AdaletauzefHukukun temel kavramlarıİktisatiş sağlığı ve güvenliğiSiyaset Bilimi Ve Kamu YönetimiSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Hukukun Temel Kavramları 2022-2023 Vize Soruları

Hukukun Temel Kavramları 2022-2023 Vize Soruları

#1. Aşağıdakilerden hangisi hukuksal yaptırımlardan biri değildir?

Cevap : A) Toplumsal dışlama

#2. Tüzel kişiler hangi andan itibaren fiil ehliyetine sahip olurlar?

Cevap : A) Gerekli organlara sahip oldukları anda

#3. "Taksitli alışverişlerde, bir taksit için alındı makbuzu verilmiş ise, önceki taksitler de ödenmiş sayılır." Yukarıdaki kural, nasıl bir hukuk kuralıdır?

Cevap : B) Yorumlayıcı

#4. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal düzen kurallarından biri değildir?

Cevap : B) İktisadi kurallar

#5. Kişinin hak ve borçlara sahip olabilme ehliye Türk hukuk sisteminde hangi kavramla tanımlanmaktadır?

Cevap : E) Hak ehliyeti

#6. Tek taraflı irade açıklamasıyla yeni bir hukuksal durum yaratan, mevcut bir hukuksal durumu değiştiren veya ortadan kaldıran haklara ne denir?

Cevap : A) İnşai hak

#7. Hâkimin yasada ve örf âdet hukukunda, somut bir olaya uygulayacak hukuk kuralı bulamamasına ne ad verilir?

Cevap : C) Fiil ehliyeti

#8. I. Kanun II. Yönetmelik III. Örf-adet kuralları IV. Doktrin/öğreti V. İçtihat (Mahkeme kararları) Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri hukukun yardımcı kaynaklarındandır?

Cevap : D) IV ve V

#9. Sahipsiz taşınmaz malların aslen kazanılmasına ne ad verilir?

Cevap : A) Sahiplenme

#10. Kişinin devlet tarafından aşılamayacak ve dokunulamayacak özel alanının sınırlarını belirleyen hak ve özgürlüklere ne ad verilir?

Cevap : D) Negatif statü hakları

#11. Toplumsal hayatı düzenleyen yazılı olmayan kurallara aykırı davranıldığında karşılaşılacak olan tepki aşağıdakilerden hangisi olamaz?

Cevap : C) Hapis cezası

#12. Aşağıdakilerden hangisi bir hukuki yaptırımdır?

Cevap : E) Cebri icra

#13. Bir hukuksal sonuç elde etmek amacıyla yapılan irade açıklamasına ne denir?

Cevap : B) Hukuksal işlem

#14. "Pozitif hukuk" ile "doğal hukuk" arasındaki fark aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir?

Cevap : E) Pozitif hukuk olanı, doğal hukuk olması gerekeni ifade eder.

#15. 13 yaşındaki temyiz kudretine (ayırt etme gücüne) sahip küçüğün ana ve babasının iznini almadan yapmış olduğu iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmenin yaptırımı nedir?

Cevap : C) Tek taraflı bağlamazlık

#16. Evlilik sözleşmesinin evlendirme memuru önünde yapılmamasının yaptırımı nedir?

Cevap : D) Yokluk

#17. Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarının özelliklerinden biri değildir?

Cevap : C) Yaptırımları manevidir.

#18. Aşağıdakilerden hangisi negatif statü haklarından biridir?

Cevap : D) Din ve vicdan özgürlüğü hakkı

#19. Bir ülkede devletin yetkili organlarınca konulmuş (vaz edilmiş) ve uygulanması zorunlu olan yazılı hukuk kurallarına ne ad verilir?

Cevap : E) Mevzu hukuk

#20. Ülke içinde, o ülkenin hukuk kurallarının yabancı- vatandaş ayrımı yapılmaksızın herkese uygulanmasına ne ad verilir?

