Anadolu AöfAöf - İşletmeİŞL118U İşletme İletişmi

İŞL118U İşletme İletişmi Final Deneme Sınavı -6

İŞL118U İşletme İletişmi Final Soruları Deneme Sınavı -6

#1. Aşağıdakilerden hangisi yeni iletişim teknolojileri ve sosyal medya kullanımının sunduğu fırsatlardan biri değildir?

Cevap : A. Örgüt içi interaktif olmayan bir iletişim ortamı oluşturması

#2. Teklifler aşağıdakilerden hangisi için hazırlanır?

Cevap : C. Satın alma kararını verecek kişi ve gruplar

#3. Kültürel farklılıklar en çok aşağıdaki iletişim yöntemlerinden hangisini olumsuz yönde etkiler?

Cevap : C. Sözsüz/simgesel

#4. Aşağıdakilerden hangisi örgütte iletişim sisteminin kaliteli bir şekilde yürütülebilmesi için benimsenmesi gereken ilkelerden biri değildir?

Cevap : E. Yüksek denetim

#5. Kültürler arası iletişimde başarılı olabilmek için öncelikle aşağıdakilerden hangisinin ortadan kaldırılması gerekir?

Cevap : A. Basmakalıplaştırmanın

#6. Projeler ilgili kurum ya da kuruluşa genellikle aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılarak teslim edilir?

Cevap : A. Çevrimiçi sistemler

#7. Aşağıdakilerden hangisi sözlü iletişimin olumlu yönlerinden biri değildir?

Cevap : E. Bilgi alışverişi kayıtlarının tutulabilmesi

#8. Belirli bir alan ya da sektöre yönelik çok sayıda firmanın katılımıyla düzenlenen, marka ve ürün/hizmet tanıtımının yapıldığı kapsamlı etkinliklere ne ad verilir?

Cevap : D. Fuar

#9. Satıcı ile alıcı arasındaki iletişimde aşağıdakilerden hangisinin olması etik iletişime neden olur?

Cevap : B. Satıcının ürünün olumsuz yönlerini alıcıya açıkça söylemesi

#10. Resmî raporlar ile resmî olmayan raporlar arasındaki en önemli fark aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanır?

Cevap : D. Şekil şartlarına bağlılıklarından

#11. Aşağıdakilerden hangisi proje yönetiminin temel özelliklerinden biri değildir?

Cevap : E. Çeşitli aşamalardan oluşan

#12. Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişimi engelleyen bireylerden kaynaklanan unsurlardan biridir?

Cevap : B. Semantik faktörler

#13. Bir raporun özgün sayılması için aşağıdakilerden hangisine önem verilmiş olmalıdır?

Cevap : E. Raporu hazırlayanın kendi yorumu, yargıları ve önerilerini açık bir biçimde ifade etmesine

#14. Aşağıdakilerden hangisi teknolojik gelişmelerin iletişime sağladığı faydalardan biridir?

Cevap : D. Yöneticilerin bilgi yükünü azaltması

#15. Aşağıdaki iletişim türlerinden hangisi toplumu bilgilendirmek, bir kurumu veya kişiyi övmek, suçlamak, savunmak vb. amaçlarla radyo, televizyon, internet, gazete gibi raçlar kullanılarak gerçekleştirilir?

Cevap : C. Kitle iletişimi

#16. Aşağıdakilerden hangisi örgüt yapısından kaynaklanan iletişim engellerinden biri değildir?

Cevap : B. Dinleme yetersizliği

#17. Uzaktan/sanal iletişimde uyulması gereken görgü kurallarını tanımlamak için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C. Netiket

#18. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi sürecinde kullanılan yöntemlerden biri değildir?

Cevap : D. Uzmanlaşma

#19. Aşağıdakilerden hangisi yazılı iletişimin olumlu yönlerinden biri değildir?

Cevap : B. Hataların karşılıklı iletilerle anında düzeltilebilmesi

#20. Aşağıdakilerden hangisi yönetime vizyon, misyon ve stratejik amaçlar arasında ilişki kurulmasını sağlayan stratejik bir çerçeve sunar?

