auzefÇocuk GelişimiKoruyucu Ruh Sağlığı ve Dayanıklılık

Koruyucu Ruh Sağlığı ve Dayanıklılık 2022-2023 Vize Soruları

Koruyucu Ruh Sağlığı ve Dayanıklılık 2022-2023 Vize Soruları

#1. Çocuğun görerek ve taklit ederek öğrenmeye en açık olduğu, anne babanın çocuğuna davranışlarıyla güzel örnek olmasının en önemli olduğu dönem aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Erken çocukluk

#2. Bir gebelik, başlangıçta istenmeyip gebeliği ilerleyen zamanlarında isteniyor ise ........... gebelik olarak sınıflandırılmaktadır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : E) kaçırılmış

#3. Günümüzdeki yaygın anlayışa göre psikiyatrik bozuklukların ortaya çıkmasındaki iki önemli etkeni genetik/biyolojik yatkınlık ve ........... olarak özetlenebilir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi en uygun olacaktır?

Cevap : D) olumsuz/ travmatik çevresel koşullar

#4. Aşağıdakilerden hangisi anne ve bebek arasındaki güvenli bağlanmanın gerçekleştiği “kritik dönem” olarak bilinir?

Cevap : D) Bebeklik (0-2 yaş)

#5. I-Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu II-Özgül öğrenme bozukluğu III-İletişim bozuklukları Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri özellikle okul çağında fark edilen ve çocuğun akademik başarısını ile okul uyumunu olumsuz etkileyen sorunlardandır?

Cevap : A) I, II

#6. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde sırasıyla birincil ve ikincil koruyucu ruh sağlığı uygulamalarına örnekler verilmiştir?

Cevap : B) Gebelikte sigara-alkol kullanımını engellemek / Otizm erken tanısı için kreşlerde tarama çalışması yapmak

#7. 600 yıl boyunca Avrupa'da temel tıp kitabı olarak okutulan El Kanun Fit-Tıbb isimli meşhur eserinde koruyucu hekimliğie dair önemli tespit ve önerilerde bulunan ve Avrupa'da 'Avicenna' ismiyle meşhur olan alim kimdir?

Cevap : E) İbn-i Sina

#8. Yüksek gelirli ülkelerde yapılan epidemiyolojik çalışmalar, okul çağı çocuklarında herhangi bir psikiyatrik bozukluk görülme sıklığının .......... oranında olduğunu bildirmektedir. Yukarıdaki metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : C) %8-18

#9. Beynin en esnek olduğu, çevresel faktörlerin etkisine ve yeni tecrübelere en açık olunan dönemlerin ........... olduğu bilinmektedir. Yukarıdaki boşluğa getirilebilecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) doğum öncesi ve erken çocukluk yılları

#10. Bebeğin, yabancı birisinin varlığında ve yokluğunda annenin varlığına ve yokluğuna verdiği tepkiyi gözlemleyerek "bağlanma" süreçlerini anlamaya çalışan test aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Yabancı Durum Testi

#11. I-Biyolojik cinsiyetiyle uyumlu cinsel kimlik gelişimi II-Dürtü kontrolü ve zevk erteleme III-Alkol madde karşıtı tutum ve davranışlar IV-Spor ve sanatsal ilgiler Yukarıdakilerden hangileri erken çocukluk döneminde gerçekleşmesi beklenilen koruyucu beceri veya kazanımlardandır?

Cevap : A) I, II

#12. Bağlanmayı, bebekle bakım veren arasındaki güvene dayalı güçlü bir duygusal bağ olarak tanımlayan, "bağlanma teorisinin" kurucusu bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) John Bowlby

#13. .........., bir insanın ölçülebilir fiziksel parametrelerindeki artışı ifade eder. ..........., ise, bir insanın doğum öncesinden başlayıp ölümüne kadar geçirdiği, yapı ve fonksiyonlarının ......... ya da farklılaşarak yetkinleşmesi yönündeki değişmeyi ifade eder. Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangilerinin gelmesi uygun olacaktır?

Cevap : D) Büyüme / Gelişme / olgunlaşma

#14. I-Bebeğin ihtiyaçlarının karşılanması II-Bebeğin güvenliğinin sağlanması III-Bebeğe yönelik sevgi ve şefkat beslenmesi IV-Bebeğin cinsiyeti Yukarıdakilerinden hangileri "güvenli bağlanmanın" sağlanmasında önemlidir?