Cevap : B) Kanunların mülkiliği prensibi

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Hukukun Temel Kavramları 2022-2023 Vize Soruları
Adalet
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği
İktisat
İnsan Kaynakları Yönetimi
İş Sağlığı ve Güvenliği
İşletme
Maliye
Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Yönetim Bilişim Sistemleri

Hukukun Temel Kavramları 2022-2023 Vize Soruları
Adalet
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği
İktisat
İnsan Kaynakları Yönetimi
İş Sağlığı ve Güvenliği
İşletme
Maliye
Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Yönetim Bilişim Sistemleri

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Auzef Hukukun Temel Kavramları 2022 - 2023 Vize Soruları

Hukukun Temel Kavramları 2022-2023 Vize Soruları

 

Hukukun Temel Kavramları 2022-2023 Vize Soruları

1.”Pozitif hukuk” ile “doğal hukuk” arasındaki fark aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir?

A) Pozitif hukuk yalnız kanun biçiminde çıkarılır, doğal hukuk tüzük, yönetmelik, yönerge biçiminde de Çıkarılabilir.
B) Pozitif hukuk ceza davalarında uygulanır, doğal hukuk, hukuk davalarında uygulanır.
C) Pozitif hukuk yazılı değildir, doğal hukuk yazılıdır. D) Pozitif hukukun somut yaptırımları yoktur, doğal hukukun somut yaptırımları vardır.
E) Pozitif hukuk olanı, doğal hukuk olması gerekeni ifade eder.

Cevap : E) Pozitif hukuk olanı, doğal hukuk olması gerekeni ifade eder.

2. Aşağıdakilerden hangisi hukuksal yaptırımlardan biri değildir?

A) Toplumsal dışlama
B) Para cezası
C) Hapis cezası
D) Maddi tazminat
E) Manevi tazminat

Cevap : A) Toplumsal dışlama

3. Evlilik sözleşmesinin evlendirme memuru önünde yapılmamasının yaptırımı nedir?

A) Nispi butlan
B) İptal
C) Mutlak butlan
D) Yokluk
E) İdari para cezası

Cevap : D) Yokluk

4. Tüzel kişiler hangi andan itibaren fiil ehliyetine sahip olurlar?

A) Gerekli organlara sahip oldukları anda
B) Kuruldukları anda kendiliğinden
C) Yeterli mali kaynağa ulaştıkları anda
D) İzin aldıkları anda
E) İkinci genel kuruldan sonra

Cevap : A) Gerekli organlara sahip oldukları anda

5. I. Kanun
II. Yönetmelik
III. Örf-adet kuralları
IV. Doktrin/öğreti
V. İçtihat (Mahkeme kararları)
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri hukukun yardımcı kaynaklarındandır?

A) Yalnız III
B) II, III, IV, V
C) I, IV, V
D) IV ve V
E) III, IV, V

Cevap : D) IV ve V

6. Tek taraflı irade açıklamasıyla yeni bir hukuksal durum yaratan, mevcut bir hukuksal durumu değiştiren veya ortadan kaldıran haklara ne denir?

A) İnşai hak
B) İntifa hakkı
C) Mutlak hak
D) İrtifak hakkı
E) Nispi hak

Cevap : A) İnşai hak

7. Kişinin devlet tarafından aşılamayacak ve dokunulamayacak özel alanının sınırlarını belirleyen hak ve özgürlüklere ne ad verilir?

A) Aktif statü hakları
B) Medeni haklar
C) İdari haklar
D) Negatif statü hakları
E) Pozitif statü hakları

Cevap : D) Negatif statü hakları

8. “Taksitli alışverişlerde, bir taksit için alındı makbuzu verilmiş ise, önceki taksitler de ödenmiş sayılır.”
Yukarıdaki kural, nasıl bir hukuk kuralıdır?

A) ilga edici
B) Yorumlayıcı
C) Tanımlayıcı
D) Emredici
E) Yetki verici

Cevap : B) Yorumlayıcı

9. Bir hukuksal sonuç elde etmek amacıyla yapılan irade açıklamasına ne denir?

A) İkrah
B) Hukuksal işlem
C) İcap
D) Muvazaa
E) Hukuksal fiil

Cevap : B) Hukuksal işlem

10. Aşağıdakilerden hangisi negatif statü haklarından biridir?

A) Sağlık hakkı
B) Sosyal güvenlik hakkı
C) Çalışma hakkı
D) Din ve vicdan özgürlüğü hakkı
E) Konut hakkı

