Anadolu AöfİŞL214U Teknoloji İnnovasyon ve Girişimcilik

İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik Final Deneme Sınavı -6

İŞL214U Teknoloji Final Sorualrı Deneme Sınavı -6

#1. Başarılacak amaçların saptanması, örgütsel yapının oluşum aşamalarından hangisiyle ilişkilidir?

Cevap : A. Hedefler

#2. Aşağıdakilerden hangisi bir inovasyon tanımı olarak kullanılamaz?

Cevap : B. Yeni bir şeyler icat etmek

#3. Bir başka işletmenin ürünlerini satmak veya adını kullanmak veya her ikisini birden yapmak amacıyla alınan lisansa ne ad verilir?

Cevap : D. Franchise

#4. İnovasyon ile icat arasındaki en önemli farklılık aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A. İnovasyonun ticari yönünün olması

#5. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin ulusal Ar-Ge ve inovasyon sisteminin doğrudan aktörlerinden (kurum ve kuruluşlarından) biri değildir ?

Cevap : C. Küçük Sanayi Siteleri

#6. Aşağıdakilerden hangisinde, inovasyon türlerinden biri olan Toplumsal (Sosyal) İnovasyon doğru bir şekilde tanımlanmıştır?

Cevap : E. Toplumun belirli bir kısmını veya çoğunluğunu ilgilendiren faaliyetleri toplum yararına yönelik olarak geliştiren inovasyonlardır.

#7. İşletmenin ürün ve hizmetlerinin hedef pazardaki potansiyel müşteriler tarafından rakiplerin ürün ve hizmetlerinden farklı olarak algılanmasını amaçlayan strateji aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E. Farklılaştırma stratejisi

#8. I. Eğitim II. Sağlık III. Turizm İnovasyonun toplumsal refah açısından önemi dikkate alındığında yukarıdaki alanlardan hangilerinde geliştirilen inovasyonlar diğerlerine göre daha önemlidir?

Cevap : C. I ve II

#9. Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin inovasyon aracılığı ile sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmek üzere uygulayabileceği yollardan biri olamaz?

Cevap : C. Maliyetleri düşürerek fiyat avantajı sağlamak

#10. 1780-1840 yılları arasındaki birinci teknolojik dönüşüm evresinin gerçekleştiği sektör aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A. Tekstil

#11. Bir veya birkaç tepe yöneticisi etrafında merkezileşmiş, işlevsel işbölümünün belirgin olmadığı çalışanlardan oluşan örgüt yapısı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C. Yalın örgüt

#12. I. Teşvikli ücret sistemleri II. Analize dayanan hareket ve zaman etütleri III.Kriterlere göre çalışan seçimi Yukarıdakilerden hangileri bilimsel yönetim yaklaşımının odaklandığı konulardır?

Cevap : E. I, II ve III

#13. I. Üniversite-sanayi iş birliğini hızlandırmak II. Üniversitelerdeki bilimsel bilgi üretimini artırmak III. Üniversitelerdeki istihdamı artırmak Yukarıdakilerden hangileri Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TTO)’nin amaçları arasında gösterilebilir?

Cevap : A. Yalnız I

#14. İşletme yöneticilerinin iç ve dış çevresel faktörleri sınıflandırmalarında ve etkilerini analiz etmelerinde etkili olan, dış çevresel faktörleri analizlere dahil eden yönetim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A. Sistem yaklaşımı

#15. Bürokratik örgütlenme modeli aşağıdaki bilim insanlarından hangisi tarafından önerilmiştir?

Cevap : D. Max Weber

#16. Aşağıdakilerden hangisi Ulusal İnovasyon Sistemini oluşturan unsurlardan biri olan Mükemmeliyet Merkezleri’nin özelliklerinden biri değildir?

