Anadolu AöfAöf - HaacılıkAöf - İşletmeİŞL106U İşletme Fonksiyonları

İŞL106U İşletme Fonksiyonları Vize Deneme Sınavı -1

İŞL106U İşletme Fonksiyonları Vize Deneme Sınavı -1

#1. III. Selim dönemi reform programı Avrupa etkisiyle şekillendiğinden Batı'yı daha yakından takip edebilmek ve gelişmeler hakkında birinci elden bilgi sahibi olabilmek için daimi ikamet elçilikleri kurulmuştur. Bu maksatla 1793'te Londra'ya, 1797'de Viyana, Paris ve Berlin'e de birer elçi gönderildi. Bu karar ile Osmanlı, dış politikada hangi diplomasi türüne geçiş yapmıştır?

Cevap : A) Sürekli diplomasi

#2. Ürün yaşam eğrisinde ürünün tanınmaya başlandığı ve satışların hızla yükseldiği evre aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B. Gelişme

#3. Bitmiş ürün isteklerini, zamana bağlı alt montaj, parça, hammadde gibi isteklerine dönüştüren bilgisayar destekli bilgi sistemine ne ad verilir?

Cevap : A. Malzeme gereksinim planlaması

#4. Aşağıdakilerden hangisi pazarlamanın sağladığı faydalardan biridir?

Cevap : D. Şekil

#5. Osmanlı topraklarında yaşayan her milletin üst kimlik olarak kendisini Osmanlı görmesi gerektiğini savunan fikir akımı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Osmanlıcılık

#6. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetimini personel yönetiminden ayıran farklardan biridir?

Cevap : A. Kaynak anlayışı

#7. 20. yüzyılın başında seri üretimin başlaması aşağıdakilerden hangisi ile mümkün olmuştur?

Cevap : A. Elektrik enerjisi

#8. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetiminin ilkelerinden biri değildir?

Cevap : E. Taraflılık

#9. Mondros Mütarekesi imzalanırken iktidarda hangi Osmanlı hükümeti vardı?

Cevap : C) Ahmet İzzet Paşa Hükümeti

#10. Aşağıdakilerden hangisi pazarlamanın temel görevlerinden biri değildir?

Cevap : E. Ürün üretmek

#11. Mal ve hizmet üretimiyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap : C. Hizmetler üretilirken tüketilir.

#12. Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı sırasında gerçekleşen ekonomik gelişmelerden biri değildir?

Cevap : B) Sanayi üretiminde artış

#13. Algılanan performansın beklentileri karşılaması ya da beklentinin üzerine çıkması halinde aşağıdakilerin hangisinden söz edilebilir?

Cevap : E. Tatmin

#14. Aşağıdaki üretim sistemi türlerinden hangisinde üretimin başlaması için müşteriden sipariş gelmesi gerekmez?

Cevap : A. Stoka üretim

#15. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama karması (pazar sunumu) kapsamında yer alır?

Cevap : A. Ürün geliştirme

#16. Osmanlı yenileşme tarihinin en önemli aşamalarından biri olan Nizam-ı Cedit ıslahatları hangi padişah döneminde uygulanmıştır?

Cevap : B) Sultan III. Selim

#17. Aşağıdakilerden hangisi kariyer yönetim sürecini oluşturan aşamalardır?

Cevap : E. Kariyer Planlama-Kariyer Geliştirme

#18. Kaliteyi ürünün toplumda neden olduğu minimal zarar olarak yorumlayan kalite düşünürü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C. Taguchi

#19. I. Ücretlendirme II. Risk Puanlama III.Planlama IV. Zaman Kontrol V. Kariyer Yönetimi Yukarıdaki ifadelerden hangileri insan kaynakları yönetimi fonksiyonları arasındadır?

