Anadolu AöfİŞL214U Teknoloji İnnovasyon ve Girişimcilik

İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik Final Deneme Sınavı -1

İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik Final Deneme Sınavı -1

#1. Aşağıdakilerden hangisi artırılmış gerçeklik uygulamalarının işletmedeki örneklerinden biri değildir?

Cevap : A. Tasarımcıların maket modeller ile çalışmasını sağlayabilir.

#2. Dijital Çağda İşletmecilik 8 Sensörler yardımıyla fiziksel dünyada gerçekleşen olguları sanal dünyada işleyebilen ve bu verilere dayanarak fiziksel dünyayı etkileyebilecek kararlar alan sistemlere ne ad verilir?

Cevap : B. Siber Fiziksel Sistemler

#3. İnovatif fikirlerin gerçekleşmesini finansal olarak destekleyen Melek Yatırımcılar ile Risk Sermayesi Kuruluşları arasındaki temel fark aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E. Melek yatırımcılar, sermaye desteği sağlayan bireylerden oluşurken, risk sermayesi şirketlerinin anonim şirket statüsünde olması

#4. Makine ve insanların birlikte iş birliği içerisinde çalışarak sinerji oluşturdukları, rakip olmaktan ziyade ortak çalıştıkları, insanı üretim sürecinin merkezine alan bir üretim sistemi öneren araştırmacılar, bu üretim sistemini aşağıdakilerden hangisi ile tanımlamaktadır?

Cevap : E. Endüstri

#5. “Aynı faaliyet alanında hem rekabet içinde olan hem de birbiriyle iş birliği yapan şirketlerin, belli bir alanda uzmanlaşmış tedarikçilerin, hizmet sağlayıcıların, ilgili sektörlerdeki firmaların ve ilgili kurumların coğrafi yoğunlaşmalarıdır.” Bu tanım, Ulusal İnovasyon Sistemini oluşturan aşağıdaki unsurlardan hangisine aittir?

Cevap : D. Küme Organizasyonları

#6. Aşağıdakilerden hangisi Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO)’nin amaçlarından biri değildir ?

Cevap : D. Üniversitelerdeki yayın sayısını artırmak

#7. İşletmenin ürün ve hizmetlerinin hedef pazardaki potansiyel müşteriler tarafından rakiplerin ürün ve hizmetlerinden farklı olarak algılanmasını amaçlayan strateji aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E. Farklılaştırma stratejisi

#8. Başarılacak amaçların saptanması, örgütsel yapının oluşum aşamalarından hangisiyle ilişkilidir?

Cevap : A. Hedefler

#9. I. Yaratıcılık II. Sürekli öğrenme III. Toplam kalite Yukarıdakilerden hangileri, inovatif olmayı hedefleyen bir işletmenin öncelikli olarak sahip olması gereken özellikler arasında sayılabilir?

Cevap : C. I ve II

#10. İşletmelerin inovasyon süreçlerini kolaylaştıracak özelliklerden biri olan fonksiyonlar arası çapraz işbirliği ile hedeflenen amaç aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C. Birlikte çalışmak

#11. Aşağıdakilerden hangisi bir örgüt için başarılı bir inovasyon yönetim sürecinin aşamalarından biri değildir?

Cevap : A. İletişim kurma

#12. Aşağıdakilerden hangisi etkin bir ulusal inovasyon sisteminin sahip olması gereken unsurlarından biri değildir?

Cevap : A. Özel sektörün liderliği

#13. “Hızla gelişen teknoloji sayesinde bilgiye daha kolay ulaşabilen ve bilgi seviyesini artırarak becerilerini geliştiren, deneyimlerini yükselten bireyler daha iyi işlerde çalışmakta, daha yüksek ücretler elde etmektedir.” Bu değerlendirme ile inovasyonun aşağıdaki alanların hangisi açısından önemi öncelikli olarak vurgulanmaktadır?

Cevap : A. Toplumsal refah

#14. Bir başka işletmenin ürünlerini satmak veya adını kullanmak veya her ikisini birden yapmak amacıyla alınan lisansa ne ad verilir?

Cevap : D. Franchise

#15. Bir veya birkaç tepe yöneticisi etrafında merkezileşmiş, işlevsel işbölümünün belirgin olmadığı çalışanlardan oluşan örgüt yapısı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C. Yalın örgüt

#16. Karar verme aşamasında belirlenen işlem adımlarının sırasıyla uygulanmasını kapsayan büyük veri analiz döngüsü aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D. Harekete geçme

#17. Aşağıdakilerden hangisi büyük verinin temel özelliklerinden biri değildir?

Cevap : E. Şeffaflık

#18. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin inovasyon süreçlerini kolaylaştıracak özelliklerden biri değildir?