Cevap : B) I, II, III

#15. Erken çocukluk döneminde, koruyucu ruh sağlığı ve dayanıklılık açısından en uygun aile tipi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Cevap : C) Sevgiye dayalı, destekleyici, örnek davranışlar sergileyen aile

#16. I-Sadece Batı toplumlarında önemli bir sorun olarak görülmektedir. II-Erken yaşta başlayan cinsellik, evlilik dışı ilişkiler, etkili aile planlaması yöntemlerinin kullanılmaması gibi faktörler istenmeyen gebeliklerin önemli sebepleri arasındadır. III-Anne ve bebek açısından birçok olumsuz durumla ilişkilidir. IV-Bir gebelik başlangıçta istenmeyen bir gebelikse her zaman bu şekilde sonlanır. Plansız/istenmeyen gebelikler hakkında yukarıdakilerden hangileri söylenemez?

Cevap : C) I, IV

#17. I-Okula başlamadan önce çocuğun okul hakkında bilgilendirilmesi II-Çocuğun okul hakkındaki sorularına gerçekçi cevapların verilmesi III-Okul alışverişinin çocukla birlikte yapılması IV-Çocuğun özel gereksinim gerektiren bir durumu (örneğin otizm spektrum bozukluğu) varsa bu durumun okuldan saklanması Yukarıdakilerden hangileri okula başlama sürecinde çocuğun uyumunu artırmaya yönelik önerilerdendir?

Cevap : A) I, II, III

#18. Okul çağı çocuğu ve bu dönemdeki koruyucu ruh sağlığı becerileri için hangisi söylenemez?

Cevap : D) Akran etkisinin en yoğun yaşandığı dönemdir.

#19. Aşağıdakilerden hangisi erken çocukluk döneminde kazanılması beklenen beceriler arasında yer alması beklenmez?

Cevap : E) Akademik başarı ve sorumluluk

#20. Konuyla ilgili bilimsel çalışmalar yaşam boyunca ortaya çıkan bütün psikiyatrik bozuklukların .......... ilk olarak çocukluk çağında ortaya çıktığını göstermektedir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : C) yaklaşık yarısının

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Koruyucu Ruh Sağlığı ve Dayanıklılık 2022-2023 Vize Soruları

1. Konuyla ilgili bilimsel çalışmalar yaşam boyunca ortaya çıkan bütün psikiyatrik bozuklukların ………. ilk olarak çocukluk çağında ortaya çıktığını göstermektedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) dörtte birinin
B) üçte birinin
C) yaklaşık yarısının
D) yarısından fazlasının
E) büyük bir kısmının

Cevap : C) yaklaşık yarısının

2. I-Okula başlamadan önce çocuğun okul hakkında bilgilendirilmesi
II-Çocuğun okul hakkındaki sorularına gerçekçi cevapların verilmesi
III-Okul alışverişinin çocukla birlikte yapılması
IV-Çocuğun özel gereksinim gerektiren bir durumu (örneğin otizm spektrum bozukluğu) varsa bu durumun okuldan saklanması
Yukarıdakilerden hangileri okula başlama sürecinde çocuğun uyumunu artırmaya yönelik önerilerdendir?

A) I, II, III
B) II, III, IV
C) I, II
D) I, III
E) I, III, IV

Cevap : A) I, II, III

3. Beynin en esnek olduğu, çevresel faktörlerin etkisine ve yeni tecrübelere en açık olunan dönemlerin ……….. olduğu bilinmektedir.
Yukarıdaki boşluğa getirilebilecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) doğum öncesi
B) doğum öncesi ve erken çocukluk yılları
C) erken çocukluk yılları
D) ergenlik yılları
E) erken çocukluk ve ergenlik yılları

Cevap : B) doğum öncesi ve erken çocukluk yılları

4. 600 yıl boyunca Avrupa’da temel tıp kitabı olarak okutulan El Kanun Fit-Tıbb isimli meşhur eserinde
koruyucu hekimliğie dair önemli tespit ve önerilerde bulunan ve Avrupa’da ‘Avicenna’ ismiyle meşhur olan alim kimdir?