Cevap : C. I, III ve V

#20. Bir işin gerektirdiği yapılacak adımların, görevlerin, sorumlulukların, bilgi, beceri ve yeteneklerin sistemli incelemesi olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B. İş analizi

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İŞL106U İşletme Fonksiyonları Vize Deneme Sınavı -1

 

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
Aöf Havacılık
İŞL106U İşletme Fonksiyonları
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL106U İşletme Fonksiyonları Vize Deneme Sınavı -1

 

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
Aöf Havacılık
İŞL106U İşletme Fonksiyonları
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
Aöf Havacılık
İŞL106U İşletme Fonksiyonları
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL106U İşletme Fonksiyonları Vize Deneme Sınavı -1

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
Aöf Havacılık
İŞL106U İşletme Fonksiyonları
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL106U İşletme Fonksiyonları Vize Deneme Sınavı -1

İŞL106U İşletme Fonksiyonları
Ünite -1
Yönetim Fonksiyonu

1 Aşağıdakilerden hangisi yönetim sürecinin unsurlarından biri değildir?

A. Yöneticinin aynı zamanda girişimci olması
B. Yönetimin bir amaç gerçekleştirmeyi gerektirmesi
C. En az iki kişinin var olmasının gerekmesi
D. Hem beşerî hem de maddi kaynakların kullanılmasını gerektirmesi
E. Çalışanların iş birliği yapmalarının önemli olması

Cevap : A. Yöneticinin aynı zamanda girişimci olması

2 Yönetimin bir amaç belirlemesi ve bu amacı gerçekleştirmeye çalışması yönetimin kendine has özelliklerinden hangisi için geçerlidir?

A. Ekonomik olmanın kaynağı olması
B. Hedefe yönelik olması
C. Bir süreç olması
D. Bütünleştirici bir güç olması
E. Bir yetki sistemi olması

Cevap : B. Hedefe yönelik olması

3 Örgütlerde kaç yönetim düzeyi bulunmaktadır?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5

Cevap : C. 3

4 Amaçların belirlendiği yönetim fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

A. Planlama
B. Örgütleme
C. Yöneltme
D. Koordinasyon
E. Kontrol

Cevap : A. Planlama

5 Üst düzey yönetim tarafından yapılan planlar aşağıdakilerden hangisidir?

A. Taktik planlar
B. Bütçeler
C. Politikalar
D. Stratejik planlar
E. Operasyonel planları

Cevap : D. Stratejik planlar

6 Aşağıdakilerden hangisi örgütleme ile ilgili temel kavramlardan biri değildir?

A. Güç
B. Yetki
C. Bölümlere ayırma
D. Kontrol
E. Misyon

Cevap : E. Misyon

7 Örgütün mal ya da hizmet üretirken yerine getirmesi gereken faaliyetler temel alınarak oluşturulan bölümlere ayrılma aşağıdakilerden hangisidir?

A. İşlevlere (Fonksiyonel) bölümlere ayırma
B. Ürün temeline göre bölümlere ayırma
C. Sayı temeline göre bölümlere ayırma
D. Zaman temeline göre bölümlere ayırma
E. Sürece ya da makine temeline göre bölümlere ayırma

Cevap : A. İşlevlere (Fonksiyonel) bölümlere ayırma

8 Aşağıdakilerden hangisi yöneltmenin temel özelliklerinden biri değildir?

A. Eylem başlatan bir faaliyet olması
B. Her yönetim kademesinde yerine getirilmesi
C. Sürekli olarak yerine getirilmesinin gerekmesi
D. Yukarıdan aşağıya doğru akması
E. Yalnızca yöneticiler arasında gerçekleştirilmesi

Cevap : E. Yalnızca yöneticiler arasında gerçekleştirilmesi

9 Yöneticinin sahip olması gereken, bir işin gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulan özel bilgi, yöntem ve tekniklerin kullanılmasına yönelik beceri aşağıdakilerden hangisidir?

A. İletişim becerisi
B. Teknik beceri
C. İnsan ilişkileri becerisi
D. Analitik beceri
E. Karar verme becerisi

Cevap : B. Teknik beceri

10 Aşağıdakilerden hangisi karar verme sürecinin ilk aşamasıdır?

A. Problemi tanımak
B. Amacı belirlemek
C. Seçenekleri belirlemek
D. Seçenekleri değerlendirmek
E. Karar vermek

Cevap : A. Problemi tanımak

İŞL106U İşletme Fonksiyonları
Ünite -1
Yönetim Fonksiyonu
Öğrenci Dostu
LOLONOLO – Öğrenme Yönetim Sistemi

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
Aöf Havacılık
İŞL106U İşletme Fonksiyonları
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!