Cevap : E. Hızlı büyümek Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik

#19. I. Liderlik ve vizyon II. Eğitim ve gelişim III. Takım çalışması IV. Sınırlayıcılık V. İletişim Yukarıdakilerden kaçı inovatif işletmelerin özellikleri arasında sayılabilir?

Cevap : D. 4

#20. İşletmenin türü, pazar fırsatları ve finansal ihtiyaçların yer aldığı iş planı bölümü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B. Giriş bölümü

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik Final Deneme Sınavı -1

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

 

İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik Final Deneme Sınavı -1

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

 

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik Final Deneme Sınavı -1

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik Final Deneme Sınavı -1

İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik

Ünite -1
Tarihsel Süreçte İşletme ve Teknoloji Etkileşimi

1 1780-1840 yılları arasındaki birinci teknolojik dönüşüm evresinin gerçekleştiği sektör aşağıdakilerden hangisidir?

A. Tekstil
B. Demiryolu
C. Toplu İğne
D. Haberleşme
E. Ulaşım

Cevap : A. Tekstil

2 Üçüncü teknolojik dönüşüm evresinde (1890-1940) üretimde kullanılan temel güç kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

A. Su
B. Petrol
C. Kömür
D. Azot
E. Elektrik

Cevap : E. Elektrik

3 Aşağıdakilerden hangisi üçüncü teknolojik dönüşüm evresinde (1890-1940) işletme sahipliğiile yöneticiliğinin birbirinden ayrılmasını gerektiren nedenlerden biri değildir?

A. Kârların hızla artması
B. İşletme ölçeklerinin büyümesi
C. Ayrı uzmanlık alanlarının oluşması
D. Yeni finansman modellerinin ortaya çıkması
E. Yönetilecek ve koordine edilecek faaliyetlerin artması

Cevap : A. Kârların hızla artması

4 H. Ford kitle üretimi ile sürekli tekrarlayan görevleri yerine getiren çalışanların işe yabancılaşmasına ve iş gücü devir oranlarındaki artışa aşağıdakilerden hangisi ile çözüm getirmiştir?

A. Endüstri ortalamasında ücretler vererek
B. Endüstri ortalamasının altında ücretler vererek
C. Endüstri ortalamasının üzerinde ücretler vererek
D. Endüstri ortalamasının üzerinde çalışma saatleri uygulayarak
E. Endüstri ortalamasının altında çalışma saatleri uygulayarak

Cevap : C. Endüstri ortalamasının üzerinde ücretler vererek

5 I. Teşvikli ücret sistemleri
II. Analize dayanan hareket ve zaman etütleri
III.Kriterlere göre çalışan seçimi
Yukarıdakilerden hangileri bilimsel yönetim yaklaşımının odaklandığı konulardır?

A. Yalnız I
B. Yalnız III
C. I ve II
D. II ve III
E. I, II ve III

Cevap : E. I, II ve III

6 H. Fayol’a göre aşağıdakilerden hangisi yönetimin işlevlerinden biri değildir?

A. Planlama
B. Organize etme
C. Yasama
D. Koordinasyon
E. Kontrol

Cevap : C. Yasama

7 Bürokratik örgütlenme modeli aşağıdaki bilim insanlarından hangisi tarafından önerilmiştir?

A. Henry Fayol
B. Frederick Taylor
C. Henry Ford
D. Max Weber
E. Adam Smith

Cevap : D. Max Weber

8 İşletmeleri yalnızca teknik bir sistem olarak ele alıp, insan unsurunu ihmal eden yönetim teorisi aşağıdakilerden hangisidir?

A. Durumsal Yönetim Teorisi
B. Modern Yönetim Teorisi
C. Klasik Yönetim Teorisi
D. Neo Klasik Yönetim Teorisi
E. Post-Modern Yönetim Teorisi

Cevap : C. Klasik Yönetim Teorisi

9 İşletme yöneticilerinin iç ve dış çevresel faktörleri sınıflandırmalarında ve etkilerini analiz etmelerinde etkili olan, dış çevresel faktörleri analizlere dahil eden yönetim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A. Sistem yaklaşımı
B. Neoklasik yaklaşım
C. Yalın üretim yaklaşımı
D. Tam zamanında üretim yaklaşımı
E. Toplam kalite yönetimi yaklaşımı

Cevap : A. Sistem yaklaşımı

10 Bir ürünü üretebilmek için gerekli faaliyetlerin tek bir işletme bünyesinde toplanması yerine, konularında uzman farklı işletmeler tarafından gerçekleştirilmesi aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

A. Şebeke organizasyon
B. Yalın organizasyon
C. Sistem organizasyonu
D. Üretim organizasyonu
E. Kalite organizasyonu

Cevap : A. Şebeke organizasyon

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

 

İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik Aöf İşletme Lisans

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!