaların çözümü ve problem çözme
NOT: PET Yaklaşımının Temelinde Yatan Teknikler:
1. Aktif dinleme
2. Ben mesajları gönderme
3. Değerleri öğretme.
4. Çatışmaların çözümü ve problem çözme: Hem aileye hem de çocuğa tatmin edici bir çözüm yolu sunan “kaybeden yok” yöntemini kullanma şeklinde tanımlanabilir.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anne Baba Eğitimi 2022-2023 Vize Soruları

Anne Baba Eğitimi 2022-2023 Vize Soruları

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anne Baba Eğitimi 2022-2023 Vize Soruları

1. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Anne Çocuk Eğitim Programı (AÇEP) ile ilgili verilen açıklama yanlıştır?

A) Zihinsel Eğitim, Anne Destek, Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması programlarından oluşur.
B) Zihinsel Eğitim Programı’nın amacı çocuğu okula hazırlamaktır.
C) Zihinsel Eğitim Programı 25 adet çalışma formu ve 8 adet resimli öykü kitaplarından oluşur.
D) Elverişsiz koşullarda yaşayan 6 yaşında çocuğu olan annelere ve çocuklarına yöneliktir.
E) Program Anne Eğitim ve Gelişimsel Eğitim Programları’ndan oluşur.

Cevap : E) Program Anne Eğitim ve Gelişimsel Eğitim Programları’ndan oluşur.

2. Aşağıdakilerden hangisi anne-baba eğitim programlarının amaçlarından biri değildir?

A) Diğer aile üyelerini de çocukların bakım ve eğitimine katılımını sağlamak
B) Eğitim programlarının içine babayı aktif olarak katmak
C) Çocukların öğretmenlerinin de sürece destek vermelerini sağlamak
D) Anne-babaların özgüvenini güçlendirmek
E) Anne babaları çocukların gelişimini desteklemek için gerekli olan bilgi ve beceriler ile donatmak

Cevap : C) Çocukların öğretmenlerinin de sürece destek vermelerini sağlamak

3. Aşağıdakilerden hangisi Anne Baba Okulu Programı’nda yer alan konu başlıklarından biri değildir?

A) Anne çocuk bağlanması
B) Baba çocuk ilişkisi
C) Çalışan anne ve çocuğu
D) Anne baba tutumları
E) Eşler arasında problem çözme

Cevap : A) Anne çocuk bağlanması
NOT: Ana-Baba Okulu Programında Yer Alan Konular:
-Bebeklik dönemi gelişim özellikleri ve eğitimi
-Okulöncesi dönemi gelişim özellikleri ve eğitimi
-Temel ihtiyaçların kazanılmasında ailenin rolü
-Son çocukluk dönemi gelişim özellikleri ve eğitimi
-Ergenlik dönemi gelişim özellikleri ve eğitimi
-Karı-koca ilişkilerinden doğan sorunlar
-Eşler arasında problem çözme
-Yaygın Anne-baba tutumları
-Çocukla sağlıklı iletişim nasıl kurulur?
-Çocuklarda uyum ve davranış bozuklukları
-Çocuğun eğitim başarısını yükseltmede ailenin rolü
-Çocuğun cinsel eğitimi
-Çalışan anne ve çocuğu
-Baba çocuk ilişkisi

4. Ev ziyaretleri ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Çocuğun öğretmeninden çekinmesine neden olabilir.
B) Anne baba, duygu ve düşüncelerini daha rahat ifade edebilir.
C) Çocuk hakkında daha gerçekçi ve daha detaylı bilgiler edinilebilir.
D) Çocuğu ve ailesini daha yakından tanımayı sağlar.
E) Anne babanın çocuğa karşı tutum ve davranışları daha yakından gözlenebilir.