A) Farabi
B) Sabuncuoğlu Şerafeddin
C) İbn-i Rüşd
D) Biruni
E) İbn-i Sina

Cevap : E) İbn-i Sina

5. ………., bir insanın ölçülebilir fiziksel parametrelerindeki artışı ifade eder. ……….., ise, bir insanın doğum öncesinden başlayıp ölümüne kadar geçirdiği, yapı ve fonksiyonlarının ……… ya da farklılaşarak yetkinleşmesi yönündeki değişmeyi ifade eder.
Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangilerinin gelmesi uygun olacaktır?

A) Çoğalma / Olgunlaşma / gelişim
B) Olgunlaşma / Gelişme / büyüme
C) Büyüme / Olgunlaşma / gelişim
D) Büyüme / Gelişme / olgunlaşma
E) Gelişme / Büyüme / olgunlaşma

Cevap : D) Büyüme / Gelişme / olgunlaşma

6. I-Sadece Batı toplumlarında önemli bir sorun olarak görülmektedir.
II-Erken yaşta başlayan cinsellik, evlilik dışı ilişkiler, etkili aile planlaması yöntemlerinin kullanılmaması gibi faktörler istenmeyen gebeliklerin önemli sebepleri arasındadır.
III-Anne ve bebek açısından birçok olumsuz durumla ilişkilidir.
IV-Bir gebelik başlangıçta istenmeyen bir gebelikse her zaman bu şekilde sonlanır.
Plansız/istenmeyen gebelikler hakkında yukarıdakilerden hangileri söylenemez?

A) II, III, IV
B) I, III
C) I, IV
D) I, II, IV
E) II, IV

Cevap : C) I, IV

7. Yüksek gelirli ülkelerde yapılan epidemiyolojik çalışmalar, okul çağı çocuklarında herhangi bir psikiyatrik bozukluk görülme sıklığının ………. oranında olduğunu bildirmektedir.
Yukarıdaki metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) %1-10
B) %5-10
C) %8-18
D) %30-40
E) %20-30

Cevap : C) %8-18

8. I-Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu
II-Özgül öğrenme bozukluğu
III-İletişim bozuklukları
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri özellikle okul çağında fark edilen ve çocuğun akademik başarısını ile okul uyumunu olumsuz etkileyen sorunlardandır?

A) I, II
B) Yalnız II
C) II, III
D) I, III
E) Yalnız I

Cevap : A) I, II

9. I-Biyolojik cinsiyetiyle uyumlu cinsel kimlik gelişimi
II-Dürtü kontrolü ve zevk erteleme
III-Alkol madde karşıtı tutum ve davranışlar
IV-Spor ve sanatsal ilgiler
Yukarıdakilerden hangileri erken çocukluk döneminde gerçekleşmesi beklenilen koruyucu beceri veya kazanımlardandır?

A) I, II
B) II, III, IV
C) II, III
D) III, IV
E) I, II, IV

Cevap : A) I, II

10. Erken çocukluk döneminde, koruyucu ruh sağlığı ve dayanıklılık açısından en uygun aile tipi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) İlgisiz ve kayıtsız aile
B) Kararsız ve tutarsız aile
C) Sevgiye dayalı, destekleyici, örnek davranışlar sergileyen aile
D) Aşırı koruyucu aile
E) Otoriter – katı kuralcı aile

Cevap : C) Sevgiye dayalı, destekleyici, örnek davranışlar sergileyen aile

11. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde sırasıyla birincil ve ikincil koruyucu ruh sağlığı uygulamalarına örnekler verilmiştir?

A) Alkol-madde bağımlılığına yönelik toplumsal çalışmalar yapmak / Kronik psikiyatrik hastalığı olan hastalarda ev ziyaretleri yapmak
B) Gebelikte sigara-alkol kullanımını engellemek / Otizm erken tanısı için kreşlerde tarama çalışması yapmak
C) Hiperaktivitesi olan çocukların tedavi edilmesi / Otizmi olan çocuklara yönelik özel eğitim verilmesi
D) Otizm erken tanısı için tarama çalışması yapmak / Çocukluk çağı ihmal ve istismarını önleyici çalışmalar yapmak
E) Otizmli çocuğun ailesine destek olmak / Gebelikte sigara alkol kullanımını engellemek

Cevap : B) Gebelikte sigara-alkol kullanımını engellemek / Otizm erken tanısı için kreşlerde tarama çalışması
yapmak