Cevap : A. Belirli (sabit) bir büyüklüklerinin ve yönetim yapılarının olması

#17. I. Girişimcilerin desteklenmesi II. Sermayeye erişim olanaklarının geliştirilmesi III. İnovasyonun desteklenmesi IV. İnovatif kurumlar arasında işbirliği ve etkileşimin geliştirilmesi “İnovasyonun ekonomik büyüme, toplumsal kalkınma ve rekabet gücü kazanma sürecinde taşıdığı önemden dolayı, günümüzde ülkeler, geleneksel ekonomilerini inovasyon ekonomisine dönüştürebilmek için büyük bir çaba içine girmiştir.” Yukarıdakilerden hangisi bu çabalar kapsamında yapılan uygulamalardan biridir?

Cevap : E. I, II, III ve IV

#18. Aşağıdakilerden hangisi üçüncü teknolojik dönüşüm evresinde (1890-1940) işletme sahipliğiile yöneticiliğinin birbirinden ayrılmasını gerektiren nedenlerden biri değildir?

Cevap : A. Kârların hızla artması

#19. İşletmenin türü, pazar fırsatları ve finansal ihtiyaçların yer aldığı iş planı bölümü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B. Giriş bölümü

#20. “Belirli, özgün bir uygulama veya kullanım düşünülmeden, kuramsal veya deneysel çalışmalarla olguların ve gözlemlenebilir durumların altında yatan nedenlere ilişkin yeni bilgi edinme süreci” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A. Temel araştırma

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik Final Deneme Sınavı -6

İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik Final Deneme Sınavı -6

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik Final Deneme Sınavı -6, İŞL214U Teknoloji Final Sorualrı Deneme Sınavı -6

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL214U Teknoloji Final Sorualrı Deneme Sınavı -6

İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik

Ünite -6
İnovasyon Ekosisteminin Oluşturulması ve Geliştirilmesi

1 I. Eğitim

II. Sağlık

III. Turizm

İnovasyonun toplumsal refah açısından önemi dikkate alındığında yukarıdaki alanlardan hangilerinde geliştirilen inovasyonlar diğerlerine göre daha önemlidir?

A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. I ve II
D. II ve III
E. I, II ve III

Cevap : C. I ve II

2 “Hızla gelişen teknoloji sayesinde bilgiye daha kolay ulaşabilen ve bilgi seviyesini artırarak becerilerini geliştiren, deneyimlerini yükselten bireyler daha iyi işlerde çalışmakta, daha yüksek ücretler elde etmektedir.” Bu değerlendirme ile inovasyonun aşağıdaki alanların hangisi açısından önemi öncelikli olarak vurgulanmaktadır?

A. Toplumsal refah
B. Ekonomik kalkınma
C. Rekabet
D. Sürdürülebilirlik
E. Verimlilik

Cevap : A. Toplumsal refah

3 I. Girişimcilerin desteklenmesi
II. Sermayeye erişim olanaklarının geliştirilmesi
III. İnovasyonun desteklenmesi
IV. İnovatif kurumlar arasında işbirliği ve etkileşimin geliştirilmesi
“İnovasyonun ekonomik büyüme, toplumsal kalkınma ve rekabet gücü kazanma sürecinde taşıdığı önemden dolayı, günümüzde ülkeler, geleneksel ekonomilerini inovasyon ekonomisine dönüştürebilmek için büyük bir çaba içine girmiştir.”
Yukarıdakilerden hangisi bu çabalar kapsamında yapılan uygulamalardan biridir?

A. Yalnız I
B. I ve II
C. I ve III
D. II ve III
E. I, II, III ve IV

Cevap : E. I, II, III ve IV

4 Aşağıdakilerden hangisi etkin bir ulusal inovasyon sisteminin sahip olması gereken unsurlarından biri değildir?

A. Özel sektörün liderliği
B. Etkin destek ve teşvik mekanizmaları
C. Doğru eğitim sistemi
D. Uygun bilişim altyapısı
E. Etkin koordinasyon ve iletişim mekanizmaları

Cevap : A. Özel sektörün liderliği

5 Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin ulusal Ar-Ge ve inovasyon sisteminin doğrudan aktörlerinden (kurum ve kuruluşlarından) biri değildir ?