Cevap : A) Çocuğun öğretmeninden çekinmesine neden olabilir.
NOT: Ev ziyaretleri, çocuğu ve ailesini daha yakından tanınmasına imkân verir. Ev ziyareti sırasında anne-baba, duygu ve düşüncelerini daha rahat ifade edebilir. Böylece çocuk hakkında daha gerçekçi ve daha detaylı bilgiler edinilebilir. Anne-babanın çocuğa karşı tutum ve davranışları daha yakından gözlenebilir.
Öğretmenin anne-babanın duygu ve düşüncelerini paylaşması onları rahatlatır ve destekler. Çocuk ise
öğretmeninin kendisine değer verdiğini ve ilgilendiğini düşünerek mutlu olur. Önemli ve değerli olduğunu
hissetmek çocuğun özsaygısını geliştirmesine yardımcı olur.

5. Aşağıdakilerden hangisi Spitz’in yaptığı çalışmada annelerinden 2 ay ayrı kalan bebeklerin gösterdikleri tepkilerden biri değildir?

A) Endişe belirtileri gösterir.
B) Yetişkinler yaklaştığında onlardan kaçar.
C) Kendisine yaklaşan herkese sarılır.
D) Başkaları ile ilişki kurmak istemez.
E) Umutsuzca haykırarak ağlar.

Cevap : C) Kendisine yaklaşan herkese sarılır.
NOT: Depresyon dönemi (2 ay süreyle ayrılık):
Anneden iki ay süreyle ayrılan çocuk artık başkaları ile ilişki kurmak istemez. Yanına yetişkinler yaklaştığında onlardan kaçmaya çalışır ve endişe belirtileri gözterir. Umutsuzca haykırarak ağlar ve onu sakinleştirmek olanaksızdır. Çocuğun beslenme düzeni de bozulur ve bunun sonucu olarak çocukta kilo kaybı başlar ve gelişimi durur.

6. Çocuk merkezli okul öncesi eğitim programı ile ilgili verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır?

A) Aracı serbest ve planlı oyundur.
B) Çocuklara gerekli eğitimin verildiği yer yuva ve anaokuludur.
C) Programın hedef kitlesi 3-6 yaş arası çocuklardır.
D) Temelini J.J. Rousseau atmıştır.
E) Amacı çocuğun tüm yönlerden gelişimini sağlamaktır.

Cevap : D) Temelini J.J. Rousseau atmıştır.
NOT: Çocuk merkezli okul öncesi eğitim programı, temelini Frobel’in attığı klasik okul öncesi eğitim programıdır. Bu programın amacı, çocuğun tüm yönlerden gelişimini sağlamaktır. Programın hedef kitlesi 3-6 yaş arası çocuklardır. Çocuklara gerekli eğitimin verildiği yer yuva ve anaokuludur. Aracı serbest ve planlı oyundur. Eğitici ise anaokulu öğretmenidir. Bu programda ailenin çocuğun eğitiminde önemli bir rolünün olduğu kabul edilir. Ancak aile programın dışında tutulmaktadır. Okul ve aile arasındaki ilişki belirli zamanlarda ihtiyaçların belirtilmesi ve kutlanan bazı özel günlerle sınırlıdır.

7. ….., çocukların yetiştirilmesi, aile ilişkileri, ailede ve toplumda anne babaya düşen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli bilgi, tutum ve becerilerin sistemli biçimde geliştirilmesidir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Aile katılımı
B) Aile destek programı
C) Etkili anne-baba-çocuk iletişimi
D) Aile eğitim programları
E) Anne baba eğitimi

Cevap : E) Anne baba eğitimi

8. Okul öncesi eğitim kurumuna devam eden çocukların anne-babalarına, aynı kurumda ve evlerinde eğitim verilmesidir. Tanımı izlenen şekilde verilen aile eğitimi yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hibrit aile eğitimi yaklaşımı
B) Evde aile eğitimi yaklaşımı
C) Eğitim merkezlerinde aile eğitimi yaklaşımı
D) Okul öncesi eğitimle bütünleştirilmiş aile eğitimi yaklaşımı
E) Uzaktan öğretim yolu ile aile eğitimi yaklaşımı