12. Aşağıdakilerden hangisi anne ve bebek arasındaki güvenli bağlanmanın gerçekleştiği “kritik dönem” olarak bilinir?

A) Erken çocukluk (2-6 yaş)
B) Yenidoğan
C) Gebelik
D) Bebeklik (0-2 yaş)
E) Ergenlik

Cevap : D) Bebeklik (0-2 yaş)

13. Bebeğin, yabancı birisinin varlığında ve yokluğunda annenin varlığına ve yokluğuna verdiği tepkiyi gözlemleyerek “bağlanma” süreçlerini anlamaya çalışan test aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bağlanma Testi
B) Yabancı Durum Testi
C) Denver II Testi
D) Gelişimsel Tarama Testi
E) Aile Değerlendirme Testi

Cevap : B) Yabancı Durum Testi

14. I-Bebeğin ihtiyaçlarının karşılanması
II-Bebeğin güvenliğinin sağlanması
III-Bebeğe yönelik sevgi ve şefkat beslenmesi
IV-Bebeğin cinsiyeti
Yukarıdakilerinden hangileri “güvenli bağlanmanın” sağlanmasında önemlidir?

A) I, II, IV
B) I, II, III
C) I, III
D) II, III
E) I,II

Cevap : B) I, II, III

15. Çocuğun görerek ve taklit ederek öğrenmeye en açık olduğu, anne babanın çocuğuna davranışlarıyla güzel örnek olmasının en önemli olduğu dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Erken çocukluk
B) Ergenlik
C) Ön ergenlik
D) Okul çağı
E) Bebeklik

Cevap : A) Erken çocukluk

16. Günümüzdeki yaygın anlayışa göre psikiyatrik bozuklukların ortaya çıkmasındaki iki önemli etkeni genetik/biyolojik yatkınlık ve ……….. olarak özetlenebilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi en uygun olacaktır?

A) fakirlik
B) enfeksiyonlar
C) kötü arkadaş çevresi
D) olumsuz/ travmatik çevresel koşullar
E) eğitimsizlik

Cevap : D) olumsuz/ travmatik çevresel koşullar

17. Okul çağı çocuğu ve bu dönemdeki koruyucu ruh sağlığı becerileri için hangisi söylenemez?

A) Erken çocukluk döneminde kazanılan beceri ve alışkanlıkların pekiştiği bir dönemdir.
B) Akademik başarı ve sorumluluk duygusunun gelişmesi açısından önemli bir dönemdir.
C) Çocuğun yeni görev ve sorumluluklarla tanıştığı, toplum tarafından kendinden beklenen ödevlerin arttığı dönemidir.
D) Akran etkisinin en yoğun yaşandığı dönemdir.
E) Sağlıklı eğlence anlayışının kazanılması önemlidir.

Cevap : D) Akran etkisinin en yoğun yaşandığı dönemdir.

18. Aşağıdakilerden hangisi erken çocukluk döneminde kazanılması beklenen beceriler arasında yer alması beklenmez?

A) Empati yapma
B) Öz denetim
C) Problem çözme
D) Sağlıklı yaşam alışkanlıkları
E) Akademik başarı ve sorumluluk

Cevap : E) Akademik başarı ve sorumluluk

19. Bir gebelik, başlangıçta istenmeyip gebeliği ilerleyen zamanlarında isteniyor ise ……….. gebelik olarak sınıflandırılmaktadır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) riskli
B) gecikmiş
C) planlı
D) istenmeyen
E) kaçırılmış

Cevap : E) kaçırılmış

20. Bağlanmayı, bebekle bakım veren arasındaki güvene dayalı güçlü bir duygusal bağ olarak tanımlayan, “bağlanma teorisinin” kurucusu bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mary Ainsworth
B) Jean Piaget
C) Sigmund Freud
D) Eric Ericson
E) John Bowlby

Cevap : E) John Bowlby

Koruyucu Ruh Sağlığı ve Dayanıklılık Auzef Bölümler Çocuk Gelişimi Lisans-min

Koruyucu Ruh Sağlığı ve Dayanıklılık 2022-2023 Vize Soruları

telegram çocuk gelişimi
Koruyucu Ruh Sağlığı ve Dayanıklılık 2022-2023 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Content is protected !!