Cevap : C. Kurumsal iletişim

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İŞL118U İşletme İletişmi Final Soruları Deneme Sınavı -6

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL118U İşletme İletişmi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL118U İşletme İletişmi Final Soruları Deneme Sınavı -6

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL118U İşletme İletişmi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL118U İşletme İletişmi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL118U İşletme İletişmi Final Soruları Deneme Sınavı -6

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL118U İşletme İletişmi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL118U İşletme İletişmi Final Soruları Deneme Sınavı -6

İŞL118U İşletme İletişmi
Ünite -6
Rapor, Teklif ve Proje Hazırlanması

1 Resmî raporlar ile resmî olmayan raporlar arasındaki en önemli fark aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanır?

A. Uzunluklarından
B. Hazırlanma amaçlarından
C. Sunuş yöntemlerinden
D. Şekil şartlarına bağlılıklarından
E. Hazırlandıkları süreden

Cevap : D. Şekil şartlarına bağlılıklarından

2 Raporun içeriğini ve kaleme alınış tarzını etkileyeceği için aşağıdakilerden hangisinin tanımlanması önem taşır?

A. Rakiplerin
B. Hedef kitlenin
C. Müşterilerin
D. Satıcıların
E. İnsan kaynaklarının

Cevap : B. Hedef kitlenin

3 Teklifler aşağıdakilerden hangisi için hazırlanır?

A. Yönetim kurulu üyeleri
B. Üst düzey yöneticiler
C. Satın alma kararını verecek kişi ve gruplar
D. Bilgi talep eden rakip kurum ve kuruluşlar
E. Devlet kurum ve kuruluşları

Cevap : C. Satın alma kararını verecek kişi ve gruplar

4 Teklifin en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A. Etkileyici ve ikna edici olması
B. Uzunluğu
C. Rakamsal ve istatistiksel bilgi yoğunluğu
D. Teknik analizler içermesi
E. Özgün olması

Cevap : A. Etkileyici ve ikna edici olması

5 Aşağıdakilerden hangisi proje yönetiminin temel özelliklerinden biri değildir?

A. Sistematik
B. Stratejik
C. Katılımcı
D. Statik
E. Çeşitli aşamalardan oluşan

Cevap : E. Çeşitli aşamalardan oluşan

6 Bir projenin istenen zamanda, kalitede ve bütçe sınırları içinde tamamlanmasını sağlamak için öncelikle aşağıdakilerden hangisinin olması gerekir?

A. Proje ekibinin belirlenmiş olması
B. Proje planlamasının yapılmış olması
C. Gerçek müşterinin tanımlanmış olması
D. Projenin doğru biçimde tamamlanmış olması
E. İlgililerin bilgilendirilmiş olması

Cevap : B. Proje planlamasının yapılmış olması

7 Bir raporun özgün sayılması için aşağıdakilerden hangisine önem verilmiş olmalıdır?

A. Bölümlerin dikkatle tasarlanmış ve sistematik bir biçimde yazılmış olmasına
B. Başkalarının fikirlerine ve görüşlerine referans gösterilerek yer verilmesine
C. Araştırmanın özü ile ayrıntıları arasında denge sağlanmış olmasına
D. Başlıkların altında yer alan metinlerin uzunlukları arasında denge sağlanmış olmasına
E. Raporu hazırlayanın kendi yorumu, yargıları ve önerilerini açık bir biçimde ifade etmesine

Cevap : E. Raporu hazırlayanın kendi yorumu, yargıları ve önerilerini açık bir biçimde ifade etmesine

8 Bir teklifte giriş bölümü aşağıdakilerden hangisi nedeniyle önemlidir?

A. Satışı planlanan ürün ve hizmet hakkında ayrıntılı bilgi vermesi
B. Standart çözüm önerileri sunması
C. Okuyan kişinin devamını okumak için istek duymasını sağlaması
D. Teslim koşulları, zamanlama, lojistik, uzman personel gibi ilave hususlar içermesi
E. Maliyet ve fiyat bilgisi içermesi

Cevap : C. Okuyan kişinin devamını okumak için istek duymasını sağlaması

9 Projeler ilgili kurum ya da kuruluşa genellikle aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılarak teslim edilir?

A. Çevrimiçi sistemler
B. Kargo
C. Özel kurye
D. Posta
E. Elden

Cevap : A. Çevrimiçi sistemler

10 Rapor, teklif ve proje sunumundan önce aşağıdakilerden hangisinin yapılması büyük önem taşır?

A. Niteliğin artması
B. Ciddiye alınması
C. Güven sağlanması
D. Profesyonel görünmesi
E. İçeriğinin etkilemesi

Cevap : E. İçeriğinin etkilemesi

İŞL118U İşletme İletişmi
Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL118U İşletme İletişmi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!