Cevap : D) Din ve vicdan özgürlüğü hakkı

Hukukun Temel Kavramları 2022-2023 Vize Soruları
Adalet
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği
İktisat
İnsan Kaynakları Yönetimi
İş Sağlığı ve Güvenliği
İşletme
Maliye
Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Yönetim Bilişim Sistemleri

Hukukun Temel Kavramları 2022-2023 Vize Soruları

Hukukun Temel Kavramları 2022-2023 Vize Soruları

11. Toplumsal hayatı düzenleyen yazılı olmayan kurallara aykırı davranıldığında karşılaşılacak olan tepki aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) Kınanma
B) Küçümsenme
C) Hapis cezası
D) Ayıplanma
E) Toplumdan dışlanma

Cevap : C) Hapis cezası

12. Bir ülkede devletin yetkili organlarınca konulmuş (vaz edilmiş) ve uygulanması zorunlu olan yazılı hukuk kurallarına ne ad verilir?

A) Pozitif hukuk
B) Dogmatik hukuk
C) Öğreti
D) Doğal hukuk
E) Mevzu hukuk

Cevap : E) Mevzu hukuk

13. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal düzen kurallarından biri değildir?

A) Din kuralları
B) İktisadi kurallar
C) Görgü kuralları
D) Ahlak kuralları
E) Hukuk kuralları

Cevap : B) İktisadi kurallar

14. Kişinin hak ve borçlara sahip olabilme ehliye Türk hukuk sisteminde hangi kavramla tanımlanmaktadır?

A) Tam ehliyetlilik
B) Sınırlı ehliyetlilik
C) Fiil ehliyeti
D) Sınırlı ehliyetsizlik
E) Hak ehliyeti

Cevap : E) Hak ehliyeti

15. Aşağıdakilerden hangisi bir hukuki yaptırımdır?

A) Ayıplama
B) Toplumdan dışlama
C) Hor görme
D) Kinama
E) Cebri icra

Cevap : E) Cebri icra

16. Sahipsiz taşınmaz malların aslen kazanılmasına ne ad verilir?

A) Sahiplenme
B) Bulma
C) İşgal
D) Tapu devri
E) Devren kazanma

Cevap : A) Sahiplenme

17. Ülke içinde, o ülkenin hukuk kurallarının yabancı- vatandaş ayrımı yapılmaksızın herkese uygulanmasına ne ad verilir?

A) Kanunların göreceliği prensibi
B) Kanunların mülkiliği prensibi
C) Kanuni hâkim prensibi
D) Kanunların şahsiliği prensibi
E) Kanunların evrenselliği prensibi

Cevap : B) Kanunların mülkiliği prensibi

18. 13 yaşındaki temyiz kudretine (ayırt etme gücüne) sahip küçüğün ana ve babasının iznini almadan yapmış olduğu iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmenin yaptırımı nedir?

A) İptal
B) İdari para cezası
C) Tek taraflı bağlamazlık
D) Yokluk
E) Yok hükmünde sayma

Cevap : C) Tek taraflı bağlamazlık

19. Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarının özelliklerinden biri değildir?

A) Her konuda düzenlenebilir.
B) Kamu gücüyle desteklenir.
C) Yaptırımları manevidir.
D) Toplumsal hayatı düzenler.
E) Toplumun genelini ilgilendirir.

Cevap : C) Yaptırımları manevidir.

20. Hâkimin yasada ve örf âdet hukukunda, somut bir olaya uygulayacak hukuk kuralı bulamamasına ne ad verilir?

A) Tam ehliyetlilik
B) Sınırlı ehliyetlilik
C) Fiil ehliyeti
D) Sınırlı ehliyetsizlik
E) Hak ehliyeti

Cevap : C) Fiil ehliyeti

Hukukun Temel Kavramları 2022-2023 Vize Soruları
Adalet
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği
İktisat
İnsan Kaynakları Yönetimi
İş Sağlığı ve Güvenliği
İşletme
Maliye
Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Yönetim Bilişim Sistemleri

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Auzef hukukun temel kavramları, İcra ve İflas Hukuku telegram adalet

Hukukun Temel Kavramları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!