Cevap : D) Okul öncesi eğitimle bütünleştirilmiş aile eğitimi yaklaşımı

9. Aşağıdakilerden hangisi bağlanma kuramının temel özelliklerinden biri değildir?

A) İçsel çalışma modeli
B) Araştırıcı davranış
C) Yakınlık arayışı
D) Birincil bağlanma ilişkisi
E) Sınırlı bağlanma

Cevap : E) Sınırlı bağlanma
NOT: Bağlanma kuramının temel özellikleri:
-Birincil bağlanma ilişkisi
-Yakınlık arayışı
-Araştırıcı davranış
-Ayrılık protestosu
-İçsel çalışma modeli
-Sınırsız bağlanma

10. Aşağıdakilerden hangisi Spitz’in anne yoksunluğu aşamalarından biri değildir?

A) Protesto
B) İçe kapanım
C) Regresyon
D) Depresyon
E) Hospitalizm

Cevap : C) Regresyon
NOT: Spitz’in anne yoksunluğu aşamaları:
-Protesto Dönemi
-Depresyon Dönemi
-İçe kapanım Dönemi
-Hospitalizm-Yuva Hastalığı Dönemi

11. Bu programın en önemli amacı, çocukların zihinsel gelişimlerini sağlayacak etkinlikler yaptırarak ve dilini sembolik olarak kullanabilme yeteneğini geliştirerek daha sonraki okul yıllarına hazırlamaktır.
Verilen açıklama aşağıda verilen aile eğitim yaklaşımlarından hangisine aittir?

A) Okul öncesi eğitimle bütünleştirilmiş aile eğitimi yaklaşımı
B) Evde aile eğitimi yaklaşımı
C) Hibrit aile eğitimi yaklaşımı
D) Eğitim merkezlerinde aile eğitimi yaklaşımı
E) Uzaktan öğretim yolu ile aile eğitimi yaklaşımı

Cevap : B) Evde aile eğitimi yaklaşımı

12. Aşağıdakilerden hangisi aile katılımı kavramının unsurlarından biri değildir?

A) Anne-baba öğretmenliği
B) Anne-babalara duygusal destek sağlama
C) Aile danışmanlığı
D) Çocuk hakkında bilgi alışverişi
E) Çocuğun gelişimi hakkında anne-babayı bilgilendirme

Cevap : C) Aile danışmanlığı
NOT: Coleman ve Churchill (1997), aile katılımı kavramının bazı unsurları içermesi gerektiğini belirtmişlerdir. Bu unsurları ise şöyle sıralamışlardır (Kandır ve Ersoy, 2003):
1. Çocuğun gelişimi hakkında anne-babayı bilgilendirme
2. Çocukları için etkili değişim etmeni olarak anne-baba öğretmenliği
3. Anne-babalara duygusal destek sağlama
4. Çocuklarına öğretmenlik ve gerekli rehberliği yapabilmeleri için anne-babaların eğitimi
5. Çocuk hakkında anne-baba ve öğretmen arasında karşılıklı bilgi alışverişi
6. Öğretmen ve anne-baba aktivitelerini içeren ortak programlar planlama
7. Anne-babalara toplumsal hizmetlerden yararlanmaları için yardımcı olmadır.

13. Ebeveyn-çocuk ilişkisinin sağlam temeller üzerine kurulması, çocuğun ev ortamının düzenlenmesi
böylece gelişiminin desteklenmesi amacıyla hazırlanan program aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aile eğitimi programı
B) Anne çocuk eğitim programı
C) Anne baba okulu
D) Anne eğitim programı
E) Baba destek programı

Cevap : D) Anne eğitim programı
NOT: Ebeveyn-çocuk ilişkisinin sağlam temeller üzerine kurulması, çocuğun ev ortamının düzenlenmesi böylece gelişiminin desteklenmesi amacıyla hazırlanan “Anne Eğitim Programı” Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi tarafından yürütülen bir araştırma ile başlatılmıştır.

14. Aşağıdakilerden hangisi sponsoru California Oakland Halk Okulları olan okul öncesi eğitim programında yer alan aktivitelerden biri değildir?