A. TÜBİTAK
B. KOSGEB
C. Küçük Sanayi Siteleri
D. Türkpatent
E. YÖK

Cevap : C. Küçük Sanayi Siteleri

6 Aşağıdakilerden hangisi Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO)’nin amaçlarından biri değildir ?

A. Üniversitelerdeki bilimsel bilgiyi nihai ürün hâline getirileceği yere aktarmak
B. Üniversitelerde geliştirilen teknolojileri pazara sunmak
C. Üniversitelerde geliştirilen teknolojileri toplumun kullanımına sunmak
D. Üniversitelerdeki yayın sayısını artırmak
E. Üniversitelerdeki birikimi sanayiye aktarmak

Cevap : D. Üniversitelerdeki yayın sayısını artırmak

7 I. Üniversite-sanayi iş birliğini hızlandırmak
II. Üniversitelerdeki bilimsel bilgi üretimini artırmak
III. Üniversitelerdeki istihdamı artırmak
Yukarıdakilerden hangileri Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TTO)’nin amaçları arasında gösterilebilir?

A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. I ve II
D. II ve III
E. I, II ve III

Cevap : A. Yalnız I

8 “Aynı faaliyet alanında hem rekabet içinde olan hem de birbiriyle iş birliği yapan şirketlerin, belli bir alanda uzmanlaşmış tedarikçilerin, hizmet sağlayıcıların, ilgili sektörlerdeki firmaların ve ilgili kurumların coğrafi yoğunlaşmalarıdır.” Bu tanım, Ulusal İnovasyon Sistemini oluşturan aşağıdaki unsurlardan hangisine aittir?

A. Teknoloji Geliştirme Bölgesi
B. Teknoloji Transfer Ofisi
C. Özel Sektör Ar-Ge ve Tasarım Merkezi
D. Küme Organizasyonları
E. Mükemmeliyet Merkezleri

Cevap : D. Küme Organizasyonları

9 Aşağıdakilerden hangisi Ulusal İnovasyon Sistemini oluşturan unsurlardan biri olan Mükemmeliyet Merkezleri’nin özelliklerinden biri değildir?

A. Belirli (sabit) bir büyüklüklerinin ve yönetim yapılarının olması
B. Belirli bir alanda uzmanlaşmalarının söz konusu olması
C. Faaliyet alanının, uzmanlaştıkları konu ile sınırlı olması
D. Hem bilimin gelişmesini hem de bilim ile uygulamanın buluşmasını hedeflemesi
E. Sosyal bilimler alanında kurulabilmesi

Cevap : A. Belirli (sabit) bir büyüklüklerinin ve yönetim yapılarının olması

10 İnovatif fikirlerin gerçekleşmesini finansal olarak destekleyen Melek Yatırımcılar ile Risk Sermayesi Kuruluşları arasındaki temel fark aşağıdakilerden hangisidir?

A. Melek yatırımcılar fikre yatırım yaparken, risk sermayesi şirketlerinin ürüne yatırım yapması
B. Melek yatırımcılar belirli bir oranda (%50’den az) yatırım yaparken, risk sermayesi şirketleri için böyle bir kısıtlamanın olmaması
C. Melek yatırımcılar kişiye yatırım yaparken, risk sermayesi şirketlerinin firmaya yatırım yapması
D. Melek yatırımcılar yatırımlarını kâr elde etmek hedefiyle yaparken, risk sermayesi şirketlerinin öncelikli hedefinin riski azaltmak olması
E. Melek yatırımcılar, sermaye desteği sağlayan bireylerden oluşurken, risk sermayesi şirketlerinin anonim şirket statüsünde olması

Cevap : E. Melek yatırımcılar, sermaye desteği sağlayan bireylerden oluşurken, risk sermayesi şirketlerinin anonim şirket statüsünde olması

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

 

İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik Aöf İşletme Lisans

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!