A) Dramatik oyun
B) Manipulatif oyun
C) Toplumsal geziler
D) Değerler eğitimi
E) Dil deneyimleri

Cevap : D) Değerler eğitimi
NOT: Okul öncesi eğitim programının en önemli aktiviteleri:
-Manipulatif oyun
-Dramatik oyun
-Bilimsel deneyimler
-Dil deneyimleri
-Toplumsal geziler

15. PARI (Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği) hangi anne baba eğitim programında değerlendirme aracı olarak kullanılmıştır?

A) Baba destek programı
B) Anne baba okulu
C) Okul öncesi eğitim programı
D) Anne eğitim programı
E) Anne çocuk eğitim programı

Cevap : B) Anne baba okulu

16. Ypsilanti-Perry Okul Öncesi Eğitim Projesi’nin direktörü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Phyllis Levenstein
B) Merle Karnes​
C) Haluk Yavuzer
D) Ira Gordon
E) David Weikart

Cevap : E) David Weikart

17. Ayşe’nin psikolog olan annesi, kızının devam ettiği anaokulundaki anne babalara anne baba tutumları konusunda konferans vermiştir. Verilen örnek hangi aile katılımı etkinliği ile ilgilidir?

A) Haber mektupları
B) Bilgilendirme toplantıları
C) Afişler
D) Video kayıtları
E) Bireysel görüşmeler

Cevap : B) Bilgilendirme toplantıları

18. Bağlanma aktarım süreci modeline göre bağlanmanın yakınlığı koruma, güvenli üs ve güvence üssü işlevi hangi gelişimsel evrede akranlara aktarılmaktadır?

A) Ergenlik
B) Yetişkinlik
C) Geç çocukluk
D) Erken çocukluk
E) Bebeklik

Cevap : B) Yetişkinlik

19. Aşağıdaki hangisi Gordon’un Etkili Ebeveyn Eğitimi (PET) modelinin elementlerinden biri değildir?

A) Araştırma oturumu
B) Rol oynama oturumu
C) Tartışma oturumu
D) Planlama oturumu
E) Değerlendirme oturumu

Cevap : A) Araştırma oturumu
NOT: Gordon’un modeli 4 elemente sahiptir:
1. Sınıf içi öğrenmelere paralel olan çocuk için uygun ev öğrenme aktivitelerinin oluşturulması ile ilgili bir
aile eğitimcisi ve bir sınıf öğretmeni ile yapılan planlama oturumu.
2. Aile eğitimcisi tarafından anneye ev öğrenme aktivitelerini sunma ve istenilen davranışı öğretmeye
yönelik tartışma oturumu.
3. Belirlenen ev öğrenme etkinliğinin sunumunda anne ve ebeveyn eğitimcisi tarafından gerçekleştirilen rol
oynama oturumu.
4. Ev öğrenme etkinliğini değerlendirmek için ve planlanmış ev öğrenme aktivitesinin dışında gelişen veya
ebeveyn tarafından geliştirilen proje ve önerileri paylaşmak için öğretmen ve ebeveyn eğitimcisi tarafından
yapılan değerlendirme oturumu

20. Kaybeden yok yöntemini kullanma şeklinde tanımlanan Gordon’un PET yaklaşımının temelinde yatan teknik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çatışmaların çözümü ve problem çözme
B) Aktif dinleme
C) Ben mesajları gönderme
D) Değerleri öğretme
E) Pasif dinleme

Cevap : A) Çatışmaların çözümü ve problem çözme
NOT: PET Yaklaşımının Temelinde Yatan Teknikler:
1. Aktif dinleme
2. Ben mesajları gönderme
3. Değerleri öğretme.
4. Çatışmaların çözümü ve problem çözme: Hem aileye hem de çocuğa tatmin edici bir çözüm yolu sunan
“kaybeden yok” yöntemini kullanma şeklinde tanımlanabilir.

Anne Baba Eğitimi 2022-2023 Vize Soruları

telegram çocuk gelişimi Auzef Bölümler Çocuk Gelişimi Lisans-min

Anne Baba Eğitimi 2022-2023 Vize Soruları

 

Editor

Editör

error: Content is protected !!